Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Ewf 1245

Instalacja Electrolux Ewf 1245 może być szybka i łatwa, jeśli będziesz mieć odpowiednie wskazówki i narzędzia. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy i narzędzia, aby zakończyć proces. Przeczytaj instrukcję dołączoną do urządzenia, aby upewnić się, że wszystko jest w odpowiednim miejscu. Użyj odpowiednich narzędzi, aby usunąć panel boczny i wsunąć urządzenie w otwór. Upewnij się, że jest ono dobrze zamocowane i mocno osadzone, aby zapobiec przemieszczaniu się urządzenia. Podłącz wszystkie potrzebne wtyczki i połączenia, a następnie zamknij panel boczny. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane, a wyłącznik zasilania jest włączony, aby urządzenie działało prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Ewf 1245

ELECTROLUX EWF 1445 instrukcja obsługi POLSKIProducent: ELECTROLUXModel: EWF 1445Jezyk: POLSKI

132991680 copertina

28-10-2003

8:47

Pagina 1

W A S H I N G M AC H I N E
P R A L K A AU TO M AT Y C Z N A
AU TO M AT I C K Á P R A C K A
AU TO M AT I C K Á P R Á C K A
AU TO M ATA M O S Ó G É P

GB
EWF 1045
EWF 1245
EWF 1445

PL
CZ
SK

132 991 680

H

132991680oPL

9:59

Pagina 26

Spis treści
Środki piorące i zmiękczające

Utylizacja
Zalecenia w zakresie
ochrony środowiska

28

Rozpakowanie

Podłączenie do zasilania elektrycznego

Państwa nowa pralka automatyczna
Opis urządzenia

44

Wskazówki dotyczące przechowywania
w niskich temperaturach

30

Eksploatacja
Panel sterowania

Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje?

45-46

31

Pojemnik na środki piorące

Punkty Serwisowe

46-47

31-34

Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie odzieży

43

Awaryjne odprowadzenie wody

Pompa odplywowa wody

Mały filtr węża dopływowego wody

29

Drzwi

Podłączenie węża odpływowego wody

Obudowa

Podłączenie węża dopływowego wody

40-42

Konserwacja

Ustawienie i poziomowanie

38-39

Tabela programów

27

Instalacja

37

Kolejność czynności

Dane techniczne

36

Międzynarodowe symbole
konserwacji odzieży

Dozowanie środków piorących

26

35
35

Temperatury

Przed włożeniem bielizny

Maksymalne ilości bielizny

Ciężar bielizny

Usuwanie plam

35-36

Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie:
Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeqenie! Upomnienie! ) maja na celu
zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa
i niezawodnej pracy urzadzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie instrukcji funkcjonowania i
praktycznego uqywania urzadzenia.
Ten symbol oznacza zalecenia i wskazówki dotyczace oszczednego korzystania z urzadzenia w sposób
przyjazny dla ßrodowiska.

Oto nasz wkład w ochronę środowiska: używamy
papieru pochodzącego z recyklingu.

POLSKI

Ważne informacje

Pagina 27

Ważne informacje
Prosimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na
pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. Radzimy zachowa(C) instrukcje, aby móc korzysta(C) z niej w
przyszloßci oraz przekaza(C) kolejnemu uqytkownikowi pralki, w razie jej odstapienia.

o Po zakończeniu prania drzwiczki należy pozostawić
lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch)
dłużej zachowała swoją skuteczność. Zapobiegnie to
również powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Instalacja
o Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy
nie jest ono uszkodzone. Jeśli mają Państwo
wątpliwości prosimy o kontakt z autoryzowanym
zakładem serwisowym.

o Po zakończeniu prania należy zawsze sprawdzić przez
drzwiczki, czy została odpompowana woda. Jeśli po
zakończeniu prania w bębnie pozostała woda, należy
ją odpompować przed otwarciem drzwiczek (patrz
odpowiedni rozdział instrukcji).

o Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć
wszystkie elementy opakowania. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na blokady transportowe. Jeżeli nie
zostaną usunięte może dojść do uszkodzenia pralki
oraz znajdujących się w jej pobliżu przedmiotów i
mebli. Prosimy o dokładne przeczytanie
odpowiedniego rozdziału w niniejszej instrukcji obsługi.

o Po zakończeniu pracy należy wyjąć przewód
zasilający z gniazdka oraz zakręcić zawór wodny.

Bezpieczeństwo ogólne

o Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej /
hydraulicznej muszą być wykonywane przez
uprawnionego montera.

o Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko
przez fachowy personel. Nieprawidłowe naprawy
mogą spowodować poważne zagrożenie. Naprawy
należy zlecać ośrodkom serwisowym ZANUSSI.

o Pralki nie należy stawiać na przewodzie zasilającym.
o Jeżeli pralka stoi na wykładzinie podłogowej należy
wyregulować nóżki tak, aby zapewnić swobodną
cyrkulację powietrza.

o Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód, lecz wyjąć wtyczkę.
o Podczas prania w wysokich temperaturach
drzwiczki pralki nagrzewają się. Nie dotykać
drzwiczek podczas pracy urządzenia.

o Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach
gospodarstwa domowego. Nie należy go używać
niezgodnie z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo dzieci

o Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy nadaje się
ona do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży, umieszczonych na metkach.

o Dzieci czesto nie zdaja sobie sprawy z
niebezpieczenstwa zwiazanego z urzadzeniami
elektrycznymi. Podczas pracy pralki dzieci nie
powinny bawi(C) sie w pobliqu urzadzenia lub
manipulowa(C) elementami sterujacymi - istnieje
niebezpieczenstwo zamkniecia sie w nich dzieci.

o Nie przeładowywać pralki. Stosować się do zaleceń
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
o Przed włożeniem bielizny do pralki sprawdzić, czy w
kieszeniach np. spodni nie zostawiono zapalniczek,
monet, śrubek itp., gdyż mogą one spowodować
zniszczenia.

o Elementy opakowania (np. folia, tworzywo) moga
stanowi(C) zagroqenie dla dzieci. Niebezpieczenstwo
uduszenia sie! Naleqy trzyma(C) poza zasiegiem
dzieci.

o W pralce nie należy prać odzieży zabrudzonej olejem,
benzyną, alkoholem lub innymi pochodnymi środkami.
Jeżeli plamy są usuwane specjalnymi środkami
odplamiającymi, należy odczekać z włożeniem bielizny
do pralki do momentu całkowitego ulotnienia się tego
środka.

o Detergenty naleqy trzyma(C) w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
o Naleqy upewni(C) sie, czy dzieci i zwierzeta domowe
nie weszly do bebna pralki.
o W razie zlomowania urzadzenia naleqy wyja(C)
wtyczke z gniazdka, odcia(C) przewód i wyrzuci(C)
wtyczke z pozostalym odcinkiem przewodu.
Naleqy teq unieruchomi(C) mechanizm blokujacy
drzwi, aby bawiace sie dzieci nie mogly zamkna(C)
sie w pralce.

o Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetki,
koronki, paski itp. ) w małych woreczkach lub w
poszewce, aby uniknąć przedostania się tych rzeczy
pomiędzy bęben, a zbiornik.
o Używać tylko sprawdzonego środka do zmiękczania
tkanin. Jego nadmierna ilość może uszkodzić tkaninę.
Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji pralki powinni Państwo dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.

Pagina 28

Pralka

Materialy opakowania
Materialy oznaczone symbolem
ponownego wykorzystania.

W celu usuniecia Panstwa starego urzadzenia naleqy
korzysta(C) z wyznaczonych skladowisk odpadów.
Prosimy Panstwa o pomoc w utrzymaniu czystoßci
Waszego miasta!

nadaja sie do

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = styropian

& gt; PP & lt; = polipropylen
Aby materialy te mogly zosta(C) ponownie
wykorzystane, musza zosta(C) umieszczone w
wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).

Zalecenia w zakresie ochrony ßrodowiska
o Stosujac odpowiednie zabiegi, moqna usuna(C)
plamy i brud z niewielkich powierzchni, a
nastepnie wykona(C) cykl prania z zastosowaniem
niqszej temperatury.

W celu zaoszczedzenia wody i energii elektrycznej
oraz przyczynienia sie do ochrony ßrodowiska,
prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen:
o Normalnie zabrudzona bielizna moqe by(C) prana bez
cyklu prania wstepnego. W ten sposób
oszczedzamy detergent, wode i czas (dbajac tym
samym o ochrone ßrodowiska! ).

o Ilość używanego detergentu powinna zależeć od
poziomu twardości wody, stopnia zabrudzenia
bielizny i jej ilości.

o Urzadzenie pracuje w sposób oszczedny, gdy
cieqar zaladowanej bielizny jest zgodny z
podanym maksymalnym cieqarem wsadu.
Nie przeladowywa(C) pralki.

Dane techniczne
WYMIARY

85 cm
60 cm
59 cm

Wysokość
Szerokość
Głębokość

EWF 1445
PARAMETRY ELEKTRYCZNE Napięcie
220-230V/50Hz 220-230V/50Hz 220-230V/50Hz
Maks. pobór mocy
2200 W
Minimalne zabezpieczenie 10 A
10 A
CIŚNIENIE WODY

Minimalne
Maksymalne

050 kPa
800 kPa

WSAD ZNAMIONOWY

Bawełna i len
Syntetyki
Tkaniny delikatne
Wełna / pranie ręczne
Jedwab

5 kg
2, 5 kg
2 kg
1 kg

6 kg
3 kg
1000 obr. /min.

1200 obr.

1400 obr.

PREDKOŚĆ WIROWANIA

Urządzenie posiada znak CE i spełnia następujące normy EWG
- 73/23/EWG z 19. 02. 1973 (niskie napięcia) wraz ze zmianami;
- 89/336/EWG z 03. 05. 1989 wraz ze zmianami.
Pagina 29

5. Postawi(C) urzadzenie, wykreci(C) ostatnia ßrube z
tylu pralki. Wyja(C) plastikowy kolek.

1. Za pomoca klucza odkreci(C) dwie dolne ßruby z
tylu urzadzenia. Wyciagna(C) dwa plastikowe kolki.
Poloqy(C) pralke na tylnej ßciance, upewniajac sie,
qe urzadzenie nie przygniata gumowych weqy.
Umießci(C) jeden z katowników opakowania miedzy
urzadzeniem a podloga.

Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy
usuna(C) blokady transportowe.

6. Zakry(C) wszystkie puste otwory zaßlepkami
znajdujacymi sie w plastikowej torebce z
instrukcja obslugi.

P0001

2. Wyja(C) styropianowy blok z dna urzadzenia,
nastepnie wyciana(C) dwie celofanowe torebki
ochronne.

P0002

Zaleca sie zachowa(C) wszystkie elementy
transportowe, aby móc z nich skorzysta(C) w razie
przeprowadzki.

Ustawienie i poziomowanie
Urzadzenie musi zosta(C) zainstalowane na stabilnej i
idealnie poziomej powierzchni.
Upewni(C) sie, czy cyrkulacja powietrza dookola
urzadzenia nie jest utrudniona przez dywany,
wykladzine dywanowa itp.
Pralka nie moqe dotyka(C) ßcian, ani mebli
kuchennych.
Wypoziomowa(C) dokladnie urzadzenie dokrecajac
lub odkrecajac nóqki regulacyjne. Nigdy nie
podklada(C) pod urzadzenie kartonu, drewna lub
podobnych materialów w celu skasowania
ewentualnych nierównoßci posadzki.

3. Najpierw wyja(C) bardzo ostroqnie lewa torebke,
ciagnac ja w prawo i w dól.
4. Wyja(C) nastepnie torebke prawa, ciagnac ja w
lewo i do góry.

P1051

28-10-2003

Pagina 30

Podlaczy(C) do rozgalezienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgalezienia to musi znajdowa(C) sie
nad syfonem tak, aby zakrzywiona czeß(C) weqa
znalazla sie na poziomie nie niqszym niq 60 cm od
posadzki.
Podlaczy(C) do wezla sanitarnego na wysokoßci nie
niqszej niq 60 cm i nie wyqszej niq 90 cm.
Koncówka weqa odplywowego zawsze musi mie(C)
wentylacje, co oznacza, qe ßrednica wewnetrzna
weqa odplywowego musi by(C) wieksza niq ßrednica
zewnetrzna weqa odplywowego.
Waq odplywowy nie moqe mie(C) przeweqen.
Waq odplywowy moqe zosta(C) przedluqony, ale jego
dlugoß(C) nie moqe przekracza(C) 400 cm.
W razie przedluqenia ßrednica wewnetrzna weqa
stanowiacego przedluqenie musi by(C) równa
ßrednicy wewnetrznej weqa oryginalnego. Do
polaczenia obu weqy naleqy zastosowa(C)
odpowiednia zlaczke.

Podlaczy(C) waq doplywowy do zaworu zimnej wody
z gwintem 3/4".
W celu podlaczenia do sieci wodnej naleqy
wykorzysta(C) waq doplywowy bedacy na
wyposaqeniu urzadzenia. Nie naleqy stosowa(C)
starych, poprzednio uqywanych weqy.
Drugi koniec weqa doplywowego (od strony
urzadzenia) moqe zosta(C) ukierunkowany dowolnie.
Naleqy lekko odkreci(C) nakretke mocujaca, obróci(C)
koncówke weqa i ponownie dokreci(C) nakretke
sprawdzajac, czy nie ma wycieków wody.

