Dokument dotyczący instalacji produktu Frigidaire Glgq642a

Instalacja produktu Frigidaire Glgq642a jest prosta i bezproblemowa. Wystarczy zapoznać się z dokumentem instalacyjnym, który zawiera wszystkie instrukcje i wskazówki potrzebne do bezpiecznego i skutecznego instalowania produktu. Dokument zawiera również szczegółowe informacje na temat przygotowania, ustawienia i konserwacji produktu. Instalacja zostanie zakończona po zakończeniu wszystkich kroków, co pozwoli cieszyć się wygodą i bezpieczeństwem produktu przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Frigidaire Glgq642a

Grupa taryfowa – określa jaką stawkę za 1 kWh należy zapłacić w określnej godzinie w ciągu doby za prąd, który zużyjesz.

Przykłady taryf dla gospodarstwa domowego:

G11 – taryfa jednostrefowa
- Twoje zużycie prądu w ciągu doby przez cały tydzień nie zmienia się.
- Cena prądu jest taka sama przez całą dobę.

G12 - taryfa dwustrefowa
- Twoje zużycie prądu w ciągu doby zmienia się.
- Ogrzewasz swój dom np. prądem. Korzystasz z urządzeń (np. pralka, zmywarka, bojler), które będą pracować w nocy. Twoja cena prądu będzie niższa w nocy i w niektórych godzinach w ciągu dnia.

G12 w – taryfa dwustrefowa weekendowa
- Twoje zużycie prądu w ciągu doby też się zmienia.
- Najwięcej prądu zużywasz w weekend i święta.
- Twoja cena prądu będzie niższa w weekendy oraz święta (całą dobę) a w dni robocze - w nocy oraz w niektórych godzinach w ciągu dnia.

G13 – taryfa trójstrefowa
- Taryfa dzieli się na 3 strefy: przedpołudnie, popołudnie, pozostałe godziny doby.
- Cena prądu jest niższa w strefie: „pozostałe godziny doby”. w tym czasie możesz korzystać z urządzeń (np. pralka, zmywarka, lodówka, wiertarka, odkurzacz).

Instalacja 1 fazowa – jest przeznaczona dla mieszkań i domów, w których zużywa się prąd na standardowym poziomie. To może oznaczać, że masz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, a prądu potrzebujesz, aby oświetlić dom i korzystać z podstawowych urządzeń (pralka, lodówka, telewizor). Układ 1 fazowy ma napięcie 230 V.

Instalacja 3 fazowa – jest przeznaczona dla mieszkań i domów, w których zużywa się prąd na wyższym poziomie. To może oznaczać, że jednocześnie korzystasz z takich urządzeń jak: płyta indukcyjna, bojler elektryczny, pralka, zmywarka, ogrzewasz dom prądem.

Lokalizacja licznika - dokładne miejsce, w którym zamontujemy licznik (np. wewnątrz lub na zewnątrz nieruchomości).

Moc przyłączeniowa - jest to parametr w kilowatach (kW).
- Informuje, ile urządzeń może pracować jednocześnie (czyli jaką moc urządzenia mogą pobrać z sieci, każde urządzenie pobiera konkretną wartość mocy).
- Moc przyłączeniową określa się na etapie kiedy przyłączamy nieruchomość do sieci (elektryk z uprawnieniami pomoże Ci określić zapotrzebowanie na moc).

Przyłącze napowietrzne – nieruchomość przyłączona jest w standardowy sposób, czyli widzisz przewody podłączone ze słupa do Twojego budynku.

Rodzaj przyłącza - jest to sposób w jaki nieruchomość przyłączona jest do sieci. Istnieją dwa rodzaje przyłączy energetycznych – napowietrzne i kablowe.

Zabezpieczenia przedlicznikowe - to bezpiecznik, który montuje się przed licznikiem. Zabezpiecza Twoją instalację przed zwarciami oraz przeciążeniami.

