Szybkie działanie Bosch Phg 600 3

Bosch PHG 600 3 to nowoczesne narzędzie do szybkiego cięcia i przecinania. Wyposażony jest w wyśmienitą technologię i silnik o mocy 600W. Oferuje szybkie i precyzyjne cięcie w twardych materiałach, takich jak aluminium, stali i drewno. Oferuje bardzo szybkie skoki, maksymalnie do 24 000 skoków na minutę, a także precyzyjne cięcie z dokładnością do 0,1 mm. Wyposażony jest w wytrzymały uchwyt do precyzyjnego cięcia i wygodny przycisk do włączania/wyłączania. Bosch PHG 600 3 jest idealnym narzędziem do szybkiego i precyzyjnego cięcia.

Ostatnia aktualizacja: Szybkie działanie Bosch Phg 600 3

Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na používanie
Használati utasítás
???????????
??????????????
??????????
?????????????
Instrucţiuni de folosire
???????????
??????????????
Uputstvo
za opsluživanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pam? c? ba
Naudojimo instrukcija

Po polsku
Česky
Slovensky
Magyar
???????
??????????
Română
?????????
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviešu
Lietuvi?

PHG 500-2
PHG 600-3
PHG 630 DCE

PHG 630 DCE
5
4

3

2
1

6

75 mm
50 mm

1 609 390 451
1 609 201 795

1 609 390 452
1 609 201 796

? 40 mm

1 609 390 453

HDPE
PVC (hard)
PVC (soft)
PP
LDPE

1 609 201 807
1 609 201 808
1 609 201 809
1 609 201 810
1 609 201 811

A

7

B
8

C
9

10

1 609 201 797

11

D

1 609 201 798

11
? 9 mm
? 14 mm
? 20 mm

1 609 201 797
1 609 201 647
1 609 201 648

12
? 2, 4-4, 8 mm 1 609 201 812
? 4, 8-9, 5 mm 1 609 201 813

E

? 40 mm

80 mm

1 609 201 751

? 9 mm
? 14 mm
? 20 mm

1 609 201 751

F

G

? 40 mm

Dane techniczne
Dmuchawa gorącego powietrza-opalarka

PHG 500-2

PHG 600-3

Numer katalogowy

0 603 29A 0..

0 603 29B 0..

0 603 29C 7..

1800

2000

Moc nominalna max.
Ilość powietrza ok.
Temperatura na wylocie dyszy ok.

[W] 1600
[l/min] 240/450
[? C] 300/500

Dokładność pomiaru temperatury
na końcówce dyszy
na wskaźniku

? 10%
-

250/350/500

150/300/500

50/400/600

50... 630

? 10%
-

? 10%
? 5%
0... +50

Temperatura pracy wyświetlacz*

[? C] -

Ciężar (bez osprzętu) ok.

[kg] 0, 75

0, 8

Klasa ochrony

/ II

0, 9

* Poza temperaturą pracy wyświetlacz może być czarny.
Zwracać baczną uwagę na numer zamówieniowy, ponieważ mogą wystąpić różnice w handlowym oznakowaniu
poszczególnych urządzeń.

Informacja na temat hałasu

Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem

Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN 50 144.
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego urządzenia
jest mniejszy niż 70 dB(A).

Urządzenie jest przeznaczone do formowania i spawania
tworzyw sztucznych, usuwania powłok malarskich i do
obkurczania,, koszulek" termokurczliwych.
Urządzenie może być również stosowane do lutowania i
cynowania, zmiękczania kleju i odmrażania przewodów
wodociągowych.

Elementy urządzenia

Dla Państwa
bezpieczeństwa

1 Dysza
2 Osłona ciepla

Bezpieczna i wydajna praca przy
użyciu tego urządzenia możliwa
jest tylko po uważnym zapoznaniu
się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz
ścisłym
przestrzeganiem
wskazówek bezpieczeństwa.
Dobrze przewietrzać miejsce pracy.
Powstające w czasie pracy gazy i opary
są często szkodliwe dla zdrowia.

3 PHG 500-2/PHG 600-3:
Włącznik/wyłącznik/
Regulator ilości powietrza i temperatury
3 PHG 630 DCE:
Regulator ilości powietrza
4 Przycisk do nastawienia temperatury
(PHG 630 DCE)
5 Wyświetlacz (PHG 630 DCE)
6 Dysza powierzchniowa*

s

Urządzenie nie może być wilgotne ani użytkowane w
wilgotnym otoczeniu.

Przed każdym włączeniem sprawdzić urządzenie,
kabel zasilający i wtyczkę. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, przerwać pracę i nieużytkować
urządzenia. Naprawę zlecić tylko fachowcowi. Nie
otwierać nigdy samemu urządzenia.

Urządzenia używane na świeżym powietrzu należy
podłączyć wyłącznikiem ochronnym (FI) z prądem
rozłączającym o maksymalnie 30 mA. Nie używać
urządzenia podczas deszczu lub przy wilgoci.

7 Dysza ochronna do szkła*
8 Dysza reflektorowa*
9 Drut spawalniczy*
10 Stopka spawalnicza*
11 Dysza redukcyjna*
12 Wąż kurczliwy*
* Przedstawiony lub opisany osprzęt dodatkowy nie
należy w całości do wyposażenia standardowego.

1 609 929 E17 o (03. 07) T

Po polsku-1

s

Nie przenosić i nie wieszać urządzenia na kablu
zasilającym.

Kabel zasilający prowadzić zawsze za urządzeniem.

Jeśli w czasie pracy dojdzie do uszkodzenia lub
przecięcia kabla zasilającego - nie dotykać go.
Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy
nie pracować urządzeniem z uszkodzonym kablem
Narzędzie nigdy nie może pracować bez nadzoru.

W czasie wszystkich przerw w pracy, nieużytkowaniu
urządzenia i przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. wymiany narzędzi,
przeglądach, czyszczeniu, regulacji) wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka.

Stosować okulary ochronne.

Silne działanie nagrzewania (np. przez niestaranne
obchodzenie się) tym urządzeniem powoduje
podwyższone niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!

Podczas obróbki tworzyw sztucznych, farb, lakierów
i podobnych materiałów mogą powstawać łatwopalne i trujące gazy. Narzędzia nie należy używać w
pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów.

Gorące powietrze może dochodzić do łatwopalnych
części i materiałów, które znajdują się poza zasięgiem widoczności.

Nigdy nie kierować urządzenia na dłuższy czas w to
samo miejsce.

Niebezpieczeństwo oparzenia! Nigdy nie dotykać
gorącej dyszy. Stosować rękawice ochronne.

Nigdy nie kierować strumienia gorącego powietrza
na ludzi i zwierzęta.

Nigdy nie stosować elektronarzędzia jako suszarki do
włosów.

Wylotu dyszy nie należy zbliżać do obrabianego
przedmiotu, ponieważ przysłonięcie wylotu powietrza
może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia
narzędzia.

Nie wkładać gorącego narzędzia do opakowania,
pozostawić je aż do całkowitego ostygnięcia. Gorąca
dysza może spowodować szkody.

Nigdy nie zezwalać na obsługę urządzenia przez
dzieci.

Firma Bosch zapewnia właściwe funkcjonowanie
urządzenia wyłącznie w przypadku stosowania
przeznaczonego do tego typu urządzenia originalnego oprzyrządowania dodatkowego Bosch.

Uruchomienie
Przestrzegać napięcia w sieci!
Napięcie źródła prądu musi być zgodne z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Urządzenia oznaczone 230 V mogą być zasilane z sieci
220 V.
Włączanie/wyłączanie
Włączanie:
PHG 500-2: W celu włączenia włącznik/wyłącznik 3
nacisnąć na pozycję I lub II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: W celu uruchomienia
włącznik/wyłącznik 3 nacisnąć na pozycję I, II lub III.
Wyłączanie:
W celu wyłączenia włącznik/wyłącznik 3 nacisnąć do
oporu na pozycję O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Po dłuższych pracach z
wysoką temperaturą urządzenie przed wyłączeniem
pozostawić w celu ochłodzenia na biegu w stopniu
zimnego powietrza I.
Wyłączenie w celu zabezpieczenia przed
przegrzaniem
Przy przeciążeniu ogrzewania (np. przez zator powietrza)
urządzenie wyłącza je automatycznie, dmuchawa działa
jednak nadal. W chwili, gdy urządzenie ochłodziło się do
temperatury pracy, ogrzewanie dołącza się ponownie.
Nastawienie ilości powietrza i temperatury
(PHG 500-2, PHG 600-3)
Włącznik/wyłącznik 3 można nastawić na dwa (PHG
500-2) lub trzy (PHG 600-3) stopnie dmuchawy. W
zależności od zastosowań można wybrać odpowiednia
kombinację ilości powietrza i temperatury.
Stopień
I
II
III

240 l/min, 300? C
450 l/min, 500? C
250 l/min, 50? C
350 l/min, 400? C
500 l/min, 600? C

PHG 600-3: Stopień zimnego powietrza I zdatny jest do
ochłodzenia nagrzanego przedmiotu obrabianego lub do
suszenia farby. Zdatny jest on również do tego, by
ochłodzić urządzenie przed odłożeniem lub wymianą
dysz nakładanych.
Nastawienie ilości powietrza (PHG 630 DCE)
Ilość powietrza może być nastawiona włącznikiem/
wyłącznikiem 3 na trzy stopnie. Temperaturę można
regulować w stopniach II lub III przyciskiem do
nastawienia temperatury 4.
Przepływ powietrza
150 l/min
300 l/min
500 l/min

Temperatura
50? C
50... 630? C
50... 630? C

Ilość powietrza np. zmniejszyć, gdy:
- otoczenie obrabianego przedmiotu nie ma zostać
nadmiernie rozgrzane,
- lub gdy lekki obrabiany przedmiot mógłby się przez
strumień powietrza przesunąć.
Stopień zimnego powietrza I zdatny jest do ochłodzenia
nagrzanego przedmiotu obrabianego lub do suszenia
farby. Zdatny jest on również do tego, by ochłodzić
urządzenie przed odłożeniem lub wymianą dysz
nakładanych.

Po polsku-2

Nastawienie temperatury (PHG 630 DCE)
Temperaturę można regulować w stopniach dmuchawy
II i III bezstopniowo.
Po zmianie na stopień dmuchawy II lub III ukazuje się na
wyświetlaczu 5 temperatura, która została ostatnio
wybrana jako temperatura docelowa, ze znakiem
przez ok. 3 sekund na wyświetlaczu. Temperatura
docelowa jest ważna dla obydwu stopni dmuchawy i nie
zmienia się przy zmianie pomiędzy stopniami II i III.
Po obwieszczeniu temperatury docelowej wskazana
zostaje rzeczywista temperatura na końcówce dyszy
przez migające
, aż do osiągnięcia wybranej
temperatury docelowej. Następnie strzałki
znikają,
wyświetlacz 5 wskazuje temperaturę aktualną.
Temperaturę docelową można podwyższyć w stopniach
o 10? C przez nacisk na stronę,, +" przycisku do
nastawienia temperatury 4 lub zmniejszyć przez nacisk
na stronę,, -" na przycisku do nastawienia temperatury
4. Krótki nacisk na przycisk podwyższa lub zmniejsza
temperaturę docelową jednorazowo o 10? C. Dłuższy
nacisk na przycisk podwyższa względnie zmniejsza
temperaturę kolejno w stopniach 10? C, aż do momentu,
gdy przycisk zostanie zwolniony lub osiągnięta zostanie
temperatura maksymalna lub minimalna.
W stopniu dmuchawy I nastawiona wstępnie temperatura wynosi 50? C. Przy zmianie ze stopni
dmuchawy II lub III z wyższymi temperaturami na
stopień dmuchawy I trwa to jeszcze krótko aż
urządzenie ochłodzi się na 50? C. Podczas ochładzania
na wyświetlaczu 5 wskazywana jest rzeczywista temperatura na końcówce dyszy.

Wskazówki dotyczące pracy
Zdjęcie osłony ciepła
Przy pracach w szczególnie wąskich miejscach osłona
cieplna 2 może być zdjęta.
s
Ostrożnie przy gorącej dyszy! Przy pracach bez
osłony ciepła istnieje podwyższone niebezpieczeństwo oparzenia się.
W celu zdjęcia lub nałożenia osłony ciepła urządzenie
musi się przedtem ochłodzić i być wyłączone. W celu
ochłodzenia urządzenia w danym wypadku pozostawić
krótko na biegu na stopniu zimnego powietrza.
Osłonę ciepła 2 odkręcić w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara lub nałożyć kręcąc w kierunku
ruchu wskazówek zegara.
Odstawienie urządzenia
W celu ochłodzenia rozgrzanego urządzenia lub by
obydwie ręce były przy pracy wolne, należy urządzenie
odstawić pionowo na powierzchni do odłożenia (patrz
szkic C).
Przykłady pracy
Litery w następujących przykładach zastosowania
odnoszą się do opisu na stronie do otwierania.
Dane dotyczące nastawienia temperatury w przykładach
zastosowania są wartościami wytycznymi, które w
zależności od właściwości materiału mogą się różnić.
Odległość dyszy do obrabianego przedmiotu
stosowana jest według materiału obrabianego.
W danym wypadku najbardziej odpowiednią
temperaturę należy ustalić w próbie. Dlatego należy
zacząć z niskim stopniem temperatury.
Wszystkie przykłady zastosowań (z wyjątkiem B) mogą
być wykonane bez osprzętu dodatkowego. Zastosowanie proponowanych elementów osprzętu dodatkowego
upraszcza pracę i zdecydowanie polepsza jakość
wyniku końcowego.
Uwaga przy wymianie dyszy, niebezpieczeństwo oparzenia się! Nie dotykać gorącej
dyszy. Urządzenie ochłodzić. Nosić rękawice
ochronne.

Szeroki program osprzętu dodatkowego (patrz Katalog
osprzętu dodatkowego Bosch) umożliwia różnorodne
zastosowania.
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w dostępnych w handlu poradnikach dla majsterkowiczów.

Usuwanie powłok malarskich/
zmiękczanie kleju
Nałożenie dyszy powierzchniowej 6. Farbę zmiękczyć
strumieniem gorącego powietrza i równomiernie zdjąć
szpachelką. Długie ogrzewaniw prowadzi do przypalenia
farby i utrudnia jej usunięcie. Szpachelka powinna być
ostra i czysta.
Wiele klejów mięknie podczas ogrzewania (np. naklejki).
Można wtedy rozdzielić elementy klejone lub usunąć
nadmiar kleju.
B Usuwanie farby z okien
Niebezpieczeństwo uszkodzenia szyby!
Koniecznie używać dyszy ochronnej do szkła 7.
Z powierzchni profilowanych można usunąć farbę odpowiednią szpachelką i miękką szczotką drucianą.

C Kształtowanie rur z tworzyw sztucznych
Nałożenie dyszy reflektorowej 8. Aby uniknąć
przewężenia rury, należy wypełnić ją piaskiem i
obustronnie zamknąć. Rurę należy ogrzewać równomiernie przesuwając ją względem opalarki.

Przy pracach z odłożonym urządzeniem
należy być szczególnie uważnym! Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się na gorącej dyszy i na
strumieniu gorącego powietrza.

Po polsku-3

D Zgrzewanie tworzyw sztucznych
Nałożyć dyszę redukcyjną 11 i stopkę spawalniczą 10.
Przedmioty obrabiane do zespawania i drut spawalniczy
9 muszą być z tego samego materiału (np. PCW z
PCW). Spoina musi być czysta i wolna od smarów.
Miejsce spoiny rozgrzać do konsystencji pasty. Uważać
na to, że zakres temperatury pomiędzy konstystencją
pasty a stanem ciekłym tworzywa sztucznego jest
bardzo mały. Następnie doprowadzić drut spawalniczy 9
i pozwolić mu wpłynąć do szczeliny tak, aby powstała
równomierna listwa ciągowa.
E Obkurczanie
Nałożenie dyszy redukcyjnej 11. Przekrój węża
kurczliwego 12 wybrać odpowiednio do obrabianego
przedmiotu, np. końcówkę kablową.
Wąż kurczliwy rozgrzać równomiernie.
Odmrażanie przewodów wodociągowych
Rur wodociągowych często nie można
odróżnić na zewnątrz od rur gazowych.
Rur gazowych nie wolno w żadnym
wypadku rozgrzewać.

Nałożenie dyszy reflektorowej 8. Zamarznięte miejsca
rozgrzewać zawsze od krewędzi do środka.
Rury z tworzywa sztucznego jak i złącza pomiędzy
kawałkami rur ogrzewać szczególnie ostrożnie, aby
uniknąć uszkodzeń.
G Lutowanie miękkie
W celu lutowania punktowego nałożyć dyszę redukcyjną
11, w celu lutowania rur dyszę reflektorową 8.
W przypadku, że używany jest lut bez topnika nałożyć na
miejsce lutowania tłuszcz lutowniczy lub pastę
lutowniczą. Miejsca lutowania rozgrzać w zależności od
materiału przez ok. 50-120 s. Dodać lut. Lut musi
topnieć przez temperaturę obrabianego przedmiotu.
Po ochłodzeniu miejsca lutowania oddalić topnik.

Ochrona środowiska

Odzyskiwanie surowców zamiast usuwania
odpadów!
Urządzenie, osprzęt dodatkowy oraz opakowanie mogą
być powtórnie zużytkowane po przeprowadzeniu
dokładnego procesu recyclingu.
Instrukcja obsługi wykonana została na bezchlorowym
papierze.
Części z tworzyw sztucznych są odpowiednio
oznakowane celem odpowiedniego i odpowiedzialnego
przeprowadzenia recyclingu zużytych materiałów.

Serwis
BSC:
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

?
?

...................... +48 (0)22/643-92-36
...................... +48 (0)22/715-44-60
Fax..................... +48 (0)22/641-43-05
E-Mail: BSC@pl. bosch. com

Konserwacja i dogląd

Oświadczenie o zgodnoci

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
przy urządzeniu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Urządzenie i szczeliny wentylacyjne utrzymywać
zawsze w stanie czystym, aby móc dobrze i
bezpiecznie pracować.

Jeśli elektronarzędzie, mimo dokładnej i wszechstronnej
kontroli produkcyjnej, ulegnie kiedykolwiek awarii,
naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis
elektronarzędzi firmy Bosch.

Oświadczamy niniejszym z pełną odpowiedzialnością,
że produkt ten zgodny jest z następującymi normami lub
dokumentami normatywnymi:
EN 60 335 zgodnie z postanowieniami wytycznych
73/23/EWG, 89/336/EWG.
03
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części
zamiennych koniecznie podawać numer katalogowy
urządzenia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Zastrzega się prawo dokonywania zmian

Po polsku-4

Technické údaje
Horkovzdušná pistole

Objednací číslo

Příkon max.
Množství vzduchu ca.

[l/min] 240/450

Teplota na výstupu trysky ca.

Přesnost měření teploty
na výstupu trysky
na ukazateli

? 10%
Displej provozní teploty*

Hmotnost bez příslušenství ca.

Třída ochrany

0, 9
* Mimo provozní teplotu může být displej černý.
Dbejte prosím na objednací číslo Vašeho stroje, obchodní označení jednotlivých strojů se může měnit.

Informace o hlučnosti

Použití

Měřené hodnoty byly zjištěny v souladu s EN 50 144.
Podle křivky A vyhodnocená hladina akustického tlaku je
u tohoto stroje typicky nižší než 70 dB(A).

Stroj je určen k tváření a svařování umělé hmoty,
odstranění nátěrů barev a k zahřátí smrš ovacích trubic.
Je také vhodný k letování a pocínování, uvolnění
lepených spojů a rozmrazení vodovodního potrubí.

Ovládací prvky

Pro Vaši bezpečnost

1 Tryska

Bezpečná práce se strojem je
možná jen pokud si důkladně
pročtete návod k obsluze a
bezpečnostní předpisy a přísně
dodržíte zde uvedené pokyny.

2 Tepelná ochrana
Spínač/Regulátor teploty a množství vzduchu
Spínač/Regulátor množství vzduchu

Pracovní prostor dobře větrejte. Plyny a
páry, které vznikají, jsou často zdraví
škodlivé.

4 Tlačítko k nastavení teploty (PHG 630 DCE)
5 Displej (PHG 630 DCE)
6 Plochá tryska*
7 Tryska s ochranou skla*

8 Reflektorová tryska*
9 Svařovací drát*
10 Svařovací patka*
11 Redukční tryska*

12 Smrš ovací trubice*
* Vyobrazené nebo popsané příslušenství zčásti nepatří
k objemu dodávky.

Česky-1

Stroj nesmí být vlhký a nesmí být používán ve vlhkém
prostředí.
Před každým použitím prověřte stroj, kabel a
zástrčku. Pokud zjistíte závady, stroj dále
nepoužívejte. Opravu nechte provést pouze
odborníkem. Stroj sami neotvírejte.
Stroje, které se používají venku, připojte přes
proudový chránič (FI) s vybavovacím proudem max.
30 mA. Stroj nepoužívejte za deště nebo vlhka.
Stroj nenoste za kabel a nezavěšujte jej.
Kabel ved'te vždy od stroje dozadu.
Pokud při práci dojde k poškození sít'ového kabelu,
nedotýkejte se jej a okamžitě vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným
kabelem.

s
Stroj neprovozujte bez dozoru.
V pracovních přestávkách nebo pokud stroj
nepoužíváte a dále před každou prací na stroji (např.
výměna pracovních nástrojů, údržba, čištění,
nastavení) vytáhněte zástrčku.
Noste ochranné brýle.
Silný vývin tepla (např. nevhodným zacházením)
s tímto strojem způsobuje zvýšené nebezpečí požáru
a exploze!
Při opracování plastů, barev, laků a podobných
materiálů mohou vznikat zápalné a jedovaté plyny.
Nepracujte v blízkosti lehce zápalných plynů a
materiálů.
Teplo může pronikat k hořlavým částem, které se
nacházejí mimo dohled.
Stroj nesměrujte delší dobu na jedno a totéž místo.
Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké trysky.
Noste ochranné rukavice.
Horký proud vzduchu nesměrujte na osoby nebo
zvířata.
Stroj nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
Výstup trysky nepřibližujte příliš blízko k opracovávanému obrobku. Vznikající odpor průchodu vzduchu
může vést k přehřátí stroje.
Stroj nechte před uložením zcela zchladit. Horká
tryska může způsobit škody.
Nikdy nedovolte používat stroj dětem.
Firma Bosch může zaručit bezvadnou funkci stroje
pouze tehdy, bude-li s tímto strojem použito určené
originální příslušenství.

Uvedení do provozu
Dbejte sí ového napětí!
Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém
štítku stroje.
Stroje označené 230 V mohou pracovat i při 220 V.
Zapnutí-vypnutí
Zapnutí:
PHG 500-2: K uvedení do provozu stlačte spínač 3 do
polohy I nebo II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: K uvedení do provozu
přetlačte spínač 3 do polohy I, II, nebo III.

Nastavení množství vzduchu a teploty
Spínač 3 lze přepnout do dvou (PHG 500-2) popř. tří
(PHG 600-3) stupňů foukání. Podle použití lze tedy zvolit
vhodné kombinace množství vzduchu a teploty.
Stupeň
PHG 600-3: Stupeň studeného vzduchu I je vhodný
k ochlazení zahřátého obrobku nebo k sušení barev. Je
také vhodný k ochlazení stroje před jeho odložením
nebo při výměně nasazovacích trysek.
Nastavení množství vzduchu (PHG 630 DCE)
Množství vzduchu lze nastavit pomocí spínače 3 ve třech
stupních. Teplota je ve stupních II a III regulovatelná
pomocí tlačítka teploty 4.
Průtok vzduchu
Teplota
Množství vzduchu snižte např. :
- nemá-li být okolí obrobku nadměrně přehřáté
- nebo pokud by se lehký obrobek mohl proudem
vzduchu posunout.
Stupeň studeného vzduchu I je vhodný k ochlazení
zahřátého obrobku nebo k sušení barev. Je také vhodný
k ochlazení stroje před jeho odložením nebo při výměně
nasazovacích trysek.
Nastavení teploty (PHG 630 DCE)
Teplota je plynule regulovatelná ve stupních foukání II a III.
Po změně do stupně foukání II nebo III se na displeji 5
na ca. 3 sekundy zobrazí hodnota teploty, jež byla
naposledy zvolena jako cílová, s označením
. Cílová
teplota platí pro oba stupně výfuku a nezmění se při
změně mezi stupněm II a III.
Po oznámení cílové teploty se s blikajícím
zobrazí
skutečná teplota na výstupu trysky, dokud nebude
dosažena zvolená cílová teplota. Potom zhasnou šipky
, displej 5 zobrazuje aktuální teplotu.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: Po delší době práce
s vysokou teplotou nechte stroj před vypnutím běžet
ve stupni studeného vzduchu I na ochlazení.

Cílovou teplota lze stlačením strany,, +" na tlačítku
teploty 4 zvýšit nebo stlačením strany,, -" na tlačítku
teploty 4 snížit v krocích po 10? C. Krátkodobé stlačení
tlačítka zvýší popř. sníží cílovou teplotu jednorázově o
10? C. Delší stlačení tlačítka zvýší popř. sníží teplotu
postupně v krocích po 10? C, až se tlačítko uvolní nebo
je dosaženo minimální popř. maximální teploty.

Teplotní ochrana
Při přetížení topení (např. ucpání proudu vzduchu) stroj
topení automaticky vypne, foukání ale běží dál. Pokud se
stroj ochladil na provozní teplotu, topení se opět připojí.

Ve stupni foukání I činí přednastavená teplota 50? C. Při
změně ze stupně foukání II nebo III s vyššími teplotami
na stupeň foukání I to trvá kratší dobu, než se stroj
ochladí na 50? C. Během ochlazování se na displeji 5
zobrazuje skutečná teplota na výstupu trysky.