P1088

P0021

Nie moqna przedluqy(C) weqa doplywowego. Jeßli
jest on za krótki i nie moqna przenieß(C) zaworu
doplywowego, naleqy kupi(C) nowy, dluqszy waq.
Waqne!
Jeqeli rury kanalyzacyine, do których podlaczana jest
pralka sa nowe lub nie korzysta sie z nich od dluqszego
czasu, zaleca sie otworzy(C) zawór wodny, odczeka(C)
pewien czas, aq spora iloß(C) wody splynie z instalacji i
dopiero wóczas przymocowa(C) waq doplywowy. W ten
sposób usuniete zostana ewentualne osady piaskowe
oraz tlenkowe powstale w rurach wodociagowych.

P0023

Podlaczenie do zasilania elektrycznego
Pralka jest przystosowana do funkcjonowania pod
napieciem 220-230 V pradu jednofazowego i 50 Hz.
Naleqy sprawdzi(C), czy instalacja domowa jest w
stanie znieß(C) maksymalne obciaqenie urzadzen (2, 2
kW), biorac pod uwage równieq korzystanie z innych
sprzetów gospodarstwa domowego.
Podlaczy(C) urzadzenie do gniazdka z
uziemieniem.

Podlaczenie węża odpływowego wody
Waq odplywowy moqna umießci(C) w trzech róqnych
pozycjach:
Na krawedzi zlewozmywaka przez zastosowanie
kolanka z tworzywa, dostarczonego wraz z
urzadzeniem. Waqne jest, aby predkoß(C), która woda
uzyskuje podczas odplywu, nie spowodowala
zeßlizgniecia sie kolanka z krawedzi zlewozmywaka.
Naleqy wiec przymocowa(C) je sznurkiem do baterii lub
haczyka na ßcianie, zaczepiajac go o specjalny otwór,
biegnacy wzdlluq zagietej czeßci weqa.

Producent nie ponosi qadnej odpowiedzialnoßci
za zniszczenia i uszko-dzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczenstwa.
Wymiany przewodu zasilajacego mozna
dokona(C) jedynie w autoryzowanym punkc? e
serw? sowym.
Waqne: po zainstalowaniu urzadzenia przewód
zasilajacy musi by(C) latwo dostepny.

P0022

132991680oPL

10:00

Pagina 31

Urządzenie, które Państwo kupili spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z efektywnym praniem
o niskim zużyciu wody, energii i detergentów.

o Specjalny program dla welny z nowym delikatnym systemem prania, który bardzo troskliwie obchodzi sie
z Panstwa welniana odzieqa.
o System kontroli równowagi: zapewnia prawidlowe ustawienie i cicha prace urzadzenia.
o Pokretlo regulacji sluqy do dostosowania typu prania do rodzaju tkaniny ulatwiajac ustawienie programu.

Opis urządzenia
1 Pojemnik na ßrodki piorace i karta z programami
2 Panel sterujacy
3 Drzwi pralki
4 Pompa odplywowa wody
5 Nóqki regulacyjne

Pojemnik na środki piorące
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płukanie ze środkiem zmiękczającym

o Automatyczne chłodzenie wody z 95? C do 60? C przed odpompowaniem chroni rury odpływowe przed
zniszczeniem lub deformacją. Równoczeßnie zredukowany zostaje szok termiczny tkanin zapobiegajac tym
samym tworzeniu sie zagniecen.

Pagina 32

Panel sterowania
M1
M2

E

M3

Temp.

Spin

Options

Change

Exit

TIMELINE

1

FUNCTION

2

3

4

START/PAUSE EWF 1445

5

6

7

1. Tabela programów

3 Wyßwietlacz

Tabela programów w jezyku angielskim znajduje sie
w wewnetrznej czeßci szufladki na proszek, a tabela
w innych jezykach dostarczona jest z instrukcja
obslugi.

WYfiWIETLACZ stosowany jest do ustawiania
poszczególnych funkcji i ich wzajemnego
dostosowania sie z zastosowaniem niektórych
funkcji kontrolnych (1 przelacznik programów
i 6 przycisków).
Wyßwietlacz ulatwia wybór programu, poniewaq na nim
wskazane sa informacje odnoszace sie do
poszczególnych funkcji, co gwarantuje sensowny ich
wybór. Aktualne ustawienie programu wyßwietlane jest
w sposób ciagly na wyßwietlaczu i na pasku funkcji.

2. Przelacznik programów
Przelacznik programów podzielony jest nastepujaco:
o bawelna, syntetyczne i delikatne (czeß(C) niebieska)
o pranie reczne, welna, jedwab i program mini
(czeß(C) zielona)
o plukanie, wypompowywanie wody, wirowanie oraz
wirowanie delikatne (czeß(C) szara)
o pamie(C) 1, pamie(C) 2, pamie(C) 3 (czeß(C) zielona).
1. Panel informacyjny wskazuje aktualne ustawienia.
2. Zegar czasu rzeczywistego
3. Czas do zakonczenia cyklu. Wyßwietlacz wskazuje temperature, predkoß(C)
wirowania, funkcje i inne dane.

Przelacznik programów moqna przekreca(C) w lewo
lub w prawo.
Pozycja E
odnosi sie do programu
OSZCZEDNOfi ENERGETYCZNA dla bielizny
bawelnianej. Pozycja O odnosi sie do programu
Rezet/Wylacz.
Aby wylaczy(C) maszyne po zakonczeniu cyklu prania
naleqy ustawi(C) przelacznik programów na pozycji O.
Uwaga!
Gdy w trakcie wykonywania programu przelacznik
programów ustawiony zostanie na innej pozycji niq
wykonywany program wówczas przez 4 sekundy
wyßwietlona bedzie informacja o alarmie i 3 razy
wlaczy sie sygnal.
32

PROGRAM

Pagina 33

4. Przycisk "Temp. " (Temperatura)

Pozycja Program nocny
: po wybraniu tej funkcji
woda z ostatniego plukania nie zostanie
wypompowana, aby zmniejszy(C) zgniecenie bielizny.
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego teq moqe
by(C) wykonywane w nocy lub w godzinach, kiedy
energia elektryczna jest tansza.

W celu podwyqszenia lub obniqenia temperatury
prania nacisna(C) przycisk kilkakrotnie, to zmienimy
temperature na inna niq zaproponowana przez
wybrany program.
Maksymalna temperatura prania dla bawelny to
95°C, dla syntetyków 60°C, dla tkanin delikatnych,
welny i bielizny pranej recznie 40°C, 30°C dla
jedwabiu i "Programu Mini", a "O" odnosi sie do
prania w wodzie zimnej.
Gdy nacißniemy przycisk "Temp. " (Temperatura), to
na wyßwietlaczu na drugim pasku zamiast napisu
"koniec prania" ukaqe sie wlaßciwa informacja.
W naroqniku na trzecim pasku ukaqe sie natomiast
wybrana temperatura.

W programach dla bawelny i syntetycznych
plukanie wykonywane jest z wieksza iloßcia wody.
Program moqna zintegrowa(C) z nastepujacymi
dodatkowymi funkcjami:
Odplyw wody
Aby wypompowa(C) wode wybra(C) przelacznikiem
programów funkcje Odplyw wody
i wcisna(C)
przycisk START.
Wirowanie
Wybierajac wirowanie ustawi(C) przelacznik programów
na funkcji Wirowanie
lub Wirowanie delikatne, a
za pomoca przycisku "Wirowanie" wybra(C) predkoß(C)
wirowania po czym wcisna(C) przycisk START/PAUZA.
Przed wybraniem programu
(Odplyw wody),
(Wirowanie) lub
(Wirowanie delikatne)
przelacznik programów ustawi(C) na "O" (OFF).

5 Przycisk Predkoß(C) wirowania "Spin"
Aby zmieni(C) predkoß(C) wirowania na inna niq
ustawiona w programie naleqy kilkakrotnie nacisna(C)
ten przycisk.

6 Przyciski "Options" (Funkcje),
"Change" (Zmiana) i "Exit" (Wyjß(C))
Przycisk "Options" (Funkcje) sluqy do wyboru
symboli funkcji.

COTTON
MAX 1400

08. 30
10. 55

1400
Predkoßci maksymalne wirowania:
o dla bawelny: 1000 obr/min w pralce EWF 1045;
1200 obr/min w pralce EWF 1245; 1400 obr/min w
pralce EWF 1445;

Przycisk "Change" (Zmiana) sluqy do wyboru
okreßlania poszczególnych symboli.

o dla syntetyków, welny i tkanin do prania recznego900 obr/min;
o dla tkanin delikatnych, jedwabiu i programu mini 700 obr/min.
Nacißnieciem przycisku "Spin" (Wirowanie) moqna
wybra(C) funkcje: "0" - wylaczenie wirowania,
Stop z woda oraz
Program nocny.
Funkcja "0" wylacza wszystkie fazy wirowania oraz
zwieksza iloß(C) plukan dla bawelny i syntetycznych.
Pozycja Stop z woda
: po wybraniu tej funkcji
33

Pagina 34

Opóqnienie uwidocznione bedzie na wyßwietlaczu.
Funkcja musi by(C) wybrana po wczeßniejszym
ustawieniu programu i przed nacißnieciem przycisku
START/PAUZA.
START OPOQNIONY moqna wylaczy(C) w kaqdej
chwili, ale przed nacißnieciem przycisku START/PAUZA.

Przycisk "Exit" (Wyjß(C)) daje moqliwoß(C) powrotu do
poprzedniego wyboru.

Do kaqdego programu moqna dostosowa(C) wlaßciwe
funkcje.
Funkcje te moqna wybra(C) po uprzednim wybraniu
programu i przed wcißnieciem przycisku START/PAUZA.
Po nacißnieciu przycisku "Options" (Funkcje) zaßwieca
sie wszystkie symbole wlaßciwe dla tej funkcji, która
moqna dostosowa(C) do wybranego programu.
Lampka sygnalizacyjna pierwszej wybranej funkcji
+
zaczynie pulsowa(C). Nazwa i rodzaj funkcji
zostana uwidocznione na wyßwietlaczu. Rodzaj
funkcji moqna zmieni(C) przyciskiem "Change"
(Zmiana). Podkreßlenie symbolu jedna linia oznacza,
qe funkcja zostala wlaßciwie ustawiona.
Przy wyborze innych funkcji ponownie nacisna(C)
przycisk "Options" (Funkcje) i postapi(C) tak, jak
powyqej przedstawiono.
Po zakonczeniu fazy wyboru funkcji nacisna(C)
przycisk "Exit" (Wyjß(C)), a wszystkie funkcje na
wyßwietlaczu beda podßwietlone.

Gdy przycisk START/PAUZA zostal wczeßniej
wcißniety, wówczas funkcje Start Opóqniony
wylaczy(C) w nastepujacy sposób:
1. Nacißnieciem przycisku START/PAUZA ustawi(C)
maszyne na pozycji PAUZA,
2. Anulowa(C) wybór Startu Opóqnionego i zmieni(C)
ustawienia,
3. Wlaczy(C) programu wciskajac przycisk
Wybrane opóqnienie moqe by(C) zmienione tylko po
ponownym wybraniu programu.
Drzwiczki beda zablokowane na czas ustawiony
jako czas Opóqnionego startu.
Aby otworzy(C) drzwiczki pralki naleqy ustawi(C)
maszyne w pozycji PAUZA wcißnieciem przycisku
START/PAUZA. Po zamknieciu drzwiczek ponownie
wcisna(C) przycisk START/PAUZA.
Do programów WIROWANIE i ODPLYW WODY nie
moqna stosowa(C) Startu opóqnionego.

Uwaga: przy zmianie wybranych funkcji powtórzy(C)
procedure.
Waqne! Gdy podczas wyboru funkcji zostanie
nacißniety równieq przycisk "Temp. " (Temperatura),
"Spin" (Wirowanie) lub Start/Pauza
, to wybrana
funkcja bedzie wykonywana.
+

PLUKANIE +: funkcja ta moqe by(C) stosowana
we wszystkich programach z wyjatkiem programu
dla welny/prania recznego i program mini. Maszyna
wykona dodatkowo 2 plukania dla bawelny i jedno
dla syntetycznych, delikatnych i jedwabiu.
Funkcja ta zalecana jest dla alergików i tam gdzie
woda jest nadzwyczaj miekka.

PRANIE WSTEPNE: funkcje te wybieramy, gdy
chcemy wykona(C) Pranie wstepne przed Praniem
zasadniczym (funkcji tej nie moqna zastosowa(C) w
programach do prania welny, prania recznego,
programu mini i jedwabiu).
W programach dla bawelny i syntetycznych Wstepne
pranie konczy sie krótkim wirowaniem: 650 obr/min,
a w programie dla bielizny delikatnej wykonane
zostanie tylko odpompowanie wody.

OSZCZEDNOfi CZASU: funkcje ta stosujemy
do prania tkanin bawelnianych, syntetycznych lub
delikatnych lekko zabrudzonych oraz do prania w
krótkim czasie.
Czas trwania prania jest przystosowany do
odpowiedniego rodzaju tkaniny i wybranej temperatury.
Po wybraniu funkcji na wyßwietlaczu ukaqe sie napis
"Krótki" lub "Bardzo krótki".

INTENSYWNY: dla bielizny mocno zabrudzonej.
Funkcja ta moqe by(C) wybrana tylko dla bawelny i
syntetycznych.
Czas trwania prania zwieksza sie odpowiednio do
temperatury i rodzaju materialu.
LATWE PRASOWANIE: po nacißnieciu tego
przycisku bielizna jest prana i wirowana delikatnie, aby
unikna(C) jej zgniecenia i latwiej jest ja wyprasowa(C).
Pralka wykona wówczas 6 plukan zamiast 3 dla

START OPÓQNIONY: za pomoca tej funkcji
moqna opóqni(C) start programu prania o 30, 60, 90
minut, i od 2 godzin do 20, ze skala jednogodzinna.
34

Pagina 35

3. Aby zapisa(C) wybrany program nacisna(C) przycisk
"Change" (Zmiana). Na wyßwietlaczu wyßwietlona
zostanie informacja "Zapamietany".

