Referencje techniczne Asus 1008p Kr Pu17 Br

Referencja techniczna Asus 1008p Kr Pu17 Br to laptop firmy Asus, wyposażony w procesor Intel Atom N450, pamięć RAM 2 GB, dysk twardy 250 GB, ekran 10,1 cala i system operacyjny Windows 7. Jest to prosty i wydajny laptop, który może być wykorzystywany w wielu zastosowaniach. Posiada szybki procesor, który pozwala na szybkie uruchamianie aplikacji i przeglądanie stron internetowych. Jego duża ilość pamięci RAM zapewnia wystarczającą wydajność i zapewnia wystarczającą wydajność dla zadań wielowątkowych. Dysk twardy o dużej pojemności pozwala na przechowywanie dużej ilości danych i plików. Ponadto laptop jest lekki i łatwy w przenoszeniu, dzięki czemu możesz go wziąć ze sobą w każde miejsce.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne Asus 1008p Kr Pu17 Br

Zasady postępowania przy wydawaniu referencji o wiarygodności technicznej dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową w branżach i specjalnościach stanowiących obszar zainteresowań SIMP:

I. KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI – WYDAWANIE REFERENCJI

 1. Komisja SIMP ds. Referencji Technicznych dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych oraz usług serwisowych i remontowych, będąca organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ocenia wnioski Firm dotyczące wydania referencji o spełnieniu wymagań wiarygodności technicznej w zakresie projektowania konstrukcji i technologii, budowy, serwisu i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych.
 2. Członków stałych komisji powołuje Zarząd Główny SIMP z grona członków SIMP, wyróżniających się dużym doświadczeniem w szeroko rozumianych dziedzinach mechaniki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz komisji i członkowie stali w liczbie ustalonej przez ZG SIMP. Ponadto w skład komisji wchodzą członkowie niestali, wyznaczeni przez oddziały i sekcje/towarzystwa naukowo-techniczne SIMP. Członka niestałego powołuje przewodniczący komisji każdorazowo do recenzowania pojedynczego wniosku firmy.
 3. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego SIMP. W związku z tym, firmy zgłaszające wnioski przesyłają je na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Kontakt telefoniczny: tel. : (022) 826 45 55, 827 17 68; fax. : (022) 826 03 54; e-mail:sekretariat@simp. pl sekretariat@simp. pl, simp@simp. pl simp@simp. pl.
 4. Wydawane referencje o spełnieniu wiarygodności technicznej podpisywane są przez prezesa SIMP i przewodniczącego Komisji. Świadectwo referencyjne będzie wręczane Firmie na posiedzeniu zarządu oddziału SIMP właściwego terenowo dla siedziby Firmy lub posiedzeniu zarządu sekcji/towarzystwa właściwego branżowo dla Firmy.
 5. Na wniosek firmy, komisja może wydać zaświadczenie o przyznaniu referencji również w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym.

II. WYSTĄPIENIE FIRMY Z WNIOSKIEM O WYDANIE REFERENCJI O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. O referencje występuje Firma z własnej inicjatywy. Firma składająca wniosek powinna istnieć co najmniej 3 lata.
 2. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim, w 2-ch egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku 1 i zgodnie z wykazem podanym w załączniku 2. Firma może zgłosić jednocześnie kilka wniosków o udzielenie referencji w zależności od własnych potrzeb, np. na różne rodzaje asortymentów wyrobów lub usług.
 3. Okres ważności referencji wynosi 1, 2 lub 3 lata wg postulatu wnioskodawcy zawartego we wniosku, jeśli komisja zatwierdzi tę propozycję.
 4. Dorobek Firmy w zakresie zawartym we wniosku ma dotyczyć takich prac, w których pełny lub dominujący wkład prac został wykonany siłami własnymi Firmy wnioskującej, a nie prac realizowanych przez podwykonawców.

