Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem

Honeywell Cloud Link 4g Modem to moduł łączący użytkowników z siecią 4G LTE. Może być wykorzystywany jako część systemu monitorowania i zarządzania usługami, który umożliwia użytkownikom dostęp do danych dotyczących ich ogrodów, urządzeń i innych części systemu. Moduł może być podłączony do urządzeń, takich jak czujniki, termostaty, kamery i inne, a także do komputerów, aby umożliwić zdalny dostęp do danych i informacji. Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem zawiera wszystkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące konfiguracji i korzystania z modułu. Zawiera także szczegółowy opis obsługiwanych funkcji i protokołów, w tym wyjaśnienie, jak moduł może być wykorzystany do śledzenia i monitorowania urządzeń i czujników. Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem jest doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać zalety tego modułu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem

E-rozwiązania | NOWA ERA

 • E-rozwiązania

Świat wokół nas podlega nieuchronnej cyfryzacji.

Cyfrowe wsparcie dla nauczycieli

Dla nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator testów

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Baza zadań i testów do 11 przedmiotów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

Czytaj więcej

Multibooki i multiteki

szkoła podstawowa

Elektroniczne wersje podręczników i biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

ONEbook

Innowacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego.

Czytaj więcej

Multiteki

szkoła ponadpodstawowa

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w szkołach ponadpodstawowych. pl/oferta-edukacyjna/reforma/szkola-ponadpodstawowa/multiteka">Czytaj więcej

Wirtualne Laboratorium

Dobrze wyposażona pracownia chemiczna to ważny element w nauczaniu chemii. Często słabe zaplecze laboratoryjne jest przeszkodą do samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów. Rozwiązaniem jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz. pl/wirtualne-laboratorium">Czytaj więcej

Specjalne potrzeby

Programy multimedialne wydawane pod marką eduSensus to nowoczesne narzędzia dla nauczycieli w edukacji przedszkolnej i szkolnej, a także pedagogów specjalnych, terapeutów i logopedów, poświęcone specjalnym potrzebom edukacyjnym. pl/terapiairozwoj/">Czytaj więcej

Teraz matura

szkoły ponadgimnazjalne

Portal wspierający przygotowanie do matury. Zawiera kalendarium przygotowań, artykuły oraz treści dostępne po wpisaniu kodu z publikacji maturalnych. pl/">Czytaj więcej

Diagnoza Nowej Ery

edukacja szkolna

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

Czytaj więcej

Tyci Tukan i przedszkolaki

wychowanie przedszkolne

„Tyci Tukan i przedszkolaki” to zestaw materiałów edukacyjnych uzupełniony interaktywnymi ćwiczeniami, filmami i piosenkami stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym, podzielony na trzy poziomy: I, II, III, uzupełniony zajęciami na temat emocji.

Czytaj więcej

Balon Blum

Bezpieczne gry dla dzieci 3-4-letnich oraz 5-6-letnich. Interaktywni bohaterowie – Baj i Bajeczka wędrują wraz z dziećmi przez kolorowe krainy, pomagają potrzebującym, a przy okazji rozwijają kompetencje językowe, matematyczne, komunikacyjne, technologiczne.

Czytaj więcej

Mobi Blum

Siedem gier edukacyjnych dla przedszkolaków, stworzonych przez ekspertów wychowania przedszkolnego. Idealnie dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Czytaj więcej

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet. pl/ebooki">Czytaj więcej

Dla Ucznia

Baza niezbędnej wiedzy dla każdego ucznia klasy I szkoły ponadpodstawowej. Tematy przedstawione w czytelnej, skróconej formie, filmy, infografiki i możliwość sprawdzenia wiedzy dzięki fiszkom i quizom. pl/dla-rodzica/dla-ucznia">Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z publikacji Nowej Ery.

Czytaj więcej

Cyfrowe wsparcie dla szkół

Diagnoza przedmiotowaDiagnoza PRZED...

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych testów i egzaminów.

 • Poprzedni
 • Nast�pny
 • Nowo��Promocja

  Promocja 2za1

  Microsoft Power BI jest doskona�ym narz�dziem do profesjonalnej analizy danych. Je�li jednak chcesz uzyska� za jego pomoc� naprawd� spektakularne efekty, musisz si� biegle pos�ugiwa� j�zykiem DAX (Data Analysis Expressions). Pozwala on na wykonywanie zaawansowanych oblicze� i zapyta� dotycz�cych...

  pkt(71. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

  57. 85 z�89. 00 z�(-35%)

 • To ksi��ka przeznaczona dla in�ynier�w danych i programist�w, kt�rzy chc� za pomoc� Sparka przeprowadza� skomplikowane analizy danych i korzysta� z algorytm�w uczenia maszynowego, nawet je�li te dane pochodz� z r�nych �r�de�. Wyja�niono tu, jak dzi�ki Apache Spark mo�na odczytywa� i ujednolica�...

  pkt

  57. 00 z�(-35%)

  Je�li masz ju� pewne umiej�tno�ci pentestera, dzi�ki tej ksi��ce poszerzysz swoj� wiedz� o zaawansowanych narz�dziach dost�pnych w Kali Linux, a tak�e nauczysz si� wyrafinowanych taktyk stosowanych przez prawdziwych haker�w do atakowania sieci komputerowych. Om�wiono tu r�ne sposoby instalowania...

  pkt(69. 30 z� najni�sza cena z 30 dni)

  64. 35 z�99. pl/ksiazki/wydajnosc-i-optymalizacja-kodu-istota-dynamiki-dzialania-oprogramowania-richard-l-sites, roprwy. htm">

  Ta ksi��ka jest przeznaczona dla programist�w i os�b zaawansowanych w nauce programowania. Dzi�ki niej nauczysz si� uwzgl�dnia� w projektach narz�dzia do obserwacji pracy kodu i analizowa� uzyskane dzi�ki nim dane o wydajno�ci. Dowiesz si� te�, jak na podstawie takiego wnioskowania uzyskiwa� znac...

  pkt(83. 30 z� najni�sza cena z 30 dni)

  77. 35 z�119. 00 z�(-35%)

  Bestseller

  W tej ksi��ce om�wiono techniki wdra�ania system�w na platformie AWS i zasady zarz�dzania nimi. Zaprezentowano podstawy korzystania z us�ugi Identity and Access Management oraz narz�dzia sieciowe i monitoruj�ce chmury AWS. Poruszono tematy Virtual Private Cloud, Elastic Compute Cloud, r�wnowa�eni...

  pkt(55. 30 z� najni�sza cena z 30 dni)

  51. 35 z�79. pl/ksiazki/kompetentny-scrum-master-przewodnik-po-rozwoju-scrum-masterow-i-agile-coachow-dla-hr-zarzadzajacyc-kate-hobler, koscma. htm">

  Przewodnik, kt�ry trzymasz w r�ku, powsta� w�a�nie po to, by zasypa� otch�a� mi�dzy dzia�em HR i pozosta�ymi dywizjami organizacji w procesie transformacji. Kate ma nadziej�, �e dzi�ki ksi��ce uda jej si� pom�c zar�wno osobom przeprowadzaj�cym transformacj�, jak i dzia�om HR firm i organizacji. W...

  pkt(34. 93 z� najni�sza cena z 30 dni)

  32. 44 z�49. 90 z�(-35%)

  Ta ksi��ka jest przeznaczona dla os�b, kt�re chc� zrozumie� dzia�anie Lightning Network i wykorzysta� mo�liwo�ci tej technologii we w�asnych aplikacjach. Z lektury tej pozycji skorzystaj� programi�ci, architekci systemowi i in�ynierowie. Om�wiono w niej podstawy funkcjonowania sieci LN i sposoby...

  pkt

  77. pl/ksiazki/tajniki-skutecznych-dotcomow-jak-rozwijac-firme-w-internecie-russell-brunson-dan-kennedy, taskdo. htm">

  Dziesi�tki tysi�cy przedsi�biorc�w sprzedaje swoje produkty i us�ugi przez internet. Jednak tylko niedu�y odsetek zdobywa w ten spos�b wystarczaj�co licznych klient�w, a naprawd� niewielu osi�ga satysfakcjonuj�cy poziom sprzeda�y. Nawet pr�by podgl�dania najlepszych w tej dziedzinie i kopiowania...

  pkt

  51. pl/ksiazki/uczenie-maszynowe-elementy-matematyki-w-analizie-danych-leszek-albrzykowski, uczmae. htm">