Vypnutí:
K vypnutí zatlačte spínač 3 až na doraz do polohy O.

Česky-2

Pracovní pokyny
Odejmutí tepelné ochrany
Při práci v obzvláště úzkých místech lze tepelnou
ochranu 2 odejmout.
Pozor na horkou trysku! Při práci bez teplené
ochrany existuje zvýšené nebezpečí popálení.

Při odejmutí popř. nasazování tepelné ochrany musí být
stroj ochlazen a vypnut. Pro ochlazení nechte stroj popř.
krátce běžet ve stupni studeného vzduchu.
Tepelnou ochranu 2 vytočte proti směru hodinových
ručiček popř. otáčením ve směru hodinových ručiček
opět nasa te.
Odložení stroje
K ochlazení zahřátého stroje nebo k uvolnění obou
rukou při práci musí být stroj odložen na odkládací
plochu vzpřímeně (viz obrázek C).
Při práci s odstaveným strojem bu te
obzvláš opatrní! Existuje nebezpečí popálení od
horké trysky a proudu horkého vzduchu.

Příklady pracovního použití
Písmena v následujících příkladech použití se vztahují
k vyobrazení na odklápěcí straně.
Údaje o nastavení teplot v příkladech použití jsou směrné
hodnoty, které se mohou lišit podle vlastností materiálu.
Vzdálenost trysky k obrobku se řídí opracovávaným
materiálem.
Nejvhodnější teplotu zjistíte zkouškou. Začněte proto
nízkým stupněm teploty.
Všechny příklady použití (kromě B) lze provádět bez
příslušenství. Použití navržených dílů příslušenství však
zjednodušuje práci a podstatně zvyšuje kvalitu výsledku.
Pozor při výměně trysek, nebezpečí popálení!
Nedotýkejte se horké trysky. Stroj nechte ochladit.

Bohatý program Bosch-příslušenství (viz katalog příslušenství Bosch) Vám nabízí další rozmanité možnosti
použití.
Další odkazy se dozvíte v běžných knihách pro kutily.
A Odstranění laku/uvolnění lepidla
Nasa te plochou trysku 6. Lak změkčete horkým
vzduchem a rovnoměrně podeberte škrabkou. Dlouhé
působení tepla spálí lak a ztíží jeho odstranění. Škrabku
udržujte ostrou a čistou.
Mnoho lepidel (např. i samolepka) vlivem tepla změkne.
Spoje lze potom oddělit nebo odstranit přebytečné
lepidlo.

B Odstraňování laku z oken
Nebezpečí prasknutí skla!
Bezpodmínečně použijte trysku s ochranou skla 7.
Na profilované ploše lze lak podebrat vhodnou škrabkou
a odkartáčovat měkkým drátěným kartáčem.
C Tvarování plastových trubek
Nasa te reflektorovou trysku 8. Aby se zabránilo
zploštění trubky, musí být naplněna pískem a uzavřená
na obou koncích. Trubku zahřívejte rovnoměrně
stranovým pohybem sem a tam.
D Svařování umělé hmoty
Nasa te redukční trysku 11 a svařovací patku 10.
Svařované obrobky a svařovací drát 9 musí být ze
stejného materiálu (např. PVC s PVC). Svar musí být
čistý a bez mastnoty.
Místo svaru zahřejte do těstovitého stavu. Dbejte na to,
že oblast teploty mezi těstovitým a kapalným stavem je u
plastu malá. Přidejte svařovací drát 9 a nechte jej zatéci
do spáry tak, aby vzniklo rovnoměrné zesílení.
E Smrš ování
Nasa te redukční trysku 11. Průměr smrš ovací trubice
12 zvolte podle obrobku např. kabelového oka.
Smrš ovací trubici rovnoměrně zahřejte.

Rozmrazení vodovodních potrubí
Vodovodní potrubí nejsou často zevně
rozeznatelná od plynového potrubí.
Plynová potrubí nesmí být v žádném
případě zahřívána.

Nasa te reflektorovou tryska 8. Zamrzlé místo zahřívejte
vždy od okraje do středu.
Plastové trubky a také spoje mezi díly trubek zahřívejte
obzvláš opatrně, aby se zabránilo poškození.
G Měkké pájení
Pro bodové pájení nasa te redukční trysku 11, pro
pájení trubek reflektorovou trysku 8.
Používá-li se pájení bez tavidla, dejte na pájené místo
pájecí tuk nebo pájecí pastu. Pájené místo zahřívejte
podle materiálu ca. Přidejte pájku. Pájka se
musí roztavit teplotou obrobku.
Po ochlazení pájeného místa odstraňte tavidlo.

Česky-3

Údržba a čištění

Servis

Před každou prací na stroji vytáhněte sít'ovou
zástrčku.

Pro spolehlivou a bezpečnou práci udržujte v čistotě
stroj i větrací otvory.

Pokud dojde přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše stroje, svěřte provedení opravy autorizovanému
servisnímu středisku pro elektrické ruční nářadí firmy
Bosch.

Robert Bosch odbytová spol. s r. o.
142 01 Praha 4 - Krč
Pod višňovkou 19

?

..................... +420 2/61 30 05 65-6
Fax...................... +420 2/44 40 11 70

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů
nutně prosím uve te desetimístné objednací číslo podle
typového štítku stroje.

Ochrana životního prostředí

Prohlášení o shodnosti
provedení
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že tento
výrobek je v souladu s následujícími normami nebo
normativními dokumenty: EN 60 335 podle ustanovení
směrnic 73/23/EWG, 89/336/EWG.

Zpětné získávání surovin namísto likvidace
odpadů
Stroj, příslušenství a obaly by se měly po ukončení
životnosti recyklovat v souladu se zásadami ochrany
životního prostředí.

Tento návod je vytištěn na recyklovaném papíře,
běleným bez použití chlóru.
Pro umožnění optimálního recyklování jsou díly vyrobené
z umělých hmot opatřeny označením materiálu.

Změny vyhrazeny

Česky-4

Technické parametre
Horúcovzdušná pišto a

Objednávacie číslo

Príkon max.

[W] 1600

Množstvo vzduchu cca

Teplota na výstupe dýzy cca

Presnos merania teploty
na výstupe z dýzy
na displeji

? 10%
Prevádzková teplota displej*

Hmotnos (bez príslušenstva) cca

Ochranná trieda

* Mimo hraníc prevádzkovej teploty môže zosta displej čierny.
Všimnite si objednávacie číslo svojho výrobku, obchodný názov jednotlivých výrobkov sa môže odlišova.

Informácia o hluku

Využitie prístroja

Namerané hodnoty boli získané podža EN 50 144.
Hodnotená úroveň akustického tlaku náradia je zvyčajne
menšia ako 70 dB(A).

Prístroj je určený na formovanie a zváranie plastov,
odstraňovanie starých náterov farby a na zahrievanie
zmrš ovacích obalových materiálov.
Je vhodný aj na letovanie a pozinkovanie, uvo ňovanie
lepených spojov a na rozmrazovanie vodovodných
potrubí.

Ovládacie prvky

Bezpečnostné pokyny

1 Dýza

Bezpečná práca s pristrojom je
možná iba vtedy, ak sa dôkladne
oboznámite s celým návodom na
používanie a budete bezpodmienečne dodržiava
uvedené
pokyny.

Vypínač/Regulátor množstva vzduchu a teploty
Vypínač/Regulátor množstva vzduchu

Pracovisko dobre vetrajte. Vznikajúce
plyny a pary sú často zdraviu škodlivé.

4 Tlačidlo na nastavenie teploty (PHG 630 DCE)
6 Plochá dýza*
7 Dýza na ochranu skla*
9 Zvárací drôt*
10 Zváracia pätka*

Prístroj sa nesmie používa vlhký alebo vo vlhkom
prostredí.

8 Reflektorová dýza*

Pred každým použitím prístroja prekontrolujte prístroj,
kábel a zástrčku. Ak zistíte, že sú poškodené, prístroj
nepoužite. Opravu dajte urobi v odbornej dielni.
Nikdy prístroj sami neotvárajte.

Prístroj, ktorý sa používa vonku, pripájajte cez
ochranný vypínač FI s maximálnym spúš acím
prúdom 30 mA. Nepoužívajte prístroj za daž a ani vo
vlhkom prostredí.

11 Redukčná dýza*
12 Zmrš ovacia hadica*
* Zobrazené alebo opísané príslušenstvo čiastočne
nepatrí do rozsahu štandardnej dodávky.

Slovensky-1

Prístroj sa nesmie nosi ani veša za kábel.

Prívodnú šnúru vždy odvádzajte od prístroja smerom
dozadu.

Ak sa pri práci poškodí, odpojí alebo roztrhne
prívodná šnúra, nedotýkajte jej, ale ihne vytiahnite
zástrčku zo zásuvky. Nikdy nepoužívajte prístroj s
poškodenou šnúrou.

Prístroj nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru.

Počas prestávok v práci, pri nepoužívaní prístroja a
pred všetkými prácami na prístroji (napríklad výmena
pracovného nástroja, údržba, čistenie, nastavovanie)
je potrebné vytiahnu prívodnú šnúru zo zásuvky.

Používajte ochranné okuliare.

Silný účinok horúčavy tohto spotrebiča (napríklad pri
ahkomyse nej manipulácii) má za následok zvýšené
nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Pri práci s plastami, farbami, lakmi a podobnými
materiálmi môžu vzniknú zápalné a jedovaté plyny.
Nepracujte v blízkosti ahko zápalných plynov alebo
materiálov.

Teplo by sa mohlo dosta až k hor avým materiálom,
ktoré sú mimo dosahu zraku.

Nesmerujte prístroj dlhší čas na jedno a to isté
miesto.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúcej
dýzy. Pri práci používajte pracovné rukavice.

Nikdy nesmerujte horúci vzduch na udí ani na
zvieratá.

Nikdy nepoužívajte prístroj ako sušič vlasov.

Nedávajte otvor dýzy príliš blízko k opracovávanému
obrobku. Vznikajúce spomalenie odvodu vzduchu by
mohlo spôsobi prehriatie prístroja.

Pred uložením nechajte prístroj dôkladne vychladnú.
Horúca dýza môže spôsobi škody.

Prístroj nikdy nedovo te obsluhova de om.

Bosch môže zaruči bezchybné fungovanie prístroja
len v takom prípade, ak sa používa originálne príslušenstvo určené pre daný druh prístroja.

Zapínanie/vypínanie
Skontrolujte napätie elektrickej siete!
Napätie elektrického zdroja musí súhlasi s údajom na
typovom štítku náradia.
Prístroje označené pre napätie 230 V sa môžu napája aj
zo zdroja s napätím 220 V.
Zapnutie-vypnutie
Zapnutie:
PHG 500-2: Na zapnutie stlačte vypínač 3 do polohy I
alebo II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Na zapnutie zatlačte
prepínač 3 do polohy I, II alebo III.
Vypnutie:
Na vypnutie zatlačte vypínač 3 až na doraz do polohy O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Po dlhšom používaní s
vysokou teplotou nechajte prístroj pred vypnutím
vychladnú pri chladiacom stupni I.
Vypnutie tepelnou poistkou
Pri pre ažení (napríklad nedostatočným prúdením
vzduchu) sa prístroj samočinne vypne, avšak ventilátor
beží alej. Ke sa prístroj ochladí na prevádzkovú
teplotu, vyhrievanie sa opä zapne.
Nastavenie množstva vzduchu a teploty
Prepínač 3 sa dá zapnú na dva (PHG 500-2), resp. na
tri ventilátorové stupne (PHG 600-3). Pod a konkrétneho
použitia prístroja možno nastavova kombináciu vhodného množstva vzduchu a teploty.
PHG 600-3: Chladiaci stupeň I je vhodný na ochladenie
rozpáleného obrobku alebo na sušenie farby. Takisto je
vhodný na ochladenie prístroja pred jeho odstavením
alebo pred výmenou nasúvate ných dýz.
Nastavenie množstva vzduchu (PHG 630 DCE)
Množstvo vzduchu sa dá nastavova prepínačom 3 v
troch stupňoch. Teplota sa dá regulova tlačidlom na
nastavenie teploty 4 pri stupni II a III.
Množstvo vzduchu
Množstvo vzduchu znížte napríklad, ak:
- sa okolie obrobku nemá nadmierne prehrieva
- alebo ak by sa ahký obrobok mohol následkom
prúdu vzduchu posunú.
Chladiaci stupeň I je vhodný na ochladenie rozpáleného
obrobku alebo na sušenie farby. Takisto je vhodný na
ochladenie prístroja pred jeho odstavením alebo pred
výmenou nasúvate ných dýz.
Nastavenie teploty (PHG 630 DCE)
Teplota sa dá plynule regulova pri ventilátorovom stupni
II a III.
Pri prepnutí na ventilátorový stupeň II alebo III sa na
displeji 5 na dobu cca 3 sekundy zobrazí teplota, ktorá
bola naposledy nastavená ako cie ová teplota s
označením
. Táto cie ová teplota platí pre oba
ventilátorové stupne a pri prepínaní medzi stupňami II a
III sa nemení.

Slovensky-2

Po indikácii cie ovej teploty sa za súčasného blikania
indikuje skutočná teplota na výstupe z dýzy
dovtedy, kým sa dosiahne cie ová teplota. Potom obe
šípky
zhasnú a displej 5 ukazuje aktuálnu teplotu.
Cie ová teplota sa dá zvyšova po 10? C stláčaním strany
,, +" tlačidla na nastavenie teploty 4 alebo znižova
stláčaním strany,, -" tlačidla na nastavenie teploty 4.
Krátke stlačenie tlačidla zvýši resp. zníži cie ovú teplotu
jednorazovo o 10? C. Dlhšie stlačenie tlačidla zvyšuje
resp. znižuje cie ovú teplotu plynule po 10? C krokoch
dovtedy, kým bude tlačidlo uvo nené, alebo kým sa
dosiahne minimálna resp. maximálna teplota.
Pri ventilátorovom stupni I má predvolená teplota
hodnotu 50? C. Pri prepnutí z ventilátorového stupňa II
alebo III s vyššími teplotami v porovnaní s ventilátorovým
stupňom I istý krátky čas trvá, kým sa prístroj ochladí na
teplotu 50? C. Počas ochladzovania sa na displeji 5
indikuje skutočná teplota na výstupe z dýzy.

Pracovné pokyny
Demontáž tepelnej ochrany
Pri práci na mimoriadne úzkych miestach sa môže
tepelná ochrana 2 odskrutkova.
Postupujte opatrne, ke je dýza horúca! Pri
práci bez tepelnej ochrany hrozí zvýšené
nebezpečenstvo popálenia.

Ak chcete tepelnú ochranu demontova, resp. nasadi
spä, musí by prístroj vychladnutý a vypnutý. Na
ochladenie nechajte prístroj chví u beža na chladiaci
stupeň.
Tepelnú ochranu 2 odskrutkujte proti smeru pohybu
hodinových ručičiek, resp. znova naskrutkujte v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Odstavenie prístroja
Ak potrebuje necha prístroj vychladnú, alebo ak
potrebujete ma pri práci obe ruky vo né, treba prístroj
postavi v zvislej polohe na odkladaciu plochu (pozri
obrázok C).
Pri práci s odstaveným prístrojom zachovajte
mimoriadnu opatrnos! Hrozí nebezpečenstvo
popálenia sa horúcou dýzou a horúcim prúdom
vzduchu.

Príklady použitia prístroja
Písmená v nasledujúcich príkladoch používania
horúcovzdušnej pištole sa vz ahujú na písmená na
vyklápacej strane tohto návodu na používanie.
Údaje o nastavení teploty v príkladoch používania sú
orientačnými hodnotami, ktoré sa môžu pri jednotlivých
typoch materiálu odlišova. Vzdialenos dýzy od obrobku
závisí od druhu opracovávaného materiálu.
Potrebnú najúčelnejšiu teplotu zistite v jednotlivých
prípadoch skusmo. Začínajte vždy pracova s nižším
stupňom teploty.
Všetky príklady používania horúcovzdušnej pištole
(okrem B) môžete uskutočni bez príslušenstva.
Používanie navrhovaného príslušenstva však zjednodušuje prácu a výrazne zvyšuje kvalitu jej výsledku.
Pozor pri výmene dýzy, nebezpečenstvo
popálenia! Nikdy sa nedotýkajte horúcej dýzy.
Nechajte prístroj vychladnú. Noste pracovné
rukavice.

Bohaté príslušenstvo Bosch (pozri Katalóg príslušenstva
Bosch) vám ponúka mnohostranné použitie horúcovzdušnej pištole.
Ďalšie informácie môžete nájs v rôznych príručkách pre
domácich majstrov.
A Odstraňovanie laku/uvo ňovanie lepidiel
Nasa te plochú dýzu 6. Zmäkčite lak horúcim
vzduchom a špacht ou ho rovnomerne zoškrabujte. Dlhý
účinok tepla pripa uje lak a s ažuje jeho odstraňovanie.
Špacht u majte vždy ostrú a udržiavajte ju v čistote.
Mnohé lepidlá pri nahrievaní zmäknú (napríklad samolepky). Spoje sa potom dajú rozobra alebo prebytočné
lepidlo odstráni.
B Odstraňovanie laku z okien
Nebezpečenstvo prasknutia skla!
Bezpodmienečne používajte dýzu na ochranu skla 7.
Na profilovaných plochách sa dá lak zoškriabava
vhodnou špacht ou a odstráni drôtenou kefou.
C Tvarovanie rúr z plastu
Nasa te na pišto u reflektorovú dýzu 8. Aby sa zabránilo
zmačknutiu rúry, treba ju naplni pieskom a z oboch strán
uzavrie. Rúry nahrievajte rovnomerne bočným pohybom
na jednu a druhú stranu.

Slovensky-3

D Zváranie plastov
Nasa te redukčnú dýzu 11 a zváraciu pätku 10.
Obrobky, ktoré budete zvára i zvárací drôt 9 musia by
z rovnakého materiálu (napr. PVC a PVC). Miesto
zvaru musí by čisté a zbavené mastnoty.
Miesto zvaru nahrejte, aby nadobudlo konzistenciu
cesta. Pri práci pamätajte na to, aby bol tepelný rozdiel
medzi mäkkou a kvapalnou konzistenciou plastu malý.
Až potom prikladajte zvárací drôt 9 a nechajte ho natiec
do štrbiny, aby vzniklo rovnomerné zosilnenie.
E Zmrš ovanie
Nasa te na pišto u redukčnú dýzu 11. Priemer
zmrš ovacej hadice 12 zvo te tak, aby zodpovedal
obrobku (napríklad káblovému oku).
Zmrš ovaciu fóliovú hadicu nahrievajte rovnomerne.
Ochrana životného prostredia

Recyklovanie namiesto likvidácie odpadu!
Prístroj, príslušenstvo a obaly by ste mali odovzda na
recyklovanie.
Tento návod je vyrobený z recyklovaného papiera bez
použitia chlóru.
Na u ahčenie recyklácie sú jednotlivé použité plasty
označené.

Rozmrazovanie vodovodných potrubí
Vodovodné potrubia sa často vonkajším
vzh adom
od
plynových
potrubí
neodlišujú. Plynové potrubia sa v
žiadnom prípade nesmú nahrieva.

Nasa te na pišto u reflektorovú dýzu 8. Zamrznuté
miesto nahrievajte vždy od okrajov k stredu.
Plastové hadice a spojenia rúr nahrievajte mimoriadne
opatrne, aby ste sa vyhli ich poškodeniu.
G Mäkké spájkovanie
Na bodové spájkovanie nasa te redukčnú dýzu 11, na
spájkovanie rúr reflektorovú dýzu 8.
Ak sa používa spájka bez taviacej prísady, dajte na
spájkované miesto spájkovací tuk alebo spájkovaciu
pastu. Spájkované miesto nahrievajte pod a druhu
spracovávaného materiálu cca 50-120 sek. Pridajte
spájku. Spájka sa musí roztavi teplotou obrobku.
Po vychladnutí spájkovaného miesta taviacu prísadu
odstráňte.

Servis a poradenské služby
BSC Slovakia
Elektrické ručné náradie
Hlavná 5
038 52 Sučany

?

...................... +421 (0)43/429 33 24
Fax..................... +421 (0)43/429 33 25
E-Mail: bsc@bosch-servis. sk

Údržba a čistenie prístroja

Vyhlásenie o konformite

Pred akouko vek prácou na prístroji vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.

Prístroj a vetracie otvory na kryte motora udržujte
vždy čisté.

Ak by napriek starostlivým výrobným a skúšobným
postupom predsa len došlo k poruche prístroja, nechajte
opravu vykona v autorizovanom servisnom stredisku
Na vlastnú zodpovednos vyhlasujeme, že tento výrobok
je v súlade s nasledovnými normami alebo normatívnymi
predpismi: EN 60 335 pod a ustanovení smerníc
Ak požadujete informácie alebo objednávate náhradné
súčiastky, uvádzajte prosím bezpodmienečne 10miestne objednávacie číslo pod a typového štítku
prístroja.
Výrobca si vyhradzuje právo zmien

Slovensky-4

Műszaki adatok
Forrólégfuvó

Megrendelési szám

Felvett teljesítmény max.
Levegőmennyiség kb.

[l/perc] 240/450

Hőmérséklet a fúvóka szájnyílásánál kb.

Hőmérsékletmérési pontosság
a fúvóka kimeneté
a kijelzőn

? 10%
Üzemi hőmérséklet kijelző*

Súly (tartozékok nélkül) kb.

Védelmi minőség

* Az üzemi hőmérsékleti tartományon kívüli hőmérsékleteknél a kijelző sötétté válhat.
Kérem ügyeljen a készüléke helyes megrendelési számára, egyes készülékeknek több különböző kereskedelmi
megnevezése is lehet.

Zajkeltés

Rendeltetésszerű használat

A mérési adatok az EN 50 144 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.
A berendezés mért hangnyomásszintje tipikus esetben
nem éri el a 70 dB(A) értéket.

A készülék műanyagok formálására és hegesztésére,
festékrétegek eltávolítására és zsugorfóliás tömlők
felmelegítésére szolgál.
A készülék forrasztásra, ónozásra, ragasztott kötések
szétbontására és vízvezetékek felolvasztására is
alkalmazható.

A gép alkatrészei

Az ön biztonságáért

1 Fúvóka

Ezzel a készülékkel csak akkor
lehet veszélytelenül dolgozni, ha a
kezelő a munka megkezdése előtt
a használati utasítást és a biztonsági előírásokat végig elolvassa és
az azokban található utasításokat
szigorúan betartja.

2 Hővédőlap
KI/BE-kapcsoló/
Levegőmennyiség- és hőmérsékletszabályozó
KI/BE-kapcsoló/Levegőmennyiség szabályozó

A munkahelyen biztosítson jó szellőzést.
A munka során keletkező gőzök és
gázok gyakran károsak az egészségre.

4 Hőmérséklet beállító gomb (PHG 630 DCE)
5 Kijelző (PHG 630 DCE)
6 Lapos fúvóka*
7 Üvegvédő fúvóka*

8 Reflektorfúvóka*
9 Hegesztő elektród*

10 Hegesztősaru*
11 Zsugorító fúvóka*
12 Zsugortömlő*
* Az ábrákon ábrázolt illetve a szövegben leírt
tartozékok nem mind képezik a szállítás terjedelmét,
azokat külön meg kell rendelni.

A berendezést nedves helyen vagy esőben nem
szabad használni.
A készüléket, a kábelt és a csatlakozó dugót a
munka megkezdése előtt mindig ellenőrizni kell.
Megkárosodás észlelése esetén a készülékkel nem
szabad tovább dolgozni. A készüléket csak szakemberrel szabad megjavíttatni. A készüléket a
kezelőnek sohasem szabad felnyítania.
A szabadban alkalmazásra kerülő készülékeket csak
egy legfeljebb 30 mA leoldási áramú hibaáram védőkapcsolón (FI-) keresztül szabad a hálózatra csatlakoztatni. Esőben vagy nedves környezetben a
készüléket ne használja.

Magyar-1

Ne vigye és ne akassza fel a készüléket a hálózati
csatlakozó vezetéknél fogva.
A kábelt mindíg csak hátrafelé vezessük el a készüléktől.
Ha a munka során a hálózati csatlakozó kábel
megsérül, vagy megszakad, akkor a kábelt ne
érintsük meg, hanem azonnal húzzuk ki a dugaszoló
csatlakozót a dugaszoló aljzatból. Sérült kábellel
dolgozni tilos.
A készüléket ne üzemeltesse felügyelet nélkül.
A készülék csatlakozó dugóját a munka szüneteiben,
a készülék használaton kívül helyezésekor és az azon
végzendő bármely munka (például szerszámcsere,
karbantartási munkák, tisztítás, beállítás) megkezdése előtt húzzuk ki a csatlakozó aljzatból.
Viseljünk védőszemüveget.
A berendezés által kiváltott intenzív hőfejlődés
(például gondatlan kezelés esetén) megnöveli a tűzés robbanásveszélyt!
Műanyagok, festékek, lakkok és hasonló anyagok
megmunkálásakor gyúlékony vagy mérgező hatású
gázok keletkezhetnek. Ne dolgozzon gyúlékony
gázok vagy más gyúlékony anyagok közelében.
A hőhatás olyan éghető tárgyakhoz is eljuthat,
amelyek a munkahelyről közvetlenül nem láthatók.
Ne irányítsa a készüléket hosszabb ideig egyazon
pontra.
Vigyázat, megégetheti magát! Ne érjen hozzá a forró
fúvókához. Viseljen védő kesztyűt.
A forró légsugarat sohase irányítsa emberekre, vagy
állatokra.
A készüléket sohase használja hajszárításra!
A fúvóka szájnyílását ne tartsa túl közel a megmunkálásra kerülő munkadarabhoz. Az ekkor fellépő
légtorlódás a készülék túlhevüléséhez vezethet.
A készüléket a tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni. A
forró fúvóka károkat okozhat.
Sohase engedje meg, hogy a készüléket gyerekek
használják.
Bosch csak akkor garantálja a berendezés kifogástalan működését, ha a berendezéshez csak az erre a
célra szolgáló eredeti tartozékok kerülnek alkalmazásra.