Plik JPK_V7M/JPK_V7K podatnicy sporządzają już od kilku miesięcy, a w dalszym ciągu obowiązki ewidencyjne i odpowiednie oznaczanie transakcji sprawia im trudności. Przepisy nie są precyzyjne, wiele kwestii zostało pominiętych przez ustawodawców, przez co wypełnienie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zazwyczaj wiąże się z koniecznością szczegółowej weryfikacji objaśnień Ministerstwa Finansów. W niniejszym artykule omówimy sposób jak wykazywać import towarów w pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Zapraszamy do lektury!

Plik JPK_V7M/JPK_V7K – charakterystyka

Plik JPK_V7M/JPK_V7K zastąpił obowiązującą wcześniej deklarację VAT-7/VAT-7K i plik JPK_VAT. Plik JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej, raportowane dane przekazywane są zatem organowi podatkowemu w jednej strukturze. Podatnicy co prawda zobligowani są do składania jednego dokumentu zamiast dwóch, jednak trzeba podkreślić, że obowiązki ewidencyjne znacznie rozszerzono. Przedsiębiorcy w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 muszą wykazywać różnego rodzaju transakcje w ściśle określony sposób, używając nowych kodów towarów i usług oraz oznaczeń takich jak np. IMP, MPP, MK czy EE, których wcześniej nie było w pliku JPK_VAT.

Wersja JPK_V7M przeznaczona jest dla podatników rozliczających się miesięczne z podatku VAT, natomiast wersję JPK_V7K składają przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie. Podatnicy stosujący miesięczne rozliczenie podatku VAT co miesiąc wysyłają część ewidencyjną i deklaracyjną, natomiast osoby rozliczające się w okresach kwartalnych co miesiąc przekazują fiskusowi część ewidencyjną, a po zakończeniu kwartału część ewidencyjną i część deklaracyjną podsumowującą dany kwartał.

Import towarów i procedura celna

Import towarów ma miejsce wówczas, gdy następuje przewiezienie towaru z kraju trzeciego (niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty) na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszystkie postacie energii.

Z importem towarów ściśle związane jest pojęcie odprawy celnej, która może odbyć się na terenie Polski lub innego kraju członkowskiego UE.

Wyróżniamy kilka rodzajów procedur celnych o następujących kodach:

 • 40 – odprawa celna Polsce, towar nie jest odsprzedawany dalej w ramach WDT;

 • 42 – odprawa celna w Polsce lub w innym kraju UE, po imporcie towarów ma miejsce WDT;

 • 63 – po powrotnym przywozie towarów i wcześniejszej odprawie celnej w Polsce lub w innym państwie UE ma miejsce WDT.

Zgłoszenia celnego towarów dokonuje się albo w formie papierowej na formularzu SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) albo na elektronicznym zgłoszeniu celnym PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne). Należności celno-podatkowe wykazane w zgłoszeniu celnym uiszcza się w ciągu 10 dni od przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny.

Podatnicy przy imporcie towarów otrzymują fakturę potwierdzającą daną transakcję oraz dokumenty celne.

Import towarów - opodatkowanie

Do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonania importu towarów zobligowane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 1. na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również wtedy gdy na podstawie odrębnych przepisów celnych importowany towar jest:

 • zwolniony od cła,

 • cło zostało zawieszone w części lub w całości, 

 • zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

 1. uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które na podstawie odrębnych przepisów przeniesiono prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

Podstawą opodatkowania przy imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku, gdy dokonujemy importu towarów objętych podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wówczas wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy.

Import towarów – jakie obowiązują oznaczenia w pliku JPK_V7?

Ministerstwo Finansów w opublikowanej broszurze informacyjnej dotyczącej pliku JPK_V7 przedstawiło następujące opisy struktur ewidencji odnoszących się do importu towarów:

 • IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne), podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste;

 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);

 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

Kiedy stosować oznaczenia IMP w pliku JPK_V7M/JPK_V7K?

Oznaczenie IMP stosowane jest przy procedurze celnej kod 40, czyli gdy odprawa celna ma miejsce w Polsce, a dany towar nie jest dalej odsprzedawany w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Oznaczenie IMP odnosi się zarówno do importu towarów na zasadach ogólnych, jak i z zastosowaniem uproszczonej procedury (import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT).