OSZCZEDNOfiÂ: funkcja ta moqe by(C) zastosowana
do prania syntetycznych lekko lub normalnie
zabrudzonych w temperaturze 40°C lub wyqszej. Przy
wyqszej temperaturze czas trwania prania wydluqa sie.
Gdy pranie zostalo ustawione na temperature 60°C,
50°C lub 40°C, to po wlaczeniu tej funkcji temperatura
prania zostanie zmniejszona do 42°C.

bawelny i 4 zamiast 3 dla syntetycznych. Funkcja ta
moqe by(C) zastosowana dla bawelny i syntetycznych.
W programie dla bawelny wirowanie zostanie
automatycznie ustawione na 1000 obr/min.

SPIS: Funkcja SPIS stosowana jest do wyboru
róqnych ustawien programów bez wprowadzania
zmian w danym programie prania. Ustawienia te
beda aktualne do momentu, kiedy nie zostana
wylaczone lub zmienione.
Za pomoca przycisku "Options" (Funkcje) moqemy
przemieszcza(C) sie po polach poszczególnych
ustawien w Spisie.
Aby zmieni(C) lub potwierdzi(C) wybrane ustawienia
nacisna(C) przycisk "Change" (Zmiana).

Aby zmieni(C) ustawienia zapisanego programu
powtórzy(C) procedure od poczatku.
SYGNAL DQWIEKOWY
Funkcja ta sluqy do ustawienia gloßnoßci sygnalu:
niski, bez dqwieku czy normalny.
Np:

PAMIEÂ
Czesto uqywane ustawienia programu moqna
zapisa(C) w pamieci (np. dla bawelny: 95°C, 1200
obr/min, Oszczednoß(C) czasu) w miejscach do tego
celu przeznaczonych. Zapisany program wybieram
tak, jak inne programy przelacznikiem programów.
Np: bawelna, 95°C, 1200 obr/min, z Oszczednoß(C) czasu. Wybra(C) Spis i ustawienia dqwieku. Wybra(C) program prania i ustawi(C) go,

2. Wybra(C) qadany poziom dqwieku przyciskiem
"Change" (Zmiana). Wybra(C) spis i wlaßciwa pozycje w pamieci. Na
wyßwietlaczu uwidoczniona zostanie informacja
"Zapamieta(C)? ".

Pagina 36

(Zmiana) czas zmienia sie o 1 minute, a
przytrzymaja przycisk "Change" (Zmiana) czas
zmienia sie o 10 minut.

PLUKANIE +

Pralka skonstruowane jest w taki sposób, aby
zmniejszy(C) do minimum zuqycie wody. Dla osób z
alergia oraz w wypadku zbyt miekkiej wody moqe
zaistnie(C) koniecznoß(C) wykonania plukania w
wiekszej iloßci wody. Wykonane wiec zostana
dodatkowo 2 plukania dla bawelny i 1 dla
syntetycznych, delikatnych i jedwabiu. Gdy wybrana
zostanie funkcja PLUKANIE +, + na pasku funkcji
wyßwietlony zostanie symbol
.

KONTRAST
Tym przyciskiem moqna zmieni(C) kontrast na
wyßwietlaczu.
Np:
1. Zaznaczy(C) Spis i funkcje ustawienia Kontrast. Przyciskiem "Change" (Zmiana) ustawi(C) poziom
kontrastu.

JEZYK
Ta funkcja moqna wybra(C) jezyk, w jakim beda
wyßwietlane informacje. Wybra(C) Spis i funkcje wyboru jezyka.

JASNOfiÂ
Ustawienie jasnoßci sluqy do wprowadzenia zmiany
w intensywnoßci podßwietlania wyßwietlacza. Wybra(C) qadany jezyk nacißnieciem przycisku
1. Zaznaczy(C) Spis i funkcje ustawienia Jasnoß(C).
jasnoßci.

ZEGAR

Uwaga:

Funkcja Zegar sluqy do zmiany i ustawienia godziny.
Naleqy pamieta(C) o uaktualnianiu godziny poniewaq
od niej zaleqy czas zakonczenia programu.

Gdy po zakonczeniu programu przez 10 minut nie
zostanie nacißniety qaden przycisk podßwietlenie
wylaczy sie. Wybra(C) Spis i funkcje ustawienia Zegara. Krótkim nacißnieciem przycisku "Change"
Pagina 37

7 Przycisk START/PAUZA

Wirowanie

Wirowanie delikatne
Funkcja krótkiego wirowania z predkoßcia 700
obr/min dla bielizny pranej recznie jest przeznaczona
do tkanin syntetycznych, delikatnych, welny,
jedwabiu i do prania recznego. Przyciskiem Spin
(Wirowanie) moqna zmniejszy(C) predkoß(C) wirowania
odpowiednio do rodzaju tkaniny.

Przycisk ten ma dwie funkcje:
o Start: po wybraniu programu i funkcji nacisna(C) ten
przycisk wlaczajac pralke. Lampka sygnalizacyjna
obok przycisku przestanie pulsowa(C) i zacznie
ßwieci(C).

Program mini

Gdy wybrana zostanie funkcja Start opóqniony
liczenie do tylu bedzie wyßwietlone na wyßwietlaczu.

Jest to kompletny program, który moqe by(C)
dostosowany do nastepujacych funkcji: redukcja
predkoßci wirowania, wylaczenie wirowania, stop z
woda i start opóqniony.
Przeznaczony jest dla bielizny malo zabrudzonej i do
tej, która naleqy tylko odßwieqy(C).
Maksymalny ladunek 3 kg (EWF 1445); 2. 5 kg (EWF
1045, EWF 1245)
Temperatura prania 30 °C
Czas trwania programu 30 minut
Predkoß(C) wirowania 700 obr/min.

o Pauza: Program zostanie przerwany po ponownym
nacißnieciu tego przycisku. Lampka sygnalizacyjna
obok przycisku zacznie pulsowa(C). Aby ponownie
wlaczy(C) program wcisna(C) ten przycisk jeszcze raz.
Kiedy cykl prania ustawiony zostanie na PAUZA
drzwiczki pralki moqna otworzy(C) wówczas, gdy:
o pralka nie znajduje sie w fazie grzania wody,
o poziom wody nie jest za wysoki,
o beben nie obraca sie.

O = Anulowanie

Waqne! Przed wprowadzeniem zmian w
wykonywanym programie pralke ustawi(C) na pozycji
PAUZA.

Ustawi(C) przelacznik programów na pozycji O
i wybra(C) nowy program.

Informacje o programach
Welna
Jest to program do prania bielizny w pralce, pranej
recznie i do tkanin delikatnych. Jest on oznaczony
symbolem "moqna pra(C) recznie".
Plukania
Za pomoca tego programu moqna pluka(C) i wirowa(C)
bielizne prana recznie.
Pralka wykona 3 krotne plukanie i wirowanie na
maksymalnych obrotach.
Szybkoß(C) wirowania moqe by(C) zmniejszona
nacißnieciem przycisku
. Funkcja wirowanie moqe
by(C) stosowana tylko w programach dla bawelny oraz
do programu wirowania.
Funkcja Stop z woda
lub Program nocny
sluqy do wypompowania wody z ostatniego
plukania.
Naleqy ustawi(C) przelacznik programów na pozycji O,
wybra(C) program
i wcisna(C) START/PAUZA.
Funkcja wirowania przy wysokich obrotach dla
bielizny pranej recznie przeznaczona jest tylko dla
tkanin bawelnianych. Przyciskiem Spin (Wirowanie)
moqna zmniejszy(C) predkoß(C) wirowania odpowiednio
do rodzaju tkaniny.

Pagina 38

Praktyczne wskazówki
dotyczące prania

Zalecane ilości wsadu bielizny znajdziecie Państwo w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
bawełna i len: bęben załadować do pełna, ale nie
przeładowywać;
tkaniny syntetyczne: do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wyroby wełniane: do 1/3 bębna.
Wykorzystywanie pojemności bębna pozwoli Państwu na
oszczędności wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych
należy zmniejszyć wielkość wsadu.

Sortowanie odzieży
Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży
umieszczonych na metkach.
Bieliznę posortować w następujący sposób: bielizna
biała, kolorowa, syntetyki, bielizna delikatna, wełna.

Temperatury
95°C

60°C

do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy,
serwety, prześcieradła,
powłoczki, ręczniki, ścierki lub
inne tkaniny).

Ciężar bielizny
Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk
bielizny:
Szlafrok kąpielowy
1200 g
Poszwa
1000 g
Prześcieradło
700 g
Obrus
500 g
Poszewka
200 g
Serweta
250 g
Ręcznik frotte (mały)
Serwetka
100 g
Koszula nocna
Figi damskie
Koszula męska
600 g
Koszulka męska
Piżama męska
Bluzka
Slipy męskie
100 g

do średnio zabrudzonych tkanin
kolorowych (koszulki, pidżamy)
z bawełny, lnu lub tkanin
syntetycznych oraz lekko
zabrudzonej białej bawełny (np.
bielizna osobista). do tkanin
delikatnych (np. lekko
zabrudzone firanki).

0 (pranie na zimno) do tkanin delikatnych,
30°C-40°C
syntetycznych, jedwabiu, akrylu
i wełny o ile na etykietach
wyrobów wełnianych jest
informacja: "Czysta żywa wełna,
można prać w pralkach
automatycznych, wyrób nie
filcuje się" ("Pure new wool,

machine washable, non-shrink").

Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy tylko
woda i detergent. Dlatego wszystkie plamy należy
usunąć przed przystąpieniem do ich prania.

Przed włożeniem bielizny
Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin
włóknistych oraz ręczników, gdyż resztki włókien mogą
osiąść na ubraniach, a tkaniny białe mogą przybrać
szary kolor.
Nowe, kolorowe ubrania należy przed włożeniem wraz
z innymi do pralki uprać oddzielnie (wcześniej).
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich metalowych
przedmiotów (spinki do włosów, pinezki itp. )
Przed włożeniem bielizny do pralki należy pozapinać
guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i przyszyć "luźne"
guziki.
Wszelkie plamy należy usunąć przed praniem.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić specjalnym
środkiem do usuwania plam.
Z firanek i zasłon zdjąć klamerki i żabki. Prać z
zachowaniem szczególnej ostrożności.

Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną wodą i
mydłem, a następnie spłukać. Stare plamy odmoczyć w
zimnej wodzie, a następnie czyścić enzymatycznym
środkiem piorącym lub wodą z solą.
Plamy z wosku: usunąć możliwie jak najwięcej wosku
przy użyciu tępego ostrza. Umieścić tkaninę
pomiędzy dwoma arkuszami bibuły i przeprasować
gorącym żelazkiem.
Plamy z atramentu i długopisu: przyłożyć łatwo
nasączalną szmatkę bawełnianą nawilżoną alkoholem
metylowym (*). Należy przy tym uważać, aby plama
nie powiększyła się. Użyć tylko kilka kropli alkoholu.
Plamy z wilgoci i pleśni: w przypadku tkanin o
trwałych kolorach można zmoczyć je w roztworze
wody z wybielaczem lub zmoczyć w roztworze
zawierającym jedną część wody utlenionej na dziesięć
części wody i pozostawić w roztworze na 10-15
minut.

38

Pagina 39

Plamy z rdzy: zastosować środek do usuwania rdzy
według zaleceń podanych na opakowaniu tego
środka.
Plamy z farby: nie dopuścić do wyschnięcia!
Natychmiast przetrzeć rozpuszczalnikiem do tej farby,
namydlić, a następnie spłukać.
Plamy ze szminki: przetrzeć tri (trójchloroetylen) w
przypadku tkanin jedwabnych lub eterem w
przypadku tkanin wełnianych.
Plamy z olejów i smoły: położyć na zaplamionym
miejscu kawałeczek masła. Pozostawić na chwilę, a
następnie przetrzeć terpentyną.
Plamy z trawy: starannie namydlić, a następnie
czyścić wodą i wybielaczem (jeśli nie ma
przeciwwskazań). Do wyrobów wełnianych stosuje
się alkohole etylowe.
Plamy z wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem
mydła lub środków piorących. Jeżeli plamy nie
zostały usunięte, można użyć wybielacza dla
danego rodzaju tkaniny.
(*) nie używać acetonu do plam na tkaninach ze
sztucznego jedwabiu.

Dozowanie środków piorących
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju, ilości, i
stopnia zabrudzenia bielizny oraz twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w Miejskich
Zakładach Wodociągowych.
Środki piorące należy dozować według zaleceń
podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości detergentów, jeśli:
- pierzecie Państwo mniejszą ilość bielizny,
- bielizna jest lekko zabrudzona,
- podczas prania tworzy się duża ilości piany.

Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego
detergentu oraz jego ilości (tak aby unikać jego
marnowania i chronić środowisko naturalne).
Zwłaszcza, że środki ulegające biodegradacji
zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od
rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia bielizny
przeznaczonej do prania.
Do prania w pralce automatycznej można używać
następujących środków:
- proszki do prania wszystkich rodzajów tkanin,
- proszki do prania tkanin delikatnych
(maksymalnie do 60? C) oraz wełnianych,
- płynne środki do prania, zwłaszcza w niskich
temperaturach (do 60? C) dla wszystkich rodzajów
tkanin, albo tylko do prania tkanin wełnianych.
Środki piorące i zmiękczające należy umieszczać we
właściwych komorach pojemnika przed
rozpoczęciem prania.
Jeżeli używacie Państwo koncentratów proszków i
płynnych detergentów, należy wybierać programy
bez prania wstępnego.
Płynny środek do prania należy wlać do komory
pojemnika tuż przed rozpoczęciem pracy pralki.
Środki zmiękczające muszą być dodane do komory
tuż przed rozpoczęciem pracy pralki
.
Należy przestrzegać zaleceń producenta środka,
dotyczących jego dozowania. Nie należy
przekraczać poziomu,, MAX" zaznaczonego w
pojemniku na środki piorące.
39

Pagina 40

Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
Poniższe symbole pojawiają się na metkach odzieży i pozwolą Państwu wybrać programy
najwłaściwsze dla pranej bielizny.
PRANIE
ZASADNICZE

60

40

Maksymalna
temperatura
prania
95? C

60? C

40? C

30? C

DELIKATNE

CHLOROWANIE

Prać ręcznie

Wybielanie w zimnej wodzie

95

Nie wybielać

CZYŚCIĆ
CHEMICZNIE

Prasować w
temperaturze
maksymalnej 200? C

maksymalnej 150? C

maksymalnej 110? C

A

PRASOWAĆ

Nie prać

P

F

Czyszczenie zwykłe

Czyścić nadchloranem,
petrolem, czystym
alkoholem
R 111 i R 113

Czyścić petrolem,
czystym alkoholem
i R 113

Nie prasować

Nie czyścić chemicznie

w wysokiej
w niskiej
temperaturze

SUSZYĆ

Suszyć na płasko

Suszyć na sznurze

Suszyć przypięte
klipsami

Suszyć w suszarce
Nie suszyć w
bębnowej
suszarce bębnowej

Pagina 41

4. Wlaczenie i wylaczenie pralki.
Przekreci(C) przelacznikiem programu i ustawi(C) go na
qadanym programie maszyny.
Aby wylaczy(C) maszyne ustawi(C) przelacznik na
pozycji "O".

Przed upraniem pierwszego wsadu bielizny,
zalecamy nastawienie pralki na program dla bawelny
i temperaturze 60 °C, ale bez wkladania do niej
bielizny, aby usuna(C) ewentualne pozostaloßci
fabryczne z bebna i przewodów.
Wsypa(C) pól porcji detergentu do komory prania
zasadniczego i uruchomi(C) urzadzenie. Włożyć bieliznę
Otworzyć drzwiczki.
Bieliznę należy ładować do bębna nie splątaną,
duże sztuki umieszczać na przemian z małymi.
Dokładnie zamknąć drzwiczki.

Przed wlaczeniem pralki
Przed pierwszym wlaczeniem pralki naleqy wybra(C)
jezyk, w jakim informacje na wyßwietlaczu maja by(C)
wyßwietlone.
Gdy wyßwietlacz nie zaproponowal qadnego jezyka
oznacza to, qe pralka juq pracowala. W takim
wypadku, gdy zamierzamy zmieni(C) jezyk naleqy
kierowa(C) sie informacjami znajdujacymi sie w
rozdziale "Zmiana jezyka".

P0004

2. Dodać środek piorący

Wysunąć szufladkę pojemnika na środki piorące.
Wsypać odpowiednio odmierzoną (dozownikiem)
ilość środka piorącego do przegródki prania
zasadniczego
.
Jeśli wybrali Państwo program z praniem wstępnym,
wtedy środek piorący należy również wsypać do
przegródki prania wstępnego
. Nacisna(C) przycisk "Change" (Zmiana) aq do
wyßwietlenia szukanego jezyka. Dodać płyn zmiękczający i wybielacz
Płyn zmiękczający można wlać do przegródki
oznaczonej symbolem
. Nie należy przekroczyć
poziomu <<MAX>>. Aby potwierdzi(C) wybór, przycisna(C) przycisk "Exit"
(Wyjß(C))

Wszystkie informacje wyßwietlane beda w wybranym
jezyku.
Gdy maszyna zostanie ponownie wlaczona wszystkie
informacje na wyßwietlaczu beda w wybranym jezyku.
41

Pagina 42

7. Wybra(C) predkoß(C) wirowania "0",
funkcje Stop z woda
lub Cykl nocny

Gdyby mimo wszystko jezyk nie zostal wybrany
naleqy wówczas przycisna(C) jednoczeßnie przyciski
Spin (Wirowanie) + Options (Funkcje) na okolo 2
sekundy, to zmiana jezyka bedzie moqliwa.
Postapi(C) jak wczeßniej przedstawiono.

Kilkakrotnie nacisna(C) przycisk Spin (Wirowanie), aby
wybra(C): predkoß(C) wirowania "0", Wylaczenie
wirowania
lub Cykl nocny
. Na drugim pasku
wyßwietlacza ukaqe sie jest odpowiednia
informacja.
Na trzecim pasku wyßwietlacza obok przycisku
wirowania uwidoczniony bedzie rodzaj wybranego
wirowania.
Po wybraniu funkcji Stop z woda
lub Cykl nocny
pralka zatrzymuje sie po zakonczeniu programu bez
wypompowania wody.

Ustawianie godziny
Przed pierwszym praniem, albo kiedy zmienia sie
godzina z letniej na zimowa lub odwrotnie naleqy
zegar wyregulowa(C).
Informacje, jak wyregulowa(C) zegar znajduja sie w
rozdziale "Regulacja godziny".

5. Wybór programu i rodzaju tkaniny.
Wybór programu i rodzaju tkaniny wykonuje sie
przelacznikiem programów: na wyßwietlaczu
uwidoczniona jest wlaßciwa informacja.
Na wyßwietlaczu pokazana jest godzina KONCA
CYKLU wybranego programu obliczona wedlug
cieqaru bielizny dla kaqdego rodzaju tkaniny.
Lampka sygnalizacyjna przycisku START/PAUZA
zaczyna pulsowa(C).
Gdy cieqar bielizny jest mniejszy, to na poczatku
cyklu wyßwietlona bedzie odpowiednia godzina
ZAKONCZENIA CYKLU. Czas trwania cyklu jest
stopniowo uaktualniany podczas prania.

8. Wybór funkcji
Wybra(C) qadane funkcje.
Do kaqdej wybranej funkcji programu moqna
dostosowa(C) niektóre funkcje z tych, które
wyßwietlane podczas wyboru programu.
Uwaga: Nie wszystkie funkcje do siebie pasuja.
Symbole funkcji nieodpowiednich nie sa
wyßwietlane.

9. Wybór Startu opóqnionego
Aby ustawi(C) funkcje Start opóqniony naleqy przed
wlaczeniem programu prania wybra(C) funkcje
OPÓQNIENIA.
Ustalony czas (do 20 godzin) wyßwietlany jest w
trakcie wyboru funkcji.
Koniec cyklu jest uaktualniany i uwidaczniany na
wlaßciwej pozycji wyßwietlacza. Wybór temperatury
Aby wybra(C) temperature inna od temperatury
proponowanej przez pralke naleqy nacisna(C)
przycisk "Temp. " (Temperatura).
Na drugim pasku wyßwietlacza zamiast napisu
"Koniec cyklu o godz. " wyßwietlona bedzie
maksymalnie moqliwa temperatura. W rogu trzeciego
paska ukaqe sie wybrana temperatura.

42

Pagina 43

drzwiczek pralki, to naleqy wylaczy(C) maszyne
ustawiajac przelacznik programów na pozycje "0".

10. Wlacz program
Wcisna(C) przycisk START/PAUZA
. Wlaßciwa
lampka sygnalizacyjna zacznie pulsowa(C) i na
wyßwietlaczu uwidoczni sie wlaßciwa informacja o
wykonywanej fazie.
Gdy zaprogramowany zostal start opóqniony pralka
zacznie liczenie do tylu.

Po okolo 3 minutach moqna drzwiczki otworzy(C).
Zwróci(C) uwage na poziom i na temperature wody w
pralce!

14. Koniec programu
Po zakonczeniu programu maszyna zatrzymuje sie
automatycznie i wydawany bedzie sygnal dqwiekowy
(o ile nie zostala wybrana funkcja "wylaczony"), a na
wyßwietlaczu ukazana zostanie wlaßciwa informacja.
Gdy wybrana zostala funkcja Stop z woda
lampka sygnalizacyjna
funkcji START/PAUZA wylaczy sie.
Aby wypompowa(C) wode lub wykona(C) wirowanie
przekreci(C) przelacznikiem programu na pozycje "O",
a nastepnie wybra(C) funkcje Odplyw wody
lub
funkcje Wirowanie/Lagodne Wirowanie /.
Odblokowanie drzwiczek sygnalizuje informacja na
wyßwietlaczu "Otwórz drzwi" (koniec cyklu).
Aby wylaczy(C) maszyne przekreci(C) przelacznikiem
programów na pozycje "O".

11. Zmiana programu podczas cyklu.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek modyfikacji
programu ustawi(C) maszyne w pauzie po
wczeßniejszym nacißnieciu przycisku
Moqna zmieni(C) kaqda faze programu przed
rozruchem pralki.
Gdy program juq rozpoczal sie moqna wprowadzi(C)
w nim zmiane tylko wówczas, gdy przelacznik
programów ustawimy na pozycji "O". Woda z prania
pozostaje w pralce. Wcißnieciem przycisku
START/PAUZA moqna ponownie wlaczy(C) pralke.

Wyciagna(C) bielizne z pralki.
Przekreci(C) recznie bebnem, aby sprawdzi(C) czy jest
pusty. Ewentualnie pozostawiona bielizna moqe by(C)
zniszczona w nastepnym praniu (np. sfilcowa(C) sie)
lub, aby bielizna kolorowa nie poplamila bialej.
Zamkna(C) zawór doplywowy wody i wyciagna(C)
wtyczke z gniazda sieci elektrycznej.
Zostawi(C) drzwiczki otwarte by przewietrzy(C) pralke i
zapobiec powstawaniu pleßni i nieprzyjemnych
zapachów

Uwaga: Aby wypompowa(C) wode przed wlaczeniem
nowego cyklu naleqy wylaczy(C) program i wybra(C)
cykl Odplyw wody.

12. Anulacja programu
Aby skasowa(C) wykonywany program przekreci(C)
przelacznikiem programu na pozycje "O". Teraz
moqna wybra(C) nowy program.

13. Otwarcie drzwiczek po starcie
programu
Drzwiczki pralki moqna otworzy(C) po ustawieniu
maszyny w PAUZIE tylko w nastepujacych
wypadkach:
o gdy pralka nie przekroczyla fazy podgrzewania
wody 55°C,
o poziom wody w bebnie nie jest za wysoki,
o beben nie obraca sie.
Po ustawieniu maszyny w pauzie i gdy te warunki sa
spelnione, to wlaßciwa informacja ukaqe sie na
wyßwietlaczu i drzwiczki moqna otworzy(C). Gdy te
warunki nie sa spelnione, a konieczne jest otwarcie
Pagina 44

Programy prania

Typ bielizny

Biale i kolorowe
bawelna
np. poßciel, obrusy,
bielizna domowa
bawelna** ekonomia
np. koszule, bluzki,
bielizna osobista,
reczniki

Maksymalny
cieqar
6 kg

Tkanina
syntetyczna
bielizna osobista

3 kg

np. akryl, wiskoza,
poliestr, róqne
syntetyki.

Pranie reczne
np. zaslony, jedwab

Welna

2 kg

Program /
temperatura

Bawelna
0 - 95°C

Bawelna E
60°-50°-40°C
0 - 60°C
Tkaniny
delikatne
0 - 40°C
Pranie
reczne
0 - 40°C

Opis programu
0 - 95°C
3 plukania
dlugie wirowanie
60° - 50° - 40°C
krótkie wirowanie
krótkie wirowanie

EWF 1045 - EWF 1245
1. 9
47
2. 20
2. 05
52
0. 85
44
2. 04
1. 02
49
2. 04

50
1. 27
1. 05
55
0. 55
53
58
0. 6
57
58

0. 35
0. 4
57

1 kg
Jedwab
30°C

30°C
Program
mini
*

Zuqycie*
Dostepne
Energia Woda Czas
funkcje
godziny/minuty
kWh
l

0. 3
39
40
30
45
Przedstawione w tabeli wartoßci zuqycia naleqy traktowa(C) jako orientacyjne, gdyq sa one uwarunkowane
iloßci i rodzajem bielizny, temperatura wlotowa wody i temperatura otoczenia. Odnosza sie one do
najwyqszych temperatur wody przewidzianych dla poszczególnych programów.

** Zgodnie z dyrektywa UE 92/75 podane w tabeli wartoßci zuqycia energii odnosza sie do programu prania w
wodzie "E
" w przypadku wybranej temperatury 60 °C.

Pagina 45

Tabela programów
Programy specjalne

Plukanie

Program/
Program ten
moqe by(C)
uqywany do
plukania bielizny
upranej recznie

Funkcje
dodatkowe

Typ tkaniny

3 cykle plukania
Dlugie wirowanie

oddzielne dla
tkanin
Wirowanie syntetycznych,
delikatne delikatnych i
welny

O
Reset/Off

5 kg

0. 05
45

Do odprowadzania
wody z ostatniego
Odprowadzanie
Odpompo- plukania, jeßli
wody
wanie wody wybralißmy
opcje
i

Oddzielnie
wirowanie
dla tkanin
bawelnianych

Zużycie*
Wsad
znamionovy Energia Woda Czas trwania
l
min.

0. 06

48

2
/
-

Wydalanie wody i
delikatne wirowanie

Sluqy do
przerwania
trwajacego
programu i
wylaczenia pralki

10

* Przedstawione w tabeli wartoßci zuqycia naleqy traktowa(C) jako orientacyjne, gdyq sa one uwarunkowane
iloßci i rodzajem bielizny, temperatura wlotowa wody i temperatura otoczenia.