Üzembehelyezés

PHG 600-3, PHG 630 DCE: Az üzembe helyezéséhez
kapcsolja át a 3 kapcsolót az,, I",,, II", vagy,, III"
helyzetbe.
Kikapcsolás:
A berendezés kikapcsolásához tolja el ütközésig a 3 be/kikapcsolót az O helyzetbe.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Ha hosszabb ideig
dolgozott a berendezéssel magas hőmérsékleteken,
akkor a kikapcsolás előtt a lehűtéshez üzemeltesse a
berendezést egy ideig az I hideg levegős fokozatban.
Túlhevülés ellen védő lekapcsolás
A fűtés túlterhelése esetén (ez például levegőtorlódás
miatt léphet fel) a berendezés a fűtést automatikusan
kikapcsolja, de a ventillátor továbbra is működésben
marad. Ha a berendezés ismét lehűlt az üzemi hőmérsékletre, a fűtés ismét bekapcsolódik.
A levegőmennyiség és a hőmérséklet
beállítása (PHG 500-2, PHG 600-3)
A 3 gombbal kettő (PHG 500-2) illetve három (PHG
600-3) különböző levegő fúvó fokozatot lehet beállítani.
Így az alkalmazásnak megfelelően ki lehet választani a
szükséges levegő mennyiség és hőmérséklet kombinációját.
Fokozat
240 l/perc, 300? C
450 l/perc, 500? C
250 l/perc, 50? C
350 l/perc, 400? C
500 l/perc, 600? C

PHG 600-3: Az I hideg levegős fokozat egy felhevült
munkadarab lehűtésére, vagy festékrétegek szárítására
alkalmas. A berendezés kikapcsolása vagy a
betétfúvókák kicserélése előtt is ezt az üzemmódot
célszerű lehűtésre használni.
A levegőmennyiség beállítása (PHG 630 DCE)
A levegőmennyiséget a 3 gombbal három fokozatban
lehet beállítani. A,, II" és,, III" levegő fúvó fokozatokban
a levegő hőmérséklete a 4 hőmérséklet szabályozó
gombbal szabályozható.
Levegőmennyiség
150 l/perc
300 l/perc
500 l/perc

Hőmérséklet
Ügyeljen a helyes feszültségre!
Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készüléken elhelyezett gyári táblán megadott feszültséggel.
Azokat a készülékeket, amelyeknek tábláján 230 V áll,
220 V-os hálózatban is szabad használni.

A levegőmennyiséget például akkor célszerű
csökkenteni, ha:
- a munkadarab környezetét nem akarja túlságosan
felhevíteni,
- vagy ha egy könnyű munkadarabot az erősebb
levegőáram elfújná.

Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás:
PHG 500-2: Az üzembe helyezéséhez kapcsolja át a 3
KI/BE-kapcsolót az,, I" vagy,, II" helyzetbe.

Az I hideg levegős fokozat egy felhevült munkadarab lehűtésére, vagy festékrétegek szárítására alkalmas. A berendezés kikapcsolása vagy a betétfúvókák kicserélése
előtt is ezt az üzemmódot célszerű lehűtésre használni.

Magyar-2

A hőmérséklet beállítása (PHG 630 DCE)
A hőmérséklet a,, II" és,, III" levegő fúvó fokozatban
fokozatmentesen szabályozható.
A,, II" vagy,, III" levegő fúvó fokozatba való átkapcsolás
után az 5 kijelzőn a
jel mellett kb. 3 másodpercre
megjelenik az a hőmérséklet, amely utoljára célhőmérsékletként be volt állítva. A célhőmérséklet erre a két
levegő fúvó fokozatra egyaránt érvényes és a,, II" és
,, III" fokozat közötti átkapcsolásnál nem változik meg.
A célhőmérséklet előzetes kijelzése után a villogó
mellett a fúvóka kimeneténél uralkodó tényleges
hőmérséklet kerül kijelzésre, amíg ez a hőmérséklet el
nem éri a kiválasztott célhőmérsékletet. A
nyilak
ezután kialszanak, és az 5 kijelző mutat az aktuális
hőmérsékletet jelzi.
A célhőmérsékletet a 4 hőmérséklet szabályozó gomb
,, +" oldalának megnyomásával 10? C-os lépésekben
lehet növelni, és ugyanezen gomb,, -" oldalának megnyomásával 10? C-os lépésekben lehet csökkenteni. A
gomb rövid időtartamú megnyomásával a célhőmérséklet 10? C-kal növekszik, illetve ugyanennyivel csökken.
Ha a gomb megfelelő oldalát hosszabb ideig tartják benyomva, akkor a célhőmérséklet 10? C-os lépésekben
folytonosan növekszik, illetve csökken, amíg el nem engedik a gombot, illetve amíg a célhőmérséklet el nem éri
a maximális illetve minimális értéket.
Az,, I" levegő fúvó fokozatban az előre beállított
hőmérséklet 50? C. A magasabb hőmérsékletekhez
szükséges,, II" vagy,, III" levegő fúvó fokozatból az,, I"
levegő fúvó fokozatba történő átváltásnál egy rövid időre
van szükség, amíg a berendezés lehűl az 50? C
hőmérsékletre. A lehűlés közben az 5 kijelző a fúvóka
kimeneténél uralkodó tényleges hőmérsékletet jelzi.

Alkalmazási tanácsok
A hőszigetelő borítás leszerelése
Különösen szűk helyen végzett munkához a 2
hőszigetelő borítást le lehet szerelni.
Ügyeljen a forró fúvókákra! A hőszigetelő borítás
nélkül végzett munkáknál nagyobb a veszélye, hogy
megégetheti magát.
A hőszigetelő borítás le- és felszereléséhez a
berendezést le kell hűteni és ki kell kapcsolni. A
berendezés lehűtéséhez szükség esetén üzemeltesse
azt egy ideig a hideg levegős fokozatban.
A 2 hőszigetelő borítást az óramutató járásával ellenkező
irányba forgatva kell leszerelni és az óramutató járásával
megegyező irányban forgatva kell felszerelni.
A berendezés lerakása
A felmelegedett berendezés lehűtéséhez, vagy ahhoz,
hogy a munkához a kezelő mindkét keze szabad legyen,
a berendezést álló helyzetben le kell tenni a támasztófelületre (lásd a C ábrán).
Ha a lerakott berendezéssel dolgozik, legyen
igen óvatos! Ilyenkor a forró fúvókával és a forró
levegőárammal igen könnyen megégetheti magát.
Munkavégzési példák
A következő alkalmazási tanácsokban használt betűjelzések e kézikönyv kihajtható oldalán található munkavégzési példákra vonatkoznak.
A munkavégzési példákban megadott hőmérséklet
értékek tájékoztató jellegűek, a ténylegesen szükséges
hőmérséklet az anyag tulajdonságaitól függően ezektől
eltérhet. A fúvóka és a munkadarab közötti távolságot a
megmunkálásra kerülő anyagtól függően kell megválasztani.
A mindenkori legcélszerűbb hőmérsékletet próbával kell
meghatározni. Ezért mindig egy alacsonyabb hőmérséklet fokozattal kezdje el a munkát.
Az összes alkalmazási példát (a B példa kivételével)
külön tartozékok nélkül is meg lehet valósítani. A javasolt
külön tartozékok alkalmazása azonban leegyszerűsíti a
munkát és lényegesen jobbá teszi a munka eredményének minőségét.
A fúvókacserénél járjon el óvatosan, megégetheti magát! Ne érjen hozzá a forró fúvókához.
Hagyja a berendezést lehűlni.

A nagyszámú Bosch-gyártmányú tartozék (lásd a
Bosch-tartozékok katalógusát) további sokoldalú felhasználási lehetőséget nyújt.
Ezzel kapcsolatban a kereskedelmi forgalomban kapható barkácskönyvek adnak további felvilágosítást.
A Lakk eltávolítása/ragasztóanyag leoldása
Dugja fel a készülékre a 6 lapos fúvókát. A lakkot a forró
levegővel melegítse fel, majd a spatulyával egyenletesen
tolja le a munkadarabról. A túl hosszú ideig tartó hőhatás
elégeti a lakkot és megnehezíti annak eltávolítását. Csak
éles, tisztántartott spatulyát használjon.
A ragasztóanyagok többsége (például a ragasztós cimkékhez használt ragasztóanyag) a hő hatására megpuhul. Ilyenkor a ragasztott kötést szét lehet bontani, vagy
a felesleges ragasztómennyiséget el lehet távolítani.
B Lakk eltávolítása ablakokról
Vigyázat! Az üveg eltörhet!
Okvetlenül használja a 7 üvegvédő fúvókát.
Érdes üvegfelületekről előbb a lakk nagyobb részét egy
erre alkalmas spatulyával kell eltávolítani, majd az üveget
egy puha drótkefével végleg meg lehet tisztítani.
C Műanyag csövek hajlítása
Dugja fel a készülékre a 8 reflektorfúvókát. A cső
letörésének megelőzésére azt homokkal meg kell tölteni
és mindkét végét le kell zárni. A csövet oldalirányú jobbra-balra mozgatással egyenletesen kell felmelegíteni.

Magyar-3

D Műanyaghegesztés
Helyezze fel a 11 zsugorító fúvókát és a 10 hegesztősarut. Az összehegesztésre kerülő munkadaraboknak és
a 9 hegesztő elektródnak azonos anyagból kell lenniük
(például PVC-t PVC elektróddal kell hegeszteni). A
varratnak tisztának és zsírmentesnek kell lennie.
Melegítse fel a varrat tartományt, amíg az tésztaszerűen
képlékennyé válik. Vegye figyelembe, hogy a műanyagoknál a képlékeny és a folyékony állapot között kicsi a
hőmérséklettartomány. Ezután vezesse a varrathoz a 9
hegesztő elektródot és folyassa azt be a résbe, úgy
hogy ott egy egyenletes hernyószerű kidudorodás jöjjön
létre.
E Zsugorítás
Dugja fel a készülékre a 11 zsugorító fúvókát. A 12
zsugortömlő átmérőjét a megmunkálásra kerülő munkadarabnak (például egy kábelsaru) megfelelően kell megválasztani.
A zsugorodó tömlőt egyenletesen melegítse fel.
Befagyott vízvezetékek felolvasztása
A vízvezetékeket kívülről gyakran nem
lehet megkülönböztetni a gázvezetékektől. A gázvezetékeket semmilyen esetben
sem szabad felmelegíteni.

Dugja fel a készülékre a 8 reflektorfúvókát. A befagyott
részeket mindíg kívülről a középpont felé haladva kell
felmelegíteni.
A műanyagcsövek, valamint a csődarabok közötti
összeköttetések felmelegítésénél különösen óvatosan
kell eljárni, hogy az alkatrészek nehogy megrongálódjanak.
G Lágyforrasztás
Pontforrasztáshoz helyezze fel a 11 zsugorító fúvókát,
csövek forrasztásához a 8 reflektorfúvókát a berendezésre.
Ha forrasztózsírt nem tartalmazó forrasztóanyagot
használ, akkor vigyen fel forrasztózsírt vagy forrasztópasztát a forrasztás helyére. A forrasztást helyét az
anyag tulajdonságaitól függően kb. 50-120 másodpercig melegítse fel. Vigye fel a forrasztóanyagot. A forrasztóanyagnak a munkadarab hőmérsékletétől meg kell
olvadnia.
A forrasztási hely kihűlése után távolítsa el a forrasztózsírt.

Ha a berendezés a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás
ellenére egyszer mégis meghibásodna, úgy javításával
csak egy erre feljogosított Bosch elektromos kéziszerszám szervízt bízzunk meg.
Ha a készülékkel kapcsolatos kérdéseink vannak, vagy
tartalék alkatrészeket akarunk megrendelni, okvetlenül
adjuk meg a készüléken elhelyezett gyári táblán található
tízjegy megrendelési számot.

Környezetvédelem

Nyersanyag-újrafelhasználás hulladékeltávolítás helyett
A készüléket, annak tartozékait és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
módon újra fel kell használni.
Ez a használati utasítás klórmentes, hulladékból előállított
papírból készült.
A készülék műanyagból készült alkatrészeit megfelelő
jelölésekkel láttuk el, így azokat az egyes anyagfajták
szerint osztályozva lehet a gyüjtőpontokban felvenni.

Szerviz
Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömröi út. 120

?

........................ +36 (0)1/431-3835
Fax....................... +36 (0)1/431-3888

Nyilatkozat
Saját kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy ez a
termék megfelel a következő normáknak, szabványoknak, illetve normatív doku mentációknak: EN 60 335 a
73/23/EWG és 89/336/EWG irányelvek rendelkezései
szerint.
Karbantartás és tisztítás
A csatlakozó dugót a készüléken végzendő bármely
munka megkezdése előtt húzzuk ki a dugaszoló
aljzatból.

A berendezést és a szellőzőnyílást tartsuk mindíg
tisztán.

A változtatás joga fenntartva

Magyar-4

????????????????????????
?????????????????

PHG 630 DCE

??????????????

0... +50

????????????????????????????

[?? ] 1600

?????????????,??.

[? /??? ] 240/450

??????????????????????????????.

[°C] 300/500

????????????????????????????
??????????????? -???????
?????????

? 10%
-

????????????????????????? *

[°C] -

-

??? (?????????????????? )??.

[?? ] 0, 75

0, 8

?????????????????

*??????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????.

???????????????
??????????????????????????????????????
(????????????????? ) 50 144.
???????????,????????????????????????????????????????????????? 70?? (A).

???????????????????

??????????????????????
??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????,???????????????????????????????????????????
?????????????????????????.
???????????????????????????,???????,
???????????????????????????????????????????????????????.

1???????

?????????????????
????????????

2???????????
3 PHG 500-2/PHG 600-3:
??????????? /
???????????????????????????????????

?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????
???????????.

3 PHG 630 DCE:
??????????? /???????????????????????
4?????????????????????????????
5??????? (PHG 630 DCE)
6??????? (????? )?????????????????????? *
7????????????????????? *
8??????????????????? *
9?????????????????? *
10??????????????? *

11????????????????? *
12??????????????????????? *
*??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????.

s

??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????,??????????????????
?????.?????????????????????????????,
???????????????????????????????.???????????????????????????????.???????
????????????????????????? a????????.

??????? -1

s

???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? (FI)??????
??????????????????? 30??.???????????????????????????????????????????
????????????.

s

????????????????????????????????????
??????.

s

????????????????????????????????????
???????.

s

?????????????????????????????????????????????????????????????????,??????
?????????,????????????????????????????
?????????????????????.?????????????
????????????????????????????????
???????????????????.

s

??????????????????????????????.

s

?????????????????,??????????????????
?????????????????????????????????
???????? (????.,?????????????????????????,???????????????????????,??????,????????? )?????????????????????????????
??????????????.

s

??????????????????.

s

?????????????????????????? (????.,
???????????????????????????????????
???????? )??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????!

s

?????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????.

s

????????????????????????????????????
?????????,???????????????????????
??????.

s

?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????.

s

???????????????????????????????!??
??????????????????????????.??????????????????????.

s

??????????????????????????????
?????????????????????????????????.

s

?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????.

s

???????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????.

s

?????????????????????????????????
??????????????????????.??????????????
?????????????????.

s

????????????????????????????????????
?????????.

s

??????????????????????????????????????????????????????????????????,????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????.

????????????
??????????????????????????????????????????!
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????.
???????,??????????????????????????????
230?,??????????????????????????????
??????????? 220?.
????????? /??????????
????????? :
PHG 500-2:???????????????????????????????? 3?????????? I??? II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE:??????????????????????? 3????????????????? I, II??? III.
?????????? :
????????????????????????????????? 3??
??????????????? O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? I.
?????????????????????????
???????????????????????? (????.,??????????
?????????????? )??????????????????????????????,??????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????
(PHG 500-2, PHG 600-3)
???????????? 3???????????????? (PHG
500-2)?????? (PHG 600-3)???????????????????????????????????????????.????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????
240? /???, 300 °C
450? /???, 500 °C
250? /???, 50 °C
350? /???, 400 °C
500? /???, 600 °C

PHG 600-3:??????????????????????? I??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????.????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? -???????.

??????? -2

??????????????????????? (PHG 630 DCE)
???????????? 3????????????? 3?????????????????????.?? II-????? III-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4.
???????
III

?????????????
150? /???
300? /???
500? /???

???????????
50 °C
50... 630 °C
50... 630 °C

???????????????????????????????????,
????,???????? :
-??????????????????????????????????
??????????????????????????
-???,???????????????????????????????
????????????????????????????????.
??????????????????????? I??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? -???????.
???????????????????? (PHG 630 DCE)
?? II-????? III-???????????????????????????
?????????????????????????????.
??????????????? II-????? III-??????????????????????????????????? 5???????????
????????????
??,????????, 3?????????
???????????????????,???????????????????
?????????????????,,??????? "???????????.
,,??????? "?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? II-??? III-??????????????????.
?????????????????????????????,,??????? "
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? (????? )?????????????????????,,??????? "???????????.?????????????????
????????,????????? 5?????????????????????
???????????.
,,??????? "???????????????????????????????
10 °C?????????????????????,, +"?????????
???????????????????? 4???????????????????????????????????,, -"????????????????????????????? 4.????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 10 °C.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 10 °C,?????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????. 07) T

????????? I?????????????????????????????????????????????????????????????????
50 °C.????????????? II-??????? III-?????????????????????????????????????????
?????????????????????? I-???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? 50 °C.??
??????????????????????? 5???????????
?????????????????????????????????????????? (????? ).

?????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2?????
?????????.
s

?????????,??????????? (????? )???????!
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

????????????????????????????????????
??????????????????????????????.???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????.
??????????? 2?????????,????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????
???????.
?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (??.???. C).
s

????????????????????????????????
?????????????????????????????????!
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????.

?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????,???????????
????????????????????.
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????
(?????? )???????????????????????????????
??????????????????????????.

??????? -3

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????
??????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
(???????????????????? B)??????????????
????????????????????????????????.??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
s

?????????????????????????,?????
???????????????????????????????
?????!???????????????????????????.
?????????????????.?????????????????????? /????????.

D?????????????????????????????
??????????????????????? 11??????????
?????? 10.?????????????????????????????
????????? 9?????????????????????????
????????? (????.,????????????? ).???????????????????????????????????.
???????????????????????????????????
??????????????????????.??????,???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????? 9
???????????????????????????????????
?????????????????,?????????????????????????????????.

???????????????????????????
?????????
??????????????????????? 11.??????????????????????????????????????? 12?????????????????????????????????????,????????,??????????????????????.
??????????
???????
??????????????????
?????.
E

?????????????????????????????????,???????????????????? (??.????????????????????????? ),???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? (?????????,???????????.?. ).
????????????????????????????? /
?????????????????????????????
??????????????????????????????????? 6.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????.?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????.????????
?????????????????????.
?????????????? (????????,???????? )???
??????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
A

??????????????????????????????
??????????
?????????????????????????!
?????????????????????????????????????
??????? 7.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????.
B

?????????????????????????????????
??????????
????????????????????????? 8.????????????????????????????????????????????
????????????????????????????.??????????
????????????,????????????????? -????????????????????????????????????????????????????????????????????.
C

F

??????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????.??????????????????????????
????????????????????????????.

????????????????????????? 8.?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????? (???????????? ),????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
G??????????????????
???????????????????????????????????????? 11,???????????????????????????????? 8.
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????.??????????????????????
???????????????????????????? 50-120???.
????????????.????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????.

??????? -4

????????????????????????
???????

???????????????????????
??????

s

??????????????????????????????????????????????????????????????????.

s

???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????.

??????????,?????????????????????????????????????????????????,?????????????,
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????
???.
????????????????????????????????,??????????,??????????????????????????????????
??????????????,???????????????????????????????????.

??????
OOO,,????????? "
129515,??????,??.?????????????????, 13

?

......................... +7 095/935. 88. 06
????....................... 07
198188,??.?????????,??.???????, 41

?

...................... +7 (0)812/184. 13. 07
????.................... 61
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????,????????????????????????????????????????.
????????
??????????????
220 064?????,??.?????????, 7

?

..................... +375 (0)17/234 76 60

?????????????????????

??????????????????????

?????????????????????????????????
????????????????!
??????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????
??????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

?????????????????????????????????????????,????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? : EN 60 335 (EN =???????????????? )?????????????????????????? 73/23/EWG (EWG
=?????????????????????????????????? ),
89/336/EWG.
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
??????????????????

Certification

??????? -5

?????????????????????????
????????????

PHG 630 DCE

??????????????????

2000

??????????????? i???????.
????????????????,???????
???????????????????????????????

[?? ] 1600
[? /?? ] 240/450
[°C] 300/500

??????????????????????????????
?????????????
????????????

? 10%
0... +50

???????????????????????? *

-

???? (??????????? )???????

0, 8

???????????

*????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????.

??????????????????

??????????????????????

?????????????????????????????????????????
???????????????? EN 50 144.
??????????????????????????????????????????,?????????,??????????? 70 dB(A).

???????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????
?????????????.
??????????????????????????????????????
????????????????????????,????????????
????????? '???????????????????????????????????????.

???????????????????

???????????????

1?????

???????????????????????????
???????????????,??????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????,??????
?????????.

2????????????????????
3 PHG 500-2/PHG 600-3:
??????? /
??????????????????????????????????????
3 PHG 630 DCE:
??????? /?????????????????????????

???????????????????????????.
?????????,???????????,??????
??????????????????????? '?.

4????????????????? (PHG 630 DCE)
6??????????? *
s

???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????.

7???????????????? *

???????????????????????????????????
????????????????.????????????????????
????????????,???????????????????????.
??????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????.

s

????????????????????????????????????
??????????????? (FI-)????????????????????????. 30??.???????????????????????
????????????????????.

8???????????????? *
9???????????????? *
10?????????????????? *
11??????????????? *
12?????????????? *
*????????????????????????????????????
?????????????????????????????. 07) T

?????????? -1

s

??????????????????????????????????????????????.

s

?????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????
?????????????????.
?????????????????????????????????
???????.
??????????,????????????????????????????????,?????????? -???????????????????????? (?????????,?????????????,??????????,??????,???????????? )??????????????????.
??????????????????????.
??????????????????????????? (????.,
???????????????????? )?????????????????????????????????????????????!
???????????????????,????,????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????
????????????,?????????????????.
?????????????????? o??????????????,??
??????????????????????.
???????????????????????????????????
????????.
??????????????!??????????????????????
?????.???????????????????????.
??????????????????????????????????????
?????????????.
????????????????????????????????????
???????.
????????????????????????????????????????????????????.?????????????,?????????????,???????????????????????????????????.
????????,????????????????,?????????
?????????????????.????????????????????????????????????.
? i????????? i????????????? i????????????? i???????????.
??????????????????????????? i??????????
?????????????????? i????????????????
????? i?????????????? i????????????????.

s

?????????????
????????????????????????!
??????????????????????????????????????
????????,???????????????????????????????????????????????.
??????????,??????????????????????? 230 V,
??????????????????????? 220 V.
1 609 929 E17 o (03. 07) T

???????? -?????????
?????????? :
PHG 500-2:??????????????????,???????????
??????? 3????????????????????????????????.
PHG 600-3, PHG 630 DCE:??????????????????,?????????????????? 3????????????????
????????? I, II??????.
????????? :
?????????????????,????????????????????
??????? 3???????????????????????? O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE:???????????????????
????????????????????????????,??????????
??????,???????????????????????????????????????????????????? I.
????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????? (????.,
???????????????????????????????????? ),??????????????????????????????,???????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????
??????????? (PHG 500-2, PHG 600-3)
??????? 3?????? (PHG 500-2)?????? (PHG
600-3)?????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????
240? /??, 300 °C
450? /??, 500 °C
250? /??, 50 °C
350? /??, 400 °C
500? /??, 600 °C

PHG 600-3:??????????????? I????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????,????????
???????????????????????????????????.
????????????????????????????
(PHG 630 DCE)
?????????????????????????????????????????????????? 3,???????????????.???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 4.
???????
III

?????????? -2

???????????????
150? /??
300? /??
500? /??

???????????
50... 630 °C

?????????????????????????????,????. :
-???????????????????????????????????????????????????????????????
-????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????? I???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????,??????????????????
?????????????????????????.
??????????????????????? (PHG 630 DCE)
????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????
5?????.?? 3?????????????????
? '????????????????????,?????????????????????????.???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????,????
????????????????????????????????,???????
?????????
???????????????????????????
??????.?????????????????
??????????????? 5??????????????????????????.
????????????????????????????????????????????? 10 °C?????????????,, +"??????????????????? 4?????????????????????????????
?????????????,, -"??????????????????? 4.??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 °C.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 °C????????,????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????.
????????????????????????????????????
50 °C.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????
?? 50 °C.???????????????????????? 5???????????????????????????????????????.

????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 2????????????.
s
????????!???????????!?????????????
?????????????????????????????????????????????????.
????????,????????????????????????????
???????????,??????????????????????????
?????????????.??????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????? 2???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????. 07) T

????????????????
?????????????????????,?????????????????????????????????????,??????????????????
??????????????????????????? (???.???.
s

???????????????????????????,????
????????????!?????????????????????
??????????????????????????????.

?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????.???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????
????????????????????.
??????????????????????? (???? B)?????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????.
s

??????????????????????!??????????????!?????????????????????????.?????????????????????.???????????????????????.

???????????????????? Bosch (???.???????
???????? Bosch)????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
A?????????? /????????????????
??????????????????? 6.???? '????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????
??????????,???????????????????????.??????????????????????????????????????.
?????????????????????? '????????????????
?????.??????????????????? '???????????????
?????????????.
B????????????????
??????????????????????!
???? '???????????????????????????????????? 7.
???????????????????????????????????
????????????????????????? '????????????
??????.
C???????????????????????
???????????????????????? 8.????????????
?????????????,???????????????????????????
??????????????????.?????????????????????????,????????????????????????????????.

