Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc

Programowanie, konserwacja i rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc to proces techniczny, który zapewnia zgodność z wymaganiami klienta. Cisco 4742hdc to wysokowydajny router, który zapewnia szybkie i stabilne połączenia i może udostępniać szybkie łącza internetowe. Programowanie Cisco 4742hdc obejmuje konfigurację sieci i ustawienia routingu, a także szyfrowanie i bezpieczeństwo sieci. Konserwacja Cisco 4742hdc obejmuje regularne aktualizacje oprogramowania, przeglądy i naprawy sprzętu oraz kontrolę jakości. Rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc polega na identyfikacji problemów za pomocą narzędzi diagnostycznych, wykrywaniu i naprawianiu błędów, a także śledzeniu i rozwiązywaniu problemów związanych z siecią.

Ostatnia aktualizacja: Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc

Wszystkie treści na stronie ir. migra. pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematem C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania.

Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. w zależności od problemu rozwiązuje go, stosując metodę wstępującą lub zstępującą;
 2. do realizacji rozwiązania problemu dobiera odpowiednią metodę lub technikę algorytmiczną i struktury danych;
 3. sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu, uruchamianiu i testowaniu programów;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. projektuje i tworzy rozbudowane programy w procesie rozwiązywania problemów, wykorzystuje w programach dobrane do algorytmów struktury danych, […]
 2. stosuje zasady programowania strukturalnego i obiektowego w rozwiązywaniu problemów;
 3. I + II. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

  1. zapisuje za pomocą listy kroków, schematu blokowego lub pseudokodu, i implementuje w wybranym języku programowania, algorytmy poznane na wcześniejszych etapach oraz algorytmy:
   • a) algorytm Euklidesa w wersji iteracyjnej i rekurencyjnej wraz z zastosowaniami,
   • h) obliczania wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera,

Spis treści

 1. Schemat Hornera
 2. Algorytm Euklidesa
  1. Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem
  2. Wersja algorytmu Euklidesa z resztą z dzielenia

.

1. Schemat Hornera

Schemat Hornera to algorytm do szybkiego obliczania wartości wielomianu oraz podnoszenia do potęgi, a także przeliczania na postać dziesiętną liczb zapisanych w innym systemie liczbowym.

William George Horner – brytyjski matematyk; żył w latach 1786-1837.

Przykład 1. Zastosowanie schematu Hornera do obliczania wartości wielomianu

Funkcja kwadratowa y = a0x2 + a1x + a2 jest wielomianem drugiego stopnia o współczynnikach a0, a1, a2 (a0, a1, a2, R i a0 0). Aby obliczyć wartość tego wielomianu, wykonujemy zwykle trzy działania mnożenia i dwa dodawania. Jeśli jednak uporządkujemy wielomian, grupując dwa pierwsze wyrazy i wyciągając wspólny czynnik x przed nawias, to otrzymamy wielomian o postaci:

y = (a0x + a1)x + a2.

Aby obliczyć wartość tak zapisanego wielomianu, wystarczy wykonać dwa działania mnożenia i dwa dodawania.

Wielomian trzeciego stopnia W(x) = a0x3 + a1x2 + a2x + a3 po rozpisaniu według powyższej zasady przyjmie postać: W(x) = ((a0x + a1)x + a2)x + a3.

Aby obliczyć jego wartość, wystarczy wykonać trzy działania mnożenia i trzy dodawania. Natomiast w postaci klasycznej [1] należało wykonać sześć działań mnożenia i trzy dodawania.

Uogólniając, wielomian n-tego stopnia, który ma postać:

W(x) = a0xn + a1xn-1 + a2xn-2 +…+ an-1x + an dla n 0 [1]

można uporządkować następująco:

W(x) = (…(((a0x + a1)x + a2)x + a2)x +…+ an-1)x + an.

Obliczając jego wartość, będziemy wykonywać obliczenia zgodnie z zasadą kolejności wykonywania działań, poczynając od najbardziej „zagnieżdżonych” nawiasów. Za początkową wartość wielomianu należy przyjąć wartość współczynnika a0 przy najwyższej potędze zmiennej. Za każdym razem należy aktualną wartość wielomianu pomnożyć przez x i dodać kolejny współczynnik.