Rodzaj
tkanin

Pagina 46

Konserwacja
We wnęce na pojemnik z czasem może
nagromadzić się proszek do prania, dlatego
konieczne jest czyszczenie wnęki np. szczoteczką
do zębów.

Obudowa
Obudowę można myć ciepłą wodą z dodatkiem
łagodnego środka do mycia. Następnie przetrzeć
suchą szmatką.

Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosować
alkoholu i rozpuszczalników.

Drzwi
Sprawdza(C) okresowo, czy nie ma cial obcych w
postaci spinek, guzików czy wykalaczek w fartuchu
drzwi.
P0038

Maly filtr weqa doplywowego wody
Gdy zauwaqymy, qe napelnianie pralki woda trwa
dluqej niq zwykle, naleqy sprawdzi(C), czy maly filtr
weqa doplywowego wody nie jest zatkany.
Zakreci(C) zawór doplywowy wody.

P1050

Wykreci(C) waq z zaworu.
Oczyßci(C) szczoteczka maly filtr.

Przykreci(C) przewód do kranu.

Środki piorące i zmiękczające z czasem osadzają
się na pojemniku i dlatego należy co jakiś czas
przeczyścić pojemnik pod strumieniem bieżącej
wody.
Pojemnik można całkowicie wyjąć naciskając małą
dźwignię widoczną w tylnej lewej części pojemnika.
Górną część przegródki na płyn zmiękczający
można wyjąć.

P1090

Pompa odplywowa wody
Naleqy wykona(C) kontrole pompy, gdy:
o pralka nie odpompowuje wody i/lub nie wiruje;
o podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa
sie nienaturalny dOhmwiek spowodowany obecnoßcia
cial obcych, takich jak guziki, zapinki, klamerki
powodujacych zatkanie pompy odplywowej.
Naleqy postapi(C) zgodnie z poniqszymi
wskazówkami:
o wyja(C) wtyczke z gniazdka;

C0068

o jeßli operacja ta przeprowadzana jest w trakcie
funkcjonowania pralki, naleqy odczeka(C), aq woda
ostygnie;

P1086

46

Pagina 47

o otworzy(C) klapke pompy;

Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana (pompa jest
zablokowana, wąż odpływowy jest zatkany) należy
postąpić według poniższych wskazówek:
o wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka;
o zakręcić zawór wodny;
o jeśli zachodzi taka konieczność, odczekać aż
woda się ochłodzi;
o otworzy(C) klapke pompy;
o ustawi(C) na podlodze pod pompa naczynie na
wode, wloqy(C) do niego koncówke weqyka
spustowego (zdja(C) zatyczke), który znajduje sie
we wnece pompy i parokrotnie spuszcza(C) wode z
urzadzenia;
o wyczyßci(C) pompe zgodnie z uprzednio
przytoczonymi wskazówkami;
o naloqy(C) zatyczke na weqyk, umießci(C) go we
wnece, dokreci(C) pompe i zamkna(C) klapke.

o podstawi(C) pod pompe odpowiednie naczynie, do
którego splynie woda;
o odczepi(C) weqyk spustowy wody, umießci(C) jego
koncówke w naczyniu i wyja(C) zatyczke spustowa.
W momencie, gdy woda przestanie wycieka(C),
odkreci(C) i wyciagna(C) pompe. Lepiej mie(C) pod
reka ßcierke w celu osuszenia podlogi (woda
moze wyplyna(C) podczas odkrecania pompy);

w niskich temperaturach
Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania urządzenia
w temperaturze poniżej 0? C należy wykonać
następujące czynności:
o Wyja(C) wtyczke z gniazdka.
o Zakreci(C) zawór wody i odlaczy(C) waq doplywowy
od zaworu.
o Umießci(C) koncówke weqyka spustowego pompy
oraz koncówke weqa doplywowego wody w
specjalnie w tym celu podstawionym naczyniu, do
którego splynie woda z pralki.
o Dokreci(C) waq doplywowy wody i umießci(C) we
wnece pompy weqyk spustowy, pamietajac o tym,
by zabezpieczy(C) jego koncówke specjalna
zatyczka.
Po przeprowadzeniu powyqszych czynnoßci urzadzenie
zostanie calkowicie opróqnione z wody, zapobiegajac
w ten sposób tworzeniu sie lodu, w efekcie czego
niektóre czeßci wewnetrzne naraqone bylyby na
pekniecie.
W momencie ponownego uruchomienia urzadzenia,
naleqy upewni(C) sie, qe temperatura otoczenia
przekracza 0°C.

o usuna(C) z pompy ewentualne ciala obce obracajac
ja rekoma;

o naloqy(C) zatyczke na weqyk, który naleqy z
powrotem umießci(C) w pozycji poczatkowej;

o dokreci(C) pompe;
o zamkna(C) klapke.

47

Pagina 48

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje?
Nieprawidlowoßci, które moqna usuna(C) we wlasnym zakresie.
Podczas funkcjonowania maszyny wyßwietlacz moqe uwidoczni(C) jedna z nastepnych informacji:
Problem poboru wody - "Brak doplywu wody. Sprawdq doplyw".
Problem wypompowania wody - "Brak odplywu, odplyw waq/filtr".
Nieprawidlowoßci te moqna usuna(C) wciskajac przycisk START/PRZERWA
, aby ponownie uruchomi(C)
program. Jeqeli po sprawdzeniu nieprawidlowoßci dalej wystepuja, naleqy zwróci(C) sie do lokalnego,
autoryzowanego servisu.

Problem

Przypuszczalny powód

o Pralka nie wlacza sie:

o Drzwiczki nie sa szczelnie zamkniete (Drzwi
otwarte. Sprawdq).
o Pralka nie jest podlaczona do sieci.
o Prad nie dociera do gniazdka.
o Nastapilo spiecie w glównej instalacji.
o Pokretlo regulacji programu jest niewlaßciwie
nastawione lub nie wcißnieto przycisku
START/PAUSE.
o Wybrano opcje
opóOhmnione wlaczenie
(DELAY START).

o Pralka nie pobiera wody:

o Kran jest zatkany (Brak doplywu wody. Sprawdq
doplyw).
o Filtr weqa doplywowego jest zatkany (Brak
doplywu wody. Sprawdq doplyw).
o Waq doplywowy jest zgnieciony badOhm zgiety (Brak
o Drzwiczki sa niedomkniete (Drzwi otwarte.
Sprawdq).

o Pralka napelnia sie woda i natychmiast
ja odprowadza:

o Koncówka weqa wylewowego znajduje sie zbyt
nisko.

o Pralka nie odprowadza wody i (lub) nie
wiruje:

o Waq wylewowy jest zgnieciony badOhm zgiety (Brak
odplywu, odplyw waq/filtr).
o Wybrano opcje
,
(program nocny), predkoß(C)
wirowania "0".
o Pompa wylewowa jest zatkana (Brak odplywu,
odplyw waq/filtr).

o Wyciek wody:

o Zastosowano niewlaßciwy ßrodek pioracy (zbytnio
sie pieni) lub w nadmiernej iloßci.
o Sprawdzi(C) czy nie ma wycieków w okolicy
mocowania weqa doplywowego do kranu. Dotkna(C)
weqa sprawdzajac czy nie jest wilgotny: woda
splywa wzdluq weqa utrudniajac czynnoßci
kontrolne.
o Waq wylewowy jest uszkodzony lub niewlaßciwie
zainstalowany (ryzyko wycieku).
o Szuflada z dozownikiem jest zatkana.
o Rury wylewowe sa zatkane.

Drzwiczki otwarte - "Drzwi otwarte. Sprawdq".

Pagina 49

Przypuszczalny powód
o Zbyt mala iloß(C) lub niewlaßciwa jakoß(C) ßrodków
pioracych. Zbyt mala doza ßrodku pioracego
powoduje, qe bielizna przybiera szary odcien.
o Trwalszych plam nie usunieto recznie.
o Wybór niewlaßciwego programu/temper..
o Przeladowanie pralki.
o Nie usunieto opakowania i blokad transportowych.
o Pralka przylega do ßcian lub mebli.
o Nóqki urzadzenia nie sa wypoziomowane
(sprawdzi(C) poziomowanie po przekatnej).
o Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w
bebnie.
o W bebnie znajduje sie zbyt mala iloß(C) odzieqy.

o Niezadowalajace wyniki prania:

o Pralka wibruje w czasie wirowania:

o Drzwiczki pralki nie otwieraja sie:

o Program nie dobiegl konca.
o Zatrzask drzwiczek nie zostal zwolniony.
o W bebnie znajduje sie woda, w tym wypadku
drzwiczek nie moqna otworzy(C).

o Wirowanie z opóOhmnieniem, badOhm brak
wirowania:

o Elektroniczna kontrola wywaqenia przerwala
wirowanie, gdyq odzieq jest niewlaßciwie
rozmieszczona w bebnie. Pralka samodzielnie
rozmieszcza odzieq obracajac beben w kierunku
przeciwnym. Czynnoß(C) ta moqe powtórzy(C) sie
kilka razy, dopóki beben nie uzyska równowagi i
nie rozpocznie normalnego wirowania. Jeqeli po
uplywie 5 min. odzieq wciaq jest niewlaßciwie
rozmieszczona w bebnie, pralka nie wykona
wirowania. W tym wypadku rozmießci(C) odzieq
recznie i wybra(C) ponownie program dla wirowania.

o Pralka halasuje:

o Urzadzenie wyposaqone jest w model silnika
wydajacego podczas pracy dOhmwiek róqny od
dOhmwieku wydawanego przez inne silniki. Nasz
nowy silnik zapewnia latwiejsze uruchomienie i
wlaßciwe rozmieszczenie bielizny w bebnie w
trakcie wirowania, a zarazem zwieksza stabilnoß(C)
urzadzenia.

o W bebnie nie wida(C) wody:

o Nowoczesne urzadzenie wykorzystuje najnowsza
technologie i zapewnia oszczednoß(C) energii.
Zuqywa niewielkie iloßci wody, nie obniqajac
jakoßci prania.

Jeśli po wykonaniu opisanych czynności
sprawdzających pralka nadal nie funkcjonuje,
usterkę należy zgłosić w autoryzowanym punkcie
serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki należy podać
model, typ i numer seryjny urządzenia. Informacje te
znajdują się na tabliczce znamionowej.

P0042 BD

49

Pagina 50

Punkty Serwisowe
Miasto

Adres

Telefon

Piastowska 11

(0-85) 732-19-55; 664-22-05

Bielsko-Biala

Cyniarska 24

(0-33) 828-33-44

Brzeziny

Pilsudskiego 2/8

(0-46) 874-28-30; 874-37-07

Bydgoszcz

Wojska Polskiego 8

(0-52) 371-39-28; 371-12-08

Bytom

Kwietniewskiego 5

(0-32) 282-85-22

Chelm

Wieniawskiego 11a

(0-82) 565-70-42

Chojnice

Sukienników 3

(0-52) 397-50-98

Czestochowa

fiw. Rocha 108

(0-34) 368-16-65; 324-89-60

Elblag

Lokietka 44

(0-55) 237-94-05; 232-15-10

Gdansk

Al. Jana Pawla II 5Bbox33A

(0-58) 346-92-00

Gdynia

Helska 8

(0-58) 663-15-85; 663-15-15

J. Unruga 76

(0-58) 625-05-05; 665-00-44

Gliwice

J. filiwki 34

(0-32) 279-20-07

Gorzów Wielkopolski

Moßcickiego 14

(0-95) 729-20-93; 729-35-71

Grudziadz

Sienkiewicza 17

(0-56) 462-07-41; 462-01-32

Jaroslaw

Kasztelanska 2

(0-16) 621-09-59

Jaworzno

Matejki 24

(0-32) 616-34-56; 751-63-63

Jelenia Góra

Karola Miarki 50

(0-75) 767-82-35

Kalisz

Sukiennicza 4

(0-62) 764-50-60

Katowice

1000-lecia 3

(0-32) 254 11 81; 254-02-78

Kielce

Spóldzielcza

(0-41) 368-03-34

Konin

1 Maja 15

(0-63) 242-17-99

Koszalin

Szyprów 4

(0-94) 341-66-68

Kraków

Os. Willowe 30

(0-12) 644-87-64; 0800-267-675

Koßciuszki 34

(0-12) 421-50-32, 294-10-15, -16

Krosno

Legionów 2A

(0-13) 432-28-93

Legnica

Kasjopei 15

(0-76) 854-48-33

Leszno

Sulkowskiego 46

(0-65) 520-55-70

Lubin

Wyszynskiego 10

(0-76) 849-30-40

Lublin

Leczynska 1

(0-81) 745-05-15

Lomqa

M. Pilsudskiego 82

( 0-86) 219-09-00

LódOhm

Pomorska 100

(0-42) 678-92-92

Marynarska 42

(0-42) 657-70-02; 657-99-27

Miedz. Podlaski

Partyzantów 4A

(0-83) 371-40-06; 371-72-06

Mlawa

Dudzinskiego 14

(0-23) 654-34-75

50

Bialystok

Pagina 51

Telefon
(0-18) 441-11-44

Ku Studziankom 6

(0-18) 266-41-18

Olsztyn

Barcza 8A

(0-89) 542-67-90; 0801 380-509

Opole

Szarych Szeregów 23

(0-77) 455-90-93

Ostroleka

Qniwna 9

(0-29) 760-27-87

Ostrów Wielkopolski

Kaliska 42

( 0-62) 736-82-45

Pila

Przemyslowa 5

(0-67) 351-90-25; 35-92-25

Piotrków Tryb.