?????????? -3

D??????????????????
??????????????????????? 11?????????????
?????? 10.????????????????????????????
???? 9??????????????????????????? (????.,
??????? ).?????????????????????????.
???????????????????????,???????????????
?????????????.????????????,?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????.????????????????????????? 9?
??????????????????????????,???????????????????????????????.
E??????
??????????????????????? 11.??????????????????????????????? 12??????????????????????????????????????,????.,?????????????????????.
??????????????????????????????????.
F

????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????.

???????????????????????? 8.????????????????????????????????????????????????.
?????????????????? '???????????????????
??????????????????????????????????,?????
???????????.
G??????? '???????????
?????????????????????????????????????????
11,???????????????? -???????????????? 8.
??????????????????????????????????,??
????????????????????????????????????.?
????????????????????????????????????????
???????????? 50-120???.?????????????.??????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????.

???????????????????
??????????

???????????????????????? i???????????
?? i???
I??????????,????????????????????????????
? i??????????????? i????????? i.?? i??????? i?
??????????????????????????????????????? i,
????? i??????????.?????????????????? i?? i?
?????????????????????????????????????
???? i???? i?????????????.

???????????????????????????? i?
???????
A?? o??? o? a??? ce?? ic???? e???,, E? oc"
254071?.????,???.? e??? i?? a?, 32

?

..................... +380 (0)44/463 67 46
????.................. +380 (0)44/463 67 46
E-Mail: ASCEPOS@viaduk. net

????????????????????
??????????????????????????????????,??
?????????????????????????????????????
????????????????????? : EN 60 335??????????
?????????????????? 73/23/EWG, 89/336/EWG.
Engineering

???????????????????????
s

????????? -???????????????????????????????????????????.

s

????? i???? i??? i????????????????????????
??????? i i??????????????????? i?? i??????.

Certification

???? i??????????????????????????? i?????????????????,???????????????????????
? i???????? i?? i?????? i???????????? i??????? i????????? i? Bosch.

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
?????? i?? i??

??? i????????? i???????????????????????
??????????????,?????????, 10-????????????
?????????????,????????????????????????????. 07) T

?????????? -4

Specificaţii tehnice
Suflantă de aer cald

Număr de comandă

Putere nominală max.
Debit de aer cca.
Temperatură la orificiul de ie? ire al duzei cca.

Precizie de măsurare a temperaturii
la intrarea duzei
pe afi? aj

? 10%
Display temperatură de lucru*

Greutate (fără accesorii) cca.

Clasă de protecţie

* În afara temperaturii de lucru display-ul poate deveni negru.
Vă rugăm să reţineţi numărul de comandă al ma? inii dumneavoastră, denumirile comerciale ale ma? inilor pot fi diferite.

Informaţii privind zgomotul

Utilizare conform destinaţiei

Valorile măsurate conform EN 50 144.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al ma? inii este în mod
tipic inferior valorii de 70 dB(A).

Ma? ina este destinată deformării? i sudării materialului
plastic, îndepărtării straturilor de vopsea? i încălzirii
tuburilor flexibile destinate montării prin presare la cald.
Este deasemeni adecvată pentru lipire? i cositorire,
desprinderea îmbinărilor lipite? i pentru dezgheţarea conductelor de apă.

Elementele ma? inii

Pentru siguranţa
dumneavoastră

1 Duză
2 Apărătoare de protecţie termică

Lucrul cu ma? ina în condiţii de
siguranţă este posibil numai dacă
citiţi în totalitate instrucţiunile de
utilizare? i respectaţi cu stricteţe
conţinutul acestora.

Comutator pornit/oprit/
Regulator debit aer? i temperatură
Regulator debit aer

Aerisiţi bine locul de muncă. In mod
frecvent gazele? i vaporii dăunează
sănătăţii.

4 Tastă pentru reglarea temperaturi (PHG 630 DCE)
5 Display (PHG 630 DCE)
6 Duză pentru suprafeţe*
Nu folosiţi ma? ina dacă este umedă? i nici nu lucraţi
în mediu umed.

7 Duză de protecţie pentru sticlă*

Inaintea fiecărei utilizări verificaţi ma? ina, cablul? i
? techerul. Nu mai folosiţi ma? ina dacă constataţi
defecţiuni. Reparaţia se va executa numai de către
un specialist autorizat. Nu demontaţi niciodată singuri
ma? ina.

Ma? inile folosite în aer liber, se vor conecta prin intermediul unui întrerupător de protecţie cu un curent de
declan? are de 30 mA. Nu folosiţi ma? ina pe ploaie
sau umezeală.

8 Duză reflector*
9 Vergea de sudură*
10 Sabot de sudură*
11 Duză de reducţie*
12 Furtun contractil*
* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în
totalitate în setul de livrare.

Română-1

Nu trageţi? i nu agăţaţi ma? ina suspendându-l de
cablu.

A? ezaţi cablul întotdeauna în spatele ma? inii.
Dacă în timpul lucrului cablul de alimentare se
deteriorează sau se străpunge, nu-l atingerţi ci
scoateţi imediat fi? a din priză. Nu folosiţi niciodată
ma? ina cu cablul deteriorat.
Nu lăsaţi ma? ina să funcţioneze fără a o supraveghea.
In pauzele de lucru, atunci când nu este folosită,
precum? i înaintea tuturor lucrărilor la ma? ină (de ex.
înlocuirea dispozitivelor, întreţinere, curăţare, reglaje)
scoateţi fi? a din priză.
Purtaţi ochelari de protecţie.
Efectul de încălzire puternică (de ex. prin manevrare
neglijentă) cu această ma? ină are drept urmare un
pericol crescut de incendii? i explozii!
La prelucrarea materialelor plastice, vopselelor,
lacurilor? i materialelor similare se pot degaja gaze
inflamabile? i toxice. Nu lucraţi în apropierea gazelor
sau materialelor u? or inflamabile.
Căldura poate pătrunde la piesele inflamabile,
amplasate în afara câmpului vizual.
Nu ţineţi ma? ina un timp mai îndelungat îndreptat
asupra unui singur loc.
Pericol de arsuri! Nu atingeţi duza fierbinte. Purtaţi
mănu? i de protecţie.
Nu îndreptaţi jetul de aer fierbinte asupra persoanelor
sau animalelor.
Nu folosiţi niciodată ma? ina ca uscător de păr.
Nu apropiaţi prea mult orificiul de ie? ire al duzei de
piesa de prelucrat. Acumularea de aer care se
produce poate provoca surpaîncălzirea ma? inii.
Înainte de a depozita ma? ina lăsaţi-l să se răcească
complet. Duza fierbinte poate provoca stricăciuni.
Nu permiteţi sub nici o formă copiilor să folosească
ma? ina.
Bosch poate garanta buna funcţionare a ma? inii
numai în cazul utilizării accesoriilor originale prevăzute
pentru acestă ma? ină.

Punerea în funcţiune
Atenţie la tensiunea de alimentare de la reţea!
Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă datelor
de pe plăcuţa indicatoare a ma? inii.
Ma? inile marcate cu 230 V pot fi alimentate? i la 220 V.

Oprire:
Pentru Deconectare se apasă întrerupătorul Pornit-Oprit
3 până la marcajul opritor în poziţia O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: După lucrul mai îndelungat la temperatură înaltă, în vederea răcirii, înainte de
deconectare, ma? ina se lasă să funcţioneze în treapta
de aer rece I.
Protecţie termică de întrerupere a încălzirii
La suprasolicitarea încălzirii (de ex. prin acumulare de
aer) ma? ina întrerupe automat încălzirea, suflanta
funcţionând totu? i în continuare. După ce ma? ina se
răce? te la temperatura de lucru, încălzirea este din nou
anclan? ată.
Reglarea debitului de aer? i a temperaturii
Comutatorul 3 poate fi comutat în două (PHG 500-2)
resp. trei (PHG 600-3) trepte de suflare. În funcţie de
utilizare poate fi selectată astfel combinaţia corespunzătoare debit aer temperatură.
Treapta
PHG 600-3: Treapta la rece I este adecvată răcirii unei
piese de lucru încălzite sau uscării vopselei. Este de
asemeni adecvată răcirii ma? inii înainte de depozitare
sau de înlocuirea duzelor aplicate.
Reglarea debitului de aer (PHG 630 DCE)
Debitul de aer poate fi reglat în trei trepte cu comutatorul
3. Temperatura este reglabilă în treptele II? i III cu tasta
de temperatură 4.
Debit aer
Temperatură
Debitul de aer trebuie diminuat de ex. atunci când:
- mediul înconjurător al piesei de lucru nu trebuie
încălzit excesiv
- sau o piesă de lucru u? oară ar putea fi deplasată de
jetul de aer.
Treapta la rece I este adecvată răcirii unei piese de lucru
încălzite sau uscării vopselei. Este de asemeni adecvată
răcirii ma? inii înainte de depozitare sau de înlocuirea
duzelor aplicate.

Pornire-oprire
Pornire:
PHG 500-2: Pentru Punerea în funcţiune apăsaţi
comutatorul 3 în poziţia I sau II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Pentru Punerea în
funcţiune se apasă comutatorul 3 în poziţia I, II sau III.

Română-2

Reglarea temperaturii (PHG 630 DCE)
Temperatura este reglabilă fără trepte în treptele de
suflare II? i III.
După schimbarea în treapta de suflare II sau III pe
display-ul 5 apare, timp de cca. 3 secunde ultima
temperatură selectată drept ţintă, prevăzută cu marcajul
. Temperatura ţintită este valabilă pentru ambele
trepte de suflare? i nu se modifică în cazul unei schimbări
între treptele II? i III.
După anunţarea temperaturii ţintite, este afi? ată, cu
luminate intermitent, temperatura efectivă la ie? rea duzei,
până în momentul atingerii temperaturii selectate drept
ţintă. După aceea săgeţile
se sting, display-ul 5
afi? ând temperatura actuală.
Temperatura ţintită poate fi mărită prin apăsarea laturii
,, +" a tastei de temperatură 4 sau diminuată, prin
apăsarea laturii,, -" a tastei de temperatură 4, în pa? i de
câte 10? C. Apăsarea scurtă a tastei măre? te resp.
mic? orează temperatura ţintită cu 10? C odată. Apăsarea
mai îndelungată a tastei măre? te resp. mic? orează
continuu temperatura în pa? i de câte 10? C, până când
tasta este eliberată sau până când este atinsă
temperatura minimă resp. maximă.
În treapta de suflare I temperatura reglată preliminar este
de 50? C. La schimbarea în treapta de suflare II sau III
cu temperaturi mai ridicate, în treapta de suflare I,
durează scurt timp până când ma? ina se răce? te până
la 50? C. În timpul răcirii pe display-ul 5 apare
temperatura efectivă de la ie? irea duzei.

Recomandări de lucru
Demontarea apărătorii de protecţie termică
Atunci când se lucrează în locuri extrem de înguste
apărătoarea de protecţie termică 2 poate fi demontată.
Feriţi-vă de duza fierbinte! În timpul utilizării fără
apărătoare de protecţie termică există pericol crescut
de arsuri.

Pentru ca să se poată demonta resp. monta apărătoarea
de protecţie termică, ma? ina trebuie în prealabil să se fi
răcit? i să fie deconectată. Dacă este cazul, pentru
răcirea ma? inii, aceasta se lasă să funcţioneze scurt timp
în treapta de aer rece.
Apărătoarea de protecţie termică 2 se demontează prin
rotire în sens contrar mi? cării acelor de ceasornic resp.
se montrează din nou prin rotire în sensul mi? cării acelor
de ceasornc.
A? ezarea ma? inii
Pentru răcirea ma? inii încălzite, sau pentru a avea
ambele mâini libere în timpul lucrului, ma? ina trebuie
a? ezată vertical pe suprafaţa de depozitare (vezi
figura C).
Fiţi extrem de precauţi în timpul lucrului cu
ma? ina a? ezată jos! Există pericol de arsuri la
duza fierbinte? i la jetul de aer fierbinte.

Exemple de lucru
Literele din următoarele exemple de utilizare se referă la
desenele de pe pagina pliantă.
Datele privind reglajele de temperatură din exemplele de
utilizare sunt valori orientative, care pot varia în funcţie de
structura materialului. Distanţa dintre duză? i piesa de
lucru variază în funcţie de materialul ce urmează a fi
prelucrat.
Temperatura necesară în fecare caz se va determina
printr-o probă. De aceea începeţi cu o treaptă de
temperatură joasă.
Toate exemplele de utilizare (în afara lui B) se pot
executa fără acesorii. Folosirea accesoriilor propuse vă
u? urează totu? i lucrul? i ridică considerabil calitatea
rezultatului obţinut.
Atenţie la schimbarea duzelor, pericol de
arsuri! Nu atingeţi duza fierbnte. Lăsaţi ma? ina să se
răcească. Purtaţi mănu? i de protecţie.
Sortimentul bogat de accesorii Bosch (vezi catalogul de
accesorii Bosch) vă oferă? i alte posibilităţi variate de
utilizare.
Recomandări suplimentare găsiţi în cărţile din comerţ
destinate me? terilor amatori.
A Indepărtarea lacului/desprinderea cleiului
Montaţi duza pentru suprafeţe 6. Inmuiaţi stratul de lac
cu aer fierbinte? i concomitent desprindeţi-l cu un
? paclu. Incălzirea îndelungată arde lacul? i îngreunează
îndepărtarea acestuia.? paclul ar trebui să se menţină
bine ascuţit? i curat.
Mulţi adezivi (de ex. cleiurile) se înmoaie la căldură. In
acest mod se pot desface îmbinările sau se poate
îndepărta cleiul în exces.
B Indepărtarea lacului de pe ferestre
Pericol de spargere a sticlei!
Folosţi neapărat duza de protecţie a sticlei 7.
De pe suprafeţele profilate lacul poate fi îndepărtat cu un
? paclu adecvat? i se periază apoi cu o perie de sârmă.
C Deformarea ţevilor din plastic
Montaţi duza reflector 8. Pentru a evita ruperea ţevii,
aceasta trebuie umplută cu nisip? i astupată la ambele
capete. Incălziţi uniform ţeava? i mi? caţi-o lateral înainte
? i înapoi.
D Sudarea materialului plastic
Montaţi duza de reducţie 11? i sabotul de sudură 10.
Piesele care urmează a fi sudate? i vergeaua de sudură
9 trebuie să fie confecţionate din acela? i material (de
ex. PVC cu PVC). Cordonul de sudură trebuie să fie
curat? i degresat. Locul de sudură se încălze? te până
devine cleios. Aveţi în vedere că domeniul de
temperatură dintre starea cleioasă? i starea lichidă a unui
material plastic este foarte restrâns Apoi aplicaţi
vergeaua de sudură 9? i introduceţi-o în fantă, astfel
încât să se formeze o pastă îngro? ată uniformă.

Română-3

E Montare prin presare la cald
Montaţi duza de reducţie 11. Alegeţi diametrul furtunului
contractil 12 în funcţie de piesa de lucru, de ex. papucul
pentru cabluri.
Încălziţi uniform furtunul contractil.
Dezgheţarea conductelor de apă
Adesea ţevile de apă nu se deosebesc
din exterior faţă de ţevile de gaze. În niciun caz nu este permisă încălzirea ţevilor
de gaze.

Montaţi duza reflector 8. Încălziţi întotdeauna porţiunea
îngheţată dinspre margine către centru.
Încălziţi extrem de atent ţevile din plastic? i îmbinările
dintre bucăţile de ţeavă, pentru a evita deterioarea
acestora.
G Lipire cu aliaj moale
Pentru lipirile punctiforme se montează duza de reducţe
11, pentru lipirea ţevilor, duza reflector 8.
Dacă se folose? te aliaj de lipit fără fondant, se va aplica
unsoare de lipit sau pastă de lipit pe locul lipiturii. Se
încălze? te locul lipiturii, în funcţie de material, cca.
50- 120 s. Se aplică aliajul de lipit. Aliajul de lipit trebuie
să se topească sub acţiunea temperaturii piesei de
lucru. După răcirea locului lipiturii se îndepărtează
fondantul.

Protecţia mediului

Recuperarea materiilor prime în loc de
eliminarea de? eurilor!
Ma? ina, accesoriile? i ambalajul ar trebui dirijate spre o
staţie de recirculare ecologică.
Aceste instrucţiuni au fost tipărite pe hârtie recycling fără
clor.
Piesele din plastic sunt marcate adecvat în vederea
u? urării sortării la reciclare.

Service? i asistenţă clienţi
Robert Bosch SRL
România
Splaiul Unirii nr. 74
751031 Bucure? ti 4

?
?

....................... +40 (0)21/330 10 15
....................... +40 (0)21/330 10 35
Fax...................... +40 (0)21/330 10 30
Centrul Service:
751031 Bucure? ti 4

?
?

....................... +40 (0)21/330 10 35
............... +40 (0)21/330 92 72/int. 8001
Fax....................... +40 (0)21/30 93 67

Íntreţinere? i curăţare

Declaraţie de conformitate

Înaintea tuturor lucrărilor la ma? ină, scoateţi fi? a de
alimentare.

Pentru a lucra bine? i sigur, păstraţi ma? ina? i fanta
de aerisire întotdeauna curate.

Dacă, în ciuda procedeelor de fabricaţie? i control
minuţioase, ma? ina are o pană, reparaţia se va efectua
numai la un atelier service autorizat pentru scule electrice
Declarăm cu deplină răspundere că acest produs
corespunde următoarelor norme? i documente normative: EN 60 335 conform prevederilor directivelor
73/23/CEE, 89/336/CEE.
Ín cazul întrebărilor? i comenzilor de piese de schimb vă
rugăm să indicaţi neapărat numărul de comandă din 10
cifre de pe plăcuţa indicatoare a ma? inii.
Sub rezerva modificărilor

Română-4

????????????????????????
?????????????????????

-

? 10%
? 5%

??????????????????????.

[W] 1600

??????????????????????,?????.

[l/min] 240/450

????????????????????????????????.

[°C] 300/500

?????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????

? 10%
-

????????????????????????????? *

0... +50

???? (????????????????????????????? )
?????.

0, 9

????????????

*??????????????????????????????????????????,????????????????????????.
????,?????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????.

???????????????????????

??????????????????????????????????

????????????????????????????? EN 50 144.
? -???????????????????????????,????????????????????????????????,???????????????????? 70 dB(A).

????????????????????????????
1????

???????????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????.

2???????????????????

?????????????????

3 PHG 500-2/PHG 600-3:
??????????????? /
????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????
?????.?????????????????????
??????????????????????????
????????.

3 PHG 630 DCE:
??????????????? /???????????????
???????????????????????????????????
4????????????????????????????????
6?????????? *
7???????????????????????? *
8??????????????? *

9????????????????????????????????????
??????????? *
10????????????????????? *
11?????????????? *
12????????????????? *
*?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????. 07) T

???????????????????????????????????????????.????????????????????????
?????.
???????????????????????????????????????????????,????????????????????????.
???????,??????????????????????,?????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????
??????????.????????????????????????????????????????????????????????????.

????????? -1

s

??????????????????,??????????????????
???????,??????????????????????????
?????????????????????????????????????
(Fl)????????????????????? -????? 30 mA.
???????????????????????????????????
???????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????
?????????????????????,??????????????
?????????????????.??????????????????
??????????????????????????.????????
??????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????
?????????.
?????????????????????????????????????,????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? (????.???
??????????????????????????,???????????????????????,??????????,???????????
?.?.
???????????????????????.
??????????????????????,??????????????
?????????????????????? (????.???????????????????????????? ),?????????????
?????????????????????????????? /???
?????????!
?????????????????????????,???,???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.??
?????????????????????????????????????
????????????.
????????????????????????????????????????????????????,????????????????
????????.
?????????????????????????????????????????????,????????????????????
?????.
??????????????????!???????????????????????????.??????????????????????????.
????????????????????????????????????
?????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????
?????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????,??
?????????????????????????.????????
??????????????????????????????????.

s

????????????????????????????????????????????.

s

?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????,????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????.

????????????????????
???????????????????????????????????????????!
?????????????????????????????????????
??????????????????????,???????????????????????????????????????.?????,??????????
? 230 V,???????????????????????? 220 V.
????????????????????
????????? :
PHG 500-2:????????????????????????????
????????? 3???????????????.
PHG 600-3, PHG 630 DCE:????????????????????????????????????? 3????????? I, II??????.
?????????? :
?????????????????????????????????????? 3
????????????????,????????? O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE:?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????,??????
?????????????????????????????????????
???????????? I.
????????????????????????????????
???????????????????????????? (????.???????????????????????????????????????????
????????? )??????????????????????????????
???????????????????,??????????????????????.???????????????????????????????????
??????????????????,????????????????????
?????????????????.
??????????????????????????????????
?????????????? (PHG 500-2, PHG 600-3)
????????????????????????? 3????????????
????????????? (PHG 500-2),????. 3 (PHG 600-3)
????????????????????????????????.??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????.
??????
III

????????? -2

240 l/min, 300 °C
450 l/min, 500 °C
250 l/min, 50 °C
350 l/min, 400 °C
500 l/min, 600 °C

PHG 600-3:???????????????????? I???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????.
?????????????????? (PHG 630 DCE)
???????????????????????? 3???????????
?????????????????????????????????.???
????????? II? III???????????????????????
??????????????????????????? 4.
??????
III

??????????????
500 l/min

???????????
50... 630 °C

???????????????????????????????????.
?????? :
-?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
-??????????????????????????????????
?????????????????.
???????????????????? I?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????.??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????.
????????????????????????? (PHG 630 DCE)
?????????????????????????????????????
?????????????????????????.
??????????????????????????????????
??????? 5?????????????????.?? 3?????????
?????????????????????
??????????????,
????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????.
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????.????????
?????????
????????,????????? 5?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 °C????
????????????????? 4???????,????????,, +",
?????????,, -".???????????????????????????????????????? /??????????????????????????????????????????? 10 °C.?????????????????????????????????????????,????.?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????,????.??????????????????????. 07) T

??????????? I???????????????????????????
???????????? 50 °C.??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? 50 °C,???????????????????.????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????.

????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 2????????????????????.
s

????????!??????????????????????!???
????????????????????????????????????????????????????????????.

?????????????,????.????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????.??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????? 2,??????
????????????????,??????????????????????
???????,????.?????????????????,???????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????,?????????????????????????
(??????????? C).
s

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????!????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????.

???????????????????
??????????????????????????????????????????? -????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;?
???????????????????????????????????????
????????????.????????????????????????
?????????????????????????????????????.
??? -???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????? -????????????????.

????????? -3

?????????????????????????????????? (?
???????????? B)????????????????????
??????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????.
s

?????????????????????????,????????????????????????????!????????????
????????????.???????????????????????
??????????????????.??????????????????
????????.

??????????????????????????????????????
(?????????????????????????????????????????????? )?????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????.

D?????????????????????
????????????????????????? 11???????????
???????????? 10.????????????????????????
??????????????????????????? 9????????
???????????? (????. PVC? PVC).?????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????
?????????.???????????????????????,??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????? 9?????????????????????????????????,????????????????????????????????????.
E???????
????????????????????????? 11.????????
?????????????????????????????? 12?
???????????????????,????.???????????????.
?????????????????????????????????????.
F

???????????????????????????? /
?????????????????????????
????????????????????? 6.????????????????
???????????????????????????????????????????????????.????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????.?????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????.????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
A

??????????????????????????????
????????
????????????????????????????!
???????????????????????????????????????
???????? 7.
????????????????????????????????????
??? -??????????????????????????????.??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????.
B

C?????????????????????????????
?????????????????????????? 8.?????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????
??????.???????????????????????????????????????????????????????. 07) T

?????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????.?????????????????????????????????
????????????????.

?????????????????????????? 8.??????????
?????????????????????????????????
???????.
???????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
G?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 11,????????????????? -?????????????
???? 8.
??????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????? 50?? 120 s.??????????????.??????????????????????????????????
????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????.

????????? -4

?????????????????????
s

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????.

???????????????????????????????????????????????????????????????????,????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????.
????,??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????.

???????????????????
???????????
????????????? -????????
???????????????
???????????????????????????????????
??.???????? No 3-9
1907?????

?
?
?

....................... +359 (0)2/962 5302
....................... +359 (0)2/962 5427
....................... +359 (0)2/962 5295
????.................... +359 (0)2/62 46 49

???????????????????????

????????????????????????
???????????????????????????????,??????
??????????????????????????????????????
??????????????????? :
EN 60 335,??????????????????????????????
????????? : 73/23/EWG, 89/336/EWG.

???????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????,
????????????????????????????????,?????????????????????????????.

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
??????????????????????????

????????? -5

Karakteristike aparata
Duvaljka sa toplim vazduhom

Broj narudžbine

Primnjena snaga maks.
Količina vazduha oko
Temperatura na izlazu mlaznice oko

Merna tačnost temperature
na izlazu mlaznice
na pokazivanju

? 10%
Radna temeratura display*

Težina (bez pribora) oko

Klasa zaštite

* Izvan radne temperature može display pocrniti.
Molimo da obratite pažnju na broj narudžbine Vašeg aparata. Trgovačke oznake pojedinih aparata mogu varirati.

Informacija o buci

Upotreba prema svrsi

Merne vrednosti su prema EN 50 144.
Nivo zvučnog pritiska aparata označen sa A je tipično
manji od 70 dB(A).

Aparat je odredjen za oblikovanje i varenje plastike,
uklanjanje premaza boje i za zagrevanje termoskupljajuće folije.
Pogodan je i za letovanje i kalajisanje, odlepljivanje
slepljenih spojeva i za odledjivanje vodova sa vodom.