  Uczenie maszynowe (ML) i sztuczna inteligencja (AI). Obok komputer�w kwantowych to dwa g��wne, gor�ce tematy we wsp�czesnej informatyce. Oba nieco tajemnicze, futurystyczne i przede wszystkim wymagaj�ce posiadania do�� sporej wiedzy i umiej�tno�ci matematycznych. St�d podr�czniki akademickie po�...

  pkt(23. 94 z� najni�sza cena z 30 dni)

  25. 93 z�39. pl/ksiazki/automatyzacja-w-vba-dla-excela-2019-receptury-jak-przyspieszac-rutynowe-zadania-i-zwiekszac-efekty-mike-van-niekerk, autvbe. htm">

  Dzi�ki tej ksi��ce nauczysz si� programowa� w j�zyku VBA. Dowiesz si� tak�e, w jaki spos�b mo�na zautomatyzowa� wiele �mudnych czynno�ci wykonywanych w Excelu i w innych aplikacjach pakietu MS Office. Nauk� rozpoczniesz od podstaw, kt�re podano tu w przyst�pnej i zrozumia�ej formie. Dowiesz si�,...

  pkt(47. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  51. pl/ksiazki/sciezka-testera-certyfikat-istqb-w-pytaniach-i-odpowiedziach-rafal-podraza, istqbw. htm">

  IT prze�ywa rozkwit, czego dowodem jest to, �e w pierwszym p�roczu 2022 roku 25 procent og�osze� o pracy by�o skierowanych w�a�nie do przedstawicieli tej bran�y. Na ten imponuj�cy wynik sk�adaj� si� oferty dla specjalist�w do spraw rozwoju oprogramowania (16 procent wszystkich og�osze�). Nic wi�...

  pkt(41. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  44. 85 z�69. pl/ksiazki/stworz-teraz-wspaniala-firme-siedem-etapow-na-drodze-do-wysokich-zyskow-mark-thompson-brian-tracy, stwter. htm">

  Dowiesz si�, jak inspirowa�, przyci�ga� i zatrzymywa� przy sobie wspania�ych ludzi, pisa� niezawodny biznesplan, identyfikowa� wymagania rynku, tworzy� wyr�niaj�cy si� plan marketingowy, przywi�zywa� klient�w do siebie i stale poprawia� ich obs�ug�. Nauczysz si� szeregu prostych, praktycznych i...

  pkt(35. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  38. 35 z�59. pl/ksiazki/visual-studio-2022-c-i-net-programowanie-kontrolek-lukasz-sosna, vs22ko. htm">

  Nie trzeba siedzie� po uszy w programowaniu, by zauwa�y� pewn� regu��: lwia cz�� ksi��ek po�wi�conych temu zagadnieniu zosta�a napisana w podobny spos�b. I nie chodzi o styl, �rodowisko czy j�zyk, lecz o struktur�. Prawid�owo�� t� zauwa�y� �ukasz Sosna, kt�ry do zagadnienia programowania w j�zyk...

  pkt(29. 94 z� najni�sza cena z 30 dni)

  32. pl/ksiazki/modelowanie-danych-z-power-bi-dla-ekspertow-analityki-jak-w-pelni-wykorzystac-mozliwosci-power-bi-soheil-bakhshi-christian-wade, modapo. htm">

  Ta ksi��ka jest znakomitym wprowadzeniem do Power BI. Dzi�ki niej nauczysz si� modelowania danych, technik definiowania relacji oraz tworzenia modeli danych. Dowiesz si� te�, jak prowadzi� obliczenia za pomoc� funkcji modelowania. Poznasz tak�e podstawy pisania kodu w j�zyku DAX i korzystania z n...

  pkt(71. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  77. pl/ksiazki/motywacja-pod-lupa-praktyczny-poradnik-dla-szefow-wydanie-3-rozszerzone-anna-niemczyk-andrzej-niemczyk-jan-madry-ilustr, motyl3. htm">

  Skoro jeste� szefem, to z pewno�ci� wiesz, �e jednym z najwi�kszych wyzwa�, z jakimi przychodzi si� zmaga� ka�demu, kto kieruje lud�mi, jest ich odpowiednie motywowanie. Jak doda� im skrzyde�? Jak im pom�c i tak nimi pokierowa�, by w pracy stawali si� najlepsz� wersj� siebie? By chcieli wsp�prac...

  pkt

  44. pl/ksiazki/employer-branding-praktyczny-podrecznik-edyta-sander-mateusz-jablonowski, prapoe. htm">

  Podstawowe za�o�enie tej ksi��ki jest bardzo proste: jej autorzy chc� Ci dostarczy� maksimum wiedzy, praktycznych porad i wskaz�wek. Dzi�ki nim b�dziesz w stanie nie tylko uruchomi� dzia�ania z zakresu employer brandingu (EB), ale tak�e zadba� o ich dopasowanie do grupy docelowej, skuteczno�� i r...

  pkt

  38. pl/ksiazki/sztuczna-inteligencja-nowe-spojrzenie-wydanie-iv-tom-1-stuart-russell-peter-norvig, szti41. htm">

  Oto pierwszy tom dzie�a, kt�re stanowi inspiruj�ce spojrzenie na sztuczn� inteligencj�. Jego zrozumienie nie wymaga wybitnej znajomo�ci informatyki i matematyki. Ksi��ka jest wspania�� syntez� wczesnych i p�niejszych koncepcji, a tak�e technik, przeprowadzon� we frameworku idei, metod i technolo...

  pkt(101. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  109. 85 z�169. pl/ksiazki/sztuczna-inteligencja-nowe-spojrzenie-wydanie-iv-tom-2-stuart-russell-peter-norvig, szti42. htm">

  To drugi tom klasycznego podr�cznika wiedzy o sztucznej inteligencji. Podobnie jak w wypadku pierwszej cz�ci, lektura tej ksi��ki nie wymaga wybitnej znajomo�ci tematu. Dzi�ki przejrzysto�ci tekstu i umiej�tnemu unikaniu nadmiernego formalizmu mo�na w do�� �atwy spos�b zrozumie� kluczowe idee i...

  pkt(77. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  83. 85 z�129. pl/ksiazki/atlassian-jira-server-data-center-programowanie-rozwiazan-w-projektach-biznesowych-jakub-kalinowski, atjise. htm">

  Znalezienie odpowiedzi na zaprz�taj�ce umys� pytania z zakresu automatyzacji zwykle wi��e si� ze sp�dzeniem d�ugich godzin na wertowaniu niesp�jnej dokumentacji lub przeszukiwaniu forum Atlassian Community, gdzie swoimi problemami (a tak�e autorskimi pomys�ami na ich rozwi�zanie) dziel� si� inni...

  pkt

  44. pl/ksiazki/c-zbior-zadan-z-rozwiazaniami-tomasz-jasniewski, cppzbz. htm">

  Autor tego zbioru zada� jest programist� i nauczycielem. To prawdziwy pasjonat programowania ― w tym w j�zyku C++ ― kt�re traktuje jak przed�u�enie ludzkiej mowy. Uwa�a, �e praktycznie na wszystko, co robimy w �yciu, mo�na spojrze� jak na wykonywanie funkcji i algorytm�w, kt�re opisuj...

  pkt(22. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

  22. 20 z�37. 00 z�(-40%)

  Ta ksi��ka powinna zosta� przestudiowana przez ka�dego architekta nowoczesnych system�w rozproszonych. Jej celem jest pokazanie sposob�w rozwi�zywania trudnych problem�w zwi�zanych z projektowaniem takiego oprogramowania. W krytyczny i wszechstronny spos�b om�wiono w niej najwa�niejsze problemy u...

  pkt(59. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  64. pl/ksiazki/elektronika-bez-oporu-55-ukladow-tranzystorowych-witold-wrotek, elebeo. htm">

  Najnowsza ksi��ka Witolda Wrotka liczy - jak sugeruje tytu� - 55 rozdzia��w, kt�re stanowi� stopniowe wprowadzenie w �wiat elektroniki, a konkretnie tranzystor�w i zbudowanych na ich podstawie uk�ad�w. Tre�� zawarta w tym przyst�pnym przewodniku zosta�a zilustrowana licznymi schematami i niejedno...

  pkt(35. 94 z� najni�sza cena z 30 dni)

  38. 94 z�59. pl/ksiazki/kpi-czyli-kluczowe-wskazniki-efektywnosci-75-miernikow-waznych-dla-kazdego-menedzera-bernard-marr, kpiczy. htm">