Algorytm ten nazywamy schematem Hornera.

Algorytm obliczania wartości wielomianu, zwany schematem Hornera, można rozpisać następująco:
W(x) = a0 (początkowa wartość wielomianu)
W(x) = W(x)x + ai dla i = 1, 2, 3, …, n (iteracja)

Ćwiczenie 1. Obliczamy liczbę działań mnożenia i dzielenia w schemacie Hornera

 1. Oblicz, ile razy należy wykonać działania mnożenia i dodawania, aby obliczyć wartość wielomianu W(x) z wykorzystaniem wzoru [1].
 2. Zapisz rozwiązanie w pliku pod nazwą TC9_c1.

Aby obliczyć wartość wielomianu stopnia n za pomocą schematu Hornera, należy wykonać n działańmnożenia i n działań dodawania. Porównując liczbę operacji arytmetycznych wykonywanych przy wykorzystaniu wzoru [1] i schematu Hornera, widzimy, że drugi sposób jest mniej pracochłonny.

Ćwiczenie 2. Stosujemy schemat Hornera

 1. Rozpisz wielomian czwartego stopnia, aby można było obliczyć jego wartość z zastosowaniem schematu Hornera.
 2. Zapisz rozwiązanie w pliku pod nazwą TC9_c2.

Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu obliczania wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera

Ćwiczenie 3. Testujemy działanie algorytmu obliczania wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera

Przetestuj działanie algorytmu przedstawionego w postaci schematu blokowego na rysunku 1. dla wybranych danych: n = 7, a0 = -2, a1 = 4, a2 = -5, a3 = 3, a4 = 9, a5 = 3, a6 = -1, a7 = 6. png" alt=""/>Ćwiczenie 4. Piszemy program realizujący algorytm obliczania wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera

 1. Napisz program obliczający wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera:
  • a. dobierz odpowiednią strukturę danych do pamiętania współczynników wielomianu,
  • b. zdefiniuj trzy funkcje: wczytującą współczynniki, wypisującą na ekranie wielomian i wyprowadzającą wartość wielomianu dla danej podanej z klawiatury.
 2. Zapisz program w pliku pod nazwą TC8_c4_Horner.

2. Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych.
Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch lub więcej liczb naturalnych (różnych od zera) to największa liczba naturalna, przez którą dzieli się bez reszty każda z tych liczb.

2. Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem

Algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem polega na odejmowaniu mniejszej liczby od większej i zastępowaniu większej liczby otrzymaną różnicą, dopóki większa liczba i otrzymana różnica nie będą równe. png" alt=""/>Przykład 2. Iteracyjna realizacja algorytmu Euklidesa – wersja z odejmowaniem

Zadanie: Znajdź największy wspólny dzielnik (NWD) dla dwóch niezerowych liczb naturalnych.

Dane: Dwie niezerowe liczby naturalne: a, b.

Wynik: Wartość największego wspólnego dzielnika liczb a i b: NWD.

Lista kroków:

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź wartość liczby a.
 3. Wprowadź wartość liczby b.
 4. Sprawdź, czy a = b: jeżeli tak, idź do kroku 7.
 5. Jeżeli a > b, to
  zmiennej a przypisz wartość wyrażenia a b;
  w przeciwnym przypadku zmiennej b przypisz wartość wyrażenia b a.
 6. Idź do kroku 4.
 7. Wyprowadź wynik: NWD jest równe a.
 8. Zakończ algorytm.

Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu Euklidesa – wersja z odejmowaniem

Ćwiczenie 5. Piszemy program realizujący algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem

 1. Napisz program realizujący algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem.
 2. Zapisz program w pliku pod nazwą TC8_c5_Euklides1. Wersja algorytmu Euklidesa z resztą z dzielenia

  W wersji algorytmu Euklidesa z odejmowaniem odejmowanie posłużyło znalezieniu reszty z dzielenia dwóch liczb. Zamiast odejmowania możemy więc od razu zastosować dzielenie z resztą. png" alt=""/>Przykład 3. Iteracyjna realizacja algorytmu Euklidesa – wersja z resztą z dzielenia

  Wersja algorytmu z dzieleniem polega na wykonywaniu kolejnych dzieleń dwóch liczb, zastępowaniu dzielnika resztą z dzielenia i wykonywaniu obliczeń dopóki dzielnik nie osiągnie wartości 0. Wówczas dzielna jest równa NWD i algorytm się kończy. W pętli dzielną zastępujemy dzielnikiem, a dzielnik resztą z dzielenia dzielnej przez dzielnik. Zmienna k przechowuje dzielnik.