Elementi aparata

Radi Vaše sigurnosti

1 Mlaznica
Prekidač za uključivanje-isključivanje/
Regulator količine vazduha i temperature

Radovi sa aparatom su mogući
samo onda bez opasnosti ako u
potpunosti pročitate uputstva za
opsluživanje i uputstva o sigurnosti
i potom se strogo pridržavate
uputstava koja su u njima.

Regulator količine vazduha

Dobro provetrite radno mesto. Gasovi i
pare koji nastaju su često štetni po
zdravlje.

2 Termo zaštita

4 Dirka za podešavanje temperature (PHG 630 DCE)
6 Površinska mlaznica*

Aparat nesme biti vlažan i nesme se raditi u vlažnoj
okolini.

Pre svakog korišćenja aparata prokontrolišite kabl i
utikač. Ako utvrdite oštećenja aparat dalje ne
koristite. Pustite da popravke rade samo stručnjaci.
Aparat nikada ne otvarajte sami.

Aparati koji se upotrebljavaju u prirodi, priključuju se
preko prekidača zaštite (FI) sa maksimalnih 30 mA
struje isključenja. Ne upotrebljavajte aparat na kiši ili
vlazi.

Ne nosite i ne vešajte aparat za kabl.

Kablove provlačite uvek iza aparata.

7 Mlaznica za zaštitno staklo*
8 Reflektorska mlaznica*
9 Žica za varenje*
10 Podnožje za varenje*
11 Redukujuća mlaznica*
12 Termoskupljajuće crevo*
* Pribor na slikama ili koji je opisan ne spada delimično
u obim isporuke.

Srpski-1

Ako se kod rada kabl mreže ošteti ili preseče, nemojte kabl dodirivati već odmah izvucite utikač iz mreže.
Nemojte nikada koristiti aparat sa oštećenim kablom.

Ne radite sa aparatom nepažljivo.

Kod pauza u radu, kod neupotrebe i pre svih radova
na aparatu (naprimer promene radnih alata, održavanja, čišćenja, podešavanja) izvucite mrežni utikač.

Nosite zaštitne naočare.

Snažan uticaj vreline (naprimer ophodjenje sa
nebrigom) sa ovim aparatom utiče na povećanu
opasnost od požara i eksplozije.

Kod prerade plastike, boja, lakova i sličnih materijala
mogu nastati zapaljivi i otrovni gasovi. Ne radite u
blizini lako zapaljivih gasova ili materijala.

Toplota može doći do zapaljivih delova, koji se nalaze
van vidnog polja.

Ne usmeravajte aparat na jedno te isto mesto.

Opasnost od požara! Ne dodirujte vrelu mlaznicu.
Nosite zaštitne rukavice.

Ne usmeravajte vrelu vazdušnu struju nikada na
osoblje ili životinje.

Ne upotrebljavajte aparat nikada kao fen za kosu.

Izlaz mlaznice ne dovodite nikada previše blizu
radnog komada koji se obradjuje. Zastoj vazduha koji
se pojavljuje može voditi ka pregrevanju aparata.

Aparat potpuno ohladite pre ostavljanja.

Nikada ne dozvolite deci da koriste aparat.

Bosch može samo onda da obezbedi besprekorno
funkcionisanje aparata, ako se za ovaj aparat upotrebljava predvidjen originalan pribor.

Puštanje u rad
Obratite pažnju na mrežni napon!
Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima
na tipskoj tablici aparata.
Sa 230 V označeni aparati mogu da rade i sa 220 V.
Uključivanje - isključivanje
Uključivanje:
PHG 500-2: Za puštanje u rad pritisnuti prekidač 3 u
poziciju I ili II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Za puštanje u rad pritisnite
prekidač 3 u poziciju I, II ili III.
Isključivanje:
Za isključivanje pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje 3 do graničnika u poziciju O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Posle dužeg rada sa
većom temperaturom ostavite aparat pre isključivanja
radi hladjenja da radi na stepenu hladnog vazduha I.

Isključenje termo zaštite
Kod preopterećenja grejanja (naprimer usled slabe
cirkulacije vazduha) aparat automatski isključuje grejanje,
dok duvaljka ipak radi dalje. Ako se aparat ohladi na
radnu temperaturu, grejanje se ponovo uključuje.
Podešavanje količine vazduha i temperature
Prekidač 3 može da se uključuje u dva (PHG 500-2)
odnosno tri stepena duvaljke (PHG 600-3). Prema
nameni mogu se birati odgovarajuće prezicne kombinacije količina vazduha i temperature.
Stepen
PHG 600-3: Stepen hladnog vazduha I je pogodan za
hladjenje zagrejanog radnog komada ili za sušenje boje.
On je isto tako pogodan, da bi se aparat pre ostavljanja
ili promene nasadne mlaznice ohladio.
Podešavanje količine vazduha (PHG 630 DCE)
Količina vazduha se može podešavati sa prekidačem 3
u tri stepena. Temperatura se može regulisati u stepenima II i III sa dirkom za temperaturu 4.
Količina vazduha
Količina vazduha se naprimer smanjuje, ako:
- se okolina radnog komada ne treba prekomerno
zagrejati ili
- se neki laki radni komad može provući kroz struju
vazduha.
Stepen hladnog vazduha I je pogodan za hladjenje
zagrejanog radnog komada ili za sušenje boje. On je isto
tako pogodan, da bi se aparat pre ostavljanja ili promene
nasadne mlaznice ohladio.
Podešavanje temperature (PHG 630 DCE)
Temperatura se može kontinuirano podešavati sa stepenima duvaljke II i III.
Posle promene u stepen duvaljke II ili III pojavljuje se na
displeju 5 temperatura, koja je poslednja izabrana kao
potrebna temperatura sa oznakom
ca. 3 sekunde
na displeju. Potrebna temperatura važi za oba stepena
duvaljke i ne menja se kod promene izmedju stepena II
i III.
Posle saopštenja potrebne temperature pokazuje se sa
treperećim
stvarna temperatura na izlazu mlaznica,
dok se ne postigne izabrana potrebna temperatura.
Posle toga gasi se strelica
, dok displej 5 pokazuje
aktuelnu temperaturu.

Srpski-2

Zadana temperatura može da se povećava uzastopno
od 10? C pritiskujući stranu,, +" na dirki za temperaturu 4
ili smanjivati pritiskujući stranu,, -" na dirki za temperaturu
4. Kratkotrajnim pritiskivanjem dirke povećava se
odnosno smanjuje potrebna temperatura jednokratno za
10? C. Duži pritisak dirke povećava odnosno smanjuje
temperaturu kontinualno uzastopno po 10? C sve dok ne
pustimo dirku ili je dostignuta minimalna odnosno
maksimalna temperatura.
U stepenu duvaljke I iznosi prethodno podešena temperatura 50? C. Kod promene iz stepena duvaljke II ili III
sa povećanim temperaturama u stepen duvaljke I traje
kratko vreme, dok se aparat ne ohladi na 50? C. Za
vreme hladjenja se pokazuje na displeju 5 stvarna temperatura na izlazu mlaznice.

Oprez kod promene mlaznice, opasnost od
požara! Ne dodirujte vrelu mlaznicu. Ostavite aparat
da se ohladi. Nosite zaštitne rukavice za ruke.

Obilan Bosch-pribor (pogl. Bosch katalog sa priborom)
pruža Vam dalje mnogostrane mogućnosti primene.
O dodatnim uputstvima doznaćete u knjižicama za
zanatlije koje se uobičajeno mogu naći u prodavnicama.
A Uklanjanje laka/oslobadjanje lepka
Namestite široku mlaznicu 6. Omekšati lak sa vrelim
vazduhom i ravnomerno podići sa špahlom. Dužim
izlaganjem toplini sagoreće lak i otežaće se njegovo
uklanjanje. Špahlu treba držati oštru i čistu.
Mnogi lepkovi (naprimer koji se nanose) omekšaju na
toploti. Tako se spojevi mogu razdvajati ili ukloniti
preobilan lepak.

Uputstva za rad
Skidanje toplotne zaštite
Kod radova na posebno uskim mestima može se skinuti
toplotna zaštita 2.
Oprez pred vrelom mlaznicom! Kod rada bez
toplotne zaštite postoji povećana opasnost od
paljenja.

Za skidanje odnosno nameštanje toplotne zaštite mora
se aparat odladiti i biti isključen. Za hladjenje aparata
pustite u datom slučaju da na kratko radi u stepenu
hladnog vazduha.
Toplotnu zaštitu 2 odvrnite nasuprot kazaljke na satu
odnosno okrešući u pravcu kazaljke na satu ponovo
namestite.
Isključivanje aparata
Za hladjenje zagrejanog aparata, ili da bi prilikom rada
imali obe ruke slobodne, mora se aparat na površini za
odlaganje pravilno isključiti (pogledajte sliku C).
Kod rada sa isključenim aparatom budite
posebno oprezni! Postoji opasnsot od paljenja na
vreloj mlaznici i na struji vrelog vazduha.

Radni primeri
Slova na sledećim primerima primene odnose se na
objašnjenja preklopne stranice.
Podaci o podešavanjima temperature kod primera
namene su orijentacione vrednosti koje mogu odstupati
zavisno od osobina materijala. Rastojanje mlaznice do
radnog komada upravlja se prema materijalu koji treba
da se obradjuje.
Najbolja temperatura se može dobiti probom. Počnite
stoga sa nižim stupnjem temperature.
Svi primeri upotrebe (osim B) mogu se izvoditi bez
pribora. Upotreba predloženih delova pribora pojednostavljuje medjutim rad i povećava kvalitet rezultata u
bitnoj meri.
B Uklanjanjue laka sa prozora
Opasnost od loma stakla!
Neizostavno upotrebite zaštitnu mlaznicu za staklo 7.
Na profilisanim površinama može se lak podići sa odgovarajućom špahlom i očistiti sa nekom mekom žičanom
četkom.
C Oblikovanje cevi od plastike
Namestite reflektorsku mlaznicu 8. Da bi izbegli lomljenje
cevi, mora se ona napuniti sa peskom i sa obe strane
zatvoriti. Cev se ravnomerno zagreva bočnim pokretima
u oba pravca.
D Varenje plastike
Namestite redukujuću mlaznicu 11 i podnožje za varenje
10. Radni komadi koji moraju da se vare i žica za varenje
9 moraju biti od istog materijala (naprimer PVC sa
PVC). Var mora biti čist i bez masti.
Mesto vara se zagreje da bude kao testo. Pazite da je
temperaturno područje izmedju testastog i tečnog stanja
plastike malo. Potom približite žicu za varenje 9 i utapajte
u šupljinu, tako da nastaje ravnomerno ispupčenje.
E Termoskupljanje
Namestite redukujuću mlaznicu 11. Presek termoskupljajućeg creva 12 izaberite prema radnom komadu
naprimer kablovskom nastavku.
Termoskupljajuće crevo zagrevajte ravnomerno.
Odledjivanje vodova sa vodom
Vodovi vode se često ne mogu razlikovati
od gasovoda. Gasovodi se ne smeju
nikako zagrevati.

Namestite reflektorsku mlaznicu 8. Smrznuto mesto
uvek zagrevajte od ivice ka sredini.
Posebno oprezno zagrevajte cevi od plastike kao i veze
izmedju komada cevi da bi izbegli oštećenja.

Srpski-3

G Meko letovanje
Namestite za tačkasto letovanje redukujuću mlaznicu
11, a za letovanje cevi reflektorsku mlaznicu 8.
Ako se lem upotrebljava bez topila, stavite na mesto za
letovanje mast za letovanje ili pastu. Mesto za letovanje
zagrevajte zavisno od materijala oko 50-120 s. Dodajte
lem. Lem se mora otopiti sa temperaturom radnog
komada.
Posle hladjenja uklonite sa mesta letovanja topilo.

Servisi i savetnici kupaca
Bosch-Service
Takovska 46
11000 Beograd

? Service

................... +381 11-753-373
Fax........................ +381 11-753-373
E-Mail: asboschz@EUnet. yu

Održavanje i čišćenje

Izjava o usaglašenosti

Pre svih radova na aparatu izvucite mrežni utikač.

Aparat i proreze za ventilaciju držite uvek čiste, da bi
dobro i sigurno radili.

Ako bi aparat i pored brižljivog postupka proizvodnje i
ispitivanja nekada otkazao, popravka se mora raditi u
nekoj autoriziranoj servisnoj radionici za Bosch elektro
alate.
Kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova molimo
Vas da neizostavno navedete broj narudžbine (ima
10 brojčanih mesta) a prema tipskoj tablici na aparatu.

Izjavljujemo na sopstvenu odgovornost, da je ovaj proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim
aktima: EN 60 335 prema odredbama smernica
Zadržavamo pravo na promene

Zaštita čovekove okoline

Regeneracija sirovina umesto odvoza djubreta!
Aparat, pribor i pakovanje bi trebali da se šalju jednoj
regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline.
Ovo uputstvo je napravljeno od bezhlornog papira koji se
može regenerisati.
Plastični delovi su označeni radi regeneracije koja
odgovara vrsti materijala.

Srpski-4

Tehnični podatki
Pištola z vročim zrakom

Kataloška številka

Vhodna moč max.

Količina zraka, pribl.

Temperatura na izhodu šobe pribl.

Natančnost merjenja temperature
na izstopu šobe
na prikazu

? 10%
Displej delovne temperature*

Masa (brez pribora) pribl.

Zaščitni razred

* Izven delovne temperature lahko displej počrni.
Prosimo, upoštevajte kataloško številko vaše naprave, trgovske oznake posameznih naprav so lahko različne.

Podatki o hrupu

Namembnost naprave

Merjene vrednosti so bile določene v skladu z
EN 50 144.
Nivo zvočnega tlaka naprave po A-vrednotenju je tipično
manjši od 70 dB(A).

Naprava je namenjena za preoblikovanje in varjenje
umetnih mas, odstranjevanje barvnih premazov in za
segrevanje cevi, ki se krčijo na vročini.
Prav tako je primerna za spajkanje in cinjenje, ločevanje
zlepljenih spojev in za odtaljevanje vodovodnih napeljav.

Sestavni elementi

Za vašo varnost

1 Šoba

Varno delo z napravo je mogoče
samo, če temeljito preberete navodila za uporabo in varnostna navodila ter jih dosledno upoštevate.

2 Toplotni ščitnik
Vklopno-izklopno stikalo/
Regulator količine in temperature zraka

Delovno mesto dobro prezračujte.
Nastajajoči plini in hlapi so pogosto
zdravju škodljivi.

Vklopno-izklopno stikalo/Regulator količine zraka
4 Tipka za nastavitev temperature (PHG 630 DCE)
6 Ploščata šoba*

Pred vsako uporabo preglejte napravo, priključni
kabel in vtič. Če odkrijete poškodbe, naprave ne
uporabljajte več. Popravilo lahko opravi samo
strokovnjak. Naprave ne odpirajte sami.

Napravo, ki jo boste uporabljali na prostem, priključite
na električno napetost preko zaščitnega stikala (FI) z
maksimalnim sprožilnim tokom 30 mA. Ne
uporabljajte naprave v dežju ali vlagi.

Naprave ne držite samo za kabel, niti je ne obešajte
za kabel.

8 Reflektorska šoba*

Naprava ne sme priti v stik z vlago, niti je ne smete
uporabljati v vlažnem okolju.

7 Šoba z zaščito za steklo*

Priključni kabel vedno speljite od naprave nazaj.

9 Varilna žica*
10 Varilni čevelj*
11 Reducirna šoba*
12 Cev za krčenje*
* Prikazan ali opisan dodatni pribor ni v celoti vključen v
standardno opremo naprave.

Slovensko-1

Če se priključni kabel pri delu poškoduje ali pretrga,
se ga ne dotikajte, temveč takoj izvlecite vtič iz
vtičnice. Nikoli ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom.
Naprave ne smete pustiti delovati brez nadzora.
Pred vsakim posegom na napravi (npr. pri menjavi
orodja, vzdrževanju, čiščenju, nastavitvah), pri
delovnih odmorih, ali kadar stroja ne uporabljate,
izvlecite vtič iz vtičnice.
Nosite zaščitna očala.
Aparat se lahko zelo segreje, zato je nevarnost
požara in eksplozije (na primer pri nepazljivem
rokovanju) povečana!
Pri obdelavi umetnih snovi, barv, lakov in podobnih
materialov se lahko sproščajo vnetljivi in strupeni plini.
Ne delajte v bližini lahko vnetljivih plinov ali materialov.
Toplota lahko segreje gorljive dele, ki so izven vašega
vidnega polja.
Ne segrevajte enega in istega mesta dalj časa.
Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vroče šobe. Uporabite zaščitne rokavice.
Vročega toka zraka ne usmerjajte na ljudi ali živali.
Naprave nikoli ne uporabljajte za sušenje las.
Izhoda šobe ne približujte preveč površini, ki jo
obdelujete, saj nastali zastoj zraka lahko povzroči
pregrevanje naprave.
Napravo spravite šele potem, ko je le-ta popolnoma
ohlajena. Vroča šoba lahko pozroči škodo.
Nikoli ne dovolite otrokom, da bi uporabljali napravo.
Bosch zagotavlja brezhibno delovanje naprave samo
ob uporabi originalnega, za opisano napravo predvidenega dodatnega pribora.

Zagon
Upoštevajte omrežno napetost!
Napetost vira električne energije se mora ujemati s
podatki na tipski ploščici naprave.
Naprave, označene z 230 V, lahko priključite tudi na
omrežje z 220 V.
Vklop in izklop
Vklop:
PHG 500-2: Vklop: stikalo 3 pritisnite v položaj I ali II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Zagon: stikalo 3 potisnite
v položaj I, II ali III.
Izklop:
Izklop: vklopno-izklopno stikalo 3 do konca potisnite v
položaj O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Po daljšem delovanju z
visoko temperaturo poskrbite za to, da bo aparat pred
izklopom nekaj časa deloval v stopnji hladnega zraka I.

Izklop v primeru toplotne preobremenitve
V primeru toplotne preobremenitve (na primer zaradi
zastoja zraka) se aparat samodejno izklopi, ventilator pa
deluje naprej. Ko se aparat ohladi na delovno
temperaturo, se gretje ponovno vklopi.
Nastavitev količine zraka in temperature
Stikalo 3 lahko vključujete v dve (PHG 500-2) oziroma v
tri stopnje (PHG 600-3). S tem je omogočena materialu
ustrezna nastavitev kombinacije količine in temperature
zraka.
Stopnja
PHG 600-3: Stopnja hladnega zraka I je primerna za
hlajenje segretega obdelovanca ali za sušenje barve.
Prav tako jo lahko uporabljate za ohlajanje naprave pred
odlaganjem ali zamenjavo natične šobe.
Nastavitev količine zraka (PHG 630 DCE)
S stikalom 3 lahko količino zraka nastavite na tri različne
stopnje. Temperaturo lahko regulirate v stopnjah II in III
s temperaturno tipko 4.
Pretok zraka
Količino zraka zmanjšajte na primer v naslednjih primerih:
- če se okolica obdelovanca ne sme preveč segreti ali
- če je obdelovanec lahek in bi ga zračni tok lahko
premaknil.
Stopnja hladnega zraka I je primerna za hlajenje
segretega obdelovanca ali za sušenje barve. Prav tako
jo lahko uporabljate za ohlajanje naprave pred
Nastavitev temperature (PHG 630 DCE)
V stopnjah II in III je možna brezstopenjska regulacija
temperature.
Po vključitvi v stopnjo II ali III se na displeju 5 za ca.
3 sekunde prikaže temperatura z oznako
, ki je bila
kot ciljna temperatura nastavljena nazadnje. Ciljna
temperatura velja za obe stopnji in se pri preklapljanju
med stopnjama II in III ne spremeni.
Po izbiri ciljne temperature se na displeju
pojavi
utripajoči prikaz stvarne temperature na izhodu šobe.
Prikaz utripa, dokler naprava ne doseže izbrane ciljne
temperature. Puščice
nato ugasnejo, na displeju 5
pa je viden prikaz aktualne temperature.

Slovensko-2

Ciljno temperaturo lahko zvišujete ali znižujete s
pritiskanjem ustrezne strani temperaturne tipke 4. Stran,
označena s,, +" je namenjena zviševanju, stran
označena z,, -" pa zniževanju temperature. Kratko
pritiskanje tipke poviša ali zniža temperaturo za 10? C.
Daljše pritiskanje tipke postopoma zvišuje oziroma
znižuje temperaturo v stopnjah po 10? C, dokler tipke ne
spustite oziroma dokler ni dosežena maksimalna
oziroma minimalna temperatura.

Vse prikazane primere uporabe (razen B) lahko
izvedete brez dodatnega pribora. Vendar pa si z uporabo
predlaganega dodatnega pribora olajšate delo in
izboljšate njegovo kakovost.

V stopnji I znaša prednastavljena temperatura 50? C. Pri
preklopu iz stopnje II ali III z višjimi temperaturami v
stopnjo I naprava potrebuje nekaj časa, da se ohladi do
temperature 50? C. Med ohlajanjem je na displeju 5
prikazana stvarna temperatura na izhodu šobe.

Obširen program Boschevega dodatnega pribora (glejte
Boschev katalog dodatnega pribora) vam omogoča še
nadaljnje možnosti vsestranske uporabe.

Navodila za delo
Odstranitev toplotnega ščitnika
Pri delu na posebno ozkih mestih lahko toplotni ščitnik 2
odstranite.
Pozor! Šoba je zelo vroča. Če delate brez
toplotnega ščitnika, obstoja povečana nevarnost
opeklin.

Pred odstranitvijo oziroma namestitvijo toplotnega
ščitnika je potrebno ohlajanje naprave, ki mora biti
izklopljena. Po potrebi lahko aparat nekaj časa deluje v
stopnji hladnega zraka.
Toplotni ščitnik 2 odvijte v protiurni smeri oz. ga ponovno
namestite s privijanjem v urni smeri.
Odlaganje aparata
Z namenom ohlajevanja segretega aparata oziroma zato,
ker želite imeti pri delu obe roki prosti, lahko aparat - v
pokončnem položaju - odložite na odlagalno ploskev
(glejte sliko C).
Z odloženim aparatom ravnajte zelo pazljivo.
Na vroči šobi in z izpostavljanjem vročemu zraku se
lahko opečete!

Primeri uporabe
Črke, s katerimi so označeni spodnji primeri uporabe, se
nanašajo na sliko na notranji strani platnic.
Podatki o temperaturnih nastavitvah za različne primere
uporabe so orientacijske vrednosti, ki lahko glede na
kakovost materiala odstopajo. Razmak med šobo in
obdelovancem se spreminja glede na material, ki ga
obdelujete.
Najustreznejšo temperaturo je potrebno ugotoviti s
poskusom. Začnite z nižjo temperaturno stopnjo.

Pri zamenjavi šobe bodite zelo previdni -
nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vroče šobe.
Počakajte, da se aparat ohladi. Nosite zaščitne
rokavice.

Dodatna navodila lahko najdete v običajnih knjižicah s
tematiko,, sam svoj mojster".
A Odstranjevanje laka/popuščanje lepila
Namestite ploščato šobo 6. Lak zmehčajte z vročim zrakom in ga odstranite z lopatico. Predolgo izpostavljanje
vročini zažge lak, kar oteži njegovo odstranjevanje.
Lopatica naj bo ostra in čista.
Veliko lepil (npr. lepilo nalepk) se na vročini zmehča.
Tako lahko ločimo spoj ali pa odstranimo odvečno lepilo.
B Odstranjevanje laka z oken
Steklo lahko poči!
Brezpogojno uporabite šobo z zaščito za steklo 7.
Na profiliranih površinah odstranite lak s prilegajočo se
lopatico ali z mehkejšo žično ščetko.
C Oblikovanje cevi iz umetne mase
Namestite reflektorsko šobo 8. Da se cev ne bi ostro
prepognila, jo napolnite s peskom in zaprite na obeh
koncih. Cev enakomerno segrejte s premikanjem sem in
tja.
D Varjenje umetnih mas
Namestite reducirno šobo 11 in varilni čevelj 10.
Obdelovanci, ki jih želite variti in varilna žica 9 morajo biti
iz enakega materiala (na primer PVC s PVC-jem). Zvar
mora biti čist in nemasten.
Zvar testasto segrejte. Upoštevajte dejstvo, da je
temperaturno področje med testastim in tekočim
stanjem plastične snovi zelo majhno. Približajte varilno
žico 9, ki naj nato izteka v zarezo, tako da nastane
enakomerna nabreklina.
E Krčenje
Namestite reducirno šobo 11. Premer nakrčene cevi 12
naj ustreza obdelovancu, na primer kabelskemu
čeveljčku.
Cev enakomerno segrejte.

Slovensko-3

F

Odtaljevanje zamrznjene vodovodne
napeljave
Vodovodnih cevi mnogokrat na pogled ni
moč razlikovati od plinskih. Plinskih cevi
ni dovoljeno segrevati.

Namestite reflektorsko šobo 8. Zamrznjeno mesto
vedno odtajajte od roba proti sredini.
Posebno previdno segrevajte plastične cevi in spoje
med cevnimi komadi, ker lahko pride do poškodb.

Servis in svetovalna služba
Top Service d.
Celovška 172
1000 Ljubljana

?
?

....................... +386 (0)1/5194 205
....................... +386 (0)1/5194 225
Fax:...................... +386 (0)1/5193 407

G Mehko spajkanje
Za točkovno spajkanje namestite reducirno šobo 11, za
spajkanje cevi pa reflektorsko šobo 8.
Če uporabljajte spajko brez talila, morate na spoj nanesti
spajkalno mast ali pasto. Odvisno od materiala približno
50-120 s segrevajte spoj. Dodajte spajko, ki se mora
zaradi temperature obdelovanca topiti.
Ko se spoj ohladi, talilo odstranite.

Vzdrževanje in čiščenje

Izjava o skladnosti

Pred vsakim posegom na napravi izvlecite vtič iz
vtičnice.