  W tej ksi��ce zaprezentowano 75 KPI, kt�re s� uznawane za najbardziej istotne. Znajdziesz tu ich definicje wraz ze zwi�z�ym opisem, techniki obliczania, wreszcie ― co najwa�niejsze ― sposoby korzystania z tych narz�dzi. Dzi�ki praktycznym przyk�adom niepostrze�enie zaczniesz rozumie�...

  pkt

  51. pl/ksiazki/nowoczesny-linux-przewodnik-dla-uzytkownika-natywnej-chmury-michael-hausenblas, nowlin. htm">

  To ksi��ka przeznaczona dla u�ytkownik�w komputer�w pracuj�cych pod kontrol� Linuksa. Znalaz�y si� w niej tak wa�ne kwestie, jak om�wienie komponent�w o krytycznym znaczeniu i mechanizm�w kontroli dost�pu czy wyja�nienie systemu plik�w w Linuksie. Umieszczono tu r�wnie� liczne wskaz�wki i �wiczen...

  pkt

  44. pl/ksiazki/po-pierwsze-bezpieczenstwo-przewodnik-dla-tworcow-oprogramowania-loren-kohnfelder, popbez. htm">

  Ta ksi��ka powsta�a z my�l� o architektach oprogramowania, projektantach, programistach i dyrektorach do spraw technicznych. Zwi�le i przyst�pnie opisano w niej, jak zadba� o bezpiecze�stwo na wczesnym etapie projektowania oprogramowania i jak zaanga�owa� w ten proces ca�y team. Najpierw zapreze...

  pkt

  51. 00 z�(-35%)

   O tym, ile problem�w sprawia niedbale napisany kod, wie ka�dy programista. Nie wszyscy jednak wiedz�, jak napisa� ten �wietny, „czysty” kod i czym w�a�ciwie powinien si� on charakteryzowa�. Co wi�cej – jak odr�ni� dobry kod od z�ego? Odpowied� na te pytania oraz sposoby tworzen...

   pkt

   51. 00 z�(-35%)

   pkt

   Bran�a IT kusi licznymi ofertami pracy, atrakcyjnymi zarobkami i ciekawymi �cie�kami rozwoju nie tylko zawodowych programist�w, lecz r�wnie� osoby bez wykszta�cenia informatycznego czy do�wiadczenia w tej dziedzinie. Te ostatnie zwykle zaczynaj� karier� od roli testera aplikacji. Jednym z podstaw...

   pkt(53. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

   57. 00 z�(-35%)

   pkt

   Przeczytasz o tym, jak wykrywa� nowe luki w oprogramowaniu, jak tworzy� trojany i rootkity, a tak�e jak u�ywa� techniki wstrzykiwania SQL. Zapoznasz si� r�wnie� z szerok� gam� narz�dzi do przeprowadzania test�w penetracyjnych (takich jak Metasploit Framework, mimikatz i BeEF), rozeznasz si� w dzi...

   pkt

   57. 00 z�(-35%)

   pkt

   (-40%)

   pkt

   Mistrz czystego kodu. Kodeks post�powania profesjonalnych programistówPodr�cznik profesjonalnego programisty!Robert C. Martin, znany jako Uncle Bob, to jeden z prawdziwych gwiazdorów bran�y IT, cz�owiek o niezwyk�ej charyzmie, rewelacyjnym podej�ciu do s�uchaczy i poczuciu h...

   pkt(29. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

   31. 85 z�49. pl/ksiazki/algorytmy-ilustrowany-przewodnik-aditya-bhargava, algipv. htm">

   Je�li chcesz po prostu zrozumie� dzia�anie algorytm�w, a nie masz ochoty na mozolne przedzieranie si� przez setki trudnych stron, to trzymasz w r�ku w�a�ciw� ksi��k�! Dzi�ki temu interesuj�cemu, przyst�pnemu podr�cznikowi szybko przyswoisz sobie najwa�niejsze poj�cia i �atwo zrozumiesz, w jaki sp...

   pkt(40. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

   43. 55 z�67. pl/ksiazki/kali-linux-i-testy-penetracyjne-biblia-gus-khawaja, kalibi. htm">

   Ta ksi��ka jest praktycznym i wyczerpuj�cym przewodnikiem, dzi�ki kt�remu w pe�ni wykorzystasz mo�liwo�ci Kali Linux. Opisano w niej wiele interesuj�cych zagadnie� zwi�zanych z przeprowadzaniem test�w penetracyjnych. Dowiesz si�, jak zbudowa� nowoczesne �rodowisko testowe z u�yciem kontener�w Doc...

   pkt

   64. pl/ksiazki/podstawy-kryptografii-wydanie-iii-marcin-karbowski, pokr3v. htm">

   Przekonaj si�, jak fascynuj�ca jest kryptografia!Poznaj histori� rozwoju kryptografiiOpanuj jej matematyczne podstawyRozpracuj najwa�niejsze algorytmy kryptograficzneDowiedz si�, jak zastosowa� je w praktyceKryptografia to dziedzina nauki, której sedno stanowi� sposob...

   pkt(39. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

   51. pl/ksiazki/python-instrukcje-dla-programisty-wydanie-ii-eric-matthes, blkpy2. htm">

   To drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie bestsellerowego podr�cznika Programowania w Pythonie pozwoli Ci b�yskawicznie zacz�� tworzy� kod, kt�ry dzia�a! Zaczniesz od zrozumienia podstawowych koncepcji programistycznych, nast�pnie nauczysz si� zapewnia� programom interaktywno�� i wykszta�cis...

   pkt

   64. 00 z�(-35%)

   pkt

   (-35%)

   pkt

   To ksi��ka przeznaczona dla programist�w, kt�rzy chc� zacz�� prac� z Gitem i GitHubem. W ka�dym rozdziale zawarto wy��cznie przydatne informacje, a te uzupe�niono licznymi �wiczeniami. Dzi�ki temu r�wnocze�nie mo�esz si� uczy� Gita i nabiera� sprawno�ci w pos�ugiwaniu si� tym systemem. Przewodnik...

   pkt

   44. pl/ksiazki/html-i-css-zaprojektuj-i-zbuduj-witryne-www-podrecznik-front-end-developera-jon-duckett, htcswv. htm">

   Ta pozycja jest doskona�ym przewodnikiem, kt�ry wprowadzi Ci� w �wiat projektowania i budowania stron WWW. W trakcie lektury dowiesz si� te�, jak uzyska� dost�p do serwera i opublikowa� swoj� witryn�. Ca�a ksi��ka zosta�a podzielona na trzy cz�ci. Pierwsza po�wi�cona jest j�zykowi HTML. Z ni� po...

   pkt

   57. pl/ksiazki/jezyk-sql-przyjazny-podrecznik-wydanie-ii-larry-rockoff, jsqlp2. htm#format/e">

   Najlepsze relacyjne bazy danych, takie jak Oracle czy MS SQL Server, s� nieroz��cznie zwi�zane z j�zykiem SQL. J�zyk ten stworzono po to, aby budowa� i u�ytkowa� bazy przechowuj�ce ogromne ilo�ci danych. Bez w�tpienia SQL jest do�� z�o�ony, obejmuje wiele elementów i funkcji, jednak jego z...

   pkt(23. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

   28. 20 z�47. 00 z�(-40%)

   pkt

   W tej ksi��ce w spos�b jasny i bardzo interesuj�cy przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskaz�wek dotycz�cych stosowania tych regu� w praktyce. Wyczerpuj�co zaprezentowano tu dost�pne rozwi�zania i wyja�niono, dlaczego s� one tak istotne dla sukcesu przeds...

   pkt

   57. pl/ksiazki/c-10-i-net-6-dla-programistow-aplikacji-wieloplatformowych-tworz-aplikacje-witryny-www-oraz-serw-mark-j-price, c10ne6. htm">

   Po przyswojeniu zagadnie� zwi�zanych z j�zykiem C# i aplikacjami konsoli dowiesz si�, jak tworzy� praktyczne aplikacje i us�ugi z wykorzystaniem biblioteki ASP. NET Core, a tak�e wzorzec MVC i technologi� Blazor. Zapoznasz si� z metodami stosowania wielozadaniowo�ci do poprawy wydajno�ci i skalowa...

   pkt(95. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

   103. 35 z�159. pl/ksiazki/pragmatyczny-programista-od-czeladnika-do-mistrza-wydanie-ii-david-thomas-andrew-hunt, pragp2. htm">