Slowackiego 70

(0-44) 647-11-27

Plock

Hubalczków 7

(0-24) 268-66-20

Poznan

Czeßnikowska 1a

(0-61) 867-41-12; 0800 136-400

Zlotowska 11A

(0-61) 868-11-08; 868-11-31

Przemyßl

Mickiewicza 9

(0-16) 678-77-05

Racibórz

Opawska 3

(0-32) 415-26-04; 419-09-32

Radom

Sobieskiego 1

(0-48) 345-10-10; 345-97-57

Rybnik

M. C. Sklodowskiej 7

(0-32) 422-52-97

Rzeszów

8-go Marca 5

(0-17) 853-38-63

Siedlce

Vogla 41

(0-25) 632-72-08

Sieradz

Polna 3/5

(0-43) 827-40-92

Slupsk

Pilsudskiego 7/b

(0-59) 843-54-88

Suwalki

Litynskiego 1a

(0-87) 567-29-58

Szczecin

Chmielewskiego 18

(0-91) 482-11-44

Ks. P. ficiegiennego 27

(0-91) 485-31-70; 0800 390-960

fiwidnica

Slotwina 80

(0-74) 851-10-99; 853-20-74

fiwierzawa

Pl. Wolnoßci 36

(0-75) 713-52-86

Tarnobrzeg

Koßciuszki 24

(0-15) 822-35-74; 823-53-67

Tarnów

Graniczna 8a

(0-14) 626-00-99

Torun

Wojska Polskiego 43/45

(0-56) 623-15-03; 623-19-02

Warszawa

Powstanców filaskich 106 C/lok. 101

(0-22) 436-36-45; 436-36-55

Giewont 21

(0-22) 644-04-32;644-68-48

Blokowa 13

(0-22) 678-61-66

Bazylianska 6

(0-22) 614-11-00; 811-11-14

Wejherowo

Obronców Helu 3

(0-58) 672-79-97

Wielun

Baranowskiego 5

(0-43) 843-34-15

Wloclawek

Okrzei 46

(0-54) 231-22-75

Wroclaw

Okulickiego 19A

(0-71) 781-31-33

Jagiellonczyka 38a

(0-71) 321-02-93

Zamoß(C)

M. Reja 2

(0-84) 641-27-18

Zielona Góra

Okulickiego 35

(0-68) 326-22-37

51

Batalionów Chlopskich 19a

Nowy Targ

Nowy Sacz

132991680oH

10:31

Pagina 128

From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

Błąd w pralce sygnalizowany jest na dwa sposoby. Jeżeli jestto model z wyświetlaczem to na wyświetlaczu pokaże się kod błędu np. E10. Wprzypadku pralek Electrolux bez wyświetlacza błąd sygnalizowany będzie zapomocą dźwięków (pojedynczy, podwójny) zależnych od rodzaju usterki.

Najpopularniejsze kody błędów w pralce Electrolux

E10

Błąd związany z poborem wody przez pralkę lub jej odpływem. Co to oznacza w praktyce? Mogła zostać pobrana niewystarczająca ilość wody przez elektrozawór do wystartowania prania. Warto sprawdzić zawór Aquastop jeżeli posiadamy w swojej pralce. Przeczyścić sitka na dopływie lub wymienić, jeżeli są zapchane.

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać w przypadku jakiejkolwiek usterki w pralce to przeczyszczenie filtra w pompie odpływowej. Gromadzi się tam zawsze brud z prania i inne zanieczyszczenia. Czasami spotkać możne resztki chusteczki, drobne monety lub spinki.

E20

Źródłem kodu błędu E20 jest pompa odpływowa. Problem z tą częścią zaczyna się w momencie, gdy brudna woda nie może zostać odpompowana z pralki. Jednak są działania, które mogą poprawić tą usterkę i pompa znów zacznie działać. Zacznij od dokładnego oczyszczenia pompy oraz filtra. Zwróć uwagę na wąż odpływowy, czy nie jest zagięty albo zablokowany. Uniemożliwia to swobodne wypompowanie brudnej wody do kanalizacji. Czasami zdarza się, tak wrzucimy za dużo środka piorącego i piana spowoduje zator.

E30

Dosyć poważny błąd w pralce, ponieważ objawem jest wyciek. Zalanie łazienki, czy sąsiadów nie należy do przyjemnych akcji. Jak najszybciej pozbyć się błędu E30? Wyjaśniamy. Na początek sprawdź uszczelkę drzwi, czyli tą grubą opaskę, która okala drzwiczki pralki. Nie może mieć żadnych przerw ani dziur, ponieważ woda z pralki będzie przedostawać się na zewnątrz.

Sprawdź wąż dopływowy i jego połączenie z zaworem wody. Wyczyść szufladę na proszek, jeżeli kanały są zapchane od zraszaczy woda może przedostawać się z komory. Istnieje jeszcze więcej możliwości przecieku, więc potrzeba cierpliwości, aby zdiagnozować właściwy.

E40

Błąd E40 oznacza problemy z blokadą drzwiczek. Dobrze zamknięte drzwiczki to dźwięk przypominający charakterystyczne kliknięcie. Jeżeli ułamał się zaczep zamka, pranie nie rozpocznie się, ponieważ moduł wyłapie otwarte drzwi. Czasami spotkać możemy sytuację, gdy elektromagnes w blokadzie nie działa. Wtedy konieczna jest wymiana całego rygla. Wymiana blokady w pralce akurat nie należy do trudnych napraw, więc na pewno sobie poradzisz.

E60

Kod błędu w pralce Electrolux odnosi się do grzałki. Urządzenie nie osiąga zadanej temperatury w cyklu prania. Najczęściej sytuacja ma związek z czujnikiem temperatury, który nie zaskakuje albo z samą grzałką. Jeżeli czujesz się na siłach możesz samodzielnie sprawdzić ciągłość obwodu grzałki.

Koniecznie najpierw trzeba ją wymontować, w innym przypadku pomiary mogą być przekłamane. Spalona grzałka w pralce potrafi wybijać korki w domu, dlatego aby nie uszkodzić pozostałych elementów warto, jak najszybciej ją wymienić.

E90

Usterka związana z elektroniką. Aby prawidłowo zdiagnozować, co się właściwie zepsuło potrzeba trochę wiedzy na temat kondensatorów, triaków, diod. Błąd E90 w pralce Electrolux wskazuje na nieprawidłowości między podzespołami elektronicznymi. Objawem jest brak komunikacji między np. modułem a pompą lub grzałką a modułem.

Zdiagnozowanie skąd ten błąd w pralce wymaga cierpliwości, ponieważ gołym okiem nie będzie widać, co jest uszkodzone. Warto odłączyć pralkę od źródła zasilania i odczekać kilka minut. Tzw. reset urządzenia czasami pomaga. W innym przypadku nie obejdzie się bez naprawy.

Nietypowe oznaczenia kody błędów w pralkach Electrolux

3 poziome kreski na wyświetlaczu

Ciekawy przypadek błędu w pralce, ponieważ pralka niereaguje na przyciski. Rozwiązanie problemu jest typowe, gdy mamy małe dzieci.Otóż blokada rodzicielska została uaktywniona stąd wspomniane 3 poziome kreskina wyświetlaczu. W instrukcji obsługi pralki zawsze widnieje adnotacja, jakąkonfigurację klawiszy zastosować, aby zdjąć blokadę.

C9

Błąd w pralce Electrolux spowodowany problemem w wyważeniuprania. Bęben nie może ustalić pozycji i rozpocząć wirowania. Tutaj równieżzaczynamy od twardego resetu. Kombinacją przycisków próbujemy zresetowaćurządzenie.

Krótka instrukcja resetu:

1. Ustaw pokrętło na pozycję „0”.

2. Naciśnij równocześnie przycisk namaczania oraz prania wstępnego

3. Przytrzymując stale przyciski, obróć pokrętło w lewą stronę na program wirowania. Puść przyciski i wróć do pozycji „0”.

4. Spróbuj ponownie uruchomić cykl prania.

W przypadku niepowodzenia resetu i występowania dalej błędu C9 zajrzyj do silnika pralki. Możliwie, że szczotki węglowe starły się albo łożyska w silniku uszkodziły się.

 • Electrolux EWF 1445 wyświetla błąd E71

  Proszę o pomoc, pralka Electrolux EWF 1445, zachowanie pralki jest takie, że pobiera wodę, silnik się załącza i od razu wchodzi na maxymalne obroty. Hydrostaty, grzałka i tacho są w porządku po czym wyświetla kod E71, a podejrzewam uszkodzenie elektroniki, ale nie wiem co oznacza ten kod.

  AGD Początkujący 28 Mar 2011 21:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5397

 • Pralka EWF 10240W 914904510 02 - mam awarię pralki EWF 10240 w

  Witam serdecznie, mam awarię pralki EWF 10240 w.objawy:Pralka nabiera wodę, wylewa, kręci, a po 4-5 minutach cyklu kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona grzałki w sekundę zamiera a potem zeruje program do 0, 01 i miga -> bez wylania wody.Kod błędu to E66 - wyczytałem że grzałka lub przekaźnik...

  14 Cze 2013 09:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2391

  pralka Electrolux/AEG EWF 1230 - zatrzymuje się w połowie prania

  Stefciu dzięki za odzew.Wygląda to tak:-przez średnio przez 90% prań pralka działa normalnie i bezproblemowo.-w pozostałych powiedzmy 10% działa problematycznie i teraz czekam na taką sytuację by sprawdzić kod błędów zaraz po cyklu prania(objawy: upływa czas ale brak jest pracy/obrotów bębna).Mając...

  AGD Użytkowy 25 Wrz 2015 13:11Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 6615

  pralka electrolux ewf 12670w - pranie nie startuje

  Witam.Podepnę się pod temat, ponieważ mam identyczny problem.Mój problem dotyczny pralki Electrolux EWF 10670W -analogiczny model.Po włączeniu jakiegokolwiek programu uruchamia się tylko pompa odprowadzająca -czas upływa, błędu na wyświetlaczu żadnego. Sprawdziłem kostkę przy silniku i szczotki...

  04 Kwi 2016 22:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11864

  Pralka Electrolux EWF 1455 - nie kontynuuje programu, skacze

  Witam,pralka Electrolux EWF 1455 sprawowała się bez zarzutu przez kilka lat (4-5).Obecnie występuje następujący problem:- podczas próby wirowania bębnem rzuca co doprowadziło do zrzucenia z wieszaka - po założeniu wieszaka zpowrotem skakanie bębna nie ustepuje;- pralka zatrzymuje prace w...

  27 Lut 2011 14:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3349

  Pralka electrolux ewf 1230 pierze ale nie wiruje

  Witam! Mam problem z pralką electrolux ewf 1230. Pierze normalnie ale nie chce wirować. Pojawia się kod e-20, który sugeruje trzy pozycje: zagnieciony wąż odpływowy, zatkana pompa i nie wiruje. Wąż jest ok, pompa sprawna co mogę zrobić dalej...? Jak sprawdzić co powoduje brak samego wirowania. Czy jest...

  19 Mar 2011 15:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3869

  Pralka Electrolux EWF 1455 - nie załącza prania

  Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, mam identyczny problem z tą pralką. Czy ktoś mógłby podzielić się informacją w jaki sposób wejść w tryb serwisowy? Albo może podzielić się instrukcją serwisową? W necie trudno to znaleźć. Wiem, że to wielkie tajemnice firm serwisowych, strzeżone pilnie niczym przepis...

  27 Sie 2017 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8283

  Pralka electrolux EWF-805, zatrzymuje sie przy płukaniu. E21.

  Znajoma ma problem z pralka Electrolux EWF-805.Otóż, przy normalnym praniu, zatrzymuje się program przy płukaniu. Słychać głośny dźwięk i nagle się pralka wyłącza i mruga nonstop dioda "END".Znajoma twierdzi, ze pralka pobiera proszek dochodzi do momentu płukania, ale nie pobiera płynu...

  22 Cze 2012 16:33Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8430

  pralka elektrolux ewf 10470w - Nie działa

  Dzień dobry. W czasie prania stanęła pralka. Przy ponownym uruchomieniu pompa wypompowała trochę wody, czas programu leci. Po wejściu w kody wyświetlają się trzy kody e82, e41, e54. Proszę o rady

  05 Sty 2013 03:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2922

  Electrolux EWF 10020 W - pralka nie wykonuje programu do końca

  w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu użytkuję pralkę Electrolux EWF 10020 W. Od jakiegoś czasu pojawiły się następujące problemy:- brak startu programu (pralka nie pobierała nawet wody)- kiedy program startował i był wykonywany do końca, pralka podczas wirowania działała bardzo głośno,-...

  26 Kwi 2013 11:36Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3516

  Elektrolux EWF 12670 W - Nie daje się uruchomić

  Metodą prób i błędów udało się wejść w tryb serwisowy. Wyświetla się błąd e51. Poszukałem na forum. ale jakoś nie trafiłem na to co oznacza ten kod. Widziałem też kiedyś post na ten temat, ale po walce z szukajką nie udało mi się znów na niego trafić. Może ktoś bardziej oblatany w sprzęcie Elektroluxa podrzuci...

  01 Maj 2013 17:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5244

  Pralka Electrolux EWF 10040 - błąd E68, wymiana grzałki

  Pralka Electrolux EWF 10040 po włączeniu jakiegokolwiek programu piorącego po 2-3 sekundach ustawia pauzę. Po 'odpałzowaniu' pranie jest uruchamiane. Dodatkowo zauważyłem woda nie jest podgrzewana.Kod błędu jest niespotykany -> E68. Znalazłem go tylko na jednej stronie gdzie zaleca się wymianę...