  Zadanie: Znajdź największy wspólny dzielnik (NWD) dla dwóch niezerowych liczb naturalnych.

  1. Zacznij algorytm.
  2. Sprawdź, czy b = 0: jeżeli tak, idź do kroku 9.
  3. Zmiennej k przypisz wartość zmiennej b.
  4. Zmiennej b przypisz wartość reszty z dzielenia a przez b.
  5. Zmiennej a przypisz wartość zmiennej k.

  Ćwiczenie 6. Sprawdzamy liczbę operacji odejmowania (w wersji z odejmowaniem) i dzielenia (w wersji z resztą z dzielenia) w algorytmie Euklidesa

  Sprawdź liczbę wykonywanych operacji odejmowania w wersji algorytmu Euklidesa z odejmowaniem i liczbę operacji dzielenia w wersji z dzieleniem dla następujących par liczb: (48, 9), (133, 49), (64, 16), (549, 145), (621, 126). png" alt=""/>Ćwiczenie 7. Piszemy program realizujący algorytm Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia

  1. Na podstawie listy kroków podanej w przykładzie 3. napisz program realizujący algorytm Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia.
  2. Zapisz program w pliku pod nazwą TC8_c5_Euklides2.
  3. Wskazówka: Pisząc program w językach C++ i Python, należy wykorzystać operator% w celu obliczania reszty z dzielenia, np. reszta = a % b

  Zadania

  1. Napisz listę kroków schematu Hornera dla wielomianu stopnia n o zadanych współczynnikach a0, a1, a2, a3, …, an.
  2. Pokaż na przykładzie zastosowanie schematu Hornera w obliczaniu wartości wielomianu trzeciego stopnia.
  3. Na podstawie listy kroków podanej w przykładzie 3. narysuj schemat blokowy algorytmu Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia.
  4. Wyjaśnij na przykładzie różnicę między wersją algorytmu Euklidesa z odejmowaniem a wersją z resztą z dzielenia.

  W przypadku awarii zakładu personel obsługi technicznej jest uzależniony od jak najszybszego posiadania dokumentacji dotkniętego obszaru lub obiektu. Jednym z wyzwań jest poszukiwanie samego obiektu – w wielu folderach, cyfrowych kontenerach systemów zarządzania dokumentami i wreszcie plików PDF. Ale nie wystarczy znaleźć schemat wraz z jego nazwą, potrzebujesz również wszystkich skojarzonych atrybutów i powiązań, aby złącza i pojemność były najlepiej dopasowane, gdy urządzenia są wymieniane lub naprawiane.

  Jednak technicy zazwyczaj nie są zaznajomieni ze złożonymi systemami inżynieryjnymi, które zawierają wszystkie te dane, nie mówiąc już o strukturach dokumentacji i standardach. I to nie jest ich praca, tak czy owak. Potrzebują tylko bardzo konkretnych informacji – potrzebują ich prostych i szybkich, ponieważ w przypadku usterki, upływający czas to często dużo pieniędzy.

  EB Mobile Viewprosta wyszukiwarka

  Dla wszystkich systemów inżynieryjnych AUCOTEC, takich jak ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN, a teraz także dla platformy współpracy Engineering Base (EB), EB Mobile View to narzędzie, które zapewnia najprostszą obsługę i szybkie lokalizowanie w takich przypadkach. W tym celu istniejące projekty można łatwo eksportować z systemów do narzędzia opartego na przeglądarce, czyli niezależnnie od systemu operacyjnego. Ten eksport może być połączony z zarządzaniem rewizjami. EB Mobile View synchronizuje się z najnowszym statusem dokumentacji instalacji.