   Dave Thomas i Andy Hunt napisali pierwsze wydanie tej wp�ywowej ksi��ki w 1999 roku, aby pom�c swoim klientom tworzy� lepsze oprogramowanie i na nowo odnale�� rado�� z kodowania. Nauki p�yn�ce z tamtego wydania pomog�y wielu pokoleniom programist�w zbada� istot� rozwoju oprogramowania, niezale�ni...

   pkt(46. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

   50. 05 z�77. pl/ksiazki/strategiczne-monolity-i-mikrouslugi-jak-napedzac-innowacyjnosc-za-pomoca-przemyslanej-architektury-vaughn-vernon-tomasz-jaskula, strmon. htm">

   Niniejsza ksi��ka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej najwy�szego szczebla oraz dla os�b steruj�cych rozwojem oprogramowania w firmie. Ma pom�c w zrozumieniu problem�w strategicznych, z jakimi te osoby si� mierz�, a tak�e u�atwi� wyb�r najlepszego rozwi�zania architektonicznego. W ksi��ce op...

   pkt

   44. pl/ksiazki/bug-bounty-bootcamp-przewodnik-po-tropieniu-i-zglaszaniu-luk-w-zabezpieczeniach-vickie-li, bugbou. htm">

   Ta ksi��ka jest kompleksowym i praktycznym przewodnikiem po hakowaniu aplikacji internetowych w ramach udzia�u w programach bug bounty. Znajdziesz w niej wszystkie niezb�dne informacje, od budowania relacji z klientami i pisania znakomitych raport�w o b��dach w zabezpieczeniach po nauk� zaawansow...

   pkt

   64. pl/ksiazki/statystyka-praktyczna-w-data-science-50-kluczowych-zagadnien-w-jezykach-r-i-python-wydanie-ii-peter-bruce-andrew-bruce-peter-gedeck, stpra2. htm">

   Metody statystyczne s� kluczowym elementem data science, mimo to niewielu specjalist�w data science posiada formalne wykszta�cenie statystyczne. Kursy i podr�czniki o podstawach statystyki, rzadko kiedy omawiaj� temat z perspektywy data science. W drugim wydaniu tego popularnego podr�cznika zosta...

   pkt

   44. pl/ksiazki/wiersz-polecen-linuksa-rozwijanie-umiejetnosci-efektywnej-pracy-daniel-barrett, wiepol. htm">

   T� ksi��k� doceni� administratorzy system�w, projektanci, in�ynierowie aplikacji i entuzja�ci Linuksa. Dzi�ki niej dowiesz si�, jak tworzy� i uruchamia� z�o�one polecenia rozwi�zuj�ce rzeczywiste problemy, przetwarzaj�ce i pobieraj�ce informacje, a tak�e automatyzuj�ce zadania, kt�re dotychczas t...

   pkt

   38. 00 z�(-35%)

    Ksi��ka tak, napisana z my�l� o do�wiadczonych programistach, zawiera wiele przyk�adowych program�w, kt�re pozwol� Ci pozna� praktyczne tajniki j�zyka, takie jak typy og�lne, LINQ oraz techniki programowania asynchronicznego. Nast�pnie poznasz najnowsze mo�liwo�ci platformy. NET 6 oraz j�zyka C#...

    pkt(135. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    135. 20 z�

    To ksi��ka przeznaczona dla specjalist�w, kt�rzy chc� poszerzy� wiedz� na temat cyberbezpiecze�stwa. Opisano tu aktualne koncepcje zwi�zane z podatno�ciami i zagro�eniami bezpiecze�stwa, w tym model dojrza�o�ci cybernetycznej. Zaprezentowano narz�dzia takie jak Wireshark, DVWA, Burp Suite, OpenVA...

    pkt(87. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    87. 20 z�

    To ksi��ka przeznaczona dla in�ynier�w, kt�rzy chc� stosowa� systemy uczenia maszynowego do rozwi�zywania rzeczywistych problem�w biznesowych. Zaprezentowano w niej systemy ML u�ywane w szybko rozwijaj�cych si� startupach, a tak�e przedstawiono holistyczne podej�cie do ich projektowania ― z...

    pkt

    80. 10 z�

    Sztuczna inteligencja staje si� powoli nieodzownym sk�adnikiem naszego �ycia. Przesz�a d�ug� drog� od modnego has�a pojawiaj�cego si� g��wnie w specjalistycznych publikacjach do technologii maj�cej realny wp�yw na nasz� codzienno��. Z ka�dym dniem lepiej radzi sobie z coraz bardziej zaawansowanym...

    pkt(55. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    55. 20 z�

    Ta ksi��ka jest przeznaczona dla in�ynier�w zarz�dzaj�cych infrastruktur� sieciow� dowolnego rodzaju. Znajdziesz w niej niezb�dne informacje, kt�rych potrzebujesz do uruchomienia i skonfigurowania r�nych u�ytecznych us�ug sieciowych. Najpierw poznasz najwa�niejsze dystrybucje oraz podstawy konfi...

    pkt(95. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    107. 10 z�

    Psycholog, m�wca, trener i mentor, kt�rego szeroki �wiat internetu pozna� ― i kt�rym si� zachwyci� ― dziesi�� lat temu. We wrze�niu 2012 roku Jacek Walkiewicz opowiedzia� s�uchaczom TEDxWSB we Wroc�awiu, w czym tkwi pe�na moc naszych mo�liwo�ci. Zarejestrowane dwudziestominutowe wyst�...

    pkt(39. 92 z� najni�sza cena z 30 dni)

    44. 91 z�

    Architekt ma w sobie co� z boga. Przecie� kreuje �wiat. Form� i funkcj� budynk�w, krajobrazy, a nawet przestrze� naszych mieszka�. Wp�ywa na otoczenie, �wiadomie umieszczaj�c w nim kolejne elementy, zmieniaj�ce lub podkre�laj�ce charakter przestrzeni. Architekci potrafi� zaprojektowa� prawdziwe d...

    pkt(47. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    47. 20 z�

    To ksi��ka przeznaczona dla os�b, kt�re chc� dobrze zrozumie� matematyczne podstawy nauki o danych i nauczy� si� stosowania niekt�rych koncepcji w praktyce. Wyja�niono tu takie zagadnienia jak rachunek r�niczkowy i ca�kowy, rachunek prawdopodobie�stwa, algebra liniowa i statystyka, pokazano tak�...

    pkt

    62. 10 z�

    Z tym przewodnikiem nauczysz si� stosowania Reacta w praktyce. Dowiesz si�, w jaki spos�b zbudowa� jednostronicow�, z�o�on� aplikacj� internetow�, i zdob�dziesz wiedz� umo�liwiaj�c� u�ywanie tej biblioteki w codziennej pracy. Pokazano tu, jak rozpocz�� projekt i rozwija� rzeczywist� aplikacj�. Za...

    pkt

    53. pl/ksiazki/roblox-lua-w-24-godziny-tworzenie-gier-dla-poczatkujacych-roblox-corporation, roblua. htm">

    Oto wyj�tkowy przewodnik po platformie Roblox. Sk�ada si� z 24 lekcji skonstruowanych w spos�b u�atwiaj�cy szybkie opanowanie materia�u; przeczytanie ka�dej z nich i wykonanie podanych �wicze� zajmie Ci najwy�ej godzin�. Lekcje i zadania ��cznie tworz� kurs, dzi�ki kt�remu nauczysz si� samodzieln...

    pkt

    62. 10 z�

    Ten przyst�pny przewodnik jest przeznaczony dla analityk�w danych, kt�rzy chc� dobrze pozna� proces tworzenia analitycznego zbioru danych i samodzielnie pisa� kod niezb�dny do uzyskania zamierzonego wyniku. Przedstawiono w nim sk�adni� j�zyka SQL oraz zasady budowania szybko dzia�aj�cych zapyta�...

    pkt

    62. pl/ksiazki/testowanie-full-stack-praktyczny-przewodnik-dostarczania-oprogramowania-wysokiej-jakosci-gayathri-mohan, tefust. htm">

    Ten praktyczny przewodnik zawiera szeroki przegl�d strategii, wzorc�w i form testowania oprogramowania, u�atwiaj�cych dob�r �cie�ek i podej�� do konkretnych projekt�w w zale�no�ci od zakresu, bud�etu i ram czasowych. Ksi��ka uczy przydatnych umiej�tno�ci w zakresie przeprowadzania test�w wydajno�...

