Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Eu 2117c

Podręcznik Electrolux Eu 2117c dostarcza użytkownikom wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, które powinni znać i stosować podczas korzystania z produktu. Podręcznik wyjaśnia, jak używać urządzenia w bezpieczny sposób i jak uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak zranienie, zatrucie, pożar lub uszkodzenie urządzenia. Podręcznik zawiera również informacje, w jaki sposób należy konserwować, instalować i używać urządzenia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się w podręczniku.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Eu 2117c

Dobre (i złe) wiadomości szybko rozchodzą się w sieci, więc gdy zabraknie zastanowienia, dzieci mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, która będzie miała długotrwałe konsekwencje. Jak temu zapobiec? Ucząc je, jak można dzielić się treściami z osobami, które się zna, i z nieznajomymi.

 • Zachęcaj do przemyślanego dzielenia się treściami i do traktowania komunikacji online tak samo, jak rozmów twarzą w twarz: jeśli czegoś nie należy mówić, nie należy tego też pisać.
 • Stwórz wskazówki dotyczące tego, jaka komunikacja jest (a jaka nie jest) właściwa.
 • Zadbaj, by osobiste dane członków rodziny i znajomych były trzymane w tajemnicy.

Warto uświadamiać dzieciom, że osoby i sytuacje w sieci nie zawsze są tym, czym się wydają. Rozróżnianie między prawdą a fałszem jest ważną umiejętnością, dającą bezpieczeństwo w sieci.

 • Jeśli obietnica "wygranej" lub otrzymania czegoś "za darmo" wydaje się zbyt piękna, by była prawdziwa, zapewne jest nieprawdziwa.
 • Okazje nie powinny wiązać się z udostępnianiem osobistych informacji.
 • Zawsze myśl krytycznie, zanim zrobisz coś w sieci i naucz się ufać intuicji. Strzeż się prób phishingu - wyłudzenia informacji takich jak login czy hasło poprzez podszywanie się pod zaufaną osobę w e-mailu, wiadomości SMS lub w komunikatorze. com/en-us/hub/icons/fundamentals-list/padlock. svg"/>

  Prywatność i bezpieczeństwo są tak samo ważne w rzeczywistości, jak w sieci. Ochrona ważnych informacji pomaga dzieciom chronić urządzenia, reputację i relacje.

  • Niech będzie łatwe do zapamiętania, ale bez twoich prywatnych danych, takich jak imiona czy daty urodzin.
  • Mieszaj wielkie i małe litery, symbole i cyfry.
  • Z@m13ni@j li+ErY na $ymb0le & cyfry, 0 +@k!
  • Nie korzystaj z tego samego hasła na wielu stronach.
  • Do różnych kont stwórz różne wersje tego samego hasła. com/en-us/hub/icons/fundamentals-list/kind. svg"/>

   Internet działa jak potężny wzmacniacz, dzięki któremu można szerzyć dobro lub zło. Dzieci mogą dokonać dobrego wyboru, stosując zasadę "traktuj innych tak, jak chcesz, żeby traktowali ciebie" do swoich działań w sieci, wywierając pozytywny wpływ i nie zgadzając się na złe traktowanie innych.

   • Korzystaj z internetu, by szerzyć dobro.
   • Zatrzymaj krzywdzące lub nieprawdziwe wiadomości, nie przekazując ich dalej.
   • Szanuj innych.
   • Blokuj złośliwe i niewłaściwe zachowanie w sieci.
   • Wspieraj osoby, które padły ofiarą znęcania się.
   • Zachęcaj dzieci do sprzeciwiania się znęcaniu i zgłaszania go. com/en-us/hub/icons/fundamentals-list/bubble. svg"/>

    Do wszystkich interakcji cyfrowych odnosi się jedna zasada: jeśli dzieci natkną się na coś niepokojącego, powinny móc porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą. Dorośli mogą wspierać to zachowanie, zachęcając w domu i w szkole do rozmawiania otwarcie.

    • Ustal jasne domowe czy szkolne zasady dotyczące korzystania z technologii oraz konsekwencje ich złamania.
    • Podtrzymuj dialog, często rozmawiaj z dziećmi i zachęcaj je do zadawania pytań.
    • Rozmawiaj z dziećmi i innymi zaufanymi osobami, takimi jak nauczyciele, pedagodzy, znajomi i rodzina.