  27 Cze 2013 11:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4215

  Pralka Electrolux EWF 12670 W - Rozpoczyna cykl od spustu wody

  Woda z kranu instalacji wodociągowej cieknie, wąż pomiędzy kranem instalacji wodociągowej a pralką bez zastrzeżeń, na zaworach w pralce brak napięcia. Dobra, wchodzę w tę grę. Jak wejść w tryb serwisowy? Jeszcze raz podkreślam, że jestem w temacie pralek całkowicie zielony. Na wyświetlaczu nie widać...

  03 Kwi 2014 20:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5454

  Pralka Elektrolux EWF 840 nie działa płukanie

  Właśnie doszedłem do tego:D Zimny browar działa cuda! Powinni to dawać jako zalecenie przy problemach nie dających się rozwiązać:DPokazuje błąd E 60 i E 66. Tylko działa to na pierwszych czterech pozycjach selektora w prawo, przy okazji leci test zaworów wody, pompy i bębna. Na innych pozycjach...

  14 Cze 2014 12:12Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3762

  Pralka elektrolux ewf 10670 w

  Witam, mamproblem z pralką elektrolux ewf 10670w, włączyłem pranie z opóźnieniem na noc jak rano wstałem to łazienka była zalana, apranie nie sakończone nawed proszku nie pobrała. Sprawdzałem to wyświetla kod błędu c11 ale nie wiem czego szukać, jeśli ktoś ma pomysł to proszę o wskazówki.

  23 Gru 2015 21:58Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1275

  Electrolux EWF 8040 W - Kontrolka startu miga na czerwono

  Miganie diody na przemian raz zielona raz czerwona sygnalizuje jaki jest kod błędu.Policz ile jest mignięć jednej drugiej i podaj.Ewentualnie odczytaj kod błędu tu:

  AGD Pralki, Suszarki 15 Wrz 2015 11:36Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2604

  Electrolux EWF 10040W - pralka odpompowuje wodę, ale nie wiruje

  Witam, problem dotyczy pralki Ele c trolux EWF 10040W. Pralka do wczoraj pra ł a normalnie. Wczoraj wstawiłam pranie, pralka pobra ł a wod ę i zacz ęł a pra ć. Kiedy powinno byc wirowanie, odpompowała wode i stan ęł a w miejscu. Po ustawieniu na program wirowania pralka tylko wypuszcza wod ę i cisza....

  08 Maj 2017 22:22Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1131

  [Kupię] Silnik Pralki EWF 1060 Electrolux

  Kupie silnik pralki Electrolux EWF 1060dane z tabliczki znamionowej:C. E. SET.Motore universaleMCA 38/64-148/ZN513400 rpm 2A 450W230-240V 50Hz cl F/FThermally protectedCod. 12405481/6----------------------------... TABLICZKA:(z kodem paskowym)63031678MCA 38/64-148/ZN36ELINE...

  AGD Bazar 28 Maj 2018 14:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 372

  Pompa odpływowa do pralki elektrolux EWF 810

  widziałem że na forum są obecni fachowcy od Electroluksów, więc zapytam.Będę miał do wymiany pompę odprowadzania wody (diagnostyka przeprowadzona: pompa blokuje się w losowych momentach, można po spuszczeniu wody popchnąć wirnik śrubokrętem i chodzi znowu, aż znowu się nie zablokuje, kod...

  16 Sty 2008 20:13Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 7094

  Pralka Electrolux EWF 1045 błędy EB1, EB2, E37, E51

  Faktycznie w kodach serwisowych Electroluxa wygląda to na problemy z zasilaniem ale też dopisane jest że trzeba wymienic panel sterowania (programator). Już wiem na 100% że to on jest przyczyną problemów (jest lekko czarny:)) sam wymienię. "cena z hurtowni 450 PLN"

  14 Sty 2008 19:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5056

  Elektrolux EWF 830 błąd E60

  kod E60 jet to problem z grzaniem jeżeli pralka ma więcej niż 6 mcy to sprawdż gżałke z reguły palą się kod grzałki 132102010/7 cena jej około 70-80 dych ale można zamątować każdą co posiada otwór na NTCwatroć w oma to 22 i mocy 1950wat ale ja się da 10% w prawo lub lewo to też powinno pomóc a jak grzałka...

  10 Kwi 2008 20:09Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6574

  Pralka Electrolux EWF 1010 miga 5 x

  Może ktoś z kolegów mógł by mi doradzić? Po włączeniu do sieci pralka nie reaguje na żadne przyciski nawet nie blokuje drzwi, tylko miga 5 razy (tego nie ma w dostępnym spisie kodu błędów).Z góry dziękuje.

  08 Lip 2008 21:01Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3218

  pralka elektrolux ewf 1030 error E90

  Zobacz tu:Kodu do twojej pralki niestety nie mam, jeśli masz szczęście to może być na naklejce na module. W serwisowy wchodzisz jak na rysunku. Błąd odczytasz i skasujesz na pozycji 10.

  23 Lip 2008 14:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7177

  Pralka Electrolux EWF 1030 - błąd E20

  Pompę możesz sprawdzić bezpośrednio czyli dołączyć 220 v do pompy i powinna chodzić nie znam tego modelu pralki ale EW 1330 kod e 20 oznacza że otwarta jest pokrywa czyli drzwiczki sprawdż na wszelki wypadek wyłącznik drzwi

  27 Wrz 2008 19:43Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 9650

  pralka electrolux EWF 10679W wstrzymuje pracę

  Na szóstej bodajże, pozycji wybieraka otrzymasz ostatni kod błędu (E.. ). Oczywiście, będąc w trybie serwisowym.

  07 Sty 2009 20:01Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5476

  Poszukuję dokumentacji LCD graf. HB12625-B HB12625NG-EWF-01

  Po długich i bezskutecznych poszukiwaniach na stronach internetowych zwracam się do Was z prośbą o jakiekolwiek informacje o tym wyświetlaczu. Jest to graficzny wyświetlacz najpewniej 120x68px z 20 pinowym interfejsem. Produkowanym przez firmę Hyundai. Jest to lcd z driverem, wystarczyła...

  Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja 01 Paź 2009 00:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2087

  Pralka Elektrolux EWF 14470W nie grzeje wody

  No i po problemie. Wymiana grzałki i będzie pracować poprawnie. Napięcia nie miałem na grzałce, ponieważ sterownik sprawdza rezystancję, po podłączeniu żarówki w koncówki przewodów zasilania grzałki pralka wykonała cykl poprawnie:D no i pojawiło się napięcie. Dziwne tylko jest to że pralka nie wyświetlała...

  25 Lis 2009 20:23Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4224

  Elektrolux ewf 1010 4 raz mrugniecie

  posiadam pralkę jak w temacie i podczas wyboru programu nic sie nie dzieje mruga 4 razy dioda oznaczona koncem pracy/wypompowaniem. Co oznacza ten kod?

  03 Sty 2010 21:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1406

  Electrolux EWF 1655 - uszkodzony moduł sterujący

  Poszukuję schematu modułu sterującego /programatora/ do pralki Electrolux EWF 1655 z wykazem części albo w ostateczności danych diód D5 i D6, gdyż poszły z dymem.Patrząc na kod paskowy na diodach, to jest on identyczny z innymi diodami na płytce drukowanej, ale nie mogę prawidłowo odczytać...

  21 Lip 2010 11:36Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7880

  Pralka Elektrolux EWF 1240 Zablokowane pokrętło programatora

  Pralka nie działa. Pokrętło programatora jest zablokowanie (jakby je ktoś przyspawał)Po włączeniu do sieci nie świecą się żadne diody kontrolne, na wyświetlaczu nie ma żadnego kodu błędu. W gniazdku sieciowym jest prąd, kabel nie wygląda na uszkodzony.Proszę o wskazówki co robić w takim przypadku....

  15 Gru 2010 21:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2146

  elektrolux EWF 1045 skraca czas programu

  Wrzuć tryb diagnostyczny: uruchom dowolny program i po 5 minutach naciśnij oba, obok siebie, skrajne po prawej przyciski (czyli okrągły i kwadratowy) jednocześnie. Na wyświetlaczu pojawi się ostatni kod alarmu (płyty głównej oraz płytki wyświetlacza). Czas wyświetlaniaalarmów zależy od tego, jak długo...

  15 Kwi 2011 20:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4138

  Pralka Electrolux EWF 1645

  Witam, na mionitorze w mojej pralce ukazal sie kod bledu EB3, wczesniej byl EB2 ale po wyczyszczeniu pompy odprowadzajacej wode i po jej podlaczeniu ukazal sie wlasnie EB3, sprawdzalem sama pompe, silniczek pracuje bez zarzutu ale po jej podlaczniu w pralce kod dalej jest. Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu...

  07 Maj 2011 19:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1635

  Pralka Electrolux EWF 16981 W. Źle działa

  Jeśli wyświetla kod błędu - trzeba sprawdzić co on oznacza. W pozostałych przypadkach tak jak powyżej sugerowałem. Zacząłbym od przedmuchania układu hydrostatu. Pozdrawiam.

  13 Gru 2011 20:09Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4723

  pralka electrolux ewf 1005 nie domykające się drzwiczki

  Dziękuje za podpowiedź.generalnie całość ponownie rozebrałem. I tak, no nie możliwości regulacji zarówno zawiasów jak i elektroblokady:)Poza tym zgodni z serwisówką i kodem błędu posprawdzałem połączenia i pomierzyłem oporności okazało się, że jest ok. Podejrzewam, że prawdopodobnie winien jest...

  20 Lip 2011 15:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3905

  Electrolux Inspire EWF 10470 W:: Pauza podczas prania

  Wtedy ten sam problem powinien być na innych programach nie tylko bawełny, i nie w tym samym punkcie prania, wyciągnięciem wody i PAUSA, nie zależnie jaką temp. czy czas ustawie.Inne pralki pokazują jakieś błędy czy kod poprzez ilość mrugnięć a tu nic.

  17 Maj 2013 20:58Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6950

  pralka electrolux EWF 810

  Wejdź w diagnostykę tego złomu:może coś nam podpowie kod błędu,tu masz serwis od EWM1000:Dosypałem Ci punktów na pobranie tego pliku.Działaj!

  18 Sie 2011 07:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3642

  Electrolux EWF 12270 W - Sama się wyłącza

  WitamU mnie było dokładnie to samo, lecz pralka również nie grzała.W kodach usterek podawała usterkę grzałki.Okazało się, że grzałka ma przerwę.

  01 Lut 2012 00:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2308

  Electrolux EWF 10679W "E52" kupię tacho

  Witam Do pralki jak w temacie potrzebuję informacji jak wejść w tryb serwisowy oraz kody błędów. Pralka czasami zawiesza się nie wykonując żadnych ruchów, a czas leci. Innym razem czas też się zatrzymuje. A w większości przypadków pierze poprawnie. Nie wyświetla żadnych błędów, wszystkie układy sprawdzone....

  16 Lut 2012 20:45Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7399

  Electrolux EWF 12040 W - zgłasza bład - przerywa pracę

  No witamNiestety przy drugim praniu lipa. znowu ten sam objaw - przekaźnik klepnie, nawet zacznie kręcić bębnem ale nagle przerywa prace. Po wystąpieniu powyższych zakłóceń odczytałem kod błędu ( 4x czerwone i 1x zielone) - wg. tabelki wychodzi, ze to problem z door lockiem. E41. Ciekawe jest...

  05 Sty 2012 19:50Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 8127

  electrolux ewf 12470w - po włączeniu programu cały czas wypompowuje wodę, E31

  Usterka w obwodzie elektronicznego przełącznika ciśnieniowego, takie mam w. g tabeli informacje o tym kodzie, możliwe uszkodzenie -kabli, przełącznika, płyta główna

  31 Gru 2012 15:12Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6744

  Electrolux EWF 1481 W - jakie łożyska?

  6305 ZZ i 6306 ZZ, a uszczelniacz 40, 2x72x11/14 kod AEG: 1249667013

  09 Mar 2013 21:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1089

  elektrolux EWF 810 - mruga 5 razy dioda End

  Mam własnie taki problem, dioda końca programu miga najpierw 5 a po przerwie 6 razy przerwa 6 razy przerwa 6 razy itd. Czy ktoś miał taki problem??? Jak odczytać kod błędu? Czy to 66? Czyli triak???

  01 Cze 2015 19:05Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3178

  Electrolux EWF 14470W - na każdym programie odpompowywanie wody

  Wyłącz pralkę pokrętło na 0wciśnij jednocześnie dwa przyciski START + OPÓŹNIONY START / klawisz obok startuprzekręć pokrętło w prawo o jeden skokpo 3 sek zaczną migać diody wtedy dopiero puść dwa przyciski START + OPÓŹNIONY STARTUruchomiony został program testowykręcąc pokrętłem w prawo pralka...

  02 Cze 2014 12:03Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5553

  Pralka Electrolux EWF 805

  Kodem błędu to nie jest ( migają LED-y koniec i start/pauza). Chyba coś naknociłeś przy połączeniach elektrycznych:?

  26 Lis 2013 21:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3234

  EWF 12470W - podczas grzania wody resetuje program na wyświetlaczu 0 miga pauza

  Przed wymianą grzałki też się tak działo? Grzałka nie została żle podpięta? Znajdż w opcjach szukaj jak wejść w tryb serwisowy i napisz jaki błąd wywala.przed wymianą grzałki było inaczej po wybraniu programu i naciśnięciu start pralka załącza się po chwili znowu się połzowała po ponownym naciśnięciu...

  21 Sty 2014 09:17Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 2724

  Electrolux EWF 14470 W - 5minut porobi i przestaje

  Bardzo proszę o poradę co można jeszcze sprawdzić. Kod błędu proszę odczytać to będziemy wiedzieć wiecej.