    pkt

    71. 20 z�

    Oto przewodnik po koncepcjach testowania i wiod�cych frameworkach, za pomoc� kt�rych automatyzuje si� testy aplikacji internetowych, takich jak Selenium, Cypress, Puppeteer i Playwright. Zaprezentowano w nim unikatowe funkcjonalno�ci tych rozwi�za�, ich wady i zalety, a tak�e wyja�niono zasady ko...

    pkt

    62. pl/ksiazki/windows-od-srodka-wnetrze-nowoczesnego-systemu-wirtualizacja-systemy-plikow-rozruch-bezpieczens-mark-russinovich-andrea-allievi-alex-ionescu-da, wiosw7. htm">

    W drugiej cz�ci tego zaktualizowanego przewodnika dla zaawansowanych informatyk�w znalaz� si� mi�dzy innymi opis mechanizmu wywo�ania ALPC i procedury synchronizacji sterownik�w urz�dze� i aplikacji. Om�wiono zasady wirtualizacji, a tak�e takie elementy jak rejestr, interfejs WMI, us�ugi ETW i D...

    pkt(143. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    143. 20 z�

    Lektura tej ksi��ki nauczy Ci� my�le� o danych inaczej ni� dotychczas. Przekonasz si�, �e to nie tylko wype�nione kolumny i wiersze. Nie poprzestaniesz na prostej pracy z danymi, a nauczysz si� je uk�ada� w historie obfituj�ce w cenne wnioski. Dowiesz si�, jak sobie radzi� z warto�ciami, kt�re wy...

    pkt(63. 20 z� najni�sza cena z 30 dni)

    63. pl/ksiazki/wysoce-wydajny-c-opanuj-sztuke-optymalizowania-dzialania-kodu-wydanie-ii-bjorn-andrist-viktor-sehr, wywyc2. htm">

    Ta ksi��ka jest drugim, zaktualizowanym i uzupe�nionym wydaniem przewodnika dla programist�w. Rozpoczyna si� od szczeg�owego wprowadzenia do nowoczesnego C++ z uwzgl�dnieniem technik eliminowania w�skich garde� w kodzie bazowym. Nast�pnie om�wiono zagadnienia optymalizacji struktur danych i zarz...

    pkt

    107. pl/ksiazki/zaawansowana-analiza-danych-w-pyspark-metody-przetwarzania-informacji-na-szeroka-skale-z-wykorzysta-akash-tandon-sandy-ryza-uri-laserson-sean-owen, zaanpy. htm">

    Oto praktyczny przewodnik po wersji 3. 0 systemu Spark, metodach statystycznych i rzeczywistych zbiorach danych. Om�wiono w nim zasady rozwi�zywania problem�w analitycznych za pomoc� interfejsu PySpark, z wykorzystaniem dobrych praktyk programowania w systemie Spark. Po lekturze mo�na bezproblemow...

    pkt

    55. 20 z�

    Osi�gaj szczyty kreatywno�ci z Blenderem!Poznaj zaawansowane techniki modelowania 3D od podstawNaucz si� o�wietla� sceny oraz dobiera� materia�y i teksturyDowiedz si�, na czym polegaj� rigging i animacjaZacznij tworzy� fotorealistyczne i artystyczne rendery...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Git to nowoczesny, rozproszony system kontroli wersji, kt�ry zrewolucjonizowa� �ycie zawodowe milion�w programist�w na ca�ym �wiecie. Rozwi�zanie umo�liwia wydajn�, r�wnoczesn� prac� wielu os�b nad programami sk�adaj�cymi si� nawet z dziesi�tek tysi�cy plik�w �r�d�owych. O mo�liwo�ciach Gita niec...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Ten doskonale napisany podr�cznik jest przeznaczony dla tych, kt�rzy nie maj� jeszcze praktycznego do�wiadczenia w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania. Niezb�dna wiedza jest tu przekazywana za pomoc� �atwego do zrozumienia pseudokodu czy schemat�w blokowych. Om�wiono takie zagadnienia jak ty...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Pocz�tkowo DevOps dotyczy�o bran�y IT i mia�o zapobiega� konfliktom zespo�ów w ramach firmy. Dzi� zasady i wzorce DevOps pozwalaj� na prze�amanie problemów, które bez interwencji powodowa�y opó�nienia w dostarczaniu produktów, ich nisk� jako�� i powi�kszanie si�...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Jak skutecznie porozumie� si� z millenialsami i kolejnymi pokoleniami m�odych, �yj�cych coraz bardziej w �wiecie online? Jakie mo�liwo�ci i zagro�enia przyniesie ze sob� sztuczna inteligencja? Jak wykorzysta� rosn�cy potencja� Big Data? Czy w przysz�o�ci firma b�dzie w stanie obej�� si� bez autom...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Python jest j�zykiem, kt�rego powszechnie u�ywa si� w wielu obszarach: od programowania gier, przez aplikacje webowe, po systemy analizy danych. Nic wi�c dziwnego, �e cieszy si� ogromn� popularno�ci� i jest dodatkowo wspierany przez liczn� spo�eczno�� programist�w, projektant�w i sympatyk�w, kt�r...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Oto przyjazny przewodnik dla programist�w Pythona, wyczerpuj�co wyja�niaj�cy wiele zagadnie� programowania obiektowego, takich jak dziedziczenie, kompozycja, polimorfizm, tworzenie klas i struktur danych. W ksi��ce szczeg�owo om�wiono zagadnienia obs�ugi wyj�tk�w, testowania kodu i zastosowania...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

    Podobnie jak we wcze�niejszej pozycji tego autora, Wst�pie do analizy matematycznej, algebry i r�wna� r�niczkowych. Zadania dla student�w i kandydat�w na studia, i tu mamy do czynienia ze starannie opracowanym zbiorem zr�nicowanych zada�, pomy�lanym tak, aby mo�liwie jak najbardziej zainteresow...

    pkt

    W przygotowaniu

    Powiadom mnie, gdy ksi��ka b�dzie dost�pna

  Konteneryzacja jest alternatyw� dla wirtualizacji. W pracy z nowo wdra�anymi, testowanymi czy usprawnianymi aplikacjami pozwala ograniczy� wykorzystanie zasob�w i uruchamia� niezale�nie wiele aplikacji na jednej maszynie. Kontenery s� od siebie ca�kowicie odizolowane, nic o sobie nawzajem nie &#8...

  pkt(149. 00 z� najni�sza cena z 30 dni)

  121. 14 z�149. 00 z�(-19%)

  W�r�d wielu produkt�w sygnowanych mark� giganta z Redmond znajduje si� Microsoft Windows Server. Pocz�tki tego systemu operacyjnego si�gaj� 1987 roku. W odpowiedzi na u�wiadomion� ju� w�wczas potrzeb� pracy w ramach niewielkich sieci lokalnych Microsoft wypu�ci� LAN Management 1. 0, pierwsz� wersj...

  pkt(129. 27 z� najni�sza cena z 30 dni)

  103. pl/ksiazki/java-w-praktyce-kurs-video-zbuduj-chatbota-szymon-majkut, vjavpr. htm">

  Pierwsza wersja Javy ukaza�a si� w 1995 roku. Po 27 latach od publikacji kod napisany w tym j�zyku programowania mo�emy spotka� niemal wsz�dzie: w aplikacjach webowych, chmurowych, narz�dziach programistycznych, a nawet systemach wbudowanych. Java w lod�wce? Tak, i to dos�ownie! Ponadto przysz�o�...

  pkt(96. 75 z� najni�sza cena z 30 dni)

  77. pl/ksiazki/tworzenie-gier-2d-w-unity-2022-kurs-video-poziom-sredniozaawansowany-arkadiusz-brzegowy, vun222. htm">

  Ludzie tworz� gry nie tylko po to, by w nie gra�, ale r�wnie� po to, by rozwija� umiej�tno�ci programowania. Niekt�rzy pocz�tkuj�cy tw�rcy gier wybieraj� t� drog� z my�l�, �e b�dzie to ich praca zawodowa, taka na ca�e �ycie, inni traktuj� kreowanie wirtualnych �wiat�w jako wst�p do kariery progra...

  pkt(89. 40 z� najni�sza cena z 30 dni)

  74. 50 z�149. 00 z�(-50%)

  Testowanie manualne polega na uruchamianiu przypadk�w testowych r�cznie. Dla powodzenia projektu istotne jest rozpocz�cie test�w na jak najwcze�niejszym etapie pracy. W ten spos�b zesp� uzyskuje kontrol� nad b��dami w kodzie i na bie��co sprawdza, czy oprogramowanie spe�nia okre�lone w dokumenta...