W pliku JPK_V7 przy imporcie na zasadach ogólnych należy wykazać numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), natomiast w polu NrDostawcy wpisać jego numer – jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP.

Stosując procedurę uproszczoną importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT w pliku JPK_V7M/JPK_V7K należy wskazać numer dokumentu, na podstawie którego dokonano importu towarów.

Import towarów w procedurze uproszczonej

Procedura uproszczona może być stosowana pod warunkiem:

 1. Przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 1. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

 2. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

 1. dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

W ramach procedury uproszczonej podatnik rozlicza podatek od towarów i usług w deklaracji podatkowej po stronie podatku VAT należnego i naliczonego.

Stosowanie I_42 i I_63 w pliku JPK_V7

W pliku JPK_V7 ustawodawca przewidział specjalne oznaczenia także dla procedur celnych o kodach 42 i 63.

Oznaczenie I_42 stosujemy wówczas, gdy po imporcie towarów następuje ich przewóz do innego kraju UE w ramach WDT.

Procedura celna 42 a nowe oznaczenie w pliku JPK_V7

Oznaczenie I_63 używane jest natomiast w nowym pliku JPK_V7 w sytuacji, gdy po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym państwie UE, następuje WDT.

I_63 jako oznaczenie szczególnej procedury importu towarów w JPK V7

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

PLukowiak 17 Jun 2019 18:50 69759

 • #1Level 9  

  #1

  Witajcie

  Jako, że dzisiaj przyjęto mój wniosek do PGE chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem aby ułatwić innym ten dość ciężki proces jakim jest zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego. W załącznikach znajdziecie pliki o których zaraz Wam opowiem:Wniosek do PGE. pdf - jest to cały komplet wniosków, schematów oraz certyfikatów jaki musicie złożyć do Waszego oddziału dystrybucyjnego. Na niebiesko wpisałem przykładowe dane oraz parametry dla wybranego inwertera oraz paneli (parametry zgadzają się z rzeczywistością w razie potrzeby ich użycia ), na czerwono zaś cenne rady na tym etapie wypełniania wniosku o których albo doczytałem albo dowiedziałem się od osoby odpowiedzialnej za przyłączenia nowych instalacji.A zatem, co trzeba umieścić w takim wniosku do PGE na dzień dzisiejszy?
  1. "Zgłoszenie mikroinstalacji - ZM 2019-04-15",
  2. "06. 3_Zalacznik_C_Specyfikacja_techniczna_instalacji_fotowoltaicznej_15. 06. 2016, ",
  3. Schemat naszej instalacji i przyłączenia
  4. Karty katalogowe inwertera oraz paneli fotowoltaicznych
  5. Certyfikat NC RFG inwertera a raczej deklaracja zgodności (podobno nie ma jeszcze nawet urzędów wydających takie certyfikaty w Polsce)
  6. Certyfikaty inwertera o zgodności z polską normą EN50438 i certyfikat od paneli o zgodności z normą CECo ważne, wszystkie certyfikaty MUSZĄ BYĆ W JĘZYKU POLSKIM. W moim przypadku nie wystarczyło zwykłe tłumaczenie wykonane przeze mnie, musiało to być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego (w razie potrzeby udostępnię kontakt do tłumacza który wykonał dla mnie tłumaczenia z potwierdzeniem za rozsądną kwotę).
  Certyfikaty muszą się również zgadzać z faktycznie zgłaszanym sprzętem - czyli jednak obaliłem mit, że nikt nie sprawdza dokumentów