III. OCENA WNIOSKU FIRMY PRZEZ STOWARZYSZENIOWĄ KOMISJĘ DS. REFERENCJI TECHNICZNYCH

 1. Pracownik biura Zarządu Głównego SIMP wpisuje do rejestru wpływ wniosku i przekazuje go przewodniczącemu stowarzyszeniowej komisji ds. referencji technicznych.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza dwóch recenzentów wniosku: jednego spośród stałych członków komisji oraz drugiego spośród niestałych członków komisji z właściwego oddziału SIMP (na terenie którego ma swoją siedzibę Firma występująca z wnioskiem) lub właściwej branżowo sekcji/towarzystwa naukowo-technicznego SIMP. Recenzenci nie mogą być pracownikami Firmy zgłaszającej wniosek. W przypadkach wyjątkowych, przewodniczący komisji może wyznaczyć recenzenta, niestałego członka komisji, z oddziału SIMP, którego teren działania jest inny niż teren, na którym ma siedzibę Firma składająca wniosek.
 3. Wniosek sprawdza w zakresie kompletności pracownik biura Zarządu Głównego i przewodniczący komisji. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, wniosek zwraca się Firmie wnioskującej – do uzupełnienia.
 4. Pracownik biura Zarządu Głównego przekazuje kompletne wnioski Firm recenzentom, którzy są zobowiązani opracować recenzje w ciągu 14 dni i przekazać je w 2-ch egzemplarzach do Zarządu Głównego SIMP. W całym procesie uzyskiwania recenzji, recenzentów obowiązuje zasada poufności.
 5. Recenzent powinien w recenzji zaproponować zakres oferty Firmy, dla których Firma spełnia wymogi wiarygodności technicznej.
 6. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i co najmniej czterech stałych członków komisji.
 7. Obrady komisji w części poświęconej ocenie przedłożonego wniosku Firmy są jawne i może w nich uczestniczyć wnioskodawca. W związku z tym należy go zaprosić, w odpowiednim terminie, celem umożliwienia wzięcia udziału w obradach. W czasie rozpatrywania wniosku mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie komisji oraz przedstawiciele wnioskodawcy, w celu zachowania tajemnic handlowych Firmy wnioskującej.
 8. W czasie głosowania nad oceną wniosku, w posiedzeniu uczestniczą jedynie członkowie komisji, w tym recenzent – niestały członek komisji. Głosowanie wniosku o wydanie decyzji jest tajne.
 9. W przypadku nie przyznania referencji przez komisję, Firma może złożyć odwołanie w okresie 14 dni od decyzji komisji do Zarządu Głównego SIMP (ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa).
 10. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez ZG SIMP, wniosek firmy o referencje może być ponownie złożony, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty decyzji ZG SIMP.

IV. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. Firma, która uzyskała referencje o wiarygodności technicznej może wystąpić o jej przedłużenie, składając wniosek na dotychczas otrzymany zakres wykonywanych prac. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego zaświadczenia referencyjnego.
 2. Wniosek o przedłużenie referencji powinien być przygotowany według zasad postępowania przewidzianego dla nowych wniosków, z tym że dane dotyczące firmy powinny obejmować okres od daty wydania dotychczasowego zaświadczenia referencyjnego do daty wniosku o przedłużenie referencji.
 3. Procedura rozpatrywania wniosku o przedłużenie referencji jest taka sama, jak dla wniosków nowych.
 4. Za przedłużenie referencji obowiązują opłaty niższe o 20% od opłat za referencje dla wniosków nowych, podanych w dziale VI, pkt. 3.

V. COFANIE REFERENCJI

 1. Referencje mogą być cofnięte na wniosek klienta (kooperanta), jeśli ten stwierdzi, że firma, która wystąpiła i otrzymała referencje na podstawie nierzetelnych informacji i danych lub jeśli w trakcie realizacji zleconego jej zadania okaże się, że uległy tak dalece zmianie: kadra, wyposażenie w środki techniczne i organizacja pracy, że nie zapewnia to uzyskania właściwego poziomu realizowanego zadania lub gdy jakość realizowanego zadania jest rażąco niska. Wówczas klient (kooperant) może wystąpić do SIMP o cofnięcie referencji.
 2. SIMP sprawdza zasadność wniosku i w zależności od wyniku wydaje orzeczenie o cofnięciu lub utrzymaniu referencji. Informacja o cofnięciu referencji jest ogłaszana w czasopismach, w których ogłoszono wydanie referencji.
 3. Referencje mogą ulec również cofnięciu, jeśli Firma nie wykona w terminie warunków nałożonych przez komisję przy przyznawaniu referencji.