  W celu konserwacji dział serwisowy przeciąga dane projektu, które są również dostępne online, na urządzenie mobilne i przenosi je do instalacji. Wadliwy obiekt można znaleźć w krótkim czasie za pomocą prostego wpisu wyszukiwania. Instalatorzy mogą następnie poruszać się po logice cyfrowego bliźniaka na laptopie lub tablecie za pomocą technologii dotykowej i uzyskać wszelkie potrzebne informacje bezpośrednio na ekranie. Na przykład wyświetlacz "Motor 1" zawiera również dane dotyczące jego działania, wszystkie złącza, informacje o producencie i inne parametry techniczne – bez konieczności posiadania wiedzy systemowej i specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej.

  Identyfikować, naprawiać, informować

  Aplikacja - używana w kontekście Engineering Base — nie tylko sprawia, że lokalizowanie odpowiednich danych obiektu w celu rozwiązywania problemów lub konserwacji jest szczególnie łatwe i wydajne. W końcu wiedza o danym obiekcie nie wystarczy. Po naprawie lub wymianie dokumentacja musi zostać zaktualizowana tak, aby – nie tylko w następnym "najgorszym scenariuszu" – udokumentowany stan as-is faktycznie odpowiadał rzeczywistości instalacji, czyli jest prawdziwym cyfrowym bliźniakiem, a nie "starszą siostrą" eksploatowanego zakładu lub maszyny.

  W tym celu EB Mobile View umożliwia redlining bezpośrednio w załadowanej dokumentacji EB. Po wyeliminowaniu usterki technik zaznacza odpowiedni obiekt i nadaje mu nazwę usterki. Znaczenie informacji można również podkreślić, po prostu zaznaczając pole "pilne". Za pomocą jednego kliknięcia na "transfer", EB Mobile View zestawia pakiet ze wszystkimi informacjami o usłudze i eksportuje go w wiadomości do działu inżynieryjnego, gdzie specjaliści wczytują dane do EB.

  Bycie na bieżąco to nazwa gry

  EB tworzy zadanie inżynieryjne na podstawie informacji o usłudze otrzymanych z EB Mobile View, które automatycznie pojawiają się na liście zadań dla działu inżynieryjnego. Obejmuje to nazwę usterek, komentarze, a także wszystkie arkusze redlining i stan "Importowane z EB Mobile View". Każdy z arkuszy redlining jest połączony z oryginalnym arkuszem w EB. W związku z tym inżynierowie nie muszą również szukać, aby ostatecznie przekazać informacje dotyczące konserwacji do odpowiedniego miejsca. Po wykonaniu tej sprawy pojawia się nowy stan rewizji, który jest przenoszony do EB Mobile vView. W ten sposób bieżący stan w narzędziu jest zapewniony w każdym nowym incydencie, a usługa jest natychmiast gotowa do pracy.

  Retencja wartości

  Aplikacja niezależna od systemu operacyjnego sprawia, że technicy są bardziej elastyczni i szybsi w rozwiązywaniu problemów i konserwacji. Łatwość obsługi jest tutaj kluczowym czynnikiem. Ponadto aplikacja zapewnia proste i bezpieczne informacje zwrotne o usługach do inżynierii. Oznacza to, że cyfrowy bliźniak instalacji lub maszyny jest zawsze aktualny, a dokumentacja ze wszystkimi starannie skompilowanymi danymi zachowuje swoją wysoką wartość, ponieważ dane te mogą być niezawodnie wykorzystywane w dowolnym momencie - nie tylko do rozwiązywania problemów, ale także do konserwacji, konwersji, planowania wyłączeń lub pozwoleń na pracę.

  hp-support-head-portlet

  Działania

  • ${title}

  Trwa ładowanie...

  hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

  Szukaj

  hp-hero-support-search

  Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 3. Wszystko
 4. Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 5. Rozwiązywanie problemów
 6. Jak…
 7. Informacje o produktach
 8. Podręczniki użytkownika
 9. Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-detect-load-my-device-portlet
  hp-product-information-portlet

  Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

  Wybierz inny produkt

  Dodaj ten produkt do Mojego pulpitu

  Ten produkt został dodany do pulpitu

  hp-product-builder-portlethp-pdp-secondary-navigation-portlet

  hp-promotion-tiles-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-product-warranty-check

Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc

Bezpośredni link do pobrania Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Cisco 4742hdc