  Link do strony z certyfikatami NC RFG - https://fotowoltaika. eu/do-pobrania/nc-rfg-deklaracje-producentow
  Dla ZEVERSOLARA zauważcie, że tłumaczenie jest tylko dla inwerterów zakupionych w firmie CORAB. Posiadam swoje potwierdzone tłumaczenie, więc jeśli ktoś je potrzebuje proszę o kontakt na PW.Z DODATKOWYCH UWAG DO CAŁOŚCI WNIOSKU
  1. Każda strona musi być ponumerowana
  2. Każda strona, włącznie z certyfikatami musi posiadać parafkę na dole kartki osoby zgłaszającejSchemat przyłączenia mikroinstalacji do sieci. rar - jest to spakowany schemat zaczerpnięty z ENERGA i przerysowany do AutoCADa. Taki schemat ja sam składałem i jest jak najbardziej ok. Najważniejsze to dobrze opisać i rozrysować Waszą instalację oraz sposób przyłączenia. Przy danych rysującego oraz wykonawcy powinna znaleźć się data i podpis.W razie pytań, chętnie odpowiem zarówno w temacie jak i na PW.PS: Z tego co zauważyłem, różne zakłady energetyczne różnie interpretują te dokumenty, natomiast myślę, że to co tutaj podałem będzie albo kompletnym wnioskiem i kompendium wiedzy, albo bardzo dobrym przykładem jak taki wniosek należy sporządzić.

  Attachments:

  • Schemat przyłączenia mikroinstalacji do sieci. rarDownload(42. 38 KB) Punkty: 1 for the user
  • Wniosek do PGE. pdf(3. 73 MB)
 • #2ACCelLevel 22  #2

  Ekstra wytłumaczenie.
  Ja dodam ze swojej strony jak wygląda to w innym rejonie PGE:
  - Tłumaczenie samodzielne. Nikt nie jest w stanie wam udowodnić, że nie jest do oryginalny dokument producenta, byle wyglądało jak oryginał czyli edytujecie PDF w OpenOfice Draw. Wystarczy spojrzeć na dokument do Zevesolar na wskazanej stronie Corab, to jest ręczna przeróbka chińskiego PDFa, możecie sobie to wyedytować i skasować dopisek Corab.
  - Nikt z PGE nie sprawdzał instalacji, nawet jej nie oglądał, tylko wymienili liczniki.Certyfikaty NcRFG mają różne firmy z zagranicznych jednostek certyfikujących typu TUV, na przykład ABB ma, Fronius też.

 • #3KaatarzynkaaLevel 2  #3

  Witam, dopiero zaczynam przygodę z tym zawiłym tematem i mam kilka pytań, jako do Osoby doświadczonej
  Składam wniosek o określenie warunków przyłącza dla wytwórcy w PGE, jakie załączniki muszę przekazać dla fotowoltaiki? Czy konieczne jest znalezienie certyfikowanego elektryka do podpisu, czy same kwalifikacje typu E wystarczą? Będę bardzo wdzięczna za radę

 • #4#4

  Fotowoltaikę można instalować do mocy przyłącza na podstawie zgłoszenia. Czemu chcesz uzyskać warunki?E wystarczy w PGE.

 • #5#5

  Czyli wniosek o określenie warunków nie jest potrzebny, jeśli budynek jest podłączony do sieci i moc przyłącza jest taka sama jak moc przyłączeniowa? Czyli potrzebuje tylko zgłoszenie, schemat instalacji specyfikacje techniczną? Czy powinnam jeszcze mieć jakieś dokumenty z gminy? czy sam akt własności domu i działki wystarczy?

 • #6#6

  Kolega wyżej podał wszystko co potrzeba. Żadnych dokumentów z gminy czy aktów własności nie potrzeba.

 • #7#7

  ok, dziękuję za pomoc, napiszcie mi jeszcze proszę tylko, czy oświadczenie wykonawcy może podpisać mi byle jaki elektromonter z uprawnieniami E? Czy to musi być konkretny elektryk, który ma własną zarejestrowaną firmę?

 • #8Tech132Level 25  #8

  W PGE musi podpisać elektryk mający firmę.

 • #9#9

  Nie musi. Co to w ogóle za wynalazek z tym elektrykiem z własną firmą?Zgodnie z prawem może podpisać dowolna osoba posiadająca kwalifikacje elektryczne w zakresie Eksploatacji.