VI. OPŁATY ZA WYDANIE REFERENCJI

 1. Opłaty związane ze złożeniem wniosku, wydaniem referencji i wydrukowaniem ogłoszeń w czasopismach SIMP są następujące:

Lp.

Wyszczególnienie opłat

Kwota (PLN)

Uwagi

1.

Manipulacyjna

250, 00

Opłaty należy wnieść równocześnie ze składanym wnioskiem. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nie otrzymania referencji.

2.

Za jednorazową ocenę komisyjną wniosku oraz opracowanie recenzji

750, 00

3.

Opłata za wydanie referencji w języku polskim:

na 1 rok
na 2 lata
na 3 lata


200, 00
1200, 00
1500, 00

4.

Opłata dodatkowa za wydanie referencji w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym

350, 00

5.

Za umieszczenie logo Firmy na stronach www. plna podstronie Firm posiadających referencje oraz jednorazowe ogłoszenie informacji o wydaniu referencji w czasopismach: „Wiadomości SIMP”, „Mechanik”, „PAK” i „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”

150, 00

Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Głównego SIMP PKO Bank Polski S. A. O/Warszawa,
nr 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

Bateria do Asus Eee PC 1008P został starannie zaprojektowany i przetestowany.Akumulator zastępczy laptopa spełnia lub przekracza specyfikacje OEM, w 100% kompatybilny z oryginalną baterią, parametry produktu bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P są następujące.

 • Do laptopów: Asus
 • SKU: PLB613
 • Stan: Nowy
 • Napięcie: 10. 95V
 • Pojemność: 2900mAh
 • Ilość ogniw: 3
 • Typ: Li-Polymer
 • Kolor: Black
 • Wymiary: 241. 50x61. 80x10. 20mm(L x W x H)
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Dostępność: Na stanie

service@bateriabuy. pl

Note: 10. 8V and 10. 95V are compatible, they are in common use.

Bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P

 1. Wymienna baterii w laptopie Asus Eee PC 1008P wykorzystuje najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe i komponenty do szybszego ładowania i dłuższej żywotności.
 2. Zamiennych baterii do laptopów spełnia lub przewyższa oryginalne specyfikacje OEM, a potężna bateria o rzeczywistej pojemności zapewnia wysoką jakość baterii.
 3. Ta bateria do wymiany laptopów firmy Asus to nowy produkt (używany jako oryginalne akcesorium) i jest w 100% zgodny z laptopem.
 4. Pojemnik na baterie wykonany jest z najwyższej jakości tworzywa sztucznego i pasuje idealnie, więc możemy się upewnić, że pasuje on do laptopa Asus.
 5. Będziesz mógł kupić bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P w najbardziej przystępnej cenie, zapewniamy roczną gwarancję i 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy za baterię.
W rzeczywistości, dzięki ulepszeniu technologii baterii, żywotność bateria do Asus Eee PC 1008P ulegnie poprawie.Dostarczane przez nas akumulatory są wykonane z wysokiej jakości baterii i komponentów, dzięki czemu każda bateria ma wysoką wydajność, a ładunek cykliczny osiąga ponad 500 razy.Technologia litowo-jonowa przyspiesza ładowanie akumulatora, nie ma tak zwanego "Efektu pamięci". Każda bateria jest modelem specyficznym dla konkretnego modelu notebooka, a każdy projekt zwraca uwagę na szczegóły.Nowe bateria Asus Eee PC 1008P są na ogół bardziej energooszczędne, a akumulatory o tej samej pojemności działają prawidłowo i mają dłuższą żywotność.Nasza specjalizacja i koncentracja w branży baterii do laptopów oznacza, że możesz łatwo znaleźć odpowiednią bateria do laptopa i zaoszczędzić sporo pieniędzy.Jeśli masz jakiekolwiek problemy bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P, skontaktuj się z nami przez e-mail, chętnie pomożemy Ci rozwiązać problem.