Naprava in prezračevalne reže naj bodo vedno čiste,
da bo delo potekalo dobro in varno.

Če kljub skrbni izdelavi in preizkušanju naprave pride do
okvare, prepustite popravilo pooblaščenemu servisu za
Boscheva električna orodja.
Pri vseh poizvedbah in naročilih nadomestnih delov
obvezno navedite 10-mestno kataloško številko, ki se
nahaja na tipski ploščici naprave.

Varovanje okolja

Z vso odgovornostjo izjavljamo, da je ta naprava v skladu
z naslednjimi predpisi ali normativi: EN 60 335 ustrezno
z določili smernic evropske skupnosti 73/23/EWG,
Pridržujemo si pravico do sprememb

Ponovna predelava surovin namesto odstranjevanja odpadkov!
Napravo, dodatni pribor in embalažo je potrebno vrniti v
ponovno predelavo.
Ta navodila so natisnjena na recikliranem papirju, ki je bil
izdelan brez uporabe klora.
Deli iz umetnih mas so označeni za razvrščanje pri
ponovni predelavi.

Slovensko-4

Tehnički podaci o uređaju
Puhaljka za vrući zrak

Kataloški broj

Primljena snaga max.
Količina zraka ca.

Temperatura na izlazu iz sapnice ca.

Točnost mjerenja temperature
na izlazu iz sapnice
u pokazivanju

? 10%
Display radne temperature*

Težina (bez pribora) ca.

* Izvan radne temperature displej poprima crnu boju.
Molimo pridržavati se kataloškog broja vašeg uređaja, trgovačke oznake pojedinih uređaja mogu se mijenjati.

Uporaba za određenu namjenu

Izmjerene vrijednosti određene su prema EN 50 144.
Prag zvučnog tlaka uređaja ocijenjen s A, obično je manji
od 70 dB(A).

Uređaj je predviđen za oblikovanje i zavarivanje plastičnih
masa, uklanjanje starih premaza boje i za zagrijavanje
crijeva za skupljanje.
Također je pogodan za lemljenje i kositrenje, popuštanje
zaljepljenih spojeva i za odleđivanje vodovodnih cijevi.

Dijelovi uređaja

Za vašu sigurnost

1 Sapnica

Bezopasan rad s uređajem moguć
je samo ako ste temeljito pročitali
upute za siguran rad i ako se strogo
pridržavate u njima sadržanih
naputaka.

2 Toplinski štitnik
Prekidač za uključivanje/isključivanje/
Regulator količine zraka i temperature

Radno mjesto treba dobro provjetriti.
Nastali plinovi i pare često su štetni za
Regulator količine zraka
4 Tipka za namještanje temperature (PHG 630 DCE)
8 Reflektorska sapnica*

Prije svakog korištenja provjeriti uređaj, kabel i utikač.
Ako se ustanove oštećenja, uređaj se više ne smije
koristiti. Popravak prepustiti samo stručnjaku. Uređaj
nikada sami ne otvarajte.

7 Staklena zaštitna sapnica*

Uređaj ne smije biti vlažan i ne smije raditi u vlažnim
uvjetima.

6 Plosnata sapnica*

Uređaje koji se koriste na otvorenom priključiti preko
zaštitne sklopke struje kvara (FI), s maksimalno
30 mA okidačke struje. Uređaj ne koristiti na kiši ili
Uređaj ne nositi držeći ga za kabel niti ga za njega
vješati.

9 Žica za zavarivanje*
10 Stopalo za zavarivanje*
11 Redukcijska sapnica*
12 Crijevo na skupljanje*
* Prikazan ili opisan pribor ne pripada posve opsegu
isporuke.

Hrvatski-1

Kabel uvijek povlačiti iza uređaja.

Ako se kod rada ošteti ili proreže mrežni kabel, ne
dirati ga, nego ga odmah izvući iz utičnice. Nikada ne
upotrebljavati uređaj s oštećenim kabelom.

Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora.

U stankama rada, kod neuporabe i prije svih radova
na uređaju (npr. zamjena radnih alata, održavanje,
čišćenje, prilagođavanje) izvući mrežni utikač.

Nositi zaštitne naočale.

Jako djelovanje topline (npr. zbog nepažljivog
rukovanja) s ovim uređajem pospješuje povećanu
opasnost od požara i eksplozije!

Kod obrade plastičnih masa, boja, lakova i sličnih
materijala mogu nastati zapaljivi i otrovni plinovi. Ne
raditi blizu lako zapaljivih plinova ili materijala.

Mogu se zagrijati i gorivi dijelovi koji su izvan vidnog
polja.

Uređaj dulje vrijeme ne držati usmjeren na isto
mjesto.

Opasnost od opeklina! Ne dirati zagrijane sapnice.
Nositi zaštitne rukavice.

Vrelu struju zraka nikada ne usmjeravajte prema
ljudima ili životinjama.

Uređaj nikada ne koristiti kao sušilo za kosu.

Izlaz sapnice ne držati suviše blizu obrađivanom
izratku. Nastali uspor struje zraka može dovesti do
pregrijanja uređaja.

Uređaj prije spremanja ostaviti da se potpuno ohladi.
Zagrijane sapnice mogu uzrokovati štete.

Nikada djeci ne dopustiti korištenje uređaja.

Bosch može osigurati besprijekorno djelovanje
uređaja samo ako se za ovaj uređaj koristi za njega
predviđen originalni pribor.

Pridržavati se mrežnog napona!
Napon izvora struje treba se podudarati s podacima na
tipnoj pločici uređaja.
Uređaji s oznakom 230 V mogu raditi i na 220 V.
Uključivanje i isključivanje
PHG 500-2: Za puštanje u rad prekidač 3 pritisnuti u
položaj I ili II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Za puštanje u rad,
prekidač 3 pritisnuti u položaj I, II ili III.
Za isključivanje prekidač za uključivanje-isključivanje 3
pritisnuti do graničnika u položaj O.

Isključivanje termičke zaštite
Kod preopterećenja od grijanja (npr. od nakupljanja
zraka), uređaj će se automatski isključiti, puhalo će
međutim raditi dalje. Ako se je uređaj ohladio na radnu
temperaturu, uređaj će se ponovno uključiti.
Namještanje količine zraka i temperature
Prekidač 3 može se uključiti u dva (PHG 500-2) odnosno
tri stupnja puhala (PHG 600-3). Prema slučajevima
primjene mogu se odabrati odgovarajuće kombinacije
količine zraka i temperature zraka.
Stupanj
PHG 600-3: Stupanj hladnog zraka I prikladan je za
ohlađivanje zagrijanog izratka ili za sušenje boje. On je
isto tako prikladan za ohlađivanje uređaja prije odlaganja
ili zamjene nasadne sapnice.
Namještanja količine zraka (PHG 630 DCE)
Količina zraka može se s prekidačem 3 namjestiti u tri
stupnja. Temperatura se u stupnjevima II i III može
regulirati tipkom za temperaturu 4.
Količina zraka
Količinu zraka npr. smanjiti, kada se:
- okolina nekog izratka ne treba prekomjerno zagrijati
- ili bi se lakši izradak mogao pomaknuti pod
djelovanjem struje zraka.
Stupanj hladnog zraka I prikladan je za ohlađivanje
zagrijanog izratka ili za sušenje boje. On je isto tako
prikladan za ohlađivanje uređaja prije odlaganja ili
zamjene nasadne sapnice.
Namještanje temperature (PHG 630 DCE)
Temperatura je bestupnjevito podesiva u stupnjeve
puhanja II i III.
Nakon promjene u stupnjeve puhanja II ili III, na displeju
5 se oko 3 sekunde pojavljuje temperatura, koja je na
kraju odabrana kao ciljna temperatura, s oznakom
.
Ciljna temperatura vrijedi za oba stupnja puhanja i ne
mijenja se kod promjene između stupnjeva II i III.
Nakon najave ciljne temperature, s treptavim
će se
pokazati stvarna temperatura na izlazu sapnice, sve dok
se ne postigne odabrana ciljna temperatura. Nakon toga
će se ugasiti strelica
, a displej 5 će pokazati
trenutačnu temperaturu.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: Nakon duljeg rada s
visokom temperaturom, uređaj prije isključivanja, u svrhu
hlađenja ostaviti u stupnju hladnog zraka I.
Hrvatski-2

Ciljna temperatura može se u koracima od 10? C povisiti
pritiskom na stranu,, +" tipke za temperaturu 4 ili sniziti
pritiskom na stranu,, -" tipke za temperaturu 4.
Kratkotrajnim pritiskom na tipku, ciljna temperatura se
jednokratno povisuje odnosno snižava za 10? C. Duljim
pritiskom na tipku, temperatura se povisuje odnosno
snižava kontinuirano u koracima od 10? C, sve dok se
tipka ne otpusti ili dok se ne dosegne minimalna
odnosno maksimalna temperatura.
U stupnju puhanja I prethodno namještena temperatura
iznosi 50? C. Kod promjene sa stupnja puhanja II ili III,
sa viših temperatura na stupanj puhanja I, traje kratko
vrijeme da se uređaj ohladi na 50? C. Tijekom ohlađivanja
na displeju 5 će se pokazati stvarna temperatura na
izlazu sapnice.

Upute za rad
Skinuti toplinsku izolaciju
Kod rada na posebno uskim mjestima može se skinuti
toplinska izolacija 2.
Paziti na zagrijanu sapnicu! Kod rada bez
toplinske izolacije postoji povećana opasnost od
opeklina.

Za skidanje, odnosno stavljanje izolacije uređaj se mora
ohladiti i mora biti isključen. Za ohlađivanje, uređaj kratko
ostaviti da radi u hladnom stupnju.
Toplinsku izolaciju 2 skinuti okretanjem u smjeru kazaljke
na satu, odnosno ponovno staviti okretanjem u smjeru
kazaljke na satu.
Zaustavljanje uređaja
Za ohlađivanje zagrijanog uređaja ili kako bi obje ruke kod
rada ostale slobodne, uređaj se mora u uspravnom
položaju odložiti na površinu za odlaganje (vidjeti
sliku C).
Kod rada s isključenim uređajem treba biti
posebno oprezan! Postoji opasnost od opeklina
na zagrijanoj sapnici i na struji vrućeg zraka.

Radni primjeri
Slova u slijedećim slučajevima primjene odnose se na
slike na preklopnoj stranici.
Podaci o namještanjima temperature u primjerima
primjene su približne vrijednosti koje mogu odstupati
ovisno od svojstava materijala. Razmak sapnice od
materijala ovisi od obrađivanog materijala.
Najsvrsishodnija temperatura određuje se pokusom.
Zbog toga počnite s nižim stupnjem temperature.
Svi primejri primjene (osim B) mogu se izvesti bez
pribora. Primjena preporučenih dijelova pribora
pojednostavljuje međutim radove i znatno povisuje
kvalitetu rezultata.
Oprez kod zamjene sapnice zbog opasnosti
od opeklina! Ne dirati zagrijanu sapnicu. Uređaj
ostaviti da se ohladi. Nositi zaštitne rukavice.

Bogati Bosch pribor (vidjeti Bosch katalog pribora) pruža
vam daljnje mnogostrane mogućnosti primjene.
Dodatne naputke možete pročitati u priručnicima tipa
sam svoj majstor.
A Skidanje stare boje/Popuštanje ljepila
Staviti plosnatu sapnicu 6. Boju omekšati vrućim zrakom
i jednoliko nadići s lopaticom. Duljim učinkom grijanja
izgorjet će lak, a time se otežava njegovo uklanjanje.
Lopatica treba biti oštra i treba je održavati čistom.
Mnoga ljepljiva sredstva (npr. naljepnice) omekšavaju se
grijanjem. Spojevi se mogu u tom slučaju odvojiti ili
prekomjerno ljepilo ukloniti.
B Skidanje stare boje sa prozora
Neizostavno primijeniti staklenu zaštitnu sapnicu 7.
Na profiliranim površinama, stara se boja može nadići
prikladnom lopaticom i očetkati mekom žičanom četkom.
C Oblikovanje plastičnih cijevi
Staviti reflektorsku sapnicu 8. Kako bi se spriječilo
savijanje cijevi s oštrim pregibom, ista se treba napuniti
pijeskom i zatvoriti s obje strane. Cijev jednoliko zagrijati
bočnim pomicanjem amo tamo.
D Zavarivanje plastične mase
Staviti redukcijsku sapnicu 11 i stopalo za zavarivanje
10. Zavarivani izraci i žica za zavarivanje 9 moraju biti od
istog materijala (npr. PVC s PVC-om). Šav mora biti
čist i bez masnoća.
Mjesto šava zagrijati do gnjecavog stanja. Obratiti
pozornost da temperaturno područje između gnjecavog
i tekućeg stanja neke plastike bude manje. Nakon toga
dovoditi žicu za zavarivanje 9 i staviti je u zazor, tako da
nastane jednolično nadvišenje šava.
E Skupljanje
Staviti redukcijsku sapnicu 11. Promjer crijeva na
skupljanje 12 odabrati prema izratku, odnosno kabelskoj
stopici.
Crijevo na skupljanje jednolično zagrijati.
Odleđivanje vodovodnih cijevi
Vodovodne cijevi se često s vanjske
strane ne razlikuju od plinskih cijevi.
Plinske cijevi se ni u kojem slučaju ne
smiju zagrijavati.

Staviti reflektorsku sapnicu 8. Zamrznuto mjesto uvijek
zagrijati od ruba prema sredini.
Plastične cijevi kao i spojeve između komada cijevi treba
posebno oprezno zagrijavati, kako bi se izbjegla
oštećenja.

Hrvatski-3

G Meki lemovi
Za točkasto lemljenje staviti redukcijsku sapnicu 11, a za
lemljenje cijevi staviti reflektorsku sapnicu 8.
Ako se lem koristi bez taliva, tada treba na mjesto
lemljenja staviti mast za lemljenje ili pastu za lemljenje.
Mjesto lemljenja, ovisno od materijala zagrijati cca.
50-120 s. Dodavati lem. Lem se mora rastaliti na
temperaturi izratka.
Nakon ohlađivanja mjesta lemljenja ukloniti talivo.

Stručni savjetnik
Robert Bosch d. o
Culinecka cesta 44
100 40 Zagreb

?

....................... +385 (0)1/295 80 51
Fax...................... +385 (0)1/295 80 60

Izjava o usklađenosti

Prije svih radova na uređaju izvući mrežni utikač.

Uređaj i proreze za ventilaciju uvijek održavati čistima
kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

Ako bi uređaj usprkos brižljivim postupcima izrade i
ispitivanja ipak prestao raditi, popravak prepustite
ovlaštenom servisu za Bosch-električne alate.
Kod svih upita i naručivanja rezervnih dijelova
neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj
prema tipnoj pločici uređaja.

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklađen s ovim normama ili normativnim dokumentima:
EN 60 335, prema odredbama smjernica 73/23/EWG,
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Zaštita okoliša

Zadržavamo pravo izmjena

Regeneracija sirovina umjesto zbrinjavanja
otpada!
Uređaj, pribor i ambalaža trebaju se pripremiti za
regeneraciju, pazeći pri tome na zaštitu okoliša.
Ove su upute otisnute na recikliranom papiru izrađenom
bez upotrebe klora.
Dijelovi od plastičnih masa označeni su, tako da se može
provesti recikliranje po vrstama.

Hrvatski-4

Tehnilised andmed
Kuuma? hupuhur

PHG 500 2

PHG 600 3

Tellimisnumber

Max v? imsustarve
? huhulk ca
Temperatuur düüsi otsa juures ca

[°C] 300/500

Temperatuuri m?? tmise täpsus
düüsi otsa juures
näidikul

? 10%
Displei töötemperatuur*

Kaal (ilma lisatarvikuteta) ca

Ohutusklass

* Väljaspool töötemperatuuri vahemikku v? ib displei mustaks muutuda.
Palun pöörake tähelepanu oma seadme tellimisnumbrile, seadmed v? ivad olla erinevate kaubanduslike
tähistustega.

Müra

N? uetekohane kasutamine

M?? tmistulemused teostatud vastavalt normile
Seadme A karakteristikuga m?? detud helir? hu
tase on üldjuhul alla 70 dB(A).

Seade on ette nähtud plastmaterjalide vormimiseks
ja keevitamiseks, värvikihtide eemaldamiseks ja
termokahaneva isolatsioontoru kuumutamiseks.
See sobib ka jootmis
ja tinatamistööde
teostamiseks,
liimühenduste
ja
veetorude
sulatamiseks.

Seadme osad

Tööohutus

1 düüs

Ohutu ja turvaline töö antud sead
mega on v? imalik vaid juhul, kui
Te olete eelnevalt p? hjalikult läbi
lugenud seadme kasutus
ohutusjuhised ning peate neist
täpselt kinni.

2 kaitsehülss
3 PHG 500 2/PHG 600 3:
lüliti (sisse/välja)/
? huhulga ja temperatuuri regulaator
lüliti (sisse/välja)/? huhulga regulaator

Tagage töökohal korralik venti
latsioon. Töötamisel tekkivad gaasid
ja aurud on sageli tervistkahjustava
toimega.

4 temperatuuri reguleerimisnupp
5 displei (PHG 630 DCE)
6 lapik otsak*

Kontrollige seade, toitejuhe ja pistik iga kord
enne kasutamist üle. Kahjustuste ilmnemisel
l? petage seadme kasutamine. Laske seadet
parandada ainult volitatud remonditöökojas.
Ärge kunagi avage seadet ise.

8 reflektorotsak*

Seade ei tohi olla niiske ja seda ei tohi kasutada
niiskes keskkonnas.

7 klaasikaitseotsak*

Välistingimustes kasutatavad seadmed tuleb
ühendada vooluv? rku max 30 mA käivitusvoolu
ga rikkevoolukaitselüliti (FI) kaudu. Seadet ei
tohi kasutada vihma käes ega märjas
keskkonnas.

9 keevitusvarras*
10 keevitusotsak*
11 redutseeriv otsak*
12 termokahanev isolatsioontoru*
* Tarnekomplekt ei sisalda k? iki kasutusjuhendis
olevatel joonistel kujutatud v? i kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.

Eesti-1

Ärge kandke seadet, hoides seda toitejuhtmest,
ega riputage seda toitejuhet pidi üles.

Seadmega töötamisel peab toitejuhe alati
asuma seadmest tagapool.

Kui töö käigus saab toitejuhe kahjustada v? i see
l? igatakse läbi, ärge toitejuhet puutuge, vaid
eemaldage koheselt pistik vooluv? rgust. Ärge
kunagi kasutage kahjustatud toitejuhtmega
seadet.

Sisse /väljalülitamine
Sisselülitamine:
PHG 500-2: Seadme kasutuselev? tmiseks vajutage
lüliti 3 asendisse I v? i II.
PHG
600-3,
630
DCE:
Seadme
kasutuselev? tmiseks vajutage lüliti 3 asendisse I, II
v? i III.

Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

Väljalülitamine:
Seadme väljalülitamiseks vajutage lüliti 3 l? puni
asendisse O.

Kui Te seadet ei kasuta v? i teete töös pausi,
samuti enne mistahes tööde alustamist seadme
kallal (nt tarvikute vahetus, hooldus, puhastus,
reguleerimine) eemaldage pistik vooluv? rgust.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: Kui olete töötanud
pikemat aega k? rgel temperatuuril, laske seadmel
enne väljalülitamist töötada mahajahtumiseks
külma? hu režiimis I.

Kandke kaitseprille.

Materjalide tugev kuumutamine (nt seadme
hooletu
käsitsemise
t? ttu)
p? hjustab
suurenenud tulekahju ja plahvatusohu!

Plastmaterjalide, värvide, lakkide ja teiste
sarnaste materjalide töötlemisel v? ivad tekkida
süttimisohtlikud ja mürgised gaasid. Keelatud
on töötada kergestisüttivate gaaside v? i
materjalide läheduses.

Kuumus v? ib kanduda tuleohtlikele materjali
dele, mis asuvad Teie nägemisulatusest väljas.

Ärge suunake seadet pikemat aega ühele ja
samale kohale.

P? letusoht! Ärge puutuge kuuma düüsi. Kandke
kaitsekindaid.

Ärge kunagi suunake kuuma? huvoolu inimeste
v? i loomade peale.

Ärge
kunagi
kuivatamiseks.

Ärge viige düüsi otsa töödeldavale esemele liiga
lähedale. Selline? huvoolu blokeerimine v? ib
p? hjustada seadme ülekuumenemise.

Laske seadmel enne selle hoiustamist täielikult
maha jahtuda. Kuum düüs v? ib p? hjustada
kahjustusi.

Ärge kunagi lubage seadet kasutada lastel.

Bosch saab tagada seadme häireteta töö ainult
siis, kui kasutatakse selle seadme jaoks
ettenähtud originaaltarvikuid.

kasutage

seadet

juuste

Kasutuselev? tt
Kontrollige v? rgupinget!
Vooluallika pinge peab vastama seadme
andmesildile märgitud pingele.
Andmesildil lubatud 230 V seadmeid v? ib kasutada
ka 220 V v? rgupinge korral.

Ülekoormuskaitse
Kütteelemendi ülekoormuse korral (nt? huvoolu
blokeerumisel) lülitub kütteelement automaatselt
välja, kuid puhur töötab edasi. Kui seade on
jahtunud töötemperatuurini, lülitub kütteelement
uuesti sisse.
? huhulga ja temperatuuri reguleerimine
(PHG 500 2, PHG 600 3)
Lüliti 3 abil saab valida kahe (PHG 500 2) v? i kolme
(PHG 600 3) režiimi vahel. Nii on v? imalik valida
teostatava tööga sobiv? huhulga ja temperatuuri
kombinatsioon.
Režiim
PHG 500 2
PHG 600 3
PHG 600-3: Külma? hu režiim I sobib kuumutatud
tooriku jahutamiseks v? i värvi kuivatamiseks.
Samuti sobib see seadme jahutamiseks enne selle
ärapanemist v? i otsakute vahetamist.
? huhulga reguleerimine (PHG 630 DCE)
Lüliti 3 abil on v? imalik valida kolme
? huhulgarežiimi vahel. II ja III režiimis saab
temperatuuri temperatuurinupu 4 abil reguleerida.
III

? huhulk
Temperatuur
50... 630 °C

? huhulka tuleb nt vähendada:
- kui toorikut ümbritsevat piirkonda ei soovita
ülemäära kuumutada
- v? i kui kerge toorik v? iks? huvoolu m? jul
paigast nihkuda.
Külma? hu režiim I sobib kuumutatud tooriku
jahutamiseks v? i värvi kuivatamiseks. Samuti sobib
see seadme jahutamiseks enne selle ärapanemist
v? i otsakute vahetamist.

Eesti-2

Temperatuuri reguleerimine (PHG 630 DCE)
Temperatuuri saab II ja III režiimi puhul sujuvalt
reguleerida.
II v? i III režiimi lülitudes ilmub displeile 5 ca
3 sekundiks viimati sihttemperatuuriks valitud
temperatuur tähisega
. Sihttemperatuur kehtib
m? lema režiimi kohta ja ei muutu II ja III režiimi
vahel vahetades.
Pärast sihttemperatuuri teatamist näidatakse
vilkuvate
tegelikku temperatuuri düüsi otsa
juures, kuni saavutatakse soovitud sihttempera
tuur. Seejärel nooled
kustuvad, displei 5
näitab hetke temperatuuri.
Sihttemperatuuri saab 10 °C kaupa t? sta, vajutades
temperatuurinupu 4,, +" poolele, v? i alandada,
vajutades temperatuurinupu 4,, -" poolele.
Lühiajalisel vajutamisel nupule t? useb v? i langeb
sihttemperatuur ühekordselt 10 °C v? rra. Pikemal
nupule vajutamisel t? useb v? i langeb temperatuur
pidevalt 10 °C kaupa, kuni nupp vabastatakse v? i
saavutatakse maksimaalne v? i minimaalne
temperatuur.
I režiimis on eelnevalt paika reguleeritud tempera
tuur 50 °C. K? rgemate temperatuuridega II v? i III
režiimist I režiimi lülitudes läheb veidi aega, enne
kui seade jahtub temperatuurini 50 °C. Jahtumise
ajal näitab displei 5 tegelikku temperatuuri düüsi
otsa juures.

Tööjuhised
Kaitsehülsi eemaldamine
Eriti kitsastes tingimustes
kaitsehülsi 2 eemaldada.
töötamisel

v? ib

Ettevaatust kuuma düüsi suhtes! Ilma kaitse
hülsita töötamisel on suurenenud p? letusoht.

Kaitsehülsi eemaldamiseks v? i paigaldamiseks
peab seade olema jahtunud ja väljalülitatud.
Mahajahtumiseks laske seadmel vajaduse korral
lühikest aega külma? hu režiimis töötada.
Keerake kaitsehülss 2 vastupäeva maha v? i
keerake see päripäeva tagasi seadme külge.
Seadme ärapanemine
Kuumenenud seadme jahutamiseks v? i selleks, et
m? lemad käed oleksid töötamise ajal vabad, tuleb
seade asetada püsti seisutallale (vt joonis C).
Olge seisutallale asetatud seadmega
töötamisel eriti ettevaatlik! P? letusoht
kuuma düüsi ja kuuma? huvoolu t? ttu.

Kasutusnäited
Järgnevates kasutusnäidetes toodud
viitavad volditud lehel olevatele joonistele.

tähed

Kasutusnäidetes
toodud
temperatuurid
on
orienteeruvad väärtused, mis v? ivad s? ltuvalt
materjali omadustest varieeruda. Düüsi kaugus
toorikust s? ltub töödeldavast materjalist.
Sobiv temperatuur selgub töö käigus. Seepärast
alustage madala temperatuuriga.
K? iki näidetena toodud tööoperatsioone (välja
arvatud B) saab teostada ilma lisatarvikuteta.
Soovitatud lisatarvikute kasutamine lihtsustab tööd
ja parandab oluliselt l? pptulemuse kvaliteeti.
Ettevaatust
otsaku
vahetamisel,
p? letusoht! Ärge puutuge kuuma düüsi. Laske
seadmel maha jahtuda. Kandke kaitsekindaid.