 • #10malinabend 1#10

  enea akt własności potrzeba i mapka budynku w odpowiedniej skali z zaznaczonymi panelami może być z google mnie odrzucili z tych 2 powodów chociaż płace 30 lat za 2 liczniki na posesji
  Elektryka miałem z uprawnieniami i własną firmą chcieli pieczątke

 • #11#11

  Niestety niewiele osób ma siłę i ochotę aby ich bezprawne zapędy tępić. Ja też sam się czasami poddaję aby zrobić coś szybko i bez straty nerwów.

 • #12#12

  W PGE nie było potrzeby posiadania własnej firmy. Po prostu wpisałem swój numer uprawnień SEP Eksploatacja i tyle Nie było żadnego problemu

 • #13Wlodek22Level 30  #13

  Właśnie wróciłem z innogy w warszawie z mieszanymi uczuciami. Wzięli ode mnie tylko wniosek z ich prostym schematem, karty katalogowe paneli i inwertera i upoważnienie. Nie interesowały ich żadne CE paneli i inwertera, Nc-Rfg, LDV, EMS, ENy, czy akty własności. Nawet dowodu osobistego nikt nie poprosił. Jak bym kebaba pod marketem zamawiał.
  Widocznie wszystko weryfikują z własnych źródeł, bo by tak od ręki przyjmowali wszystko byle PV, trudno uwierzyć.

 • #14#14

  Albo mają zdrowe podejście do tematu. Pewnie z zgłoszeniu był paragraf pt "z pełną odpowiedzialnością... spełnia normy... RfG... IRIESID" (w PGE jest).
  Na dodatek nie można wprowadzić do obrotu na terenie UE żadnego produktu nie spełniającego CE.

 • #15#15

  ACCel wrote:

  - Nikt z PGE nie sprawdzał instalacji, nawet jej nie oglądał, tylko wymienili liczniki.

  Aktualizacja:
  Przy rozbudowie instalacji przyszedł pracownik PGE ze zleceniem "Sprawdzenie prawidłowego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Rozbudowa".Spisał wskazania licznika, zapytał czy są zabezpieczenia i jakieś inne oczywiste rzeczy, nie oglądał instalacji z bliska.

 • #16#16

  Dziś był telefon w sprawie wymiany licznika, czyli wniosek zaakceptowany i to już po 15 dniach.upd: Licznik wymienili, nikt nic nie sprawdzał, nawet na posesje nie wchodzili. Licznik norax3 z modemem. Nastawiałem się na stres i przepychanki papierkowe, a tu nic.

 • #17domelekLevel 17  #17

  Podłączę się do tematu - planuję instalację ok 10kW - w tym momencie moc przyłączeniową mam 9kW czy muszę podnieśc moc przed złożeniem dokumentów?

 • #18MichałSLevel 31  #18

  Wystąpić z wnioskiem o zmianę mocy przyłączeniowej, albo dostosować instalację do przydzielonej mocy.Sąsiad założył 16 paneli 260W i niestety przy "gościu z energetyki" musiał wzywać firmę, która mu tą instalację zakładała aby odłączyć jeden panel bo przekraczał przydzielone mu 4kW.

 • #19LisciastyLevel 20  #19

  Coś ten sąsiad ściemniał. Jak się zgłosi mikroinstalację, która przekracza moc przyłącza to żaden gościu nie przychodzi tylko dzwonią albo piszą
  że wniosek odrzucony i proszę sobie zwiększyć moc przyłącza. Tak samo z tym odłączaniem panela, już widzę jak facet z PGE czeka aż ktoś przyjedzie panel odłączyć:]

 • #20cuuubeLevel 29  #20

  malinabend 1 wrote:

  enea akt własności potrzeba

  16 miesięcy temu nic takiego nie chcieli - Poznań.

 • #21#21

  Już pisałem mi odrzucili brak aktu własności mam 2 liczniki na posesji oczywiste na mnie jeden 30 lat drugi 50 lat płace rachunki terminowo. Na szczęscie miałem jakiś stary odpis aktu i mi uratowało Energetyka Poznan oddział Szamotuły
  Sam się zdziwiłem

 • #22#22

  Pewnie brakuje im starych dokumentów. Bo w końcu na jakiejś podstawie masz od nich przyłącze.Jakby co to wystarczy im dostarczyć skrócony wyciąg z ksiąg wieczystych dostępny on-line.