  pkt(67. 05 z� najni�sza cena z 30 dni)

  74. pl/ksiazki/vue-js-kurs-video-podstawy-pracy-z-frameworkiem-grzegorz-wazny, vvujso. htm">

  Kiedy m�wimy o technologiach tworz�cych stack technologiczny dla JavaScriptu, zapewne wymienimy Vue. js, React lub Angular. To one znalaz�y si� na podium framework�w przeznaczonych do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Wszystkie trzy ciesz� si� popularno�ci� i maj� rzesz� zwolennik�w w�r�...

  pkt(53. 55 z� najni�sza cena z 30 dni)

  59. 50 z�119. pl/ksiazki/linux-kurs-video-ssh-terminal-skrypty-i-automatyzacja-piotr-koska, vu2204. htm">

  Linux z roku na rok zyskuje coraz wi�ksz� popularno��. Uniksopodobne systemy operacyjne bazuj�ce na linuksowym j�drze funkcjonuj� praktycznie w ka�dej �redniej i wi�kszej organizacji, a tak�e - tu ju� niemal obowi�zkowo - w przedsi�biorstwach wyspecjalizowanych w dzia�alno�ci informatycznej, niez...

  pkt(59. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  53. 55 z�119. 00 z�(-55%)

  Spring to technologia, kt�ra powsta�a, by u�atwi� codzienn� prac� programistom tworz�cym elastyczne aplikacje. Przez dwadzie�cia lat istnienia Spring podbi� serca mi�o�nik�w Javy i sta� si� najpopularniejszym frameworkiem dla tego j�zyka. Za tak du�� popularno�ci� przemawiaj� liczne zalety: �atwa...

  pkt(49. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  39. 60 z�99. 00 z�(-60%)

  Gry nie tylko dostarczaj� rozrywki, ale r�wnie� coraz cz�ciej maj� charakter edukacyjny. Kolejne premiery g�o�nych produkcji - na konsole, komputery lub smartfony - odbijaj� si� szerokim echem w mediach. Minigry do��czane s� do aplikacji w naszych telefonach, aby podnie�� ich atrakcyjno��. R�wni...

  pkt(99. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  79. 60 z�199. pl/ksiazki/data-mining-kurs-video-eksploracja-danych-z-jezykiem-r-alicja-wolny-dominiak, vdamin. htm">

  �yjemy w �wiecie informacji. Przewag� w nim ma ten, kto dysponuje po��danymi informacjami i (r�wnocze�nie) potrafi z nich zrobi� odpowiedni u�ytek. Ten pierwszy etap - pozyskiwanie danych - w erze cyfrowej jest zwi�zany z czerpaniem ich z baz danych i odkrywaniem prawid�owo�ci kryj�cych si� w tym...

  pkt(74. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  74. pl/ksiazki/dostepnosc-cyfrowa-kurs-video-dobre-praktyki-tworzenia-dostepnych-stron-i-poprawne-stosowanie-atry-tomasz-pluta-michal-wiktor-zmijewski, vdocys. htm">

  Dost�pno�� cyfrowa w swoim za�o�eniu stawia na eliminacj� cyfrowych barier, dzi�ki czemu zapewnia mo�liwo�� korzystania z zasob�w Internetu jak najszerszemu gronu u�ytkownik�w. To, jak dok�adnie powinien wygl�da� dost�pny cyfrowo serwis internetowy, zdefiniowa�a grupa W3C w dokumentacji WAI-ARIA....

  pkt(44. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  44. 50 z�89. pl/ksiazki/game-design-kurs-video-przewodnik-poczatkujacego-projektanta-gier-konrad-chrustowski, vpodeg. htm">

  Spacewar! to pierwsza gra komputerowa, kt�ra zosta�a wydana komercyjnie. Jej wielki sukces sta� si� inspiracj� dla kolejnych tw�rc�w i nada� kierunek ca�ej bran�y gier wideo. Teraz, sze��dziesi�t lat p�niej, produkcja gier przynosi ogromne zyski i jest rozrywk� dla coraz bardziej wymagaj�cych gr...

  pkt(54. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  54. 50 z�109. pl/ksiazki/analiza-danych-w-tableau-kurs-video-podstawy-pracy-analityka-przemyslaw-dacko, vandat. htm">

  W sektorze business intelligence Tableau ma a� 16 procent udzia�u w rynku, co czyni go liderem w kategorii oprogramowania do analizy danych. Na ten zdumiewaj�cy wynik z pewno�ci� wp�yn�a prosta obs�uga programu i jego intuicyjny interfejs. Nietechniczni pracownicy firmy bez problem�w mog� przegl...

  pkt(112. 05 z� najni�sza cena z 30 dni)

  99. 60 z�249. pl/ksiazki/docker-kurs-video-podstawy-konteneryzacji-piotr-chudzik, vdokvk. htm">

  Platforma Docker znacznie u�atwi�a �ycie programistom. Dzi�ki niej zar�wno program, jak i jego zale�no�ci, takie jak biblioteki, pliki konfiguracyjne czy lokalne bazy danych, mo�na umie�ci� w lekkim, przeno�nym wirtualnym kontenerze, uruchamialnym na praktycznie ka�dym serwerze z systemem pracuj�...

  pkt(58. 05 z� najni�sza cena z 30 dni)

  51. 60 z�129. pl/ksiazki/docker-kurs-video-optymalizacja-konteneryzacji-piotr-chudzik, vdokvo. htm">

  Na szcz�cie Docker nale�y do tych technologii, w kt�re �atwo si� wdro�y�. Zreszt� istnieje sporo szkole�, kurs�w i ksi��ek dla pocz�tkuj�cych u�ytkownik�w tego oprogramowania. Gorzej z opracowaniami na temat zaawansowanej obs�ugi Dockera. Tymczasem oferuje on wiele narz�dzi i sztuczek, kt�rych z...

  pkt

  51. pl/ksiazki/wzorce-projektowe-kurs-video-schematy-rozwiazan-w-jezyku-java-rafal-sawicki, vwzprj. htm">

  W 1994 roku w ksi��ce Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software pierwszy raz pojawia si� poj�cie wzorca projektowego. Jego autorzy, znani jako Banda Czworga, nazywaj� wzorce projektowe gotowymi schematami rozwi�za� typowych programistycznych problem�w. Mo�na rzec, �e dzi�ki t...

  pkt

  47. 60 z�119. pl/ksiazki/python-dla-kazdego-kurs-video-50-zadan-praktycznych-z-programowania-obiektowego-karol-kurek, v70cpz. htm">

  Praca w Pythonie wi��e si� z korzystaniem z obiekt�w - nie do��, �e wszystko w nim jest obiektem, to w dodatku j�zyk wspomaga programowanie w ten spos�b zorientowane. Ka�da jego biblioteka i ka�dy framework s� napisane w tym duchu. Dlaczego to tak istotne dla osoby zg��biaj�cej tajniki IT? Poniew...

  pkt(89. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

  89. 50 z�179. pl/ksiazki/linux-kurs-video-ubuntu-dla-laikow-piotr-koska, vubu22. htm">

  Skoro zastanawiasz si� nad skorzystaniem z wiedzy oferowanej w ramach tego kursu, to prawdopodobnie w�a�nie zaczynasz przygod� z informatyk�. A mo�e nawet dopiero zamierzasz j� zacz��. Dobrze trafi�e�! Opanowanie bazowych informacji dotycz�cych systemu operacyjnego Linux Ubuntu b�dzie idealnym po...

  pkt(39. 90 z� najni�sza cena z 30 dni)

  39. pl/ksiazki/dostepnosc-cyfrowa-kurs-video-narzedzie-walidacyjne-i-tworzenie-dostepnych-tresci-tomasz-pluta-michal-wiktor-zmijewski, vdocyw. htm">

  Nowe technologie i zasoby Internetu zdecydowanie u�atwiaj� codzienne funkcjonowanie w niemal ka�dym obszarze �ycia. Czy jednak wszyscy mog� korzysta� z tych dobrodziejstw w r�wnym stopniu? Na �wiecie a� miliard ludzi zmaga si� z niepe�nosprawno�ci� i napotyka bariery r�wnie� w sieci. Nieodpowiedn...

  pkt

  44. pl/ksiazki/data-science-zawod-przyszlosci-kurs-video-jak-rozpoczac-kariere-w-pracy-z-danymi-anna-kotarba, vjazak. htm">