Boschi rikkalik lisatarvikute programm (vt Boschi
lisatarvikute kataloogi) pakub Teile veel rohkem
mitmekülgseid kasutusv? imalusi.
Lisajuhiseid
leiate
käsiraamatutest.

ka

remonditööde

A Laki eemaldamine/liimi eemaldamine
Paigaldage seadmele lapik otsak 6. Pehmendage
lakk kuuma? huga ja lükake see ühtlaselt
pahtlilabida abil lahti. Pikaajaline kuumutamine
k? rvetab laki ära ja raskendab selle eemaldamist.
Pahtlilabidas tuleks hoida terav ja puhas.
Paljud liimid (nt kleebistel) pehmenevad soojuse
m? jul. Tänu sellele on v? imalik liimühendus
sulatada v? i üleliigne liim eemaldada.
B Laki eemaldamine akendelt
Klaasi purunemise oht!
Kasutage kindlasti klaasikaitseotsakut 7.
Profiilpindadelt saab laki sobiva pahtlilabida abil
lahti lükata ja pehme traatharjaga maha harjata.
C Plasttorude vormimine
Paigaldage seadmele reflektorotsak 8. Toru
läbivajumise vältimiseks tuleb see täita liivaga ja
sulgeda selle m? lemad otsad. Kuumutage toru
ühtlaselt, liigutades seda külgsuunas edasi tagasi.
D Plastmaterjalide keevitamine
Paigaldage seadmele redutseeriv otsak 11 ja
keevitusotsak 10. Keevitatavad toorikud ja
keevitusvarras 9 peavad olema samast materja
list (nt PVC ja PVC).? mblus peab olema puhas ja
rasvavaba.
Kuumutage? mblusekohta, kuni see muutub
pehmeks (,, tainjaks"). Pöörake tähelepanu sellele,
et temperatuurivahemik plasti pehme (,, tainja") ja
vedela oleku vahel on väike. Seejärel lisage
keevitusvarras 9 ja laske sellel prao sisse valguda,
nii et tekib ühtlane paksend.

Eesti-3

E Termokahaneva toru kuumutamine
Paigaldage seadmele redutseeriv otsak 11. Valige
toorikuga (nt kaabliking) sobiva läbim?? duga
termokahanev toru 12.
Kuumutage termokahanevat toru ühtlaselt.
Veetorude sulatamine
Tihtipeale ei ole v? imalik veetorusid
väliselt gaasitorudest eristada. Gaasi
torusid ei tohi mingil juhul kuumutada.

Paigaldage seadmele reflektorotsak 8. Kuumutage
külmunud kohta alati külje pealt keskosa poole.
Plasttorusid ja torudetailide vahelisi ühendusi
kuumutage eriti ettevaatlikult, et vältida nende
kahjustamist.
G Pehmejoodisega jootmine
Punktjootmiseks paigaldage seadmele redutseeriv
otsak 11, torude jootmiseks reflektorotsak 8.
Kui joodist kasutatakse ilma räbustita, tuleb
jootekohale kanda jooteemulsiooni v? i jootepastat.
Kuumutage jootekohta s? ltuvalt materjalist umbes
50-120 sekundit. Lisage joodis. Joodis peab
tooriku temperatuuri t? ttu sulama.
Pärast jootekoha jahtumist eemaldage räbusti.

Keskkonnakaitse

Toorainete taaskasutus jäätmekäitluse asemel
Seade, lisatarvikud ja pakend tuleks suunata
keskkonnas? bralikku taaskasutussüsteemi.
Käesolev juhend on trükitud kloorivabalt toodetud
korduvkasutuses paberile.
Materjalide eristamiseks ümbertöötlemise tarvis on
seadme
plastosad
varustatud
vastavate
Teenindus
Eesti Vabariik
Helvar Merca Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade
hooldus
Parnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri

remont

ja

? :........................... + 372 679 1122
Fax:......................... + 372 679 1129

Hooldus ja puhastus

Vastavus EL n? uetele

Enne mistahes tööde alustamist
eemaldage pistik vooluv? rgust.

seadme

Seadme korraliku ja ohutu töö tagamiseks
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad alati
puhtad.

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui
seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta
parandada Boschi elektriliste tööriistade volitatud
klienditeeninduses.

Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järgmistele standarditele v? i normdokumentidele:
EN 60 335 vastavalt direktiivide 73/23/EMÜ,
89/336/EMÜ n? uetele.
Mistahes järelepärimiste esitamisel ja varuosade
tellimisel palume Teil kindlasti ära näidata seadme
andmesildil olev 10 kohaline tellimisnumber.
Tootja jätab endale? iguse muudatuste tegemiseks

Eesti-4

Tehniskie parametri
Karst? gaisa str? klas enerators
Pas? t? juma numurs
Maksim? l? pat? r? jam? jauda
Gaisa pl? sma, apt.
Temperat? ra sprauslas izej?, apt.
Temperat? ras m? r? šanas precizit? te:
sprauslas izej?
displeja r? d? jumiem
Displeja darba temperat? ras diapazons*
Svars (bez papildpiederumiem), apt.
Aizsardz? bas klase

0 603 29A 0..
[°C] 300/500
? 10%
-
[°C] -
[kg] 0, 75
0 603 29B 0..
1800
250/350/500
PHG 630 DCE
0 603 29C 7..
2000
150/300/500
0, 8
/ II

? 10%
? 5%
0... +50
*? rpus darba temperat? ras diapazona displejs var k? t melns.
L? dzam vad? ties p? c instrumenta pas? t? juma numura, jo t? tirdzniec? bas apz? m? jums var main? ties.

Inform? cija par troksni

J? su droš? bai
Drošs darbs ar šo elektroinstru
mentu iesp? jams tikai tad, kad
piln? b? ir izlas? ta š? lietošanas
pam? c? ba un stingri tiek iev? roti
taj? ietvertie nor? d? jumi un dro
š? bas instrukcijas.
Darba vietai j? b? t labi v? din? mai.
G? zes un tvaiki, kas rodas darba
proces?, nereti ir kait? gi vesel? bai.

Instrumenta rad? t? trokš a parametri ir izm? r? ti
atbilstoši standartam EN 50 144.
P? c raksturl? knes A izsv? rt? instrumenta rad? t?
trokš a spiediena l? menis nep? rsniedz 70 dB(A).

Sast? vda as
1 Sprausla
2 Siltumizol? još? aptvere
Iesl? dz? js/Gaisa pl? smas un temperat? ras
regulators

Iesl? dz? js/Gaisa pl? smas regulators
4 Tausti š temperat? ras iest? d? šanai
5 Displejs (PHG 630 DCE)

6 Plakan? sprausla*
7 Sprausla stikla aizsardz? bai*
8 Atstarojoš? sprausla*
9 Pildstienis*

10 Metin? šanas kurpe*
11 Samazinoš? sprausla*

12 Termosar? koša caurule*
* Ne visi aprakst? tie un z? m? jumos par? d? tie papild
piederumi tiek iek auti pieg? des komplekt?.

Pielietojums

Instruments ir paredz? ts plastmasas form? šanai un
metin? šanai, kr? sojuma no emšanai un termo
sar? košo uzmavu sakars? šanai.
Tas ir der? gs ar? lod? šanai un alvošanai, l? m? to
savienojumu izjaukšanai un aizsalušu? densvada
cauru u atkaus? šanai.
Nedarbiniet instrumentu, ja tas ir mitrs vai
atrodas mitrum?.
Pirms lietošanas vienm? r p? rbaudiet instrumen
tu, t? elektrokabeli un kontaktdakšu. Nelietojiet
instrumentu, ja tas ir boj? ts. Nepieciešamo in
strumenta remontu uzticiet kvalific? tam speci?
listam. Necentieties atv? rt instrumentu saviem
sp? kiem.
? rpus telp? m pievienojiet instrumentu elektro
t? klam caur nopl? des str? vas (FI) aizsardz? bas
releju - p? rtrauc? ju, kas nostr? d?, ja nopl? des
str? va caur instrumenta korpusu p? rsniedz
30 mA. Nelietojiet instrumentu liet? vai mitrum?.
Nep? rnesiet un nepiekariet instrumentu aiz
elektrokabe a.
Darba laik? sekojiet, lai elektrokabelis vienm? r
stieptos aiz instrumenta.
Ja darba gait? tiek boj? ts vai nogriezts
instrumenta elektrokabelis, neaizskariet to, bet
nekav? joties atvienojiet kabe a kontaktdakšu no
barojoš? elektrot? kla. Nelietojiet instrumentu,
kura elektrokabelis ir boj? ts.
Neatst? jiet darbojošos instrumentu bez
uzraudz? bas.
Pirms apkalpošanas, apkopes un regul? šanas
vai darbinstrumentu nomai as atvienojiet in
strumentu no barojoš? elektrot? kla. Dariet to ar?
darba p? rtraukumos un tad, ja instruments
ilgstoši netiek lietots.

Latviešu-1

N? s? jiet aizsargbrilles.
Iev? rojamais siltuma daudzums, ko sp? j izdal? t
šis instruments (piem? ram, neuzman? gi
apejoties ar to), var izsaukt iev? rojamu lok? lu
temperat? ras paaugstin? šanos, kas palielina
aizdegšan? s vai spr? dziena b? stam? bu!
Ar instrumenta pal? dz? bu apstr? d? jot plast
masas, kr? sas, lakas un l? dz? gus materi? lus, var
izdal? ties viegli uzliesmojošas un ind? gas g? zes.
Nelietojiet instrumentu viegli uzliesmojošu g? zu
vai materi? lu tuvum?.
Instrumenta darb? bas rezult? t? var iev? rojami
paaugstin? ties
temperat? ra
viegli
uzliesmojošiem objektiem, kas ir sl? pti skatam.
Ilgstoši nev? rsiet karst? gaisa pl? smu uz vienu
un to pašu vietu.
Sargieties no apdegumiem! Nepieskarieties
karstajai sprauslai. Lietojiet aizsargcimdus.
Nev? rsiet karst? gaisa pl? smu uz cilv? kiem vai
dz? vniekiem.
Nelietojiet instrumentu matu ž? v? šanai.
Neturiet instrumenta sprauslas atv? rumu cieši
pie apstr? d? jam? priekšmeta virsmas. T?
rezult? t? gaisa pl? smas kust? ba tiek ierobežota,
kas var izsaukt instrumenta p? rkaršanu.
aujiet instrumentam piln? gi atdzist, pirms
novietojat to uzglab? šanai. Instrumenta karst?
sprausla var izsaukt apk? rt? jo priekšmetu
boj? jumus.
Ne aujiet b? rniem str? d? t ar instrumentu.
Firma Bosch garant? instrumenta nevainojamu
darb? bu tikai tad, ja kop? ar to tiek izmantoti
ori in? lie piederumi, kas piem? roti šim
instrumentam.

Iesl? gšana un vad? ba
Pievadiet elektroinstrumentam pareizu
spriegumu!
Spriegumam, kas uzr? d? ts uz instrumenta
mar? juma pl? ksn? tes, j? atbilst mai sprieguma
v? rt? bai barojošaj? elektrot? kl?.
Elektroinstrumenti, kas paredz? ti 230 V spriegu
mam, var darboties ar? no 220 V elektrot? kla.
Iesl? gšana un izsl? gšana
Iesl? gšana:
PHG 500-2: Lai iesl? gtu instrumentu, p? rvietojiet
iesl? dz? ju 3 st? vokl? I vai II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Lai iesl? gtu instrumen
tu, p? rvietojiet iesl? dz? ju 3 st? vokl? I, II vai III.
Izsl? gšana:
Lai izsl? gtu instrumentu, p? rvietojiet iesl? dz? ju 3
l? dz galam st? vokl? O.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Ja instruments ir
ilgstoši darbojies pie augstas temperat? ras, pirms
izsl? gšanas to atdzes? jiet, darbinot aukstas gaisa
pl? smas rež? m? (iesl? dz? jam atrodoties st? vokl? I).
Termoaizsardz? ba
Ja instruments ir p? rkarsis (piem? ram, ja tiek
trauc? ta gaisa pl? sma), t? sildelements autom? tiski
izsl? dzas, saglab? joties gaisa pl? smai. P? c instru
menta atdzišanas l? dz norm? lai darba temperat? rai,
t? sildelements no jauna iesl? dzas.
Gaisa pl? smas un temperat? ras regul? šana
Instrumenta iesl? dz? jam 3 ir divi (PHG 500 2) vai
tr? s (PHG 600 3) darba st? vok i. Tiem atbilst
noteiktas gaisa pl? smas un gaisa temperat? ras
v? rt? bas, kas j? izv? las atkar? b? no pielietojuma.
Iesl? dz? ja
st? voklis
240 l/min, 300 °C 250 l/min, 50 °C
450 l/min, 500 °C 350 l/min, 400 °C
PHG 600-3: Iesl? dz? ja st? voklis I atbilst aukstas
gaisa pl? smas rež? mam, kas lietojams sakarsušu
priekšmetu dzes? šanai vai kr? sojuma ž? v? šanai.
Šis rež? ms ir noder? gs ar? instrumenta dzes? šanai
pirms t? novietošanas vai sprauslu nomai as.
Gaisa pl? smas regul? šana (PHG 630 DCE)
Instrumenta iesl? dz? jam 3 ir tr? s darba st? vok i,
kam atbilst noteiktas gaisa pl? smas v? rt? bas.
Iesl? dz? jam atrodoties st? vokl? II vai III, gaisa
pl? smas temperat? ra ir regul? jama, nospiežot
tausti u 4.
Gaisa pl? sma

Temperat? ra

50... 630 °C

Ar samazin? tu gaisa pl? smu ieteicams str? d? t:
- lai nov? rstu apstr? d? jamajam priekšmetam
tuvu esošo virsmu p? rkaršanu,
- vai - lai nov? rstu apstr? d? jam? priekšmeta
p? rvietošanos, uz to iedarbojoties p? r? k
sp? c? gai gaisa pl? smai.
Iesl? dz? ja st? voklis I atbilst aukstas gaisa pl? smas
rež? mam, kas lietojams sakarsušu priekšmetu
dzes? šanai vai kr? sojuma ž? v? šanai. Šis rež? ms ir
noder? gs ar? instrumenta dzes? šanai pirms t?
novietošanas vai sprauslu nomai as.
Temperat? ras regul? šana (PHG 630 DCE)
Instrumenta iesl? dz? jam atrodoties st? vokl? II vai
III, gaisa pl? smas temperat? ra ir regul? jama
bezpak? pju rež? m?.

Latviešu-2

P? rsl? dzot iesl? dz? ju st? vokl? II vai III, uz displeja 5
aptuveni 3 sekundes kop? ar simbolu
tiek
par? d? ta temperat? ras v? rt? ba, kas p? d? jo reizi ir
tikusi izv? l? ta k?,, m? r a" temperat? ra. Š? m? r a
temperat? ra attiecas uz abiem min? tajiem
iesl? dz? ja st? vok iem un nemain? s, p? rvietojot
iesl? dz? ju no st? vok a II uz st? vokli III un atpaka.
P? c m? r a temperat? ras indik? cijas uz displeja
kop? ar mirgojošu simbolu
tiek par? d? ta re? l?
temperat? ras v? rt? ba sprauslas izvadatver?, kas ir
redzama, pirms tiek sasniegta m? r a temperat? ra.
P? c tam bultas
izz? d, un uz displeja 5 ir
past? v? gi nolas? ma re? l? temperat? ras v? rt? ba.
M? r a temperat? ras v? rt? bu iesp? jams palielin? t ar
soli 10 °C, nospiežot ar simbolu,, +" apz? m? to
tausti a 4 pusi, k? ar? samazin? t, nospiežot ar
simbolu,, -" apz? m? to tausti a 4 pusi.? slaic? gi
nospiežot tausti u, m? r a temperat? ra palielin? s
vai samazin? s par 10 °C. Turot tausti u nospiestu,
m? r a temperat? ra past? v? gi palielin? s vai
samazin? s ar soli 10 °C, l? dz tausti š tiek atlaists vai
ar? tiek sasniegta minim? l? vai maksim? l?
iesp? jam? temperat? ras v? rt? ba.
Instrumentam darbojoties aukstas gaisa pl? smas
rež? m? (iesl? dz? ja st? voklis I), m? r a temperat? ra
ir 50 °C. P? rsl? dzot iesl? dz? ju no st? vok a II vai III,
kam atbilst augst? ka temperat? ras v? rt? ba, st? vokl?
I, kam atbilst aukstas gaisa pl? smas rež? ms, j? paiet
neilgam laika spr? dim, l? dz instruments atdziest l? dz
temperat? rai 50 °C. Dzes? šanas laik? uz displeja 5
tiek par? d? ta re? l? temperat? ras v? rt? ba sprauslas
izvadatver?.

Darbs ar instrumentu
Siltumizol? još? s aptveres no emšana
Izmantojot instrumentu? paši šaur? s viet? s, tam
iesp? jams no emt siltumizol? jošo aptveri 2.
Sargiet rokas no karst? s sprauslas!
Izmantojot instrumentu bez siltumizol? još? s
aptveres, pieaug iesp? ja ieg? t apdegumus.
Pirms siltumizol? još? s aptveres no emšanas vai
nostiprin? šanas izsl? dziet instrumentu un aujiet
tam atdzist. Instrumentu var pa? trin? ti atdzes? t, to
neilgu laiku darbinot aukstas gaisa pl? smas rež? m?.
No emot siltumizol? jošo aptveri 2, pagrieziet to
pret? ji pulkste a r? d? t? ju kust? bas virzienam, bet
nostiprinot - pulkste a r? d? t? ju kust? bas virzien?.
Instrumenta novietošana
Atdzes? šanas laik?, k? ar? tad, ja darbam
nepieciešams izbr? v? t abas rokas, instrumentu var
novietot vertik? l? st? vokl?, atbalstot to uz korpusa
aizmugur? j? s da as (skat? t att? lu C).
Esiet? paši piesardz? gs, str? d? jot ar vertik? li
novietotu instrumentu! T? var viegli ieg? t
apdegumus, pieskaroties instrumenta karstajai
sprauslai vai rok? m non? kot karstaj? gaisa
pl? sm?.
Lietojuma piem? ri
Burtu apz? m? jumi t? l? kaj? izkl? st? atbilst att? liem
uz atlok? m? s lapas š? s pam? c? bas s? kum?.
Lietojuma piem? ros sniegt? s temperat? ras
v? rt? bas ir orient? jošas un var iev? rojami main? ties
atkar? b? no apstr? d? jam? materi? la? paš? b? m. Ar?
att? lums
starp
instrumenta
sprauslu
un
apstr? d? jamo priekšmetu ir atkar? gs no t?, k? ds
materi? ls ir apstr? d? jams.
Optim? lo gaisa pl? smas temperat? ru var noteikt
praktisku
m? in? jumu
ce?.
M? in? jumus
ieteicams veikt, s? kot ar zem? ku gaisa pl? smas
temperat? ru.
Visi instrumenta lietojuma veidi (iz emot B) ir
iesp? jami bez papildpiederumiem. Taču šeit
ieteikto piederumu izmantošana auj vienk? ršot
darbu un iev? rojami paaugstin? t apstr? des
kvalit? ti.
Esiet
piesardz? gs,
veicot
sprauslas
nomai u, jo š? s oper? cijas laik? var viegli g? t
apdegumus!
Nepieskarieties
sakarsušai
sprauslai. Nogaidiet, l? dz instruments ir atdzisis.
Uzvelciet aizsargcimdus.

Firma Bosch izlaiž plašu piederumu kl? stu (skat? t
Bosch papildpiederumu katalogu), kurus izman
tojot, ar šo instrumentu iesp? jams veikt v? l daudz
citu darba oper? ciju.
Papildus inform? ciju j? s atrad? sit popul? raj? s
amatieru rokasgr? mat? s.
A Kr? sas no emšana/l? mvielu m? kstin? šana
Nostipriniet uz instrumenta plato sprauslu 6. Ar
karst? gaisa pl? smu m? kstiniet laku un vienm? r? gi to
no emiet ar špakteles pal? dz? bu. Nep? rkars? jiet
no emamo laku, jo tas var izrais? t lakas piedegšanu
un apgr? tin? t t? s no emšanu. Lietojamajai
špaktelei j? b? t asai un labi not? r? tai.
Daudzas l? mvielas (piem? ram, uzl? m? s izman
tojam? s) k? st m? kst? kas, t? s uzsildot. T? k? st
iesp? jams uzl? mi atdal? t un no emt izpl? dušo
l? mvielu.
B Kr? sas no emšana no logu r? mjiem
Str? d? jiet uzman? gi, jo logu stikli var viegli
sapl? st!
Š? s oper? cijas laik? uz instrumenta noteikti j?
nostiprina stikla aizsardz? bai paredz? t? sprausla 7.
No profil? t? m virsm? m kr? su var no emt ar
špakteles pal? dz? bu, paliekas not? rot ar m? kstu
stiep u suku.

Latviešu-3

C Plastmasas cauru u saliekšana
Nostipriniet uz instrumenta atstarojošo sprauslu 8.
Lai nov? rstu caurules deform? šanos, piepildiet
cauruli ar smilt? m un aizdariet abus t? s galus. Ar
karst? gaisa pl? smu vienm? r? gi m? kstiniet materi? lu
un salieciet cauruli v? lamaj? le?, p? rvietojot
instrumentu turp un atpaka.
D Plastmasas metin? šana
Nostipriniet uz instrumenta samazinošo sprauslu
11 un metin? šanas kurpi 10. Metin? maj? m
deta? m un metin? šanas pildstienim 9 j? b? t
izgatavotam no viena un t? paša materi? la
(piem? ram, no polivin? lhlor? da). Metin? maj? m
virsm? m j? b? t t? r? m un attaukot? m.
Ar karst? gaisa pl? smu uzkars? jiet metin? m? s
virsmas, l? dz t? s k? st m? kstas. emiet v? r?, ka
starp? ba starp temperat? ras v? rt? b? m, pie kur? m
plastmasa attiec? gi k? st lip? ga un š idra, ir oti
neliela. Ievadiet pildstieni 9 spraug? starp
metin? maj? m deta? m, aujot tam kust un izpl? st t?,
lai veidotos l? dzena šuve.
E Termosar? koš? s uzmavas nostiprin? šana
11. Izv? lieties termosar? koša materi? la cauruli 12,
kuras diametrs atbilst izol? jam? s deta as
(piem? ram, kabe a uzga a) diametram.
Ar karst? gaisa pl? smu vienm? r? gi uzkars? jiet
termosar? košo cauruli.
F

? densvada cauru u atkaus? šana
? densvada caurules bieži vien? r? ji
neatš iras no g? zes caurul? m. G? zes
caurules nek? d? gad? jum? nedr? kst
kars? t.

Ar karst? gaisa pl? smu kars? jiet cauruli virzien? no
t? s aizsaluš? posma mal? m uz vidu.
Lai izvair? tos no boj? jumiem, iev? rojiet? pašu
piesardz? bu, kars? jot plastmasas caurules un
savienojumus.
G Lod? šana ar m? kstlodi
Veicot lod? šanu neliel? virsmas apgabal?,
nostipriniet uz instrumenta samazinošo sprauslu
11, lod? jot caurules, nostipriniet uz instrumenta
atstarojošo sprauslu 8.
Izmantojot lodmet? lu bez kuš iem, p? rkl? jiet
lod? jamo virsmu ar lod? šanas pastu. Kars? jiet
lod? jamo virsmu 50-120 sekundes, atkar? b? no
materi? la. Kontakt? jiet lodmet? lu ar lod? jamo
virsmu. Lod? jamajai virsmai j? b? t pietiekoši karstai,
lai izkaus? tu lodmet? lu.
P? c lod? jam? s virsmas atdzišanas not? riet no t? s
kuš us.

Apkope un t? r? šana
Pirms instrumenta apkalpošanas un apkopes
atvienojiet to no elektrot? kla kontaktligzdas.
Lai var? tu str? d? t droši un efekt? vi, uzturiet t? ru
instrumentu un t? ventil? cijas atveres.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalit? ti
un r? p? go p? cražošanas p? rbaudi, instruments
tom? r saboj? jas, tas j? nog? d? remontam firmas
Bosch pilnvarot? elektroinstrumentu remont
darbn? c?.
Veicot saraksti un pas? tot rezerves da as, nor? diet
desmitz? mju pas? t? juma numuru, kas atrodams uz
instrumenta mar? juma pl? ksn? tes.
Vides aizsardz? ba
Nepies? r ojiet apk? rt? jo vidi ar
atkritumiem, jo vairum?
gad? jumu modern? tehnolo ija
sp? j nodrošin? t otrreiz? jo
izejvielu p? rstr? di un atk? rtotu
izmantošanu.
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un
iesai ojuma materi? li j? saš iro un j? nog? d?
sav? kšanas punkt? ekolo iski drošai p? rstr? dei.
Š? pam? c? ba ir iespiesta uz atk? rtoti izmantojama
pap? ra, kas nesatur hloru.
Izstr? d? jumu plastmasas da as ir attiec? gi
mar? tas, kas atvieglo to š irošanu.

Apkalpošana
Latvijas Republika
Darbn? ca,, Bebri"
Bosch elektroinstrumentu remonts un apkalpošana
Šarlotes iel? 16
1001 R? ga
? :.......................... + 371 7 371 247
Telefakss:................... + 371 7 371 247

Deklar? cija par atbilst? bu
standartiem
M? s ar pilnu atbild? bu pazi ojam, ka šis izstr? d?
jums atbilst standartiem vai standartiz? cijas
dokumentiem EN 60 335, k? ar? EEK direkt? v? m
73/23/EEC un 89/336/EEC.
Ties? bas uz izmai? m tiek saglab? tas
Latviešu-4

Technin? s charakteristikos
Techninis fenas

Užsakymo Nr.