 • #23#23

  Tak zgadza się tylko trzeba mieć a jak się nie ma? To trzeba czasu i kasy aby dostać nima od ręki
  Pół wieku brali kasę i nie trzeba było? Teraz nagle potrzeba

 • #24#24

  Widocznie im zależy by zniechęcić i utrudnić na tyle, by innym wybić to z głowy. U mnie jak wyżej ani aktów, ani schematów, ani dowodu osobistego nie chcieli.

 • #25kosmos99Level 38  #25

  A u mnie trzeba bardzo długo czekać na podłączenie.

 • #26sethirLevel 12  #26

  @PLukowiak W szablonie jaki przygotowałeś (dzięki) w kolumnie mocy maksymalnej sugerujesz wpisanie n x moc paneli + dodatnią tolerancję, czyli w moim przypadku dla LR6-60HPH-315M (315W + 5W tolerancji dodatniej) miałbym wpisać n x 320W. Tylko co Ty na to:źródło

  a szczególnie przypadek dla PRIMO 3. 0-1:

  Quote:

  Przyjmijmy dla przykładu, że w zgłaszanej instalacji mamy dwa falowniki:Fronius PRIMO 3. 0-1, do którego jest przyłączonych 12 modułów o mocy 275Wp, tj. 12 • 275 = 3300Wp, czyli mamy klasyczne przewymiarowanie z SM = 110%. Wpisujemy moc maksymalną falownika, czyli 3, 0 kW.
  Fronius SYMO 8. 2-3-M, do którego jest przyłączonych 20 modułów o mocy 275Wp, tj. 20 • 275 = 5500Wp. Mamy niedowymiarowanie z SM = 67% (np. pod przyszłą rozbudowę). Wpisujemy moc maksymalną modułów, czyli 5, 5 kW.

  Patrząc na to jak wytłumaczył to Fronius to w tej kolumnie powinniśmy wpisywać moc falownika jeśli mamy przewymiarowaną instalację.Dla mnie jest to na tyle istotne, że przy mocy przyłączeniowej 5 kW moje 16 szt. LR6-60HPH-315M wytwarzają nominalnie 5, 04 kW a według Twojej sugestii: 5, 12kW no i mam, tym samym przekroczenie przyłączeniowej.Jak zamawiałem panele to się sugerowałem odpowiedzią Froniusa, że jako maksymalną moc bierzemy moc falownika u mnie to 4, 6 kW.

 • #27Slawek K. Level 35  #27

  We wniosku PGE wpisuje sie moc generatora, czyli paneli, a nie falownika.

 • #28#28

  Faktycznie teraz tak patrzę na tą tabelkę na stronie Fronius i mowa jest o części dla falownika nie dla generatora.Czyli pozostało mi zgłoszenie 15 paneli tak aby na dzień dobry wniosku nie odrzucili.Zgłoszenie wysłane. Ciekawe ile zajmie w ENERGA rozpatrzenie i co będzie jeszcze potrzebne poza stertą przesłanych dokumentów.

 • #29User removed accountLevel 1  #29

  Witam,Jak wygląda aktualizacja zgłoszenia mikroinstalacji - a dokładnie wypełnienie tego druku ZM w PGE. (szczególnie 2 strona zgłoszenia: informacje o modułach i inwerterze, co dokładnie wpisać)
  Może ktoś podpowiedzieć

 • #30AT PROLevel 19  #30

  Mam pytanie, czy do mocy zainstalowanej paneli, PGE zalicza tylko ich moc nominalną czy z tolerancją tak jak jest we wniosku tabela 3. 2 moc maksymalna?
  Pytam w kwestii nie przekroczenia 10 kw.

Dokument dotyczący instalacji produktu Frigidaire Glgq642a

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Frigidaire Glgq642a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Frigidaire Glgq642a