  01 Lip 2019 21:38Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 5427

  Elektrolux EWF 10475 - Wyświetla błąd EH1

  Pralka po załączeniu wyświetla błąd EH1 oraz przycisk start/pauza miga 11 razy na czerwono i raz zielony. Po krótkim odstępie czasu cykl migania się powtarza. Na forum znalazłem wzmiankę że taki kod oznacza nieodpowiednią częstotliwość zasilania, po za tym bardzo mało informacji. Może ktoś z kolegów...

  10 Sie 2016 07:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7023

  Elektrolux EWF 10670w - miga tylko led tryb serwisowy

  Wywołałem tryb serwisowy naciskając przycisk start i obok niego z lewej zegar, pokrętło na dowolną pozycję, zmiana na następny kod błędu przyciskiem zegara. Ma kolega rację zabawa na stole bez podpiętych podzespołów wywołuje zbyt wiele błedów, sprawdze ten błąd i zapodam na forum.Błąd e51 czyli...

  13 Lut 2015 08:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3588

  Pralka Electrolux EWF 1047 W - Uszkodzony moduł

  Witam ponownie. Uzupełniłem na płycie modułu brakujące elementy czyli przekaźniki oraz triak. Dzisiaj poskładałem pralkę i odbyła się próba. Ustawiłem program z czasem prania 30 minut ( chodziło o szybką próbę) pralka zaczęła pranie bez żadnych problemów. Napuściła wodę i zaczęła normalną pracę. Po kilku...

  22 Mar 2015 20:10Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 7419

  Pralka elektrolux Ewf 10670w - Szybkie wylaczanie się pralki

  bez żadnych komunikatów, błędów itp)Wrzuć ową pralkę w tryb serwisowy i odczytaj na odpowiedniej pozycji kod błędu - może coś sterownik podpowie.

  17 Maj 2015 17:43Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4638

  Electrolux EWF 1076 GDW - Tryb serwisowy

  Witam, poszukuję informacji jak wejść w tryb serwisowy tej pralki. Przestał obracać się bęben, chciałbym zobaczyć kod błędu. Pasek na miejscu, klikania przekaźnika nie słychać.

  12 Lip 2016 23:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3498

  Elektrolux EWF 147540 W - jak wejść w tryb serwisowy

  Pralka nie podgrzewa wody i skraca czas prania. Serwis twierdzi, że czas może głupieć dlatego, że nie grzeje grzałka. Sprawdzałem multimetremgrzałkę - przewodzi, termistor- jego wartość o ile pamiętam to przy temp. 23°C. ok. 18, 5Ω (zmienia się wraz ze zmianą temp. otocz. Nie wiem jak sprawdzić...

  24 Paź 2017 09:19Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3432

  Pralka Electrolux EWF 12670W - strzela blokada zamka

  Dzięki za odpowiedź:) Sprawdzimy grzałkę, a proszę o jeszcze małą podpowiedź. Po wymianie grzałki kod błędu trzeba "zdjąć " ręcznie? Czy kasuje się automatycznie?

  22 Lis 2017 19:23Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3732

  Pralka Electrolux EWF 1030 - błąd E52

  Temat był w archiwum, ale sam miałem niedawno podobny problem, więc chciałbym się podzielić rozwiązaniem, które sprawdziło się u mnie.Pralka jak w temacie, EWF 1030, z 17 letnim przebiegiem.Objawy:W dowolnym momencie na dowolnym programie pralka przestawała kręcić będnem. Zegar odliczał czas...

  17 Wrz 2018 10:58Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7308

  Electrolux EWF 12270W - błąd E24

  Dzięki za kody:)Sprawdzę na początek filtr i elektrozawór. Najprościej byłoby wymienić całą płytkę sterownika choc wtedy chyba lepiej zainwestować w nową pralkę:)

  26 Lut 2018 09:45Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1656

  Electrolux EWF 1245 - kończy pranie zanim zacznie

  Wchodzisz w tryb serwisowy i kręcisz wybierakiem w prawo o 9 pozycji i na programie spust wody powinien się wyświetlić kod błędu jeśli jakiś został zapamiętany.

  22 Wrz 2018 15:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3723

  Electrolux EWF 12470 W - wskakuje na pauzę

  Wielokrotnie temat poruszany na forum, trzeba odczytać kody błędów.

  18 Gru 2018 21:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 840

  Pralka Electrolux EWF 1255 - nie pobiera wody w trybie prania.

  Sprawdź czy pracują obie cewki elektrozaworu:Poszukaj na forum lub w sieci jak wejść w tryb serwisowy i odczytaj zapamiętany kod błędu w postaci np: E20

  23 Cze 2020 08:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 489

  Pralka Electrolux EWF 8040W - zatrzymuje się po 15 min prania

  Tutaj jest prawidłowy opis wejścia w tryb serwisowy:Kod błędu odczytujemy po przekręceniu pokrętła wyboru programów o 9 pozycji w prawo.Jeśli tak zrobiłeś to uzyskałeś błąd E11:

  08 Lis 2020 17:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1029

  Pralka Electrolux EWF 1408 WDL - po kilkunastu sekundach kończy pranie

  Cześć,Na wstępie - wiem, że podobny temat jest na forum, ale nie rozwiązuje on moich problemów. Zanim zdecydowałem się napisać, postarałem się przeszukać forum. Wspomniana w tytule pralka kilka, kilkanaście sekund po włączeniu kończy pranie. Obecne objawy są następujące.Po wciśnięciu on/off mrugnie...

  19 Kwi 2021 07:39Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 882

  Pralka Electrolux EWF840 - kod E90

  Witam mam na stanie pralkę elektrolux EWF-840 po przekręceniu pokrętłem na jaki kolwiek program po 5 sekundach włącza się wyświetlacz z treścią E90 i migają wszystkie diody LED i nie reaguje na klawiaturę jak i na pokrętło jedynie w pozycji zero (wyłącza się jak się przekręci pokrętło) co oznacza ten...

  11 Sie 2009 19:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2794

  pralka electrolux ewf12470w kod błędu EHO

  Pralka electrolux EWF 12470W- kod błędu EHO. Na wyświetlaczu pojawia się błąd EHO (może powinno być E40 ale nie jest) w instrukcji obsługi ani słowa o tym. Pralka zatrzymuje się na 2-3 minuty np. w czasie płukania wyświetla EHO a potem rusza normalnie. Czy ktoś może coś wie na ten temat?? A wogóle to...

  02 Lip 2012 16:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 18222

  elektrolux EWF 810 kody błędów

  Co oznacza błąd 23 i jak dalej z nim walczyć?Kod E23: uszkodzenie triaka pompy wylewowejMożliwe przyczyny:- uszkodzona pompa- uszkodzona wiązka przewodów- uszkodzona elektronikaCykl zatrzymany, drzwi otwarte.To cytat z serwisówki.Jak dalej z tym walczyć?Lepszego sposobu, niż...

  05 Maj 2006 21:06Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 15288

  Electrolux EWF 1230 kod błędu E66

  Witam. Problem polega na tym, iż wymontowałem grzałke w celu jej odkamienienia i po zamontowaniu pralka pobiera wode i po paru sekundach wypuszcza ją spowrotem. Kod błędu E66. Może ktoś mi pomoże.

  23 Paź 2008 16:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4715

  Pralka Elektrolux EWF 805 - jaki to kod błędu?

  Po sprawdzeniu kodu - osuszenie silnika pomogło.Pozdrawiam

  10 Lis 2008 23:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3015

  Pralka Electrolux EWF 1010 - jaki to kod błędu?

  Po wybraniu jakiegokolwiek programu błyśnie 5 razy dioda pierwsza oddołu a następnie dwa mignięcia co ok dwie sekundy. Żadnych reakcji ze strony pozostałych podzespołów pralki. Grzałka, czujnik temperatury, silnikgłówny, silnik pompy - sprawne. Czy to padnięty programator?

  15 Maj 2009 17:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2826

  electrolux EWF 1445 - kod E35

  pralka po wybraniu programu zaczyna działać i po chwili wyświetla komunikat odpływ wody 0 0, przy teście wyświetla kod błęduE 35, serwisant sie poddał wymienił hydrostat ale nie pomogło, wiec stwierdził ze to elektronika, po przeczytaniu lektury na forum wymieniłem grzałkę bez powodzenia, czy...

  14 Lip 2009 09:00Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5452

  kod błędu E 50 w pralce Elektrolux EWF 1230

  A co ktoś powie na kod błędu E90?Pralka nie działa, nie d się otworzyć drzwiczek i migają wszystkie kontyrolki na PANELU. POMOCY!!!!

  24 Lip 2009 12:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1883

  Pralka Electrolux EWF 14470W - pauzowanie pracy, kod E68?

  Pralka pauzuje pracę (przestaje pracować, przycisk Pauza miga).Program bez wsadu ktory mial trwac 55 min (wg wyswietlacza) - "przeleciał" w 15 min.Woda nie zostala zagrzana.Czytając inne posty o trybie serwisowym oraz tabelę z kodamizmetoda prob i błędów doszedłem do uruchomienia trybu...

  16 Lis 2009 22:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7382

  Electrolux EWF 810 kod błędu EB3

  Witam, chciałym się dowiedzieć co oznacza kod błędu B3 odczytany zgodnie z wskazowką z forum (dioda zamykania mrugła 11 razy, dioda startu 3 razy).Pralka od pewnego czasu wariuje.Z góry dziękuję za odpowiedź

  10 Lut 2011 22:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2189

  pralka elektrolux ewf 12680, wystapił kod e40

  Pralka elektrolux ewf12680bląd e40, czy wie ktos co to?? i jaki moze byc koszt naprawy?

  14 Maj 2012 11:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2500

  elektrolux ewf 10040w - po pół godzinie prania max obroty, kod błędu e82

  ostatnio mam problem z pralką, jak w temacie- mianowicie był urwany przewód ze szczotki naprawiłem to, potem, po pół godziniy prania wchodzi na max obroty. Zajrzałem jeszcze raz na silnik i był jeszcze trafiony przewód z tacho.Pralka bez wsadu przeszła dwa cykle, jednak z wsadem po pół godziny...

  12 Mar 2013 20:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1914

  Pralka Electrolux EWF 10475W wyświetla kod - AL94

  ewk 10475Raczej EWF 10475kod-AL94Alarm 94, to rozwalona konfiguracja, uszkodzenie sterownika.

  28 Kwi 2014 16:32Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1341

  Electrolux EWF 10470W - Ni kończy programów, dziwne kody w teście diagnostycznym

  Witam. Pralka jak w temacie. Problem polegał na nie kończeniu zadanych programów. Zatrzymywała się pod koniec pracy – np. nie dokończyła płukania, zegar się zatrzymał – po jakimś czasie włączyła wirowanie bez wyważanie i znów się zatrzymała. Na niektórych programach przechodziła cały cykl....

  10 Sie 2014 11:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4035

  Pralka Electrolux EWF 830 kod błędu E31 - nie kontynuuje programu

  pralka Electrolux EWF 830 kod błędu E31 - rozpoczyna program, nalewa wodę, następnie przestawia diodę sygnalizującą temperaturę na minimum, odpompowuje wodę i wyłącza się. Stało się tak po cyklu prania, być może zbyt dużej ilości rzeczy, gdzie nierównomiernie odwirowywała pranie (stukanie, wibracje)....

  07 Lip 2019 11:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1017

  Electrolux EWF 805 - kod usterki EB3

  A jak wejść w tryb serwisowy tej pralki? EWF 805

  13 Sie 2020 10:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4535

  Electrolux EWF 1045 - czy zna ktoś kod konfiguracji do tego modelu?

  Kod konfiguracji potrzebny do zresetowania pralki Electrolux EWF 1045.

  24 Sty 2022 15:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 201

  Elektrolux EWF1445 - błąd E51

  Pralka Elektrolux EWF 1445Kod błędów:eMB E52UI E98 (nie znalazłem oznaczenia kodu błędu)Silnik pralki nie startował. Po otworzeniu pralki i oczyszczeniu z pyłu węglowego wiązek przewodów, styków (szczególnie okolic silnika) pralka zaczęła poprawnie funkcjonować.

  02 Maj 2020 09:29Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8899

  whirlpool objaw uszkodzonych łożysk

  Witam, śledzę to forum już od jakiegoś czasu i kierując się informacjami tu zawartymi zdecydowałam się na zakup Elektroluxa EWF 12470 W.Pralkę mam już prawie dwa tygodnie i dlatego teraz ja mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Tak ogólnie to mogę powiedzieć, że pralka pierze bardzo dobrze, a jej...

  AGD Co kupić? 22 Sty 2014 08:10Odpowiedzi: 1331 Wyświetleń: 421696

  Pralka Electrolux EWF1240 - błąd E 20

  Pralka Elektrolux EWF 1240 wyświetla błąd E 20 i nic nie robi. Ma może ktoś kody błędów od tej pralki?

  17 Lut 2008 18:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 9960

  Elektrolux EWF16981W - Błąd EBE

  Mam problem z ww pralką.Otóż w momencie włączenia po jakimś czasie jest wypompowywanie i koniec programu, a następnie drzwiczki otwarte. Po sprawdzeniu kodu błędu za pomocą wejścia w diagnostic mode napisane jest EBE. Próbowałem już chyba wszystkiego. Niedawno znalazłem coś takiego co opisuje...

  16 Lip 2016 15:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 873

  Pralka Elektrolux EWF10497W - - 914904507/03 - jakie łożyska?

  Dzień dobry,Muszę wymienić łożyska w pralce Elektrolux EWF 10497W kod: 914904507/03Jakie łożyska i ile sztuk powinienem kupić?PozdrawiamWiesiek

  15 Lip 2017 20:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 603

Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Ewf 1245

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Ewf 1245

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Electrolux Ewf 1245