Maksimali naudojamoji galia

Oro srautas apie

Temperat? ra prie t? tos antgalio apie

Temperat? ros matavimo tikslumas
prie t? tos antgalio
indikatoriuje

? 10%
Displ? jaus darbin? temperat? ra*

Svoris (be papildomos? rangos) apie

Saugos klas?

* Jei peržengiamos darbin? s temperat? ros ribos, displ? jus gali tapti juodas.
Atkreipkite d? mes?? J? s? prietaiso užsakymo numer?, nes kai kuri? prietais? modeli? pavadinimai gali
skirtis.

Informacija apie triukšmingumą
Matavimai
buvo
reikalavimus.

atlikti

pagal

Prietaiso paskirtis

EN 50 144

Prietaiso keliamo triukšmo garso sl? gio lygis,
išmatuotas pagal A charakteristiką, tipiniu atveju
yra žemesnis nei 70 dB(A).

Šis prietaisas skirtas plastmas? ms formuoti ir
suvirinti, dažams šalinti, šilumos poveikyje
susitraukiantiems
izoliaciniams
vamzdeliams
kaitinti.
Taip pat juo galima lituoti bei alavuoti, išskirti
klijuotinius sujungimus ir atitirpinti užšalusius
vandentiekio vamzdžius.

Prietaiso elementai

Darb? sauga

1 T? ta

Saugiai dirbti su prietaisu gal? site
tik tuomet, kai nuodugniai
perskaitysite
naudojimo
bei
darb? saugos instrukcijas ir
griežtai laikysit? s jose pateikt?
reikalavim?.

2 Apsauga nuo karščio
3 PHG 500 2/PHG 600 3:
? jungimo išjungimo jungiklis/oro srauto ir
temperat? ros reguliatorius
3 PHG 630 DCE:
? jungimo išjungimo jungiklis/oro srauto
reguliatorius

Darbo vieta turi b? ti gerai v? dinama.
Darbo metu susidarančios dulk? s ir
garai dažniausiai yra kenksmingi
sveikatai.

4 Temperat? ros nustatymo mygtukas
5 Displ? jus (PHG 630 DCE)

6 Plokščias antgalis*
7 Stiklą apsaugantis antgalis*
8 Reflektorinis antgalis*
9 Suvirinimo viela*
10 Suvirinimo antgalis*

11 Redukcinis antgalis*
12 Susitraukianti žarna*
* Prietaiso standartiniame komplekte gali b? ti ne
visa - pavaizduota ar aprašyta papildoma? ranga.

Neleiskite prietaisui sudr? kti ir nenaudokite
prietaiso dr? gnoje aplinkoje.
Kiekvieną kartą prieš prad? dami dirbti
patikrinkite prietaisą, laidą ir kištuką. Jei bus
nustatyti gedimai, toliau prietaisu naudotis
draudžiama. Remontą turi atlikti specialistas.
Niekuomet patys neardykite prietaiso.
Prietaisus, su kuriais dirbama lauke, reikia
prijungti per nuot? kio srov? s apsaugin? išjungikl?
(FI), kurio suveikimo srov? yra ne didesn? kaip
30 mA. Nenaudokite prietaiso lietuje arba
dr? gnoje aplinkoje.

Lietuvi? -1

Neneškite prietaiso pa? mę už maitinimo laido ir
nenaudokite
maitinimo
laido
prietaisui
pakabinti.

Laidą visuomet klokite už prietaiso.

Jeigu darbo metu bus pažeistas ar nutruks
maitinimo laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat
ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Niekuomet nedirbkite su prietaisu, jeigu
maitinimo laidas yra pažeistas.

? jungimas - išjungimas
? jungimas:
PHG 500-2: Nor? dami? jungti prietaisą, nuspauskite
? jungimo/išjungimo jungikl? 3? I arba II pad? t?.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Nor? dami? jungti
prietaisą, nuspauskite? jungimo/išjungimo jungikl? 3
? I, II arba III pad? t?.
Išjungimas:
Nor? dami išjungti prietaisą, nuspauskite? jungimo/
išjungimo jungikl? 3 iki atramos? O pad? t?.

Niekuomet nepalikite prietaiso be prieži? ros.

Darant pertrauką, prietaisu nesinaudojant ar
prieš atliekant visus jo aptarnavimo darbus
(pvz., keičiant darbo? rankius, atliekant
prieži? ros darbus, j? valant ar reguliuojant)
ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: Jei prietaisas ilgą laiką
dirbo aukštos temperat? ros režimu, prieš j?
išjungdami, perjunkite jungikl?? I pad? t? ir leiskite
prietaisui atv? sti.

Naudokite apsauginius akinius.

Stiprus karščio poveikis (pvz., d? l ner? pestingo
elgesio su šiuo prietaisu) sukelia padidintą
gaisro ir sprogimo pavoj?!

Apdirbant plastiką, dažus, lakuotus paviršius ir
panašias medžiagas gali susidaryti degios ir
nuodingos dujos. Niekuomet nedirbkite arti
lengvai užsideganči? degi? duj? ar medžiag?.

Temperat? rin? apsauga
Jei kaitinimo elementas yra perkraunamas (pvz.,
d? l oro kamščio), jis automatiškai išsijungia, o
variklis veikia toliau ir tiekia šaltą orą. Kai prietaisas
atv? sta iki darbin? s temperat? ros, v? l? sijungia
kaitinimo elementas.

Karštis gali pasiekti degias medžiagas, kurios
tiesiogiai darbo zonoje yra nematomos.

Nelaikykite karšto oro srov? s per ilgai nukreipę?
tą pačią apdirbamo paviršiaus vietą.

Nudegimo pavojus! Nelieskite karštos t? tos.
M? v? kite apsaugines pirštines.

Niekada nenukreipkite karšto oro srov? s?
žmones ar gyv? nus.

Jokiu b? du
džiovinimui.

Nelaikykite t? tos per daug arti apdirbamo
objekto. Susidaręs oro kamštis gali perkaitinti
prietaisą.

Prieš sand? liuojant prietaisą leiskite jam visiškai
atv? sti. Karšta t? ta gali pridaryti žalos.

Niekuomet
vaikams.

Bosch gali garantuoti nepriekaištingą prietaiso
veikimą tik tuo atveju, jei naudojama originali
šiam prietaisui skirta papildoma? ranga.

nenaudokite

neleiskite

prietaiso

prietaisu

plauk?

naudotis

Naudojimas
Atkreipkite d? mes?? tinklo? tampą!
Elektros tinklo? tampa turi atitikti prietaiso firmin? je
lentel? je nurodytą? tampą.
230 V pažym? tus prietaisus galima jungti ir? 220 V
? tampos elektros tinklą.

Oro kiekio ir temperat? ros nustatymas
Jungikliu 3 galima nustatyti dvi (PHG 500 2) arba
tris (PHG 600 3) oro srauto pakopas. Tai leidžia
pasirinkti kiekvienam konkrečiam atvejui tinkamas
oro sraut? ir temperat? r? kombinacijas.
Pakopa
PHG 600-3: Šalto oro pakopa I tinka? kaitinto
ruošinio atv? sinimui arba daž? džiovinimui. Ji taip
pat tinka norint atv? sinti prietaisą prieš j? padedant
arba prieš keičiant antgalius.
Oro srauto nustatymas (PHG 630 DCE)
Jungikliu 3 galima nustatyti oro srauto intensyvumą
trimis pakopomis. II ir III pakopoje temperat? ra
reguliuojama temperat? ros nustatymo mygtuku 4.
Oro srautas
Temperat? ra
Pučiamo oro srautą reikia sumažinti, jei, pvz. :
- ruošinio aplinka neturi b? ti per daug? kaitinta,
- arba lengvas ruošinys nuo oro srauto gali
pajud? ti.
Šalto oro pakopa I tinka? kaitinto ruošinio
atv? sinimui arba daž? džiovinimui. Ji taip pat tinka
norint atv? sinti prietaisą prieš j? padedant arba prieš
keičiant antgalius.

Lietuvi? -2

Temperat? ros nustatymas (PHG 630 DCE)
? jungus II arba III ventiliatoriaus pakopą, galima
sklandžiai reguliuoti pučiamo oro temperat? rą.
Ventiliatori? perjungus? II arba III pakopą, dis
pl? juje 5 maždaug 3 sekund? ms pasirodo paskutin?
kartą pasirinkta temperat? ra su indikatoriaus
simboliais
. Ši pasirinktoji temperat? ra galioja
abiem ventiliatoriaus pakopoms ir, keičiant
jungiklio pad? tis iš II os? III čią ar atvirkščiai, ji
nesikeičia.
Trumpai pasirodžius informacijai apie pasirinktąją
temperat? rą, toliau rodoma tikroji temperat? ra
t? tos antgalyje, kurią žymi mirksintys indikatoriaus
simboliai
. Ši temperat? ra bus rodoma tol, kol
oro srautas t? tos antgalyje? kais iki pasirinktosios
temperat? ros. Tuomet rodykl? s
išnyksta, o
displ? jus 5 rodo esamą temperat? rą.
Pasirinktąją temperat? rą galima didinti kas 10 °C,
spaudžiant temperat? ros nustatymo mygtuko 4
pusę, pažym? tą simboliu,, +", arba mažinti
pusę, pažym? tą simboliu,, -". Vienas trumpas
mygtuko paspaudimas padidina arba sumažina
pasirinktąją temperat? rą 10 °C. Ilgesnis mygtuko
paspaudimas nenutr? kstamai didina arba mažina
temperat? rą 10 °C žingsniu tol, kol mygtukas yra
atleidžiamas arba kol pasiekiama minimali ar
maksimali temperat? ra.
? jungus ventiliatoriaus pakopą I, oro srauto
temperat? ra automatiškai yra nustatoma 50 °C.
Esant aukštesnei temperat? rai ir keičiant
ventiliatoriaus II arba III pakopą? I pakopą, prireikia
šiek tiek laiko, kol prietaisas atv? sta iki 50 °C.
Aušinimo metu displ? juje 5 rodoma faktin?
temperat? ra, esanti t? tos antgalyje.

Darbo nuorodos
Apsaugos nuo karščio nu? mimas
Dirbant sunkiai prieinamose vietose galima nuimti
apsaugą 2.
Saugokit? s karštos t? tos! Dirbant be
termoizoliacin? s apsaugos padid? ja nudegimo
pavojus.
Nuimant ar uždedant termoizoliacinę apsaugą
prietaisas turi b? ti atv? sęs ir išjungtas. Nor? dami
ataušinti prietaisą trumpam perjunkite j?? šalto oro
p? timo pad? t?.
Sukdami prieš laikrodžio rodyklę nusukite apsaugą
2, o sukdami pagal laikrodžio rodyklę ją užd? kite.
Prietaiso pastatymas
Nor? dami ataušinti? kaitus? prietaisą arba nor? dami
tur? ti laisvas rankas, pastatykite prietaisą ant jo
atraminio paviršiaus vertikaliai (ži? r. pav.
Dirbdami su pastatytu prietaisu b? kite ypač
atsarg? s! Karšta t? ta ir karšto oro srov? kelia
nudegimo pavoj?.
Naudojimo pavyzdžiai
Raid? s
toliau
pateikiamuose
pavyzdžiuose nurodo atverčiamuose instrukcijos
puslapiuose esančius paveiksl? lius.
Paveiksl? liuose
pateiktuose
pavyzdžiuose nurodytos temperat? r? reikšm? s yra
apytikr? s. Jas galima koreguoti, atsižvelgiant?
apdirbamos medžiagos savybes. Nuo apdirbamos
medžiagos r? šies priklauso ir t? tos antgalio
atstumas iki ruošinio paviršiaus.
Tinkamiausią temperat? rą nustatysite bandymo
b? du. Prad? kite nuo žemiausios temperat? ros
pakopos.
Visais pavyzdžiuose nurodytais atvejais (išskyrus
B) prietaisą galima naudoti ir be papildomos
? rangos. Tačiau si? lom? papildom? antgali?
naudojimas palengvina darbą ir žymiai pagerina
darbo kokybę.
B? kite
atsarg? s
keisdami
antgalius,
nudegimo pavojus! Nelieskite karštos t? tos.
Leiskite prietaisui atv? sti. M? v? kite apsaugines
pirštines.

Platus Bosch? rangos asortimentas (ži? r. Bosch
papildomos? rangos katalogą) atveria Jums plačias
techninio feno panaudojimo galimybes.
Papildomas nuorodas rasite populiariose nam?
meistrui skirtose knygose.
A Lako pašalinimas/klij? atkaitinimas
Užd? kite plokščią t? tos antgal? 6. Karštu oru
suminkštinkite laką ir tolygiai j? nugremžkite
grandikliu. Per ilgas kaitinimas degina laką ir
tuomet j? sunkiau nugremžti. Grandiklis turi b? ti
aštrus ir švarus.
Dauguma klijavimo priemoni? (pvz., lipdukai) nuo
karščio suminkšt? ja. Tuomet suklijuotas vietas
galima išskirti arba pašalinti nereikalingus klijus.
B Daž? pašalinimas nuo lang? r? m?
Stiklo tr? kimo pavojus!
B? tinai naudokite stiklą apsaugant? antgal? 7.
Dažus nuo profiliuot? pavirši? galima atkelti
atitinkamu grandikliu, o po to pašalinti minkštu
vieliniu šepečiu.
C Plastmasini? vamzdži? formavimas
Užd? kite reflektorin? t? tos antgal? 8. Norint išvengti
vamzdži? užlinkimo, juos reikia užpildyti sm? liu ir iš
abiej? gal? užkimšti. Vamzd? tolygiai? kaitinti,
vedžiojant prietaisą išilgai vamzdžio pirmyn atgal.

Lietuvi? -3

D Plastmasi? suvirinimas
Užd? kite redukcin? t? tos antgal? 11 ir suvirinimo
šli? žę 10. Suvirinimui skirti ruošiniai ir suvirinimo
viela 9 turi b? ti iš tos pačios medžiagos (pvz. PVC
ir PVC). Suvirinimo si? l? turi b? ti švari ir
neriebaluota.
Kaitinkite suvirinimo si? l? s vietą, kol ji suminkšt? s
kaip tešla. Atsiminkite, kad temperat? r? skirtumas
tarp minkštos ir skystos plastmas? s b? senos yra
labai nedidelis. Tada paduokite suvirinimo vielą 9 ir
leiskite jai? tek? ti? plyš?, kad susidaryt? apvali si? l?.

Aptraukimas šilumos poveikyje
susitraukiančiu apvalkalu
Užd? kite redukcin? t? tos antgal? 11. Susitrau
kiančios žarnel? s 12 skersmuo parenkamas pagal
aptraukiamos detal? s, pvz. laido antgalio,
matmenis.
Susitraukiančią žarnelę tolygiai? kaitinkite.
E

Aplinkos apsauga

Vietoje šiukšlyno - antrin? s žaliavos
Prietaisas, papildoma? ranga ir pakuot? turi b? ti
panaudoti ekologiškam antriniam perdirbimui.
Ši instrukcija yra atspausdinta ant popieriaus,
pagaminto iš antrini? žaliav? nenaudojant chloro.
Plastmasin? s prietaiso dalys yra sužym? tos, kad
jas galima b? t? tinkamai išr? šiuoti prieš atiduodant
antriniam perdirbimui.

Užšalusi? vandentiekio vamzdži?
atšildymas
Vandentiekio vamzdžius dažnai sunku
išoriškai atskirti nuo duj? vamzdži?.
Jokiu b? du nekaitinkite duj? vamzdži?.

Užd? kite reflektorin? t? tos antgal? 8. Užšalusią vietą
kaitinkite nuo krašto? vidur?.
Nor? dami išvengti pažeidim?, plastmasinius
vamzdžius bei vamzdži? sujungimus kaitinkite ypač
atsargiai.
G Litavimas minkštu lydmetaliu
Atlikdami taškin? litavimą užd? kite redukcin? t? tos
antgal? 11, o lituodami vamzdžius - reflektorin?
antgal? 8.
Jei lydmetalis naudojamas be fliuso pried?, ant
lituojamos vietos užd? kite litavimo pastos. Litavimo
vietą, priklausomai nuo medžiagos, pakaitinkite
apie 50-120 s. Užd? kite lydmetal?. Jis turi tirpti nuo
ruošinio temperat? ros.
Atšalus nuo litavimo vietos pašalinkite fliuso
priedus.

Aptarnavimas
Lietuvos Respublika
UAB,, Elremta"
Bosch instrument? servisas
Naglio 4a
3014 Kaunas
? :......................... + 370 37 370 138
Faks:...................... + 370 37 350 108

Kokyb? s atitikties deklaracija
Prieži? ra ir valymas
Prieš atliekant bet kokius prietaiso aptarnavimo,
reguliavimo ar prieži? ros darbus reikia ištraukti
kištuką iš elektros tinklo rozet? s.

Reguliarus prietaiso ir ventiliacini? ang? valymas
pad? s kokybiškai ir saugiai dirbti.

Jeigu prietaisas, neži? rint gamykloje atliekamo
kruopštaus gamybos ir kontrol? s proceso, vis d? lto
sugest?, jo remontas turi b? ti atliekamas autori
zuotose Bosch elektrini? instrument? remonto
dirbtuv? se.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis
b? tina
nurodyti
dešimtženkl?
instrumento
užsakymo numer?.
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys
atitinka tokius standartus ir normatyvinius doku
mentus: EN 60 335 pagal direktyv? 73/23/EWG,
89/336/EWG nuostatas.
Galimi pakeitimai

Lietuvi? -4

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen
www. bosch-pt. com
1 609 929 E17 (03. 07) T/56
Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Opalarka Bosch PHG 600-3

Stopniowa regulacja temperatury i przepływu powietrza
Funkcja Thermostop

Uniwersalna opalarka z funkcją chłodzenia. Uniwersalne urządzenie o mocy do 1800 W do usuwania powłok malarskich i lakierniczych, lutowania i mocowania różnych materiałów. Nawiew chłodnego powietrza o temperaturze 50°C do szybkiego schładzania oraz obróbki niskotemperaturowej. 3-stopniowa regulacja temperatury i przepływu powietrza.

Wyposażenie:
Wygodna, łatwo zdejmowana rura osłonowa do pracy w trudno dostępnych miejscach? Zdejmowana osłona cieplna? Bezpieczeństwo i stabilność dzięki podstawie do użytku stacjonarnego? Nawiew chłodnego powietrza o temperaturze 50°C? Miękka rękojeść Softgrip gwarantuje komfortową pracę.

Dane techniczne:
Moc: 1800 W? Napięcie robocze: 230 V? Przepływ powietrza: 250 l/min, 350 l/min, 500 l/min? Rodzaj opalarki (kategoryzacja): Dmuchawa gorącego powietrza? Ustawienie temperatury: 50 °C, 400 °C, 600 °C? Waga: 800 g? Właściwości elektronarzędzi: zaw. walizka

Dostawa obejmuje:
Szklana dysza ochronna (długość 75 mm)? Walizka z tworzywa sztucznego.

 • Szczegóły ogłoszenia

 • Oferta odfirmy Stanużywane

  Posiadamy w sprzedaży używaną, sprawną opalarkę firmy Bosch. Oferowane urządzenie sprzedajemy w komplecie z walizką. Brak gwarancji.TOWAR WYSYŁAMY PO WPŁACIE NA KONTO BANKOWE!Ważniejsze dane:Moc: 1800 WNapięcie zasilania: 230 VTemp. powietrza: 50/400/600 °CRegulacja temperatury: 250/350/500Max ilość powietrza: 500 l/minMasa: 0, 8 kgOpalarkę można kupić oraz obejrzeć w Lombardzie na ul. Gen. Józefa Hallera 10 lok 18 w Białymstoku od 8 do 21. Zapraszamy!

  Ta oferta jest już nieaktualnaDane sprzedającego nie są już publikowane

 • Zobacz również
 • Ostatnio oglądane
 • Piła taśmowa Metalmet

  Sprzedam piłę taśmową Firmy Metalmet zasilanie 380V, silnik o mocy 1, 5 kw.Maksymalna wysokość cięcia 30 cm, koła pełne odlewana, Konstrukcja odlana z aluminium.

  4 190 zł

  31 Sty 2023Opole Lubelskie

  Szlifierka do gratowania rantówSprzedam szlifierkę do gratowania rantów, 2 dyski listkowe + odciąg. Zasilanie 380V, 3 silniki o mocy 0, 55 kw.

  1 770 zł

  31 Sty 2023

  mieszadło budowlane 1600W nowe z NiemiecDo sprzedania mieszadło budowlane moc 1600W. Obroty od 0 do 780 min. Przedmiot sprowadzony z Niemiec. Kontakt wyłącznie telefoniczny. Możliwość wysyłki.

  275 zł

  31 Sty 2023Nowy Dwór Mazowiecki

  PARKSIDE Tokarka do drewna PDB 100 A1, 400 WProdukt poprezentacyjny może posiadać małe ryski itpOpis produktutokarka idealnie nadaje się do obróbki drewnianych przedmiotówwydajny silnik o mocy 400 W z 4-stopniową przekładnią z kołem pasowymobudowa przekładni…

  400 zł

  31 Sty 2023Myszków

  NAJTANIEJ Cyfrowa Stacja Lutownicza 450st 48W Lutownica + AkDo sprzedania mam Nie używaną cyfrową stację lutowniczą oryginalnie zapakowana renomowanej firmy Niteo.Urządzenie ( DSS0525-21) o mocy 48W z regulowana temperaturą pracy (200 - 450st. ) posiada antypoślizgową rękojeść…

  79 zł

  30 Sty 2023Zabrze

  skrzynka narzędziowa dewalt nowamam dwie takie skrzynki są po kluczu udarowymcena za sztukęwkład się wyjmuje co czyni skrzynkę uniwersalną na narzędzianowa nie używanasą to skrzynki systemowe i łączą się ze sobą w piramidkęsztywne na tyle że możn…

  60 zł

  30 Sty 2023Biała Podlaska

  DALMIERZ BOSCH ZAMO 3 603 KOMPLETWitamy!Dziś mamy dla Państwa w ofercie:DALMIERZ BOSCH ZAMO 3 603 KOMPLETOpis:Dalmierz laserowy Bosch Zamo III Solo to produkt, który w krótkim czasie pozwolić Ci obliczyć odległości, powierzchnie i kubatury. Dz…

  120 zł

  30 Sty 2023Pyskowice

  WKRĘTARKA COMPARATOR 2 X AKU ŁADOWARKA WALIZKAWKRĘTARKA COMPARATOR 2 X AKU ŁADOWARKA WALIZKAW zestawie:wkrętarka,2x akumulatory,ładowarka,walizkaStan techniczny- sprawnyStan wizualny- widoczny na zdjęciachStan…

  230 zł

  30 Sty 2023

  MAKITA lisica + gratisy 3 szt. BoschMakita lisica część niebieska pięknie pracuje, przystawka uszkodzona, skrzynka oryginał.dodatkowo szlifierka kątowa uszkodzona, szlifierka zielona chodzi tylko nie wibruje, trzeci Bosch chodzi tylko guzik wyskakuje, ce…

  149 zł

  30 Sty 2023Lubin

  BOSCH GBH 2-21 młotowiertarka 2021r. IDEAŁ!!! Witam serdecznie mam do zaoferowania młotowiertarkę firmy BOSCH GBH 2-21Młotowiertarka w 100% sprawna stan IDEALNY!!! 2021rNa sprzęt udzielam 30 dniowej gwarancji rozruchowej.Wysyłka za pobraniem 33zł lub odbiór osob…

  410 zł

  30 Sty 2023Gorzów Wielkopolski

  pilarka stołowa model DED 7729 moc 3, 4 kW 400 VDo sprzedania bardzo mocna pilarka stołowa, krajzega firmy Dedramodel DED 7729 o mocy 3, 4 kW zasilana 400 Vrozbudowana o kółka transportowe, boczny blat roboczy, porządną przykładnice z profilu aluminiowegooraz pop…

  1 250 zł

  30 Sty 2023Czerwionka-Leszczyny

  Szlifierka kątowa celmaSzlifierka iskrzy na szczotkach przekładnia i szczotki jak nowe polecam na części

  100 zł

  30 Sty 2023Stalowa Wola

  Zestaw narzędzi akumulatorowych Makita Combo DLX4156TX1 18VW skład zestawu Combo DLX4156TX1 wchodzą:Mega okazjaNapięcie zasilania: 18VTyp akumulatorów: Li-ionObsługiwane akumulatory: 1, 5 / 2, 0 / 3, 0 / 4, 0 / 5, 0 / 6, 0 AhWiertarko- wkrętarka udarowa DHP486Wiert…

  2 799 zł

  30 Sty 2023Gdańsk

  Nowa mała wkrętarka DrelDo sprzedania nowa mała wkrętarka firmy drelWkrętarka fabrycznie zapakowana jak na foto.Możliwa wysyłka jak i odbiór osobisty. Głowno

  Betoniarka 350 L na siłę 400v wymienione łożyska i wieniecPo kupnie betoniarki w 2019 roku wymieniłem łożyska wieniec z trybemByła mi niezbędna przy robotach remontowych domu a teraz stoinie używana dwa lata Jest sprawna 601xxx27xxx30xxx91Odbiór osodisty601273091

  1 800 zł

  30 Sty 2023Zielonki-Parcela

  Zobacz podobne ogłoszenia

  Poradnik kupującego

  Jaka wkrętarka do 300 PLN? Większość z nas, kiedy zabiera się za pracę domowe, myśli przede wszystkim o tym, by skończyć je jak najszybciej. Liczymy zwykle też na to, by skręca… więcej»

  Szybkie działanie Bosch Phg 600 3

  Bezpośredni link do pobrania Szybkie działanie Bosch Phg 600 3

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szybkie działanie Bosch Phg 600 3