Ochrona bezpieczeństwa

Wielokrotna ochrona

 • Ochrona przed nadprądowe
 • OCHRONA PRZED ZABEZPIECZENIEM
 • Ochrona przed przepięciem
 • OCHRONA TEMPERATURY
 • Ochrona przed zasilania
 • Ochrona przed zwarciem
 • Ochrona przed ESD
 • Ochrona elektromagnetyczna
 • Większe obrazy

  Zastępuje modele baterii
  • AP32-1008P
  • AP31-1008P
  • 90-OA1P2B1000Q
  • 70-OA1P2B1000
  Pasuje do modeli laptopów
  • Eee PC 1008P
  • Eee PC 1008KR
  • Eee PC 1008P-KR-PU27-BR
  • Eee PC 1008P-KR-PU17-BR
  • Eee PC 1008P-KR
  • Eee PC 1008P-KR-PU17
  • Eee PC 1008P-KR-PU17-PI
  Metody wysyłkiMetody PłatnościFAQ

  Jak mogę znaleźć odpowiednią bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P?

  • 1Dowiedz się o swojej marce i modelu laptopa
   Zazwyczaj numer modelu zostanie wydrukowany bezpośrednio na laptopie lub na etykiecie na spodzie laptopa.
  • 2Znajdź numer części baterii laptopaWyjmij baterię laptopa z notebooka i znajdź numer części baterii na etykiecie.3Potwierdź kompatybilność baterii laptopaPrzed zakupem upewnij się, że bateria jest zgodna z notebookiem, baterią do wymiany laptopa Asus oraz pełną i przetestowaną listą kompatybilności.

   Jak naładować bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P?

    Bateria laptopa musi być naładowany, aby mógł działać. Możesz podłączyć laptopa do gniazdka sieciowego, aby naładować baterię laptopa.Bateria można ładować niezależnie od tego, czy akumulator jest całkowicie rozładowany. Zwłaszcza jeśli twój laptop używa baterii litowo-jonowej, nie ma żadnej różnicy.3Jeśli korzystasz z laptopa podczas ładowania, bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P nie będzie ładowany dłużej. Akumulator będzie nadal ładowany, nawet jeśli notebook jest wyłączony.

    Jak przedłużyć żywotność bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P?

     Dostosuj jasność ekranu swojego laptopa.Po prostu uruchom, co chcesz i wyłącz niepotrzebne procesyWłącz zoptymalizowane baterie lub funkcje zasilania.4Zachowaj stan bateria do laptopa Asus Eee PC 1008P, nie używaj go w zbyt wysokiej temperaturze5Nie całkowicie rozładuj baterię baterii litowo-jonowej.

      7358027

      Zastępuje akumulatory Asus:
      70-OA1P2B1000
      90-OA1P2B1000Q
      AP31-1008P
      AP32-1008P

      Polityka bezpieczeństwa

      Zasady dostawy

      Zasady zwrotu

      • Opis
      • Parametry techniczneOpinie

       Opis

       Akumulator stosowany w notebookach Asus:
       Eee PC 1008KR
       EEE PC 1008P
       Eee PC 1008P-KR
       Eee PC 1008P-KR-PU17
       Eee PC 1008P-KR-PU17-BR
       Eee PC 1008P-KR-PU17-PI

       Zastępuje akumulatory Asus:
       70-OA1P2B1000
       90-OA1P2B1000Q
       AP31-1008P
       AP32-1008P

       Parametry techniczne

       7358027

       4894128079750

       CS-AUA008NB

       Opis

       System chemiczny
       Li-Polymer
       Napięcie znamionowe (V)
       10. 95
       Pojemność (mAh/Wh)
       2900/31. 76
       Gwarancja (mies)
       12

       Opinie

       Na razie nie dodano żadnej recenzji.

   Referencje techniczne Asus 1008p Kr Pu17 Br

   Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne Asus 1008p Kr Pu17 Br

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne Asus 1008p Kr Pu17 Br