  Data science, big data - odk�d nasz� wirtualn� rzeczywisto�� opanowa�y wiedz�ce o nas wszystko ciasteczka, wyszukiwarka Google i media spo�eczno�ciowe, te s�owa budz� emocje i nadziej� u wielu os�b zajmuj�cych si� biznesem. Kto ma dost�p do danych, ten trafi� na �y�� z�ota. A kto potrafi je odpow...

  pkt(62. 55 z� najni�sza cena z 30 dni)

  55. 60 z�139. pl/ksiazki/figma-kurs-video-wejdz-do-branzy-jako-ui-ux-designer-dorwij-nerda-bartosz-piatek, vfigma. htm">

  Dzisiejszy odbiorca stron WWW i aplikacji internetowych jest niezwykle �wiadomy i wymagaj�cy. Je�li cokolwiek go rozproszy, co� nie b�dzie mu pasowa�o, przechodzenie mi�dzy podstronami lub kolejnymi oknami aplikacji oka�e si� niewygodne albo nieintuicyjne - poirytowany, porzuci stron� lub aplikac...

  pkt

  39. pl/ksiazki/tester-manualny-kurs-video-techniki-projektowania-testow-pawel-rachwal, vteman. htm">

  U�ytkownicy mog� by� r�ni, wszystkich jednak ��cz� te same oczekiwania dotycz�ce niezawodno�ci i prawid�owego dzia�ania oprogramowania. Pod��aj�c za tymi oczekiwaniami, mo�na zauwa�y�, �e sprawnie dzia�aj�ca aplikacja przek�ada si� na zadowolenie u�ytkownik�w i powoduje wzrost zaufania do jako�c...

  pkt

  59. 60 z�149. pl/ksiazki/terraform-kurs-video-podstawy-tworzenia-i-zarzadzania-infrastruktura-rafal-ligmann, vterr1. htm">

  Obierz kurs na... tworzenie zasobów w chmurze za pomoc� kodu�wiatem wspó�czesnej informatyki rz�dzi chmura, a dostawcy opartych na niej rozwi�za� rozdaj� karty w bran�y. By zarz�dza� zasobami infrastrukturalnymi zgodnie z najlepszymi praktykami DevOps, in�ynierowie potrzebuj� do...

  pkt(40. 05 z� najni�sza cena z 30 dni)

  35. 60 z�89. pl/ksiazki/aws-lambda-kurs-video-poznaj-framework-serverless-w-praktyce-michal-dziedzic, vwpaws. htm">

  Szeroka dost�pno�� Internetu przyczyni�a si� do stopniowego odchodzenia od przechowywania danych lokalnie i na no�nikach fizycznych. Dzi� rozwi�zania te s� wypierane przez zdaln� baz� danych ulokowan� na zewn�trznym serwerze — powszechnie znanym jako chmura. Zmienia si� nie tylko zapis plik...

  pkt

  67. 05 z�149. pl/ksiazki/web-scraping-kurs-video-zautomatyzowane-pozyskiwanie-danych-z-sieci-jan-mager, vwebsc. htm">

  Wiesz, �e ponad po�owa aktywno�ci w sieci jest podejmowana przez boty? Pow�d ich popularno�ci nie powinien by� zaskoczeniem - w �wiecie us�ug i biznesu chodzi przede wszystkim o poznanie rynku i konkurencji. W tym wypadku kto ma technologi�, ten ma przewag�, a daje j� web scraping. Dos�ownie t�um...

  pkt

  55. 00 z�(-60%)

   Wed�ug raportu Digital 2022 liczba internaut�w to ponad 62% �wiatowej populacji. S� nas miliardy i w kr�tkim czasie produkujemy miliardy danych. We wsp�czesnym �wiecie zbiory danych postrzegane s� niemal jak z�oto, determinuj� bowiem kierunek rozwoju gospodarki. Jednak�e tylko odpowiednio przetw...

   pkt

   74. 00 z�(-50%)

   pkt

   Czy mo�na sobie wyobrazi� �wiat bez Excela? Zapewne mo�na, ale by�oby to trudne. Aplikacja Microsoftu nie tylko jest najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym - w wielu miejscach jest on wprost niezb�dny i niezast�piony. Czy to szko�a, instytucja, mniejsza lub wi�ksza firma, czy gospodarstwo domo...

   pkt

   39. 90 z�

   Je�li my�lisz o bli�szym zaprzyja�nieniu si� z Linuksem, to teraz jest na to �wietny czas – ca�kiem niedawno �wiat ujrza� jego now�, podobno najszybsz�, naj�adniejsz� i najbardziej stabiln� edycj� w historii! W niniejszym kursie przedstawimy Ci dystrybucj� Ubuntu 22. 04 „Jammy Jellyfis...

   pkt

   89. 55 z�199. pl/ksiazki/wordpress-kurs-video-stworz-strone-www-prosto-szybko-i-bez-kodowania-lukasz-krawczyk, vwopod. htm">

   Kto potrafi tworzy� strony internetowe, ma w r�ku niezwykle cenny i przydatny fach! Nowe witryny wyrastaj� jak grzyby po deszczu - wraz z uruchamianiem kolejnych firm, organizacji i prywatnych inicjatyw, kt�re potrzebuj� reprezentacji w sieci. Kto� musi budowa� te wszystkie internetowe wizyt�wki...

   pkt(64. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

   51. 00 z�(-60%)

   pkt

   W�a�ciwie: obierz kurs na frontend development i - szerzej - na aktywne dzia�ania w internecie, oznaczaj�ce co� wi�cej ni� pisanie komentarzy pod postami. Cokolwiek bowiem zamierza si� w sieci wykreowa� - stworzy� reklam� graficzn�, przygotowa� i wys�a� mailing do klienta, o tworzeniu i modyfikac...

   pkt(26. 55 z� najni�sza cena z 30 dni)

   23. 60 z�59. pl/ksiazki/skill-master-listening-od-zera-do-bohatera-anna-lewoc, vskmas. htm">

   �wiat w XXI wieku porozumiewa si� po angielsku. Ten j�zyk bowiem obowi�zuje podczas spotka� politycznych, naukowych i biznesowych, jest te� g��wnym j�zykiem student�w wyje�d�aj�cych na zagraniczne sta�e. Do jego znajomo�ci odwo�ujemy si� r�wnie� na co dzie� - zar�wno w sytuacjach zawodowych, jak...

  • pkt

   47. pl/ksiazki/frontend-developer-kurs-video-javascript-poziom-podstawowy-radoslaw-madecki, vpodjs. htm">

   Uwaga, uwaga! Prosz� pa�stwa, kierujemy si� w stron� JavaScriptu! Skoro zdecydowali�cie si� ruszy� z nami na t� pouczaj�c� wycieczk�, to z pewno�ci� dysponujecie znajomo�ci� j�zyka HTML! Je�li go jeszcze nie znacie, radzimy szybko to zmieni�. HTML bowiem stanowi baz�, bez kt�rej trudno stworzy� s...

   pkt

   23. 00 z�(-60%)

   pkt

   Pocz�tkuj�cy programisto, sta�ysto lub praktykancie w agencji reklamowej, cz�owieku, kt�ry w�a�nie zmieniasz swoje zawodowe �ycie, przekwalifikowuj�c si� na projektanta stron internetowych - w Twoim przypadku, podobnie jak ka�dego innego frontend developera w kraju i na �wiecie, dog��bna znajomo�...

   pkt

   35. 00 z�(-60%)

   pkt

   (-50%)

   pkt

   Rozpocz�cie programowania nie wymaga skomplikowanych �rodowisk programistycznych. A autor szkolenia Python dla ka�dego. Rozwi�� 100 zada� z Pythona i zosta� programist� koncentruje si� na tym, by umo�liwi� rzetelne opanowanie podstaw - nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w prakty...

   pkt(89. 55 z� najni�sza cena z 30 dni)

   99. 50 z�199. pl/ksiazki/unreal-engine-5-kurs-video-praktyczny-niezbednik-game-developera-wlodzimierz-iwanowski, vunen5. htm">

   Unreal Engine 5. Praktyczny niezb�dnik game developera to ponad 6 godzin praktycznej wiedzy i budowania funkcjonalno�ci, prototypowania mechaniki, a tak�e iterowania produkcji. Na pocz�tku zaznajomisz si� z edytorem i mo�liwo�ciami narz�dzia Unreal Engine 5. Nauczysz si� stosowa� pred...