    Aby zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo, państwo organizuje wiele przedsięwzięć, w których realizacji nieustannie uczestniczy duża liczba podmiotów. Są to nie tylko instytucje rządowe i samorządowe, ale niekiedy również przedsiębiorstwa prywatne. Wszystkie one tworzą system bezpieczeństwa narodowego. Jego skuteczne funkcjonowanie zapewnia państwu i jego obywatelom ochronę przed zagrożeniami i odpowiednią reakcję w przypadku ich wystąpienia.

    W celu zrozumienia poniższego tekstu, zastanów się nad uwarunkowaniami bezpieczeństwa państwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (np. członkostwa w organizacjach międzynarodowych).

    Możesz w tym celu wykorzystać e‑materiał pt. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwaUwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

    Rozważ to zagadnienie również w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, a także indywidualnym oraz zbiorowym. Przypomnij sobie podstawowe informacje dotyczące ochrony ludności.

    iIzMgwteov_d5e179

    Nauczysz się

    • definiować pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego,

    • charakteryzować uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego,

    • wymieniać najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP.

    iIzMgwteov_d5e179

    1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego

    W ogólnym rozumieniu system bezpieczeństwa narodowego danego państwa tworzą wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo organy oraz instytucje należące do władz wykonawczych, ustawodawczych, sądowniczych oraz lokalnych.

    W opublikowanej w 2013 r. przez Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoBiuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) 
    Białej księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej system bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) został zdefiniowany jako całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana.

    Treść Białej Księgi stała się podstawą zatwierdzonej w listopadzie 2014 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN). To właśnie w tym dokumencie ostatecznie zdefiniowano i opisano funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią SBN system ten obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych). Najnowsze wydanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi z 12 maja 2020 roku, z czasu kolejnej Prezydentury Andrzeja Dudy.

    Ważne!

    Dokumenty takie, jak wymieniono wyżej, muszą być cyklicznie aktualizowane, z uwagi na zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, 
    np. z powodu zmian w otoczeniu międzynarodowym Polski. Więcej informacji na ten temat, a także na temat innych dokumentów strategicznych Polski, znajdziesz na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

    iIzMgwteov_d5e179
    R18LPT6jtMV60

    Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020

    Źródło: domena publiczna.

    iIzMgwteov_d5e295

    2. Uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego

    System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze, w tym podsystemy operacyjne oraz podsystemy wsparcia. Skonstruowany w ten sposób uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego zaprezentowano w formie poniższego schematu.

    R180vJVxYsa1z

    Uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego

    Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

    Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów. Ponadto bardzo ważnym jego elementem jest zarządzanie kryzysowe.

    Polecenie 1

    Zastanów się i wyjaśnij, jaką rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni system zarządzania kryzysowego.

    RhxMUmp24DYZL

    Podsystemy wykonawcze to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Jak już wspomniano, dzielą się one na podsystemy: operacyjne (obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze).
    Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym. Podsystem obronny tworzą siły zbrojne, zaś podsystemy ochronne to np. wymiar sprawiedliwości, służby specjalne czy też służby ratownicze.
    Podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają natomiast podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami, do których należą np. instytucje edukacji dla bezpieczeństwa, czy instytucje bezpieczeństwa finansowego.

    iIzMgwteov_d5e351

    3. Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP

    Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską. Z tego względu wiele dokumentów porusza tę tematykę oraz reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem.

    Najważniejszym z dokumentów jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r. Jest to najwyższy rangą akt prawny w Polsce, z tego względu nazywany również ustawą zasadniczą, regulujący takie kwestie jak: prawa i wolności obywatela, sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych - Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz władzy sądowniczej, czy też warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Wszystkie pozostałe akty normatywne ogłaszane w Polsce muszą być z nią zgodne.

    Rpj3rHAzDXpjb

    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - Pierwsza strona Konstytucji RP podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego

    Źródło: Tomorrow sp.

    Zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce są uregulowane przez odpowiednie ustawy. Najważniejsze w tym zakresie ustawy to:

    • ustawa o obronie Ojczyzny, która reguluje przede wszystkim funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP,

    • ustawa o Policji,

    • ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,

    • ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

    • ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

    • ustawa o służbie zagranicznej,

    • ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

    • ustawa o stanie wyjątkowym,

    • ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

    W 2013 r. opublikowano Białą księgę bezpieczeństwa narodowego. Biała księga stała się podstawą wydanej w listopadzie 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - dokument ten zastąpił SBN opublikowaną w 2007 r. Strategia z roku 2014 została natomiast zastąpiona kolejną w roku 2020.
    Strategia określa kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jego wymiarach. Uwzględnia aspekt podmiotowy (wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa narodowego oraz środowisko międzynarodowe – stosunki bilateralne, współpracę regionalną, w skali globalnej oraz współpracę na forach organizacji międzynarodowych) oraz przedmiotowy (uwzględnia wszystkie wymiary funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego). Interesy narodowe oraz cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego zostały sformułowane w zgodzie z wartościami narodowymi określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie powinny znaleźć rozwinięcie i odzwierciedlenie w krajowych dokumentach strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju Polski. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnia kontekst obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej.

    Polecenie 2

    Odszukaj w Internecie tekst aktualnej Strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Następnie na jego podstawie wymień i opisz interesy narodowe i cele strategiczne Polski w dziedzinie bezpieczeństwa.

    R1HnGLA0AZSKn
    iIzMgwteov_d5e529

    4. Podsumowanie

    • System bezpieczeństwa narodowego RP to system obejmujący siły, środki i zasoby przeznaczone do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.

    • System bezpieczeństwa narodowego RP składa się z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz wsparcia (społecznych i gospodarczych).

    • Podsystem kierowania jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Tworzą go organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i stosowną infrastrukturą.

    • Podsystemy wykonawcze są to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem.

    • Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym.

    • Podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami.

    • Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy opisujące zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

    • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnia kontekst obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej.

    5. Praca domowa

    Polecenie 3

    Opisz korzyści, jakie ma dla bezpieczeństwa państwa klarownie zaprojektowany system bezpieczeństwa narodowego. Swoje rozważania przedstaw w formie wypowiedzi pisemnej.

    RYw4nnCtqtrYk
    iIzMgwteov_d5e593

    6. Słowniczek

    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

    Definicja: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

    urząd będący zapleczem analitycznym Prezydenta RP w zakresie zadań bezpieczeństwa narodowego

    system bezpieczeństwa narodowego RP

    Definicja: system bezpieczeństwa narodowego RP

    system, czyli podmioty oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi, obejmujący siły, środki i zasoby, przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane; składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych)

    iIzMgwteov_d5e655

    7. Zadania

    Ćwiczenie 1

    RBaYcUyQ38An01
    zadanie interaktywne

    Które spośród wymienionych instytucji wchodzą w skład podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym?

    • Prezydent RP.
    • Siły Zbrojne.PolicjaRada Ministrów.Sejm RP.Państwowa Straż Pożarna.Senat RP.Minister właściwy do spraw publicznych.

    Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

    Ćwiczenie 2

    RD3tyLuZ4rK5X1
    zadanie interaktywne

    Jakie problemy porusza Strategia bezpieczeństwa narodowego RP?

    Określa potencjał bezpieczeństwa narodowego.Reguluje kwestie związane z prawami i wolnościami obywatelskimi.Określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.Ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski.Definiuje interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.Opisuje warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych.

    Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

    Ćwiczenie 3

    R1VqbY8ROgYwM1
    zadanie interaktywne

    Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

    PrawdaFałszBiała księga bezpieczeństwa narodowego RP została opublikowana w 1997 roku.□ Konstytucja RP określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania i podsystemy wsparcia, w tym podsystemy operacyjne oraz wykonawcze.Podsystemy operacyjne dzielą się na społeczne i gospodarcze.Treść Strategii bezpieczeństwa narodowego jest zbieżna ze strategiami NATO i UE.

    Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

    Szanowni Państwo,

    od marca nie będziemy już zamieszczać propozycji zdalnych lekcji.
    Nauczycieli, którzy wspierali się materiałami znajdującymi się na tej stronie, zachęcamy do korzystania z treści publikowanych na stronie epodręczniki. pl, scholaris. pl czy lekcjewsieci. pl, a także na innych portalach, z których korzystaliśmy przy tworzeniu zdalnych lekcji. Dodatkowo przypominamy, że uruchomiliśmy techniczną infolinię dla nauczycieli.

    Poradniki

    Materiały dydaktyczne do nauki zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej

    zobacz wszystkie
    {"register":{"columns":[]}}

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Eu 2117c

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Eu 2117c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Eu 2117c