   pkt

   59. 00 z�(-60%)

   pkt

   My�lisz o pracy w IT? Mo�e rozwa�asz wyb�r kierunku informatycznego na studiach? Chcesz zacz�� programowa�, ale co� Ci� powstrzymuje? Wiemy co - nie lubisz nabija� sobie g�owy teori�! My te� nie lubimy, dlatego poprosili�my autora tego kursu, by skoncentrowa� si� na kwestiach czysto praktycznych....

   pkt

   55. 00 z�(-60%)

   pkt

   Powiedzie�, �e Python jest jednym z najpopularniejszych j�zyk�w programowania, to nic nie powiedzie�. Doceniaj� go i od lat wybieraj� developerzy na ca�ym �wiecie. Oni go tak�e rozwijaj�. Ten j�zyk programowania wysokiego poziomu jest bowiem dost�pny jako projekt typu open source, z b�ogos�awie�s...

   pkt

   71. 60 z�179. pl/ksiazki/python-dla-dzieci-i-mlodziezy-kurs-video-jak-uczyc-sie-programowania-pierwsze-kroki-zofia-matusiewicz, vpytsz. htm">

   Kurs jest przeznaczony dla ka�dego m�odego s�uchacza, nawet tego, kt�ry nie mia� dot�d do czynienia ze �rodowiskiem programistycznym, z algorytmik� i Pythonem jako takim. Wystarcz� otwarta g�owa i odrobina zainteresowania, aby g�adko wej�� w �wiat j�zyka programowania i zacz�� si� w nim porusza�....

   pkt(19. 95 z� najni�sza cena z 30 dni)

   19. 95 z�39. 90 z�(-50%)

   Znakomite szkolenie Excel — tabele przestawne. Raporty i analiza danych zosta�o zaprojektowane tak, by� po jego zako�czeniu potrafi� samodzielnie analizowa� dane za pomoc� tabel przestawnych oraz przedstawia� je w formie graficznej na wykresach przestawnych. Przekonaj si�, jaki...

   pkt(17. 95 z� najni�sza cena z 30 dni)

   19. pl/ksiazki/linux-kurs-video-wprowadzenie-do-pracy-z-konsola-piotr-chudzik, vlinko. htm">

   Mianem Linuksa okre�lamy ca�� rodzin� system�w operacyjnych, kt�re bazuj� na j�drze Linux. Jest to oprogramowanie wolne i otwarte, jego kod mo�e by� dowolnie wykorzystywany i rozpowszechniany oraz przebudowywany w zale�no�ci od potrzeb. Odk�d w 2017 roku oparto na nim najpopularniejszy system mob...

   pkt(34. 50 z� najni�sza cena z 30 dni)

   27. 60 z�69. 00 z�(-60%)

   pkt

   Dzi�ki szkoleniu J�zyk C#. Programowanie dla pocz�tkuj�cych, przygotowanemu przez eksperta z du�ym do�wiadczeniem praktycznym i akademickim, opanujesz solidne podstawy j�zyka C#. Nab�dziesz tak�e umiej�tno�ci, kt�re b�dziesz m�g� wykorzysta� w swojej karierze informat...

   pkt

   29. 50 z�59. pl/ksiazki/frontend-developer-kurs-video-javascript-poziom-srednio-zaawansowany-radoslaw-madecki, vfrdes. htm">

   Mo�liwe, �e mia�e� ju� okazj� uczestniczy� w poprzednich szkoleniach Rados�awa Madeckiego. Pewnie zatem masz jakie� wyobra�enie o tym, czego si� spodziewa�. Je�li nie, podpowiadamy: czeka Ci� minimum teorii! Wi�kszo�� kursu to zaj�cia praktyczne z sugestiami zada�. Dzi�ki temu z wiedzy oferowanej...

   pkt

   35. 00 z�(-60%)

   Ksi�garnia internetowa Helion. pl

   Helion. pl to jedna z najwi�kszych specjalistycznych e-ksi�garni w Polsce. Znajdziesz tutaj najlepsze ksi��ki, ebooki, audiobooki i kursy video dla specjalistów ca�ej bran�y IT - m. in. programistów, web developerów oraz grafików. Nale�ysz do tej grupy? To idealnie miejsce dla Ciebie! W naszej ofercie znajdziesz ponad kilka tysi�cy tytu�ów w formie tradycyjnego druku, jak i w formatach elektronicznych (PDF, e-Pub, Mobi), odpowiednio przystosowanych do czytania na telefonach, tabletach, komputerach oraz na najpopularniejszych czytnikach ebooków (Kindle, PocketBook, inkBookKOBO). Je�li stale �akniesz wiedzy, pami�taj, �e wszystkie e-ksi��ki - e-booki b�d� audiobooki dostarczymy Ci ju� kilka chwil po ich zakupie! Tylko tutaj znajdziesz ksi��ki wed�ug szczegó�owych kategorii takich jak: programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, fotografia cyfrowa, elektronika, grafika komputerowa, a tak�e matematyka czy programowanie dla najm�odszych. Nasza oferta to przede wszystkim �wiatowe i polskie bestsellery oraz naj�wie�sze nowo�ci ksi��kowe. W naszych zbiorach mamy tytu�y, których z pewno�ci� nie powinno zabrakn�� na Twoim regale - takie jak Czysty kod, Unix i Linux, English 4 IT, czy Sztuka podst�pu.
   A mo�e szukasz dla kogo� idealnego upominku? Nic prostszego! U nas podarujesz bliskiej Ci osobie fantastyczny prezent w postaci ebooka lub audiobooka, wraz z do��czon� do niego e-kartk�!

   Wydawnictwo Helion - najlepsze ksi��ki informatyczne

   Wydawnictwo Helion to lider specjalizuj�cy si� w literaturze informatycznej, dzia�aj�cy na rynku ksi��ki nieprzerwanie od 1991 roku. Nasze publikacje to ksi��ki informatyczne pisane przez najwi�kszych fachowców w swych dziedzinach. Kierowane s� do wszystkich, którzy swoj� codzienn� prac�, rozrywk� czy nauk� skupiaj� wokó� technologii informatycznych. Poziom zaawansowania nie ma znaczenia. Je�li wi�c zawodowo lub hobbystycznie zajmujesz si� programowaniem aplikacji w j�zyku C#, wdra�aniem oprogramowania w Docker, tworzeniem gier lub animacji w Scratch, projektowaniem i administracj� baz danych w MySQL, produkcj� gier na silniku Unity lub budowaniem serwisów i stron internetowych w oparciu o jQuery, JavaScript, Ajax to mamy co� dla Ciebie. W�ród naszych ksi��ek znajdziesz publikacje znanych na ca�ym �wiecie autorów takich jak: Bjarne Stroustrup, Robert C Martin, Robin Williams, Scott Kelby albo Kevin Mitnick. W swoich zbiorach mamy tak�e ksi��ki cenionych specjalistów z Polski. Do grona tych autorów nale�� m. in. Andrzej Szel�g, Tomasz Kowalski, Beata B�aszczyk jak i autor ksi��ek o j�zyku C++ Jerzy Gr�bosz.

   Dlaczego warto zagl�da� do ksi�garni internetowej Helion. pl?

   To, co nas wyró�nia, to atrakcyjne promocje na ksi��ki, pojawiaj�ce si� u nas niemal codziennie. Mamy dla Ciebie tak�e specjalne kupony rabatowe (kody rabatowe), które pomog� Ci odpowiednio pomniejszy� kwoty Twoich zakupów. Wystarczy, �e zapiszesz si� do naszego newslettera, który pozwoli Ci by� na bie��co z ksi��kowymi nowinkami oraz z organizowanymi przez nas akcjami promocyjnymi.
   Nasz� misj� jest promowanie czytelnictwa w Polsce oraz zach�canie do zdobywania nowej wiedzy. Zawsze dbamy tak�e o to, �eby zaspokoi� potrzeby wszystkich czytelników, równie� tych najbardziej wymagaj�cych - dlatego dok�adamy wszelkich stara�, aby nasz oferta by�a cz�sto aktualizowana o bogate w tre�ci fachowe poradniki oraz podr�czniki.
   Pami�taj, �e kupuj�c u nas wspierasz legalne czytelnictwo, autorów i wydawców. Razem dbajmy o literatur�, wspólnie tworz�c rynek ksi��ki.

   Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

   Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z rozwiązaniami Honeywell Cloud Link 4g Modem